Gemeente Den Haag

algemeen directeur SZW

Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Een kleurrijke stad met zo’n 545.000 inwoners en meer dan 150 nationaliteiten. Stad aan zee met 11 kilometer kustlijn én stad met volop economische kansen. Het gaat op veel gebieden goed met Den Haag. Tegelijk hebben we te maken met de nodige uitdagingen en opgaven. Dat vraagt om een wendbare gemeentelijke organisatie, die vooroploopt en zorgt dat de dienstverlening op een open, transparante en betrouwbare manier aan blijft sluiten bij de vragen en behoeften van de stad en zijn inwoners. Dat is een mooie rol die we met trots vervullen.
De gemeente
Er werken ongeveer 9200 medewerkers voor de gemeentelijke organisatie en de hoofdstructuur bestaat uit de volgende diensten:
•         Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
•         Stedelijke Ontwikkeling
•         Stadsbeheer
•         Onderwijs, Cultuur en Welzijn
•         Publiekszaken
•         Bedrijfsvoering
•         Bestuursdienst (concerndienst voor strategie en kaderstelling).
 
Het gemeentelijk managementteam (GMT) is de primaire schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Het GMT bestaat uit de algemeen directeuren van zeven diensten onder leiding van de gemeentesecretaris. Als team stuurt het GMT de gemeentelijke organisatie aan, werkt vanuit één gezamenlijke koers en zet actief in op een toegankelijke open organisatie voor medewerkers en inwoners.
 
De dienstSZW
De dienst SZW heeft ongeveer 4000 medewerkers (inclusief Wsw’ers) en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (o.a. verstrekking bijstandsuitkeringen), Wet sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening en het gemeentelijk minimabeleid.
SZW begeleidt mensen op weg naar werk, biedt advies en voorzieningen en verstrekt tijdelijke financiële bijstand voor mensen met een laag inkomen. SZW helpt deze mensen in het zoeken naar een baan, maatschappelijke participatie door middel van vrijwilligerswerk en/of het aanpakken van hun schulden.
 
De opgave
Zoals in het coalitieakkoord beschreven willen wij dat iedereen mee kan doen in Den Haag. Om volwaardig mee te kunnen doen en jezelf te kunnen ontplooien is het hebben van een baan of vrijwilligerswerk heel belangrijk. Samen met werkgevers en andere partners werken wij aan een inclusieve arbeidsmarkt, toegankelijk voor iedereen en streven wij naar een schuldenzorgenvrij Den Haag. Meedoen betekent ook goede huisvesting en toegang tot informatie en instanties en dat vraagt om een integrale aanpak binnen de volle breedte van onze gemeentelijk organisatie.
Juist vanuit deze samenwerking kunnen wij aan onze hoofdopgaven werken:
  1. De burger staat centraal in ons werk; We werken vanuit het gedachtegoed van “werken vanuit de bedoeling”. Vanuit dit gedachtegoed zijn de vraagstukken van de Haagse burger leidend.
  2. We willen in nauwe samenwerking met de andere gemeentelijke diensten zowel binnen als buiten het sociaal domein en maatschappelijke partners grote stappen zetten in integrale dienstverlening voor de kwetsbare inwoners van Den Haag.
Om deze opgaven te realiseren werken we continu aan een toekomstbestendige organisatie. Professionele medewerkers die hun vak verstaan, moderne en betrouwbare ICT-voorzieningen, strakke control en heldere interne en externe communicatie zijn rand- voorwaardelijk voor het slagen van onze ambities.
 
De functie van algemeen directeur
Vanuit het team van het GMT ben jij eindverantwoordelijk voor de dienst SZW.
Samen met je collega GMT leden vertaal jij bestuurlijke beslissingen naar strategische visies, concrete, hoogwaardige plannen en naar uitvoerbare en betaalbare dienstverlening binnen jouw domein. Je weet wat er speelt binnen de stad en richt je blik zowel naar buiten (de vragen, wensen en behoeften van de inwoners en verschillende stakeholders) als naar binnen (een veilige, resultaatgerichte, inclusieve cultuur).
 
Samen met het directieteam, bestaande uit drie sectordirecteuren, stuur je de organisatie aan, je staat naast en tussen mensen en toont leiderschap dat vertrouwen uitstraalt en teruggeeft
 
Je gaat door op de ingezette lijn van de dienst. Je stimuleert ontwikkelingen en bewaakt de onderlinge samenhang. Je bent een verbinder en gericht op samenwerking in de volle breedte, geeft richting waar nodig en geeft ruimte voor eigen regie. Leiderschap is een belangrijk thema binnen de dienst waar jij invulling aan geeft. SZW werkt met het leiderschapsmodel van de 5 R’s: een goede Relatie, een heldere Richting (Bedoeling, resultaat en kaders), passende Ruimte, heldere afspraken over Rekenschap en gezamenlijke Reflectie. Voor medewerkers en leidinggevenden betekent dit dat zij meer uitgedaagd worden op hun talenten en door coaching en training ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Aandacht voor de mens achter de medewerker én wat hij/zij nodig heeft in het werk zijn hierbij cruciaal. Je onderschrijft het belang van medezeggenschap en draagt dit actief uit.
 
Je profiel
Je bent een inspirerend boegbeeld voor een dienst met medewerkers die samen elke dag hun bijdrage leveren aan het ondersteunen van (kwetsbare) burgers met een laag inkomen en het geven van perspectief. Je voelt je betrokken bij Den Haag en weet wat er speelt in de stad en binnen de dienst SZW. Je hebt oog voor trends en ontwikkelingen en weet deze in te zetten om de dienstverlening te vernieuwen. Je kunt met tegengestelde belangen omgaan en je gaat bureaucratie te lijf met koersvastheid, overtuigingskracht, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de nodige humor en relativeringsvermogen. Je bent daadkrachtig en verbindend en pakt door met behoud van goede relaties. Je hebt affiniteit met IT vraagstukken en ziet hierin kansen om de  dienstverlening te vernieuwen. Je houdt zicht op het resultaat en speelt op de bal, legt snel verbinding tussen abstracte en concrete, operationele vraagstukken en durft besluiten te nemen.
In de dagelijkse politiek-bestuurlijke realiteit zorgt je ervaring voor rust en stabiliteit in de organisatie. Je hebt een voor de dienst SZW relevant netwerk of bent in staat dit snel op te bouwen. Je onderhoudt makkelijk contact met partners van SZW zoals werkgevers en maatschappelijke organisaties.
 
Kennis en ervaring
  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Kennis van en affiniteit met de opgaven en uitdagingen van het sociaal domein.
  • Aantoonbaar succesvol leiderschap in vergelijkbare functies, op aspecten als het versterken van de samenwerking tussen beleid, uitvoering en ondersteuning, innovatie, leren en ontwikkelen, kostenbewustzijn en efficiënte bedrijfsvoering.
  • Ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie bij een grote, complexe organisatie.
  • Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving op verschillende onderwerpen.
  • Kennis van de stad is gewenst
 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 19, met een maximaal bruto maandsalaris van
€ 10.668, - op fulltime basis. De algemeen directeur wordt benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van de gemeente Den Haag, met een benoeming voor de duur van vijf jaar in de functie van Algemeen Directeur bij de Dienst SZW. Daarnaast biedt de gemeente Den Haag een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden dat je met behulp van een Individueel Keuzebudget voor een groot deel zelf kunt vormgeven.
 
Procedure
De gemeente Den Haag laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan szw@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De concrete planning voor de gespreksrondes volgt zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer