GGz Centraal

Voorzitter raad van toezicht

GGz Centraal biedt specialistische hulp aan mensen met psychische problemen in alle fasen van hun leven, zodat zij de regie over hun leven kunnen houden. GGz Centraal biedt daartoe diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Het streven van GGz Centraal is de zorg zo dicht mogelijk bij hun cliënten aan te bieden. De visie en missie zijn leidend voor alle activiteiten die GGz Centraal daarin pleegt.
Visie:
Iedereen heeft recht op waardigheid en regie over eigen leven. Daarom zetten wij ons in voor een samenleving die persoonlijke ruimte en volledige inclusie waardeert. Wij vinden dat geestelijke gezondheid een mensenrecht is.
  
Missie:
Wij begeleiden toegewijd en samen met de cliënt de reis naar mentaal welzijn. Het is een uitdagende reis die de cliënt maakt, samen met ons. Voor de reis is nodig: een grondige planning, voorbereiding, betrokkenheid, wederzijds begrip, wil en inzet. Onze innovativiteit, veelzijdigheid en naadloos samenwerken- met alle benodigde partners- maakt de reis van de cliënt zo aangenaam en effectief mogelijk.
 
Het motto hierin is doelgericht en betrokken waarbij een aantal strategische doelstellingen (wegwijzers) zijn gedefinieerd:
 
 • Geestelijke gezondheid verlenen in alle fasen van een mensenleven
 • Verbinden in netwerken
 • Medewerkers inspireren
 • Opleiden, onderzoek en innoveren
 • Duurzaam financieel gezond zijn
 
De financiële situatie van GGz Centraal is goed ondanks de COVID-19 pandemie. Met 2947 medewerkers en 230 miljoen euro omzet is GGz Centraal een van de grotere GGZ-instellingen in Nederland. Voor de komende jaren is een aantal externe ontwikkelingen en veranderingen te verwachten, die van invloed zijn op de organisatie van GGz Centraal:
 
 • Veranderende wet- en regelgeving zoals de Wet verplichte GGZ
 • Groeiende vraag naar specialistische GGZ
 • Wachtlijstenproblematiek
 • Toenemende schaarste van personeel
 • Veranderende bekostiging GGZ-zorg door het zorgprestatiemodel
 • Toenemende druk op kostenbeheersing vanuit de zorgverzekeraars
 • Veranderende samenleving met toename van nieuwe (complexe) zorgvragen
 • Toenemend groot belang van samenwerking met ketenpartners en externe stakeholders
De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg maken het noodzakelijk nog intensiever te gaan samenwerken. Op regionaal niveau heeft GGz Centraal daarom een samenwerkingsakkoord gesloten met 15 partners om de zorg in regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. Meer informatie over de organisatie kunt u terugvinden via www.ggzcentraal.nl.
 
Governance
De organisatie kent een tweehoofdige raad van bestuur, een voorzitter en lid raad van bestuur, die eindverantwoordelijk is voor de gehele organisatie en verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De raad van bestuur legt actief verantwoording af over de wijze waarop zij invulling geeft aan de governanceprincipes conform de Governancecode Zorg. De huidige raad van toezicht bestaat uit zes leden:
 
Dhr. prof. dr. D.H. (Douwe) Biesma: lid
Dhr. R.A. (Ronald) Houtveen RA: lid (voorzitter van de auditcommissie)
Dhr. S. J. (Sjoerd) Vegter MBA: voorzitter
Dhr. drs. E.J. (Ernst) Vissers MSc: lid
Mw. D. (Ditte) van Vliet MA: lid o.v.v. de CCR (voorzitter van de commissie kwaliteit & veiligheid)
Mw. mr. drs. G.H. (Greetje) van der Waaij: vice-voorzitter.
 
Raad van toezicht
De primaire taak van de raad van toezicht is het houden van integraal toezicht op de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Dit betekent een integraal zicht op externe ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. De raad van toezicht heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen.

Een andere taak van de raad van toezicht is de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Als werkgever van de raad van bestuur is de raad van toezicht verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur.
 
Binnen de raad van toezicht zijn vier commissies ingesteld:
 
 • de auditcommissie
 • de commissie kwaliteit & veiligheid
 • de remuneratiecommissie
 • de selectiecommissie
 
Jaarlijks vinden er zes reguliere vergaderingen plaats voor de raad van toezicht aangevuld met een tweetal vergaderingen met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Ook vindt er eens per jaar een werkbezoek plaats op een van de locaties. Eén maal per jaar houdt de raad van toezicht een tweedaagse met overnachting ter bezinning op de strategie gecombineerd met een raad van toezichtvergadering. 

De voorzitter wordt tevens lid van de remuneratiecommissie.

Vacature voorzitter raad van toezicht
De voorzitter van de raad van toezicht is een generalist met visie op de toekomst van de instelling en een brede maatschappelijke betrokkenheid. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de instelling, beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en een ruime ervaring als bestuurder en als toezichthouder in een professionele (maatschappelijke) organisatie c.q. in het bedrijfsleven.

Als persoon moet de voorzitter in staat zijn met voldoende distantie te opereren in samenhang met het hanteren van de toezichthoudende verantwoordelijkheid.
De onafhankelijke positie van de voorzitter maakt het mogelijk de diversiteit van in het geding zijnde belangen binnen de instelling adequaat te hanteren. De maatschappelijke statuur van de voorzitter is een belangrijk gegeven.
 
De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de raad van toezicht met de raad van bestuur (ook in vertrouwenskwesties) en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Deelname aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken levert voor de voorzitter belangrijke input om deze rol in te vullen.

Daarnaast beschikt de voorzitter over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de raad van toezicht en met de raad van bestuur optimaal te laten plaatsvinden.
 
Hij/zij is in staat de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de raad van toezicht verder te ontwikkelen en te bewaken. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten, onder andere in de vorm van vooroverleggen en tussentijdse afstemming met de bestuurder.

Kortom: de voorzitter van de raad van toezicht is een krachtige regisseur die beschikt over gezag en statuur, die met charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht en advies en daarbij een duidelijke visie heeft c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht.
 
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekbare lid van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in regel bij monde van de voorzitter.
 
Naast de algemene kenmerken worden voor de functie van voorzitter raad van toezicht de volgende aanvullende kenmerken gevraagd. De voorzitter dient:
 
 • ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring te hebben in complexe maatschappelijke ondernemingen, het openbaar bestuur en/of het bedrijfsleven;
 • het vermogen te hebben met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en raad van bestuur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
 • een persoon te zijn die oog heeft voor diversiteit als maatschappelijk uitgangspunt.
 •  
   
Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht
 • Heeft een sterk strategische oriëntatie en vermogen;
 • Is goed ingevoerd in (regionale) bestuurlijke netwerken en maatschappelijk actief;
 • Beschikt over een visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een bindende rol te kunnen vervullen bij de mening en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • Is bewust van eigen positie en de noodzaak deze voor de raad van toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren;
 • Heeft inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld van de organisatie (mede) bepalen;
 • Kan de regierol van het toezichtproces vervullen;
 • Beschikt over meer dan gemiddelde tijd en beschikbaarheid om te investeren;
 • Is in staat de vergaderingen technisch goed te leiden;
 • Beschikt over integrerende en communicatieve kwaliteiten en kan het proces van beoordeling en toetsing door het functioneren van de raad van toezicht aansturen;
 • Beschikt over voldoende sociale vaardigheden om tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden;
 • Kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de (voorzitter van de) raad van bestuur aangaan en de balans en eenheid tussen raad van bestuur en raad van toezicht managen;
 • Is gevoelig voor signalen en mogelijke tegenstellingen en kan die goed hanteren;
 • Kent het werkgebied en is in staat daarin een netwerkpositie op te bouwen.
 
Persoonlijke competenties
 • dienend leiderschap
 • verbindend
 • visie op governance
 • samenwerking
 • onafhankelijk
 • reflectief
 
Bezoldiging
De bezoldiging is afgeleid van de voor GGz Centraal geldende WNT norm, waarbij adviezen van de NVTZ in acht zijn genomen.
 
Procedure
GGz Centraal laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariëlla Engels op 020-7267274. U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Concrete data volgen zo spoedig mogelijk. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer