Provincie Overijssel

Directeuren Eenheid

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. De provincie werkt aan goed bestuur, een krachtige economie en een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bezoekers. Kerntaken van de provincie zijn duurzame ruimtelijke ordening, milieu en energie, inrichting van het landelijk gebied (waaronder de stikstofopgave), cultuur, bereikbaarheid, regionale economie en kwaliteit van het openbaar bestuur. Daar horen concrete vraagstukken bij als: hoe laten we vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten? Hoe bewaken we de balans tussen uitdagingen als energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame landbouw en het bewaken van ons kapitaal: het mooie, groene Overijsselse landschap? 
Een democratie functioneert pas als alle inwoners, jong en oud, zich betrokken voelen bij de democratie. Provincie Overijssel vindt het belangrijk om op een moderne, interactieve manier nieuwe verbindingen aan te gaan met de samenleving. De provincie heeft hiertoe een aantal aansprekende initiatieven gelanceerd zoals o.a. het programma Studio Vers Bestuur https://studioversbestuur.nl/wie-we-zijn/. Samen met haar lerende partners werken zij aan bestuurlijke vernieuwing. Ook jongeren in de provincie worden betrokken: het programma Overijssel doet mee! laat vanuit de provincie Overijssel zien hoe de politiek werkt en hoe het gemeentelijke, provinciale en landelijke beleid tot stand komt. Met deze initiatieven laat
de provincie haar vernieuwende insteek zien als het gaat om samenwerken met inwoners en partners.
 
Op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuurbeleid en landbouw werkt de provincie Overijssel veel en plezierig samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. De provincie brengt lokale belangen bij elkaar op regionaal of provinciaal niveau, zodat deze meer opleveren dan de som der delen. De rollen die de provincie daarin vervult verschillen per opgave: van bevoegd gezag, doortastend regisseur en investeerder tot die van katalysator en wegbereider.
 
Het College van Gedeputeerde Staten (Commissaris van de Koning (voorzitter) en zes gedeputeerden) vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Provincie Overijssel heeft 47 Statenleden, verdeeld over 14 partijen.
Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP geeft uitvoering aan het Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, Droogte en Wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.
 
Organisatie
Bestuur en ambtelijke organisatie van de provincie zijn gehuisvest in het provinciehuis in Zwolle. De organisatie is goed op orde, staat stevig en is ambitieus. Ongeveer 800 medewerkers en een flexibele schil van externe inhuur zorgen ervoor dat het beleid van provincie Overijssel wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het succes hiervan wordt bepaald door het verschil dat medewerkers weten te maken. Medewerkers worden daadwerkelijk ingezet op hun kracht en hun talenten en de waarde die zij voor de organisatie kunnen hebben.
De sfeer is goed binnen de organisatie, medewerkers weten elkaar te vinden, zijn gedreven en bevlogen – vooral op de inhoud-, waarderen en respecteren elkaar en zijn trots op de provincie en haar rol in de samenleving.
 
De ambtelijke organisatie bestaat uit een tweehoofdige algemene directie en acht eenheden. Binnen de eenheden bestaan meerdere teams (aangestuurd door Teamleiders). Zes Hoofden Eenheid (met de externe aanspreektitel ‘Directeur’) vormen samen met de algemene directie het Concern Management Team (CMT). In het CMT komen concernbrede thema’s aan de orde. Van de leden van het CMT wordt verwacht dat zij vanuit de brede opgave van de provincie kijken, over de grenzen van hun eigen eenheid heen en meebeslissen over de thema’s die de gehele provincie aangaan. Vanuit een brede provinciale verantwoordelijkheid wordt van de leden van het CMT flexibiliteit gevraagd in portefeuilleverdeling, met als resultaat bijvoorbeeld aansturing van twee eenheden door één Hoofd Eenheid en een open dialoog over roulatie van eenheden.
 
De acht eenheden hebbeneen duale aansturing en staan onder leiding van een Directeur (interne functiebenaming: Hoofd Eenheid) en een adjunct. De adjunct is vaak tevens teamleider en is naast manager van het eigen team primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het operationele management van de gehele eenheid. Overigens kent elke eenheid zijn eigen specifieke indeling en zijn er accentverschillen binnen de eenheden waar het de taakverdeling tussen Hoofd Eenheid en adjunct betreft, afhankelijk van achtergrond en voorkeur van beide. De verdeling komt in goed overleg tot stand.
 
Vacatures
De komende periode brengt boeiende ontwikkelingen met grote maatschappelijke impact die de provincie samen met haar partners aan zal gaan (klimaatadaptie, stikstofproblematiek, energietransitie, ontwikkeling van duurzame landbouw). Provincie Overijssel zoekt nu tegelijkertijd twee nieuwe Hoofden Eenheid die mede vorm zullen gaan geven aan deze uitdagende thema’s: een Hoofd Eenheid Natuur en Milieu en een Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concerntaken.
 
Het huidige Hoofd Eenheid Natuur en Milieu zal in 2022 de organisatie verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken heeft recent een andere functie binnen de provincie aanvaard. Zijn functie wordt momenteel waargenomen door de adjunct.
 
Op beide vacatures is een algemene beschrijving van de functie van Hoofd Eenheid (Directeur) van toepassing. Accentverschillen zijn er voor wat betreft de gevraagde ervaring.
 
Algemene beschrijving van de functie Hoofd Eenheid (met de externe aanspreektitel ‘Directeur’)
De functie van Hoofd Eenheid kent drie belangrijke rollen: hoofd van de eenheid, lid van het concernbrede managementteam en eerste adviseur van het bestuur. Alle rollen zijn even belangrijk.
Als leider van één van de beleidsterreinen is het Hoofd Eenheid het inspirerend en innoverend ambtelijk boegbeeld van de provincie. Het Hoofd Eenheid geeft leiding aan één of twee eenheden en is integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren van de medewerkers binnen de eenheid.
Het Hoofd Eenheid neemt (mee)verantwoordelijkheid voor de samenwerking met en ondersteuning van het bestuur van de provincie. Treedt op als ambtelijk opdrachtgever voor (concernbrede) projecten en programma’s. Daar waar de algemene directie de provinciale organisatie in algemene zin vertegenwoordigt, doet het Hoofd Eenheid dit vanuit de inhoud van de eenheid. Als CMT-lid draagt het Hoofd Eenheid mede zorg voor focus en samenhang in het werk van de provincie als geheel en draagt hij/zij actief bij aan de inhoudelijke koers en resultaten van de provincie in de maatschappelijke context. Zet, vanuit de gezamenlijke CMT-visie en strategie, de koers uit voor het goed functioneren van de eenheid en stuurt daar samen met de andere CMT-leden op. Verbindt medewerkers aan elkaar dwars door de eenheid en de organisatie heen en de organisatie met de externe samenwerkingspartners.
Het Hoofd Eenheid is de eerste adviseur van de bestuurder met de desbetreffende portefeuille. Voor het Hoofd Eenheid Natuur & Milieu is dat de Gedeputeerde met de portefeuille Landbouw, Natuur en Facilitair, voor het Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken is dat de Commissaris van de Koning.
Het Hoofd Eenheid rapporteert aan de algemene directie.
 
Algemeen profiel
Het Hoofd Eenheid is een netwerker en is in staat door in- en externe samenwerking duurzame verbindingen met uiteenlopende stakeholders tot stand te brengen. Hij/zij acteert in een omgeving waar belangen soms strijdig zijn en op diverse abstractieniveaus spelen. Het Hoofd Eenheid manoeuvreert en balanceert hierin lenig en met gezag en vindt makkelijk aansluiting. Heeft een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en is daarmee een goede adviseur en sparringpartner voor de bestuurders.
Geeft op een waarderende en inspirerende manier leiding en heeft een frisse, eigentijdse kijk op leiderschap. Daarmee zorgt het Hoofd Eenheid voor een werksfeer waarbij medewerkers vanuit bevlogenheid en hun talenten zelfbewust hun bijdrage leveren. Hij/zij is zich bewust van het voorbeeldgedrag dat zowel in- als extern getoond wordt. Daarnaast beschikt hij/zij over zelfinzicht, reflectievermogen en durft zich kwetsbaar op te stellen als het gaat om eigen handelen of kwaliteiten.
 
Algemene eisen
 • WO werk- en denkniveau
 • Achtergrond in het (brede) openbaar bestuur en kennis van de bestuurlijke governance (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) en een goed gevoel bij de rol van de provincie daarin;
 • Ervaren leidinggevende met verdieping op persoonlijk leiderschap;
 • Uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke processen en zeer organisatiesensitief.
Naast deze algemene eisen vragen de beide functies om aanvullende, inhoudelijke expertise.
 
Eenheid Natuur en Milieu
Provincie Overijssel heeft landelijk een voorlopersrol op het terrein van natuur, landschapsbeheer en milieu. De provincie is dan ook een gewaardeerde gesprekspartner voor de diverse stakeholders en neemt regie waar nodig. Het Hoofd Eenheid is hiervan het (ambtelijke) gezicht, zowel naar buiten als intern.
 
De eenheid Natuur en Milieu bestaat uit ongeveer 120 medewerkers verdeeld over meerdere teams aangestuurd door vier teamleiders, een adjunct en een Hoofd Eenheid.
De eenheid is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid, voor de uitvoering en beheer daarvan en voor de milieuopgaven in de provincie. Acteert binnen de context van andere grote opgaven van de provincie. Binnen de eenheid wordt prettig en constructief samengewerkt, het managementteam is een hecht team waarbinnen alles gezegd en uitgepraat kan worden, management en medewerkers zijn inhoudelijk betrokken en voelen zich verbonden met de opdrachten van de provincie.
 
Hoofd Eenheid Natuur en Milieu (met de externe aanspreektitel ‘Directeur Natuur en Milieu’)
Het Hoofd Eenheid is (als directeur) het externe gezicht van de provincie op de thema’s natuur en milieu. Hij of zij heeft kennis en bij voorkeur een netwerk op het gebied van natuur en milieu (en aanpalende beleidsterreinen als landbouw, klimaat). Heeft intrinsieke belangstelling voor het fysieke ruimtelijke domein en de kwaliteit van de leefomgeving. Is in staat om de grote opgaven die er zijn op dit terrein vorm en inhoud te geven samen met de externe partners. Is gecommitteerd aan de door de provincie geformuleerde ontwikkelgave voor natuur(herstel).
Het Hoofd Eenheid is een stevige en prettige gesprekspartner extern en een goede sparringpartner en adviseur richting het College. Weet waar hij/zij het over heeft en spreekt de taal van het werkveld (TBO’s, boeren etc). Begrijpt wat hen drijft en heeft oog voor wat de impact is van beslissingen en beleidsvoornemens van de provincie op inwoners en bedrijven. Werkt samen op basis van inhoudelijk gezag, procesmatig inzicht en heeft een prettige stijl. Sluit aan bij de cultuur van de eenheid, daagt medewerkers uit zich verder te ontwikkelen, is samenwerkingsgericht, kan relativeren en is het (inhoudelijke) boegbeeld van de eenheid.
 
Eenheid Bestuurs- en Concernzaken
De eenheid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over vier teams onder leiding van teamleiders. Samen met de adjunct stuurt het Hoofd Eenheid de eenheid aan.
De Eenheid Bestuurs- en Concernzaken werkt op het snijvlak van het bestuurambtelijk management en bestuurlijke verhoudingen. Faciliteert, adviseert en ondersteunt de besluitvorming voor het College en de concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit van het openbaar bestuur en concerncontrol en ondersteunt de Commissaris in zijn Rijkstaken. De eenheid voert wettelijke taken uit als financieel en interbestuurlijk toezicht en is verantwoordelijk voor (onder andere) de ambtsbezoeken van de CdK en burgemeestersbenoemingen. De eenheid ziet het als haar verantwoordelijkheid om, in een informele rol, de kwaliteit van het openbaar bestuur als gespreksonderwerp binnen de provincie te agenderen. Denk daarbij aan onderwerpen als (in willekeurige volgorde) ‘tweedeling’, ‘ondermijning’, ‘participatiesamenleving’, ‘gebrek aan vertrouwen in de overheid’, ‘eigentijds bestuur’, ‘de digitale overheid’ etc.
De verhoudingen met het bestuur zijn goed en professioneel en medewerkers zijn loyaal aan de politieke besluitvorming. Binnen de eenheid werken o.a. lobbyisten, woordvoerders, strategen, communicatiespecialisten en is het Kabinet van de Commissaris van de Koning ondergebracht.
 
Directeur Bestuur- en Concernzaken (met de externe aanspreektitel ‘Directeur Bestuurs- en Concernzaken’)
Het Hoofd Eenheid overziet het gehele stelsel van de vier bestuurslagen binnen het openbaar bestuur, van gemeenten (lokaal bestuur), de ontwikkelingen rondom regio’s tot en met Europese invloeden (Brussel) en heeft een integrale kijk op de werkzaamheden van de provincie. Heeft een aansprekende visie op deze interbestuurlijke verhoudingen, op democratiseringsprocessen en op de verhouding overheid-samenleving. Heeft kennis van hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van participatie en communicatie, woordvoering en politieke dynamiek. Het Hoofd Eenheid beschikt in ruime mate over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, beweegt zich soepel door de gehele organisatie en is een gerespecteerd adviseur die waar nodig tegengas durft te geven. Is zich sterk bewust van het belang van de provincie en haar rol in het bestuurlijke stelsel en zet de Provincie Overijsel waar nodig extern stevig op de kaart. Is een ervaren leidinggevende met een empathische en mensgerichte stijl, gaat uit van gelijkwaardigheid en vormt een team samen met de adjunct. Het Hoofd Eenheid is bij uitstek een verbinder, diplomatiek en met een uitstekende politiek antenne.
 
 
Persoonlijke competenties die gelden voor beide Hoofden Eenheden
 • Organisatie- en bestuurssensitief
 • Omgevingsbewust en nieuwsgierig
 • Reflecteren en zelfinzicht
 • Verbindend en samenwerkend
 • Richtinggevend
 
 
Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gewaardeerd in schaal 16 (CAO Provinciale sector) met een maximum van
€ 8.498,23 per maand. Naast een goede pensioenvoorziening en een inspirerende werkomgeving is er een Individueel Keuze Budget van circa 22% waarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht.
 
Procedure
Provincie Overijssel laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan overijssel@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning B&C
 • Eerste ronde van gesprekken op vrijdag 5 november tussen 09.00 uur en 15.00 uur;
 • Tweede ronde van gesprekken op donderdag 11 november tussen 09.15 uur en 12.15 uur.
 
Planning N&M
 • Eerste ronde van gesprekken op woensdag 17 november tussen 11.00 uur en 18.00 uur;
 • Tweede ronde van gesprekken op woensdag 24 november tussen 11.00 uur en 15.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer