Pluryn

Lid Raad van Bestuur

Pluryn is een landelijk werkende organisatie die jongeren en volwassenen ondersteunt bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Pluryn is gespecialiseerd in het werken aan wensen van mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt. Pluryn is groot en complex: 16 landelijk werkende voorzieningen en meer dan 440 locaties waar 6400 professionals en 650 vrijwilligers werken. Jongeren en volwassenen (ongeveer 6.500 in totaal) komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdhulp en GGZ. Naast specialistische zorg biedt Pluryn ondersteuning bij het zetten van stappen op het gebied van wonen, leren, werk en vrije tijd waarbij Pluryn aansluit bij het leven en de bestaande relaties en nauw samenwerkt met ouders en naasten. De focus op hoogcomplexe zorg betekent extra aandacht voor kwaliteit van zorg en scholing en aandacht voor medewerkers.
Het speelveld waarin Pluryn acteert is complex, dynamisch en snel veranderend. Het aantal verbindingen met de buitenwereld is groot, zowel voor wat betreft het aantal samenwerkingspartners in de keten van activiteiten (maatschappelijke partners, overheden, zorgorganisaties, onderzoeksorganisaties, bedrijven) als in de politiek en met de brancheorganisaties. Pluryn kan een ‘systeemorganisatie’ worden genoemd en heeft, gelet op de grootte van de organisatie, de breedte van het aanbod en de complexiteit van de zorgvragen een grote verantwoordelijkheid als zorgaanbieder, werkgever en partner. De laatste jaren heeft Pluryn met succes geïnvesteerd in zichtbaarheid in de landelijke netwerken om daarmee meer impact te genereren (zo vervullen de leden van de Raad van Bestuur bestuursfuncties bij de respectievelijke brancheorganisaties).
 
Pluryn wordt aangestuurd door een driehoofdige collegiale Raad van Bestuur: Eddy van Doorn, Annette Imhof en Mirjam van den Nieuwenhuijzen. Elk lid van de Raad van Bestuur stuurt zowel directieleden van zorg verantwoordelijke eenheden als directieleden ondersteunende diensten aan. De Raad van Bestuur heeft de portefeuilles onderling verdeeld en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Vacature
Vanwege het vertrek van het huidige lid Raad van Bestuur (aandachtsgebied langdurige zorg) Annette Imhof per 1 juli a.s. zoekt Pluryn een goede opvolger voor haar.
 
Zorgvisie: persoonsgerichte zorg
Pluryn werkt vanuit een integrale beweging naar meer persoonsgerichte zorg als inhoudelijke basis: vanuit de leefwereld van de cliënt en de medewerkers, waarbij samen de doelen voor zorg en ondersteuning van de cliënt worden bepaald. Met vertrouwen en compassie van de medewerkers wordt de cliënt als uniek mens begeleid en behoudt hij/zij/hen zo lang en zoveel als mogelijk de eigen regie over het leven. De persoonsgerichte zorg bestaat uit de pijlers behandelen, wonen, leren, werken vrije tijd.
 
Richtinggevende principes (de beloftes) van Pluryn in al het handelen zijn:
 • We zijn er voor jou
 • We bieden kwaliteit
 • We leveren persoonsgerichte zorg
 • We behandelen en ondersteunen
 • We doen het samen
 De kernwaarden laten zich vertalen naar ‘SWEG’
 • Slagvaardig
 • Wendbaar
 • Eigenaarschap
 • Gelijkwaardigheid
Herijking huidige organisatiestructuur
Pluryn biedt veel verschillende vormen van dienstverlening. De meerwaarde van Pluryn schuilt in het feit dat veel kennis en ervaring over de volle breedte van de complexe zorg in huis is. Samenwerken, ook over de eenheden heen, is (nog) niet vanzelfsprekend maar zou wel kunnen leiden tot een nog meer efficiënte en betere dienstverlening. Recent is daarom, na een zorgvuldig proces, besloten de huidige organisatie structuur te herijken en beter te laten aansluiten op de geformuleerde doelstelling, namelijk de route naar één Pluryn.*
 
Bij de herijking van het aansturingsmodel staan drie onderwerpen centraal: teamontwikkeling, de directiestructuur en de medezeggenschap. De doorlooptijd van dit herijkingsproces (herplaatsingsproces) is april-mei 2024. Het idee is dat de nieuwe organisatie staat per 1 juli 2024. Belangrijk is dat de herijking van het aansturingsmodel niet alleen een structuurwijziging is maar zich ook richt op een verandering in houding en gedrag van alle betrokken partijen binnen Pluryn.
 
*Het besluit tot herijking wordt momenteel nog getoetst door de Ondernemingskamer conform artikel 26 WOR.
 
Wat gaat er veranderen:
Teamontwikkeling
Om meer aandacht, nabijheid en verbinding te realiseren, worden teammanagers dichter bij de teams gepositioneerd waardoor meer nabijheid wordt ervaren.
Directiestructuur
Het directieteam van de zorgverantwoordelijke eenheden (ZVE’s) wordt compacter door ZVE's samen te voegen (van 24 naar 14 directeuren van zeven ZVE’s). De huidige dualiteit van een directeur zorg & behandeling en een directeur bedrijfsvoering blijft. De directeuren maken in de nieuwe structuur deel uit van één Pluryn-directieteam en hebben ieder een Pluryn-breed aandachtsgebied. Daarnaast zijn ze integraal duaal verantwoordelijk voor hun ZVE.
  
In de nieuwe structuur telt Pluryn de volgende zeven ZVE’s
 • Almelo, Eefde en Gezinshuizen in Oost-Nederland;
 • De Beele en Het Hietveld;
 • Nijmegen e.o., Participatie en Visschersgouw;
 • De Winckelsteegh;
 • Jan Pieter Heije, De Glind woongroepen en Gezinshuizen in Midden-Zuid Nederland;
 • Kemnade Werkenrode;
 • Midden Nederland, Valkenheide en Gezinshuizen in het midden van het land.
Daarnaast kent Pluryn nog 6 directeuren van de ondersteunende diensten (HR, ICT, Finance & Control, Zorgverkoop & Clientproces, Kwaliteit & Kennis en Facilitairbedrijf).
 
Medezeggenschap
Pluryn heeft nu nog een Centrale Ondernemingsraad en lokale ondernemingsraden. De huidige ondernemingsraden OR volwassenen OR Jeugd en OR ondersteunende diensten en de centrale OR zullen bij de herijkingsoperatie worden samengevoegd tot één ondernemingsraad voor Stichting Pluryn. De slagvaardigheid en wendbaarheid van Pluryn nemen toe wanneer de afstemming kan plaatsvinden met één OR.
In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) kent Pluryn een Centrale Cliëntenraad en lokale cliënten- en verwantenraden.
 
Huidige ontwikkelingen
Nadat de financiële performance van Pluryn in 2022 (en de jaren ervoor) onder grote druk stond, is vanaf 2023 een voorzichtig herstel zichtbaar. Aandacht blijft evenwel nodig voor de financiële situatie en de betaalbaarheid van de zorg. Pluryn is momenteel met de belangrijkste stakeholders in gesprek over de invulling van een strategisch partnerschap dat moet leiden tot een duurzame verbinding op de belangrijke inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de jeugdhulp en gehandicaptenzorg (Kanslijnen VG, Hervormingsagenda Jeugd, IZA etc) waarbij ook gekeken wordt naar te maken portfoliokeuzes. Samen met financiers en verwijzers kijkt Pluryn naar de meerwaarde voor de verschillende doelgroepen die nu worden bediend.
 
Voor de komende jaren vragen de volgende ontwikkelingen aandacht
 • verder herstel van het financiële resultaat en de (stabiele) financiering van de hoog complexe zorg;
 • de herijking van het besturingsmodel met aandacht voor medewerkers en cultuur;
 • binden en behoud van medewerkers: blijvende aandacht en creativiteit is nodig voor de krapte op de arbeidsmarkt, het ziekteverzuim en de daarmee samenhangende (hoge) kosten van de inzet van PNIL. Personele aandacht, zowel voor het werven maar zeker ook voor behoud van medewerkers;
 • blijvende zichtbaarheid op het landelijke niveau om impact te genereren.
Taken en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur van Pluryn
 
De driehoofdige Raad van Bestuur van Pluryn
 • is belast met het besturen van Pluryn in een veranderende omgeving. Zet zich in voor een toekomstbestendige organisatie waarbij continuïteit op de langere termijn gewaarborgd is en de kwaliteit van zorg op orde;
 • geeft richting aan de strategische koers van Pluryn, anticipeert op landelijke ontwikkelingen en geeft uitvoering aan de bestuurlijke opdrachten (zie bijlage voor het Strategisch Beleidsplan);
 • borgt dat Pluryn zichtbaar is in de landelijke netwerken en als systeemspeler haar positie inneemt en waarmaakt;
 • draagt zorg voor integere en transparante besluitvorming en gaat zorgvuldig met cliënten, verwanten en medewerkers om;
 • streeft waar dat kan naar harmonisatie van processen en systemen met oog voor de lokale verschillen, het tempo van de organisatie en de autonomie van de professionals.
Samenwerking binnen de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is als team complementair en draagt zorg voor onderlinge countervailing power. De bestuurders doen het samen, waarbij zij de portefeuilles in onderling overleg en in afstemming met de Raad van Toezicht verdelen. Elke bestuurlijke portefeuille kent een ‘piloot’ en een ‘co-piloot’, zodat alle bestuurlijke dossiers een dubbele ‘bemensing’ kennen. Dit betekent in de onderlinge samenwerking dat de bestuurders open en transparant zijn in hun handelen en anderen toestaan mee te kijken in hun portefeuille, om samen het beste resultaat te behalen.
 
De bestuurders stimuleren elkaar, geven elkaar feedback en gunnen elkaar succes. Zij stimuleren de gewenste cultuur en het gedrag binnen Pluryn door voorbeeldgedrag. Geven ruimte binnen heldere kaders en zijn daarbij rolvast. De Raad van Bestuur weet de balans te bewaren tussen het hart en warmte voor de zorg en aan het sturing geven aan een complexe organisatie in een sterk veranderende omgeving.
 
Het lid Raad van Bestuur met aandachtsgebied langdurige zorg
 • is een zeer ervaren allround bestuurder uit de langdurige zorg met kennis van het brede zorglandschap, de ontwikkelingen daarin en van de WLZ;
 • heeft een groot hart voor cliënten en kan zich goed verplaatsen in hun leefwereld en wensen. Een achtergrond in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een pre;
 • is een zichtbare bestuurder met een externe oriëntatie en een relevant, zo mogelijk landelijk netwerk;
 • is enthousiast over de koers van Pluryn en schaart zich achter het Strategisch Beleidsplan;
 • heeft een strategische oriëntatie en een aansprekende visie op de lange termijnontwikkelingen/innovaties in de zorg en ervaring met transformatievraagstukken;
 • is richtinggevend, rolvast, geeft heldere kaders waarbinnen ruimte en durft noodzakelijke keuzes te maken;
 • is in staat om het hoofd koel te houden in turbulente tijden, medewerkers vertrouwen te schenken en blijvend te reflecteren op eigen en andermans handelen en besluiten;
 • is in staat om de praktijk van cliënten en medewerkers te verbinden aan bestuurlijke thema’s en vice versa;
 • werkt op een vanzelfsprekende wijze samen met de medezeggenschap, is transparant, betrekt hen bij besluiten en is vertrouwd met de WOR en WMCZ;
 • is samenwerkingsgericht, een ‘mensen-mens’, benaderbaar, ondernemend, transparant en prettig in de omgang.
Arbeidsvoorwaarden
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de Wet Normering Topinkomens. Pluryn is ingedeeld in klasse 5.
 
Procedure
Pluryn laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Floor Strik (logistieke vragen) op 020-7267272.
 
Planning
Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de volgende planning:
 • Vrijdag 31 mei: Eerste gespreksronde van 10:30 tot 16:30 uur (locatie: Van der Valk, Houten)
 • Vrijdag 14 juni: Tweede gespreksronde van 10:00 tot 12:45 uur (locatie: Van der Valk, Houten)