pro persona

twee leden directieteam

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg zijn per 1 januari 2021 gebundeld in Stichting Pro Persona GGz voor zowel specialistische geestelijke gezondheidzorg als voor basis geestelijke gezondheidszorg. Pro Persona biedt daarnaast forensische zorg aan via Pompestichting. Deze entiteiten vallen onder aansturing van Stichting Pro Persona Holding. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder respectievelijk toezichthouder bij Stichting Pro Persona GGz en Pompestichting. Tezamen vormen deze entiteiten de Pro Persona Groep.

Pro Persona heeft een herijking van de missie en visie gedaan. Externe en interne ontwikkelingen vragen om een missie en visie waarmee Pro Persona nog wendbaarder, innovatiever en flexibeler wordt. Hierbij staat centraal wat de maatschappij en de cliënt/cliëntreis van Pro Persona vraagt. De missie en visie geven richting aan de ontwikkeling van de organisatie.

Motto:

“Het begint met aandachtig luisteren!”


Missie:

“Met hart voor de zorg en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners.”


Kernwaarden:

“Wij gaan uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij hem/haar en zijn/haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Wij zijn wendbaar en innovatief met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie.”


Pro Persona heeft zich ten doel gesteld om een excellente zorgaanbieder te zijn waar de cliënt centraal staat en men innovatief en flexibel zorg aanbiedt. Alle inspanningen zijn gericht op het bieden van doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Pro Persona doet dit samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.

Bij het vaststellen van de nieuwe hoofdordening van Pro Persona is het type dienstverlening aan de cliënt leidend geweest. Het resultaat is een hoofdordening waarbij naast de Pompestichting onderscheid wordt gemaakt tussen de onderdelen: Wolfheze, Voortgezette Behandeling & Neuropsychiatrie, Pro Persona Connect, Spoedeisende & Netwerkgerichte GGZ (Midden en Zuid). Onderdeel van de hoofdstructuur vormen de ondersteunende processen vanuit Corporate Dienstverlening.

Het doel van de afdeling Corporate Dienstverlening is om de ondersteunende processen (kosten)efficiënt en effectief in te richten, zodat het primaire (zorg)proces maximaal gefaciliteerd wordt en een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de (financiële) bedrijfsvoering van Pro Persona.

Uitgangspunten voor de inrichting van Corporate Dienstverlening zijn:

 • efficiëntie en effectiviteit;
 • wendbaarheid en flexibiliteit;
 • innovatie en continu verbeteren;
 • inrichting op hetgeen de zorg/klant nodig heeft.


De corporate dienstverlening zal op drie niveaus worden ingericht:

 • lokaal: in/dichtbij het team;
 • regionaal: bij de directie, op het niveau van de organisatieonderdelen;
 • centraal: organisatiebreed.


Directiestructuur
Kenmerkend voor de hoofdstructuur van Pro Persona is dat vanaf de werkvloer tot aan de directie en raad van bestuur integraal gestuurd wordt op het bieden van kwalitatief goede zorg binnen de gestelde financiële kaders.

Dit doorvertalend naar Corporate Dienstverlening betekent dat de directie van Corporate Dienstverlening integraal verantwoordelijk is voor kwaliteit van dienstverlening en de bedrijfsvoering. Binnen corporate dienstverlening zijn alle bedrijfsondersteunende processen ondergebracht waaronder financien, HR, facilitaire zaken, ICT, inkoop, vastgoed, communicatie en juridische zaken.

Corporate Dienstverlening kent een collegiale directie (2 fte) die de onderdelen van de corporate dienstverlening/portefeuilles verdeelt en daarbij zorgt voor een efficiënte werkverdeling. Minimaal één van de directieleden heeft een financieel inhoudelijk profiel.
Voor beide posities zoeken wij kandidaten die hierin een complementair team vormen.

Het directieteam wordt aangestuurd door de raad van bestuur. Binnen Corporate Dienstverlening komen maximaal twee managementlagen voor (directie en managers). Het directieteam stuurt zelf managers en mogelijk een aantal stafmedewerkers/ondersteuners aan. De directieleden bepalen gezamenlijk op welke wijze zij de aansturing binnen de corporate dienstverlening vormgeven.

Het feit dat het directieteam integraal verantwoordelijk is en collegiaal samenwerkt, betekent dat besluitvorming geschiedt op basis van overeenstemming tussen de directieleden. Dat geldt zowel voor de gemeenschappelijke aandachtsgebieden, als voor de verdeling in primaire en secundaire aandachtsgebieden. Dat is noodzakelijk om een integraal en gezamenlijk perspectief te kunnen behouden op het geheel van het organisatieonderdeel en zijn omgeving. Onderlinge vervangbaarheid, een gemeenschappelijk inzicht en overzicht en de eenheid van leiding zijn daarmee gediend.

Het directieoverleg is op thema georganiseerd: afhankelijk van het thema fungeert ieder directielid als primair aanspreekpunt voor de raad van bestuur en neemt als zodanig deel aan het directieteamoverleg op Pro Persona niveau.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De directie vormt het aanspreekpunt voor de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor:

 • de medezeggenschap van medewerkers Coporate Dienstverlening;
 • de verantwoordingslijn richting de raad van bestuur.

De aandachtsgebieden waarvoor het directieteam gezamenlijk verantwoordelijk is, zijn:

 • strategie en positionering van corporate dienstverlening;
 • organisatieontwikkeling;
 • selectie en beoordeling managers en evt. staf/ondersteuners;
 • kwaliteit van de dienstverlening;
 • leerklimaat;
 • externe contacten.

De belangrijkste te behalen resultaten zijn:

 • waardering van cliënten;
 • waardering van medewerkers;
 • goede kwaliteit van zorg;
 • waardering van stakeholders;
 • een financieel gezonde organisatie.

Het directieteam is bevoegd de handelingen te verrichten en besluiten te nemen die nodig zijn om de afgesproken resultaten te behalen en die passen binnen de vastgestelde begroting/het managementcontract, de procuratieregeling en het (HR)beleid van Pro Persona.

Uitgangspunt is enerzijds “verantwoording achteraf” afleggen en anderzijds proactief significante problemen of afwijkingen bespreekbaar maken met de raad van bestuur.

Belangrijk is dat het directieteam van Corporate Dienstverlening in uitstekende verbinding blijft met de rest van Pro Persona en nauw samenwerkt bij het optimaliseren en innoveren van processen met de collega-directeuren van andere organisatieonderdelen.

Een directeur corporate dienstverlening kan tevens verantwoordelijk zijn voor een Pro Persona brede portefeuille.

Profiel lid directieteam
Hij/zij:

 • beschikt over een relevante (vakgerichte en/of bedrijfskundige) academische opleiding met vervolgopleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, strategie en bedrijfsvoering. Voor het financieel profiel beschikt u over een academische financieel-economische opleiding (RA-RC) aangevuld met vervolgopleidingen bijvoorbeeld op het terrein van leiderschap, strategie en veranderkunde.
 • kent de huidige ontwikkelingen/thema’s binnen de GGZ en heeft een heldere, langeretermijnvisie op corporate dienstverlening, passend bij de missie, visie en strategische doelstellingen van Pro Persona;
 • heeft meerjarige ervaring als directeur;
 • heeft veranderkundige kennis en ervaring;
 • kent het HPO gedachtegoed en onderschrijft dit.


Hij/zij:

 • heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en cliënten/patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkingspartners), is voor hen zichtbaar;
 • is maatschappelijk geëngageerd en heeft aandacht voor de “blik naar buiten”. Kan Pro Persona daarbij uitstekend vertegenwoordigen en de toegankelijkheid vergroten;
 • is gericht op samenwerking;
 • heeft een visie op de organisatieontwikkeling: geeft leiding aan veranderingen en doordenkt deze op effecten, verstaat de kunst van het daadwerkelijk implementeren;
 • geeft richting en ruimte binnen heldere kaders;
 • kan medewerkers “binden en boeien”;
 • is gericht op het verder versterken van professionaliteit, stimuleert een leerklimaat waarbinnen ruimte is voor innovatie en creativiteit;
 • is analytisch sterk en stuurt op integrale processen en procesinnovatie;
 • hecht groot belang aan participatie en medezeggenschap;
 • stuurt op resultaat en is daar consequent in, zonder de creativiteit en drive van medewerkers uit het oog te verliezen;
 • is toegankelijk; communicatief vaardig; overbrugt tegenstellingen en blijft in verbinding met mensen;
 • heeft gevoel voor humor;
 • is integer, geeft vertrouwen en het goede voorbeeld;
 • is een sterk verbinder!

Arbeidsvoorwaarden
De functie lid directieteam is ingedeeld in FWG-schaal 80. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO en eventueel aanvullend beleid van Pro Persona.

Procedure
Pro Persona laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan propersona@vanderkruijs.com – reacties ontvangen wij graag zo spoedig als mogelijk, maar vóór 5 maart 2021. Gelieve in uw begeleidend schrijven aan te geven indien u specifiek op de positie directielid met financieel profiel reageert.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op 0207267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
De data voor de kandidaatgesprekken bij onze opdrachtgever worden z.s.m. gecommuniceerd.

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer