Provincie Noord-Holland

Provinciesecretaris/Algemeen Directeur

Bekijk hier de wervingsvideo op YouTube.

Werken voor Noord-Holland

Werken voor Noord-Holland betekent werken voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Voor stad en platteland, voor het Gooi en de Kop, voor jong en oud, voor scholieren, werknemers, zelfstandigen en zij die niet werken. Kortom: voor al onze inwoners en voor de Noord-Hollanders die nog niet geboren zijn of hier nog komen wonen. Noord-Holland is divers, dé Noord-Hollander bestaat niet. Ieder van ons heeft een eigen verhaal en identiteit. En dat maakt werken voor Noord-Holland zo uitdagend.

Onze provincie beslaat ruim 2600 vierkante kilometer, verdeeld over 44 gemeenten. In Noord-Holland liggen de hoofdstad van Nederland, de grootste luchthaven van ons land en industrie en zeehavens. Ruimte is dus op veel plekken in de provincie schaars en gewild. Op andere plekken is het landschap groen, weids en leeg. De meerderheid van de bevolking woont in stedelijke gebieden, maar het grootste deel van ons grondgebied is natuur of agrarisch. Van moderne architectuur aan de Zuidas tot drooggemalen polders en stolpboerderijen. Het is allemaal Noord-Holland.

De vraag is hoe we samen met onze provincie om willen gaan. Natuur, bedrijvigheid, verkeer, wonen en energie. Het heeft allemaal een plek nodig. Dit maakt dat onze provincie altijd in beweging is. Noord-Hollanders zitten niet stil, willen vooruit. En daar werkt de provincie aan. Aan de toekomst van die 2,8 miljoen Noord-Hollanders.

Werken aan urgente maatschappelijke opgaven
De kerntaken van de provincie zijn:

 • duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
 • milieu, energie & klimaat
 • vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
 • regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
 • regionale economie
 • culturele infrastructuur & monumentenzorg
 • kwaliteit van het openbaar bestuur

De provincie is steeds meer en duidelijker in beeld. De provincie gaat over de ruimtelijke en economische inrichting van Noord-Holland. En werkt dus aan relevante en actuele onderwerpen, die onze omgeving mede bepalen. Stikstof houdt de gemoederen vrijwel dagelijks bezig, de energietransitie is met de huidige energieprijzen actueler dan ooit en er moeten zo’n 185.000 woningen bijkomen in Noord-Holland om iedereen op een prettige manier te huisvesten. Bovendien heeft de pandemie ons geleerd dat de provincie in tijden van nood, naast haar kerntaken, een belangrijke rol kan vervullen.

Alles bij elkaar is wat we doen, zorgen dat Noord-Hollanders een mooie, plezierige en veilige plek hebben om te wonen, werken en recreëren. De provincie doet dat werk als politiekgestuurde organisatie, in goede samenwerking met onze inwoners en partners: het Rijk, de gemeenten, andere provincies, waterschappen, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden, en natuurlijk Europa. De provincie werkt aan een regionale aanpak die ze samen met de gemeenten en waterschappen uitvoert.

Bestuur
De provincie wordt bestuurd door Provinciale Staten (PS), Gedeputeerde Staten (GS) en de commissaris van de Koning. Provinciale Staten zijn de 55 volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden eens in de vier jaar gekozen en vormen het algemeen bestuur. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat op dit moment uit zes gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij vormen het dagelijks bestuur van de provincie. GS leggen verantwoording af aan PS.

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Op basis hiervan kiezen PS een nieuw college van Gedeputeerde Staten en stellen de ambities voor de periode 2023-2027 vast. De nieuwe provinciesecretaris /algemeen directeur zorgt – samen met de gehele ambtelijke organisatie – voor een goede voorbereiding én uitvoering hiervan.

De organisatie
De organisatie van de provincie bestaat uit de directie en de ambtenaren. De directie is de schakel tussen het bestuur (PS en GS) en de ambtenaren. De directie bestaat uit de provinciesecretaris/algemeen directeur en drie directeuren. Samen geven zij leiding aan de organisatie. Elke dag opnieuw zetten zo’n 1.400 collega’s zich in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor die ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Dat kunnen we het beste doen als we een afspiegeling zijn van de bevolking van de Noord-Holland. Daarom streven we naar diversiteit binnen onze organisatie.

De ambtelijke organisatie adviseert het college van Gedeputeerde Staten, bereidt besluiten voor en vertaalt de ambities uit het coalitieakkoord naar concreet beleid en projecten. Hiermee draagt zij zorg voor een integrale, transparante en resultaatgerichte uitvoering. Dit doet zij samen met de samenleving, gemeenten, waterschappen, het Rijk en Europa.

De organisatie bestaat uit drie directies: Beleid, Beheer en Uitvoering en Concernzaken. Kijk voor meer informatie op: https://www.noord-holland.nl/Over_de_provincie/Organisatie.

Ambitie
De provincie Noord-Holland heeft als ambitie het coördinerend middelpunt van de regio te zijn. Omdat we weten waar we van zijn en waar we goed in zijn, kunnen we de ruimtelijke en economische puzzel leggen. Dat betekent dat we wendbaar, professioneel, vernieuwend en trots zijn.

 • Wendbaar: We werken aan opgaven die met enige regelmaat veranderen en waar we als organisatie op moeten inspelen. Op dit moment zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven: het landelijk gebied, wonen en de energietransitie. We doen ons werk in een context van schaarste, zowel van mensen, middelen als ruimte.
  Dit vraagt van ons dat we focus houden op onze opgaven en voortdurend bijsturen waar nodig, waardoor we wendbaar blijven.

 • Professioneel: We zijn goed in ons vak en in samenwerken. Vanuit onze deskundigheid zijn we positief kritisch naar onze partners, ons bestuur en elkaar. Dat doen we door een open dialoog, in goede samenwerking en door leiding te geven vanuit vertrouwen.

 • Vernieuwend: We zijn voorloper in onze aanpak. We werken samenhangend, gebiedsgericht, integraal, datagedreven en in verbinding met partners, markt en burgers. Doordat we weten waar we van zijn, brengen we focus aan in ons eigen werk en dat van onze partners.

 • Trots: We zijn een aantrekkelijke, integere werkgever waar je kunt groeien. We zijn divers en inclusief, een organisatie waar iedereen zich prettig voelt en graag werkt. We zijn trots op wat we doen en wie we zijn. 

Onze kernwaarden houden we bij de invulling van ons werk steeds in ons achterhoofd: samen, zelfbewust, ruimte en van buiten naar binnen.

Rol
De provinciesecretaris/algemeen directeur adviseert en ondersteunt de leden van het college van Gedeputeerde Staten.


De provinciesecretaris/algemeen directeur is het boegbeeld van de ambtelijke organisatie en heeft een voortrekkersrol in het waarmaken van de hiervoor beschreven ambitie. Ook al is de basis van de organisatie op orde, de komende jaren wordt een nog steviger beroep gedaan op de realisatiekracht van de provincie. Dat zal veel vragen van de medewerkers, en zal ook nieuwe manieren van werken vragen. De provinciesecretaris/algemeen directeur geeft hieraan op een verbindende wijze leiding, in hechte samenwerking  met zowel het bestuur als de medewerkers van de provincie.

De nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur is zichtbaar voor de mensen in de organisatie, besluitvaardig, communiceert helder en is integer in diens afwegingen. De persoon die wij zoeken bindt en verbindt mensen, heeft lef en durf en heeft visie op de positie en toegevoegde waarde van de provincie in het bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld. Bovendien heeft de nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur een goed gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving en hoe deze het werk van de provincie beïnvloeden.

Reguliere taken
Voor de provinciesecretaris/algemeen directeur onderscheiden we de volgende reguliere taken.

De nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur

 1. adviseert het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. De provinciesecretaris/algemeen directeur is de verbinder tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

 2. geeft leiding aan de ambtelijke provinciale organisatie

 • is als voorzitter van het directieteam eindverantwoordelijk voor het functioneren van de totale ambtelijke organisatie
 • is verantwoordelijk voor de ondersteuning  van de realisatie van het coalitieakkoord
 • stuurt de organisatieonderdelen Kabinet van de commissaris van de Koning, staf Algemeen Directeur en Concerncontrol aan
 • participeert in overlegstructuren en voert overleg met gemeenten, provincies, Rijk en maatschappelijke organisaties
 • streeft als WOR-bestuurder een goede relatie na met de Ondernemingsraad door hen vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingen
 • realiseert een goede afstemming met de statengriffier
 • vervult bestuurlijke taken in kader van het Interprovinciaal Overleg

Profiel
De nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur

 • heeft ruime ervaring opgedaan als eindverantwoordelijke in een complexe organisatie en politiek-bestuurlijke omgeving
 • heeft een sterke affiniteit met de rol en taak van het openbare bestuur
 • heeft een voor de provincie en haar opgave relevant netwerk
 • heeft visie op innovatie en verandervraagstukken
 • is in staat complexe veranderingen door te voeren
 • heeft een academisch werk- en denkniveau

Het volgende is kenmerkend voor de werkwijze van de nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur:

 • werkt met gemak, comfort en dienstbaarheid samen met en voor het college van Gedeputeerde Staten
 • zet de opgave bovenaan en werkt vanuit de bedoeling
 • bepaalt de koers en stelt doelen
 • slaat een goede brug tussen bestuur en organisatie
 • is oplossingsgericht, houdt de rug recht en kan omgaan met tegenslag
 • heeft een strategische blik vooruit en is verbindend
 • anticipeert op de inhoud
 • legt en houdt directe verbinding met partners en inwoners
 • is oprecht nieuwsgierig en ontvankelijk voor signalen
 • straalt rust en vertrouwen uit
 • is integer, toegankelijk en geloofwaardig
 • is inspirerend
 • haalt het beste uit mensen
 • is intrinsiek betrokken
 • heeft humor en relativeringsvermogen

Arbeidsvoorwaarden
Een bruto jaarsalaris van maximaal € 164.899,- (schaal 18) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 
Procedure
Provincie Noord-Holland laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 16 januari 2023 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment en/of integriteitsonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 
Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • eerste ronde selectiegesprekken, woensdag 1 februari (16:00-22:00 uur)
 • tweede ronde selectiegesprekken, dinsdag 7 februari (15:30-18:00 uur)
 • adviescommissie, dinsdag 14 februari (15:00-17:00 uur)

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer