Pieter van Foreest

Voorzitter & lid raad van toezicht, tevens lid commissie Kwaliteit & Veiligheid

Pieter van Foreest (Pieter) biedt een breed, flexibel pakket aan zorg en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt Zorg Thuis, Hulp bij het Huishouden en diverse diensten. Er werken ongeveer 3400 medewerkers bij Pieter en ze mogen rekenen op de ondersteuning van zo’n 2400 vrijwilligers.
Visie op zorg
 
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt. Pieter staat voor het leven en het welbevinden van haar cliënten. Of je nu thuis of in een van de huizen woont, Pieter zorgt voor de ondersteuning om het welbevinden te realiseren zonder het over te nemen. Pieter werkt hierin nauw samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners. Pieter wil de gewone dingen boven verwachting goed doen, dit zit ‘m vaak in iets kleins waar continue aandacht voor is. Pieter biedt ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en verder te verbeteren.
 
Uitdagingen voor de komende jaren
 
De corebusiness van de organisatie is het leveren van zorg aan ouderen in de regio en voor de komende jaren staat het in vertrouwen (door)ontwikkelen en medewerkers op nummer 1 volop op de agenda.
 
In 2021 is de meerjarenstrategie (2022-2025) herijkt, waarbij de verschillende gremia actief betrokken zijn. De strategie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 • Pieter is er voor de kwetsbare ouderen in de regio
 • Pieter is een aantrekkelijke werkgever
 • Pieter is initiatiefnemer als netwerkorganisatie
 
Belangrijke thema’s binnen de meerjarenstrategie zijn:
 • Huisvesting, er is een nieuw huisvesting en vastgoedplan vastgesteld voor renovatie en vernieuwing van verouderde panden en de bouw van een aantal nieuwe panden;
 • Investeringsagenda, rekening houdend met een opwaartse kostendruk;
 • Krappe arbeidsmarkt, binden en boeien van medewerkers;
 • Ontwikkeling nieuwe zorgconcepten.
 
Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit twee leden: de voorzitter en het lid van de raad van bestuur, Het directieteam van Pieter is onder voorzitterschap van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, de uitvoering van strategieën en beleid, en het bewaken dat 'waar de organisatie voor staat' ook wordt gerealiseerd.
 
Pieter kent een aantal belangrijke besturingsprincipes namelijk sturen op het geheel (integraal management) en sturen op concrete prestaties (balanced score card). Pieter wil kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling leveren en vindt het belangrijk dat de verantwoordelijkheden op het juiste niveau worden belegd. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het concern beschikt over een heldere visie, missie en beleidskaders die voor iedereen leidend zijn in het handelen. Iedereen binnen de organisatie is hierop aanspreekbaar.
 
De raad van toezicht van Pieter heeft een omvang van vijf leden en vergadert plenair zes keer per jaar. Daarnaast hebben de auditcommissie financiën & vastgoed en de auditcommissie kwaliteit & veiligheid apart overleg (twee à drie keer per jaar). Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats en is de raad aanwezig bij een overleg vergadering van de OR en van de CCR. Ook zijn er jaarlijks themabijeenkomsten (met bestuur, directie, medezeggenschap en overige (inhoudelijk) betrokkenen). Zowel de raad van toezicht als OR en CCR zijn bewust bezig met het proactief inkleuring geven aan hun rol en verantwoordelijkheid vanuit de Governancecode Zorg.
 
Vacatures in de raad van toezicht
Per september zal de voorzitter raad van toezicht conform het afgesproken aftreedrooster terugtreden en bereikt een van de leden het einde van de maximale zittingstermijn.
 
Algemeen profiel raad van toezicht

De raad van toezicht als geheel moet beschikken over:
 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Pieter in het bijzonder;
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 • Diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals zorginhoudelijk, financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig etc.
 • Onafhankelijkheid.

De leden van de raad van toezicht moeten ieder beschikken over:
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Snel overzicht en inzicht weten te verwerven en hoofd- en bijzaken weten te scheiden;
 • Inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Pieter stellen;
 • Strategisch denken sterk ontwikkeld, vertrouwd met processen van strategievorming;
 • Capaciteit en mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Vermogen om het beleid van Pieter en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen;
 • Proactief kritisch, zo nodig zelf initiatief nemend;
 • Kunnen werken in teamverband: ruimte geven en nemen; open staan voor inbreng van anderen, flexibiliteit naast ruggengraat;
 • Vaardigheid om meningsverschillen en lastig gesprek niet uit de weg te gaan. Met behoud van constructieve relaties;
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 
Qua houding en gedragscriteria voldoen alle leden aan:
 • Zich kunnen verbinden met de doelstelling en zorgfunctie van Pieter;
 • Kunnen relativeren en gevoel voor humor;
 • Onafhankelijk zijn en functioneren: in formele zin; in perceptie van anderen en in eigen functioneren (onbevangen geest);
 • Zelfreflecterend vermogen;
 • Goede reputatie.
Alle leden raad van toezicht beschikken over de kwaliteit om op open wijze om te gaan met de vertegenwoordigers van de belangenbehartigers (personeel/cliëntenvertegenwoordigers) en oog en oor te hebben voor hun inbreng. Uiteraard met respect voor elkaars verantwoordelijkheden.
 
Aanvullende wensen voor de voorzitter raad van toezicht
Wij zijn op zoek naar een kandidaat met de volgende achtergrond:
 • Ervaren generiek bestuurder van een complexe (maatschappelijke) organisatie;
 • Ervaren toezichthouder en ook ervaren in de rol van voorzitter;
 • Kan goed verbinden en processen soepel laten verlopen, geeft ruimte aan het seniore team, daagt uit en inspireert, kan goed luisteren, samenvatten en is tevens besluitvaardig;
 • Heeft ervaring met de werkgeversrol en heeft goed oog en oor voor de context van een organisatie als Pieter en de transities binnen de zorg, heeft passie voor de ouderenzorg;
 • Heeft statuur en charisma, kan goed richting geven aan waardegedreven governance;
 • Heeft bij voorkeur kennis van lokale overheden en kan politiek bestuurlijke ontwikkelingen goed duiden;
 • Kennis van (zorg)vastgoed is een pré;
 • Draagt zorg voor formeel en informeel overleg met de medezeggenschapsraden;
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar, is nabij en betrokken op zowel formele als informele momenten met de juiste balans tussen afstand en nabijheid.
 
Aanvullende wensen voor het lid raad van toezicht, tevens lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
Wij zijn zoek naar een kandidaat met de volgende achtergrond:
 • Uitgebreide kennis van de ouderenzorg (bijvoorbeeld ooit gestart als zorgprofessional), spreekt de taal en weet wat er speelt;
 • Heeft een brede visie op zorg, in het bijzonder in relatie tot het verlenen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg binnen de context van beperkte financiële middelen en een sector die volop in transitie is;
 • Fungeert als gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten en de mogelijkheden van zorgmedewerkers;
 • Heeft een visie op de rol en functie van HR en modern leiderschap in de organisatie als sparringpartner van het bestuur bij de realisatie van de strategische doelen;
 • Begrijpt welke impact bestuurlijke beslissingen kunnen hebben op de dagdagelijkse uitvoering, kan waar nodig beide werelden helpen verbinden en is hierin rolzuiver;
 • Kan en durft out of the box naar strategisch bestuurlijke vraagstukken te kijken, denkt na over nieuwe oplossingen voor bestaande vraagstukken en gaat hierover het gesprek in de raad van toezicht en met de raad van bestuur aan;
 • Er is binnen de raad van toezicht ruimte voor een startende toezichthouder waarbij kandidaten voldoende competenties ontwikkeld hebben om zich deze rol snel eigen te kunnen maken.
Pieter streeft naar diversiteit binnen haar raad van toezicht, zowel qua man/vrouw verhouding, leeftijd, culturele en sociale achtergrond als wat betreft professionele kennis, competenties en denkstijlen.
 
Honorering

De honorering van leden van de raad van toezicht vindt plaats overeenkomstig de Governancecode Zorg en conform de richtlijnen van de NVTZ en de normstelling van de WNT.
 
Procedure

De raad van toezicht van Pieter laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 22 augustus  een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning

Concrete data voor de gespreksrondes in september volgen zo spoedig mogelijk.
 
 

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer