Stichting Robijn

Voorzitter Raad van Toezicht

Alle openbare scholen in Nieuwegein en IJsselstein maken deel uit van Stichting Robijn. Stichting Robijn (Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein) is op 1 mei 2008 ontstaan door het samengaan van de bestuurscommissies in IJsselstein en Nieuwegein. Onder Stichting Robijn vallen alle openbare basisscholen in IJsselstein en Nieuwegein met 10 scholen, circa 2.100 leerlingen en ruim 250 personeelsleden. De scholen worden aangestuurd door zelfstandige directeuren, die samen met de schoolteams invulling geven aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich richt op een optimale ontwikkeling van leerlingen. Stichting Robijn staat voor openbaar onderwijs en kwaliteit. Robijn staat voor schitterend onderwijs “We stimuleren de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar”. De missie van Stichting Robijn is kinderen te laten slagen voor het leven en niet alleen voor de toets! 

Kernwaarden

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar scholen voor openbaar onderwijs voor staan.

 • Gelijkwaardigheid: iedereen is welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.
 • Vrijheid: je kan jezelf zijn  en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.
 • Ontmoeting: je leert van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander, we zorgen voor elkaar en voor de omgeving. Op de openbare school ontmoet je de hele wereld.

Organisatie

Stichting Robijn kent een eenhoofdig bestuur, dat wordt bijgestaan door een secretariaat, twee administratieve krachten en een viertal beleidsmedewerkers die ieder een portefeuille beheren; Financiën & huisvesting, PR & Communicatie, Personele zaken en Onderwijskwaliteit. De raad van toezicht, die uit vijf leden bestaat, houdt toezicht op het bestuur. De raad heeft de mogelijkheid om zelf commissies in te stellen. Op dit moment wordt gewerkt met een auditcommissie, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie. Elk lid zit in minimaal één van deze commissies. Bij het wisselen van de samenstelling van de raad wordt de indeling van de commissies heroverwogen.

De raad van toezicht oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de raad en elk lid individueel voor een complete afweging van verschillende aspecten. Het is daardoor mogelijk een aantal algemene eisen te formuleren waaraan elk lid, ook een lid dat op voordracht van derden is benoemd, moet voldoen. Die algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke vaardigheden en competenties.
 

Taken van de Raad van Toezicht

De raad van toezicht verricht zijn taken onafhankelijk. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving (art 12 lid 13 Statuten). De raad weegt de belangen af van alle stakeholders en is daarom geen vertegenwoordigend orgaan voor gemeente, ouders, personeel of andere stakeholders. De onafhankelijkheid brengt met zich mee dat leden van de raad geen direct belang bij de stichting kunnen hebben. Ouders en personeel zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarmee de raad van toezicht een optimale relatie onderhoudt.

De raad oefent toezicht uit en toetst de wijze waarop de bestuurder de organisatie stuurt en de resultaten daarvan, waarbij de raad dit zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
 • De resultaten (onderwijsopbrengsten) die de scholen van de stichting realiseren;
 • De rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting;
 • Het functioneren en handelen van het bestuur;
 • De integriteit van de organisatie en personen, die daarin functioneren;
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor het primair onderwijs;
 • De communicatie met de belangrijkste interne (ouders, personeel, leerlingen, MR’en en GMR) en externe (gemeenten, andere onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties) partijen.
De raad van toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en treedt op als klankbord voor het bestuur. De raad van toezicht is werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging). Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn is de raad is op zoek naar een nieuwe enthousiaste en verbindende voorzitter.

Profiel voorzitter raad van toezicht

De voorzitter kenmerkt zich vooral door zijn of haar teamrol als voorzitter met een inspirerende en verbindende persoonlijke stijl. Hij/zij:

 • Onderstreept de maatschappelijke visie op de opdracht van de stichting en draagt die uit, desgewenst als boegbeeld;
 • Is betrokken bij de kerntaak van de stichting: onderwijs
 • Is een goed gespreksleider;
 • Heeft gevoel voor procedures en verhoudingen;
 • Is bekend met public corporate governance (semipublieke sector);
 • Beschikt over bestuurlijke en politieke gevoeligheid;
 • Streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht;
 • Streeft naar overeenstemming;
 • Is in staat beslissingen te nemen;
 • Is doelgericht en koersvast.
Voor de voorzitter geldt dat hij/zij in staat is op een zakelijke en betrokken wijze met de bestuurder en GMR te communiceren en er zorg voor draagt dat de raad van toezicht naar de bestuurder en naar buiten eenduidig communiceert. Vanwege de gevraagde betrokkenheid van de voorzitter op de kerntaak van de stichting, wordt van de voorzitter een aantoonbare professionele relatie met onderwijs, leren en ontwikkelen gevraagd. Daarnaast vraagt deze rol ruime bestuurlijke ervaring in het publieke domein.

Algemene eisen aan de raad van toezicht als geheel

Een samenstelling die een afspiegeling vormt van de samenleving. Er wordt gestreefd naar een duidelijke mix van:

 • Deskundigheid, opleiding en ervaring;
 • Achtergrond;
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • Affiniteit met de regio Nieuwegein/IJsselstein.
De raad van toezicht heeft een zodanige personele samenstelling dat kennis, ervaring en netwerken met betrekking tot de aandachtgebieden die voor de stichting belangrijk zijn, zo optimaal mogelijk zijn vertegenwoordigd.

De raad is dusdanig divers samengesteld dat een goede en constructieve gedachtewisseling kan plaatsvinden (verschillende karakters, referentiekaders, et cetera). Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste interne en externe stakeholders is een vereiste.

Profiel van een lid van de raad van toezicht

Een lid van de raad van toezicht:

 • Moet de missie, ambitie en strategie van de stichting, zoals geformuleerd in een strategisch meerjarenplan, kunnen onderschrijven;
 • Heeft een HBO- of een academisch niveau van denken en functioneren;
 • Stelt zich onafhankelijk en integer op;
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
 • Heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Heeft aantoonbare kwaliteiten als intern toezichthouder;
 • Kan binnen de raad in teamverband  werken;
 • Heeft affiniteit met het openbaar onderwijs;
 • Beschikt bij voorkeur over een – voor het onderwijs en de regio relevant – netwerk en is bereid om dat netwerk in te zetten ten behoeve van Stichting Robijn;
 • Is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
 • Kan goed communiceren met alle geledingen van de stichting en haar context;
 • Heeft voldoende (organisatie)sensitiviteit en het vermogen een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak het bestuur de benodigde ruimte te geven en de noodzaak het bestuur de juiste vragen te stellen;
 • Heeft kennis van en ervaring met één en bij voorkeur meerdere voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden, zoals in ieder geval ten aanzien van:
  • Onderwijskundig beleid;
  • Financieel beleid;
  • Huisvesting;
  • Communicatie (met stakeholders intern en extern);
  • Sociaal beleid (HRM, arbeidsmarkt, opleiding);
  • Innovatie en (Maatschappelijk) Ondernemerschap;
  • Openbaar (lokaal) bestuur;
  • Marketing;
  • Organisatie- en managementontwikkeling;
  • Bestuurlijke en juridische ontwikkelingen.
Alle leden zijn in gelijke mate aanspreekbaar op de hoofdlijnen van het beleid van Stichting Robijn. Een taakverdeling kan worden overeengekomen doch betekent geen verschuiving van verantwoordelijkheden.

Belangrijke eis is verder dat de leden over voldoende tijd beschikken om serieus invulling te geven aan het toezichthouderschap, uitgaande van vijf tot zes raadsvergaderingen per jaar, aangevuld met twee commissievergaderingen (onder normale omstandigheden). Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld een aantal stakeholdersbijeenkomsten om een structurele tijdsbesteding vragen, gezien het toenemende belang van de maatschappelijke verantwoording en verankering van de beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden. De leden van de raad van toezicht dienen bovendien tijd vrij te maken voor permanente educatie en de ontwikkelingen in het primair onderwijs goed bij te houden. Onder normale omstandigheden kan men uitgaan van een tijdsbesteding van ongeveer honderdtwintig uur per jaar. In het algemeen is de voorzitter anderhalf keer zoveel tijd kwijt als een gewoon lid.

De raad van toezicht moet niet alleen zijn voorzien van alle benodigde deskundigheid en ervaring, de raad moet ook zodanig zijn samengesteld dat het als team gaat functioneren. Bij de selectie van nieuwe leden wordt daaraan aandacht besteed. De teamrol van kandidaten is een aanvullend criterium. De raad moet een goede balans van doordouwers en waarschuwers hebben, van (bestuurlijke) creativiteit en koersvastheid, van sfeergevoeligheid en zakelijkheid. Een toetsing van de preferente teamrollen van kandidaten kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Profiel van de onderscheiden leden

De verschillende leden brengen elk specialistische kennis, kunde en ervaring in op een of meer aandachtsgebieden zoals benoemd in het algemene profiel. Per aandachtsgebied wordt hieronder een korte toelichting gegeven:

 • Op het gebied van onderwijs zijn ervaring in een onderwijsorganisatie en een visie die zowel schooloverstijgend als leerlinggericht is van belang. De ervaring gaat gepaard met een reflectieve houding op de ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs als geheel. Deze portefeuillehouder is gesprekspartner voor bestuur, directeuren en andere medewerkers en kan een vertaling maken naar strategische en beleidsmatige aspecten die voor de raad van toezicht van belang zijn. Hij/zij kan de raad meenemen in afwegingen en overwegingen hierin.
 • Het aandachtsgebied financiën en huisvestingvraagt om een deskundige die de financiële data snel kan analyseren en doorzien, en de auditcommissie van de raad van toezicht voorzit. Hij/zij heeft een goede kennis van control in een non-profit organisatie en de consequenties van investeringsbeslissingen en huisvesting daarbinnen. Ervaring met en kennis van bekostigingssystemen en de aansluiting daarvan op andere stelsels (bijvoorbeeld van de gemeente) is een must.
 • Belangrijk binnen het thema communicatie is de toetsing van en advisering rondom de gegevensuitwisseling tussen de stakeholders van de stichting, om zo de gezonde, prettige en constructieve verhoudingen te waarborgen.
 • Voor de invulling van de werkgeversrol is de afgelopen jaren een solide basis gelegd. Deze dient onderhouden te worden. Belangrijk is daarnaast om de strategische kennis en ervaring rondom human resources, en dan specifiek met ontwikkelingsprocessen van professionals en de sturing van die professionals, binnen de raad van toezicht te borgen.
 • Innovatie en (maatschappelijk) ondernemerschapin de zin van het actief meedenken over innovatie en aan oplossingen in maatschappelijke problemen in de context van Stichting Robijn. Ondernemerschap in het zien van kansen en prikkelen van het bestuur op die ontwikkelingen.
 • Kennis van het(lokale) openbaar bestuur heeft een pré voor een aantal leden. Echter ook naar kennis van en ervaring in het bedrijfsleven of in de dienstensector dient in deze raad expliciet aanwezig te zijn.
 • Juridische kennisvan zaken is gewenst als toetsing op wat binnen het primair proces wordt verricht en ontwikkeld.

Zittingsduur

Leden en de voorzitter worden in principe door beide gemeenten benoemd voor een termijn van vier jaar, een termijn die maximaal eenmalig met vier jaar verlengd kan worden via een herbenoeming.


Vacature

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van de voorzitter is de raad van toezicht op zoek naar een enthousiaste en verbindende nieuwe voorzitter. Dit voorjaar werft de raad van toezicht, vanwege het vertrek van twee leden in respectievelijk maart en december 2024, twee nieuwe leden voor de auditcommissie. Direct na de werving van deze twee leden start de raad de werving voor een nieuwe voorzitter. De voorzitter wordt formeel benoemd  per 1 januari 2025. Direct na de voordracht aan beide gemeenten dit najaar zal de nieuwe voorzitter meelopen in de nieuw samengestelde RvT.

In de werving en selectie wordt gestreefd naar het versterken van de diversiteit van de raad, waarbij kandidaten met een bi-culturele achtergrond van harte worden uitgenodigd te solliciteren.


Vergoeding
De vergoeding voor de voorzitter van de raad van toezicht stichting Robijn is gebaseerd op maximum WNT-klasse C en is in 2024 € 12.450, --.
 

Tijdpad
De procedure van de voorzitter is gericht op een voordracht aan beide gemeenten in het najaar van 2024. De formele benoeming heeft plaats per 1 januari 2025. De selectiegesprekken zullen plaats hebben in week 38 (eerste ronde) en week 39 (tweede ronde). Geïnteresseerden wordt gevraagd de interesse kenbaar te maken met het sturen van een CV en een motivatiebrief voor 15 juli 2024.


De procedure
Stichting Robijn laat zich in deze procedure bijstaan door Carien Verhoeff van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Carien Verhoeff op 020-7267270. De finale kandidaat wordt gevraagd een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.