pro persona

lid raad van bestuur

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Wij bieden specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis. De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
Pro Persona is een geestelijke gezondheidszorg (GGZ) organisatie met een breed zorgaanbod waarbinnen drie zorgbedrijven zijn te onderscheiden:
 • Stichting Pro Persona GGZ (specialistische GGZ)
 • de Pompestichting (forensische zorg)
 • Indigo Gelderland B.V. (basis GGZ, deze wordt per 1 januari 2021 geïntegreerd in Stichting Pro Persona GGZ).
De ondersteuning is georganiseerd in de Stichting Pro Persona Holding.
 
Pro Persona heeft het afgelopen jaar de visie en missie herijkt. Externe en interne ontwikkelingen vragen om een missie en visie waarmee Pro Persona nog wendbaarder, innovatiever en flexibeler wordt. Hierbij staat centraal wat de maatschappij en de cliënt met zijn/haar omgeving van Pro Persona vraagt. De missie en visie geven richting aan de ontwikkeling van de organisatie.
 
Motto
‘Het begint met aandachtig luisteren!’
 
Missie
‘Met hart voor de zorg en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners.’
 
Kernwaarden
‘Wij gaan uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij hem/haar en zijn/haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.
 
Wij zijn wendbaar en innovatief met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie.’
 
Voor de Pompestichting geldt een aanvullende, even belangrijke opdracht, namelijk het bijdragen aan de veiligheid van de samenleving.
 
Het is de doelstelling van Pro Persona om een excellente zorgaanbieder te zijn waar de cliënt centraal staat en innovatieve en flexibele zorg wordt aangeboden. Alle inspanningen zijn gericht op het bieden van doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Pro Persona doet dit samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.
 
Om dit te realiseren werkt Pro Persona samen met relevante partijen in de keten om het herstelproces van haar cliënten optimaal te ondersteunen. De kwaliteit van de professionals, ondersteuners en management is de meest doorslaggevende factor voor het bereiken van goede kwaliteit. Pro Persona laat zich daarbij leiden door het High Performance Organization (HPO) gedachtegoed.
 
Pro Persona is met ruim 3100 medewerkers (2300 fte) en een omzet van ongeveer 220 miljoen één van de grotere GGZ-aanbieders in Nederland. Jaarlijks behandelt men ongeveer 19.000 cliënten en patiënten. Binnen de GGZ heeft 20% van de cliënten in 2019 feedback gegeven en de zorg gemiddeld gewaardeerd met een 8,0.
 
Het zorgaanbod van Pro Persona is breed. Zo heeft de organisatie twee Top GGZ-afdelingen waar gespecialiseerde cliëntenzorg, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandeling op gebied van depressie en angst, wordt verleend; een centrum voor Psychotherapie; een gespecialiseerde kliniek voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH); twee High en Intensive Care afdelingen; een Beveiligde Intensive Care afdeling als onderdeel van de Pompestichting; en brede forensisch psychiatrische expertise.
 
Het beleid van Pro Persona is gebaseerd op het concept van Value Based Healthcare: de zorg die geleverd wordt moet meerwaarde hebben voor de cliënt (dus effectief zijn en leiden tot een hoge tevredenheid) tegen maatschappelijk acceptabele kosten. De behandelingen zijn vastgelegd in zorgprogramma’s en zorgpaden die gebaseerd zijn op degelijke wetenschappelijke kennis, één van de redenen waarom Pro Persona goede behandelresultaten behaalt. Binnen Pro Persona wordt het belang onderstreept van investeren in wetenschappelijk onderzoek. Pro Persona is sterk in klinische studies, het versterken van de brug tussen wetenschap en uitvoering van geestelijke gezondheidszorg in de praktijk. Daarin werkt men nauw samen met verschillende partners, waaronder de Radboud Universiteit. Pro Persona heeft zeven (bijzonder) hoogleraren en een lector in dienst, die naast hun werk aan de universiteit/hogeschool als behandelaar binnen Pro Persona werkzaam zijn.
 
Daarnaast verzorgt Pro Persona opleidingen tot psychiater, gezondheidszorg psycholoog, psychotherapeut, klinisch-(neuro)psycholoog, GGZ-Verpleegkundig Specialist en GGZ-verpleegkundige. De organisatie is op opleidingsgebied de op één na grootste GGZ-instelling in Nederland.
 
In de Pro Persona Academie worden opleidingen georganiseerd voor de eigen medewerkers, waaronder een uitgebreid leiderschapsprogramma voor managers en een fellowship voor pas afgestudeerde psychiaters. De medewerkers hebben veel waardering voor de Pro Persona Academie en de ontwikkelingsmogelijkheden die hen geboden wordt.
 
Bij de gegeven behandelingen hechten men veel waarde aan maximale samenwerking met verwijzers, collega zorginstellingen, andere partners en/of het netwerk van de cliënt. Pro Persona’s visie is uitdrukkelijk dat cliënten het beste kunnen herstellen in hun eigen omgeving.
 
Pro Persona vormt een solide organisatie en is momenteel financieel gezond waarbij de opgave luidt: de zorgexploitatie voor de langere termijn in de zwarte cijfers te krijgen. De laatste jaren hebben is veel geïnvesteerd in de ondersteunende processen en structuren: de professionals hebben te allen tijde informatie over de zorg die zij leveren.

De belangrijkste ontwikkelingen
Binnen de GGZ is de laatste jaren veel veranderd door onder andere ingrijpende stelselwijzigingen en snel veranderende wet- en regelgeving. De sterke roep vanuit de
maatschappij, politiek, gemeenten en zorgverzekeraars om een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen neemt toe. Pro Persona bevindt zich in een complex krachtenveld door de hoeveelheid gemeenten en verzekeraars en de breedte van de zorg die geleverd wordt: basis GGZ, specialistische GGZ, Wet Langdurende Zorg en forensische zorg. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde professionals en de noodzaak om wendbaar te zijn, maken de uitdaging voor Pro Persona des te groter.
 
De lange wachttijden, de wens om verregaande vermaatschappelijking van de zorg door te voeren en de ervaren werkdruk door onze medewerkers maken de noodzaak tot veranderen groot.
 
Vanuit de aangescherpte missie en visie wil de organisatie we daarom een betekenisvolle en markante omwenteling maken. In de eerste plaats de cliënten, die richting de toekomst passende én kwalitatief goede zorg mogen blijven verwachten. Pro Persona wil meer cliënten bedienen en daarmee ook de wachttijden verkorten. Met aandacht voor innovatie, de cliëntlogistiek en de productie onderneemt men acties om de wachtlijsten te verminderen.
 
Daarnaast wil Pro Persona een betrouwbare partner zijn en blijven voor haar ketenpartners waarmee steeds intensiever moeten worden samengewerkt. En Pro Persona ziet kansen om de werkomgeving van de eigen professionals te verbeteren, waardoor zij met meer plezier en ruimte de missie kunnen verwezenlijken. Deze omwenteling vraagt wel om geleidelijk innoveren op incrementele wijze: stap voor stap toevoegen van kleine veranderingen/ verbeteringen om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van de cliënt, en ontwikkeld en gedragen door het team van professionals die het uitvoeren. Dit alles met een duidelijke stip op de horizon, een degelijk tijdspad en onder goede regie.
 
Om haar ambities waar te maken en haar bestaansrecht veilig te stellen, heeft Pro Persona een aangescherpte strategische koers ingezet. De afgelopen maanden zijn er veel stappen gezet in het ontwerpen van deze koers en de doorvertaling daarvan in een veranderprogramma. Naast de participatie van medewerkers zijn ook externe partners betrokken bij het vormgeven van de strategische koers. In 2019 is hen gevraagd naar hun beeld over Pro Persona en in het kader van de acute keten en vastgoedstrategie hebben in 2019/2020 meerdere sessies plaatsgevonden met externe partners. Daarnaast zijn cliëntenraden meegenomen door de ontwikkelingen te bespreken en ze uit te nodigen voor verschillende bijeenkomsten over de verandering. Dit heeft geresulteerd in een koers die is vastgelegd in het Strategisch kader Pro Persona 202021. Deze koers wordt in zeven veranderstromen verder uitgewerkt in concrete resultaten, kwaliteitscycli, projecten en activiteiten.
 
Het gaat om vijf cliëntstromen en twee ondersteunende stromen:
 • Acute zorg
 • FACT en wijkgerichte zorg
 • Planbare zorg
 • Voortgezette Behandeling Wolfheze
 • Forensische Zorg
 • Strategische huisvesting & vastgoed
 • Ondersteunende diensten
Deze trajecten zijn nog niet gereed en zullen in 2020 worden gecontinueerd en verfijnd naar de vervolgontwerpen per veranderstroom en dan worden afgerond.
 
Er is breed gedeeld dat de huidige structuur binnen de organisatie het soms lastig maakt om effectief invulling te kunnen geven aan de strategie-implementatie vanuit de veranderstromen. Daarvoor is ook een eenduidige en krachtige organisatiestructuur nodig. Daarom is januari 2020 een parallel proces opgestart voor het uitwerken van de contouren van de toekomstige organisatiestructuur in een hoofdontwerp. De input vanuit de organisatie vormde de basis voor de werksessies met het directieteam, hoofden zorgprogramma, geneesheren-directeuren, vakgroep psychiaters en medezeggenschap, waarin de contouren voor dit hoofdontwerp zijn opgesteld. De huidige versie ligt als definitief hoofdontwerp voor aan de medezeggenschap.
 
Wat heeft aandacht nodig?
Naast de sterke kanten behoeven de volgende punten extra aandacht binnen Pro Persona:
 
Op zorggebied
 • innovatie en flexibiliteit dienen kernwoorden te zijn;
 • er worden schotten ervaren tussen de zorgprogramma’s en tussen de specialistische en forensische zorg. “Jouw patiënt is mijn patiënt” wil men flexibeler en innovatiever vormgeven bijvoorbeeld door de planbare zorg (basis GGZ en specialistische GGZ) naar elkaar toe te brengen binnen Pro Persona Connect
 • verdergaande ombuiging van de zorg van aanbodgericht naar vraaggericht;
 • visievorming op GGZ in de wijk, Jeugd en Ouderen.
Profilering
 • het imago van Pro Persona versterken. Dit wordt negatief beïnvloed door de wachtlijsten en de ervaring van externe partners dat de organisatie soms onvoldoende toegankelijk of aanspreekbaar is op de eigen bijdrage aan gezamenlijke knelpunten;
 • begrijpelijk uitdragen van zorginhoudelijke kwaliteiten en expertises en laten zien waarmee Pro Persona inhoudelijk vooroploopt om daarmee professionals te boeien en te binden;
 • Men wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor medewerkers in alle leeftijdscategorieën.
Bedrijfsvoering
 • de nadruk in de P&C -cyclus ligt veelal op de financiën. Een verdergaande integratie van bedrijfsvoering vanuit inhoudelijke visie en bijkomende aspecten zullen meer aan bod mogen gaan komen;
 • ondanks de financieel gezonde situatie is er wel een financiële kwetsbaarheid in de nabije toekomst die aandacht behoeft en een samenhang met de vastgoedexploitatie kent;
 • Uitgangspunten voor de toekomst wat betreft de vastgoedexploitatie zijn kostenreductie, efficiëntie en optimaliseren gebouwkwaliteit.
Structuur en sturing
 • met het hoofdontwerp waarin de contour van de toekomstige organisatiestructuur zijn uitgewerkt zullen rollen, taken en bevoegdheden in de ontwikkelende GGZ verdere aanscherping behoeven;
 • vanuit de Raad van Bestuur en directies zal meer aandacht gaan komen voor strategische vraagstukken nu de ontwikkelingen door de stelselwijziging gedaan zijn.
Veranderkundig
 • Implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en het daarbij behorende gedrag van professionals;
 • betere implementatie en borging van initiatieven in de organisatie;
 • Pro Persona wil minder projecten en meer gaan doen. Nu komen communicatie, participatie en medezeggenschap regelmatig meer onder druk dan wenselijk lijkt.
Raad van Bestuur
Pro Persona kent een bestuursstructuur bestaande uit een Raad van Toezicht van vijf personen en een tweehoofdig collegiale Raad van Bestuur met een integrale verantwoordelijkheid. Dat betekent dat besluitvorming geschiedt op basis van overeenstemming tussen de bestuurders. Beide bestuurders zijn bestuurders van alle stichtingen en directie van Indigo Gelderland e.o. B.V. De Raad van Bestuur hanteert een efficiënte werkverdeling. Dat geldt zowel voor de gemeenschappelijke aandachtsgebieden, als voor de verdeling in primaire en secundaire aandachtsgebieden. Dat is noodzakelijk om een integraal en gezamenlijk perspectief te kunnen behouden op het geheel van de organisatie en zijn omgeving. Onderlinge vervangbaarheid, een gemeenschappelijk inzicht en overzicht en de eenheid van leiding zijn daarmee gediend.
 
De Raad van Bestuur geeft momenteel leiding aan:
 • elf directeuren,
 • dertien hoofden Zorgprogramma’s,
 • vier opleiders,
 • twee secretarissen.
De medezeggenschap is geregeld in cliëntenraden per resultaatverantwoordelijke eenheid, het gemeenschappelijk overleg cliëntenraden, bewonersraden en een Patiëntenraad (Pompestichting), twee ondernemingsraden, twee familieraden en een centrale familieraad.
 
De drie zorgbedrijven van Pro Persona hebben momenteel de volgende structuur:
 
 • de Pompestichting (omzet circa € 60 mln) heeft vestigingen in o.a. Nijmegen (behandelkliniek), Zeeland (Long stay) en diverse gemeenten (Kairos, ambulant)
en kent een tweehoofdige, duale aansturing: een algemeen directeur en een directeur zorg;
 • Pro Persona GGZ (omzet circa € 155 mln) is georganiseerd naar verzorgingsgebied en kent 5 resultaatverantwoordelijke eenheden die onder
leiding staan van een directeur. In de huidige matrixstructuur wordt hier samengewerkt met hoofden zorgprogramma;
 • Indigo Gelderland e.o. B.V. (omzet circa 5 mln) is eveneens georganiseerd naar verzorgingsgebied en wordt aangestuurd door een directeur. Ook hier is sprake van een matrixstructuur met een hoofd zorgprogramma.
De Pro Persona Holding bestaat o.a. uit vier ondersteunende diensten, die vooralsnog elk onder leiding staan van een directeur: Communicatie, HR, Financiën & Vastgoed en ICT & Services. Daarnaast kent Pro Persona 6 geneesheer-directeuren die een gezamenlijke verantwoordelijkheid kennen met de Raad van Bestuur in relatie tot de kwaliteit van de verplichte zorg en de uitvoering daarvan.

Profiel lid Raad van Bestuur
Vanwege het vertrek van het huidige lid van de Raad van Bestuur is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw bestuurslid.
 
Het nieuwe lid Raad van Bestuur:
 • beschikt over een relevante academische zorginhoudelijke opleiding met vervolgopleidingen bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, strategie en bedrijfsvoering;
 • heeft meerjarige ervaring als bestuurder binnen een grote gezondheidszorgorganisatie;
 • heeft kennis en aansluiting op landelijke ontwikkelingen in de zorg en zo mogelijk binnen de GGZ;
 • is bekend met en heeft affiniteit met de GGZ en de forensische zorg, kent de huidige ontwikkelingen/thema’s;
 • staat voor het belang van opleiding en onderzoek;
 • is in staat om interne en externe stakeholders goed te managen en te onderhandelen met verzekeraars, gemeenten en overige financiers;
 • vertegenwoordigt Pro Persona in (landelijke) en regionale netwerken en bij ketenpartners;
 • heeft kennis van dan wel affiniteit met innovatie in bredere zin en de zorginnovatie specifiek;
 • heeft veranderkundige kennis en ervaring en implementatiekracht;
 • kent het HPO gedachtegoed en onderschrijft dit.
 
De kandidaat die de Raad van Toezicht zoekt:
 • heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en cliënten/patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkings-partners/verwijzers). Is zichtbaar en toont vanuit de inhoud betrokkenheid;
 • is maatschappelijk geëngageerd en heeft aandacht voor de “blik naar buiten”. Kan Pro Persona daarbij uitstekend vertegenwoordigen en de toegankelijkheid en het partnerschip vergroten;
 • is gericht op samenwerking;
 • heeft een visie op de organisatieontwikkeling: maakt keuzes in wat uniform moet en waar ruimte is voor differentiatie;
 • is analytisch sterk;
 • hecht groot belang aan participatie en medezeggenschap;
 • stuurt op strategisch niveau, geeft leiding aan innovaties en veranderingen, doordenkt deze op effecten en is in staat mensen mee te nemen in het noodzakelijke veranderproces;
 • geeft richting en ruimte binnen heldere kaders;
 • stuurt op resultaat en is daar consequent in, zonder de creativiteit en drive van medewerkers uit het oog te verliezen;
 • is toegankelijk; communicatief vaardig; overbrugt tegenstellingen en blijft in verbinding met mensen;
 • is integer, geeft vertrouwen en het goede voorbeeld.
Remuneratie
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de ministeriële regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en jeugdhulp
/ Wet Normering Topinkomens. Voor Pro Persona is het bezoldigingsmaximum conform klasse V van toepassing.

Procedure
Pro Persona laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan propersona@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Als onderdeel van deze procedure nemen we de HFM leiderschapstest af bij kandidaten die voorgedragen worden aan onze opdrachtgever. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Planning
De gesprekken bij onze opdrachtgever vinden plaats in de maand september. De concrete data voor gespreksronden bij Pro Persona volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer