Radboud Universiteit Nijmegen

vicevoorzitter college van bestuur

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en zetten ons in voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.
Onderzoek en onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw met elkaar verweven. Onze wetenschappers en studenten verkennen en verleggen de grenzen van kennis en kunde en geven hier betekenis aan. We stimuleren de vorming van studenten tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die met verstand van zaken vanuit verantwoordelijke posities richting geven aan de samenleving. We zijn actief op een breed palet van samenwerkende wetenschapsdisciplines en stellen vragen rond de relatie tussen wetenschap, samenleving en zingeving. Daarnaast bieden we ruimte voor open discussie over maatschappelijke en ethische thema’s.

We staan voor de kwaliteit en vrijheid van onderwijs en onderzoek en ondersteunende diensten; onafhankelijk en toegankelijk. We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin we elkaar inspireren en uitdagen. Waarin de talenten en kwaliteiten van ieder individu tot bloei kunnen komen. Op basis van zorgvuldig, integer en transparant wetenschappelijk handelen verleggen we de grenzen van onze kennis. Daarbij hebben we de moed en verantwoordelijkheid om onze bevindingen en ideeën steeds weer kritisch te bezien. We reflecteren op ons eigen handelen en bieden ruimte voor bezinning. Daarbij hanteren we de code goed bestuur universiteiten van de VSNU als uitgangspunt.

Onze samenleving staat voor complexe uitdagingen die vragen om interdisciplinaire samenwerking. Daarom kiest de Radboud Universiteit nadrukkelijk voor sterke disciplines in de breedte, en samenwerking tussen de disciplines. De universiteit geeft duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.  Deze punten, en meer, zijn terug te lezen in de Strategie van de Radboud Universiteit, getiteld ‘A Significant Impact’ (klik om te openen).

Het College van Bestuur
Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de universiteit en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

Het huidige College van Bestuur van de Radboud Universiteit bestaat uit drie leden: de voorzitter, prof. Daniël Wigboldus, de rector magnificus, prof. Han van Krieken en de vicevoorzitter drs. Wilma de Koning.

Het College van Bestuur werkt met een collegiaal bestuursmodel, waarbij ieder collegelid een aantal specifieke aandachtsgebieden heeft ter voorbereiding van de besluitvorming. leder Collegelid heeft voor alle hem toegewezen aandachtsgebieden een vaste vervanger binnen het College van Bestuur. Dit met uitzondering van de academische aangelegenheden, waar vervanging van de rector magnificus is geregeld binnen het College van Decanen. De definitieve portefeuilleverdeling wordt binnen het CvB in de nieuwe samenstelling vastgesteld, maar het accent van de portefeuille van de vicevoorzitter zal liggen op bedrijfsvoering (waaronder financiën, HR, digitalisering  en vastgoed).

Per 1 juni 2021 komt de positie van vicevoorzitter/lid van het College van Bestuur vacant.

Relevante interne en externe omgevingsfactoren
De afgelopen jaren is in de universiteit veel werk gemaakt van het stroomlijnen van de organisatie. Onder verantwoordelijkheid van de vicevoorzitter zijn de centrale ondersteunende diensten geclusterd in Radboud Services en daarbinnen recentelijk in zes divisies. Daarnaast is een continu kwaliteitsverbeteringsproces ingezet van de ondersteuning in zowel de centrale als in de facultaire ondersteunende diensten middels het programma Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies.

De continue verbeterslag van de ondersteunende dienstverlening, alsmede de implementatie van de doorontwikkeling van Radboud Services vraagt om een betrokken en deskundig bestuurder. Op velerlei gebieden zijn er daarnaast in de komende jaren uitdagingen door externe ontwikkelingen, zoals in de ICT-kolom en in de financiële. Op het HR vlak spelen belangrijke thema’s als sociale veiligheid, werkdruk en inclusie. Daarnaast treden dit jaar nieuwe directeuren aan voor de  divisies HR en Finance & Control.

Op het niveau van het College van Bestuur wordt van elk van de leden verwacht dat zij beschikken over een  breed  netwerk, binnen en buiten de universitaire wereld. Voorts is essentieel dat elk der leden beschikt over een scherp strategisch inzicht en een krachtig sturend vermogen. Het bestuur van de universiteit moet "bij de tijd" zijn om aansluiting te blijven houden bij de studentenpopulatie en bij de jonge onderzoekers en dient tegelijkertijd in nauw contact te staan met het gevestigde wetenschappelijk corps. Diversiteit maakt daarom nadrukkelijk onderdeel uit van het benoemingsbeleid van de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur in zijn huidige samenstelling kent een grote betrokkenheid bij - en ervaring met - onderwijs en onderzoek. De afstand van het College van Bestuur tot de universitaire gemeenschap is daardoor klein. Dit draagt samen met de gedeelde waarden en normen, mede gebaseerd op de katholieke wortels van de universiteit, bij aan een stabiel en herkenbaar bestuur.

Aan de universiteit studeren bijna 23.000 studenten, die deelnemen aan een van de 38 bachelor- of 59 masterprogramma’s. In totaal telt de universiteit 5.211 fte (2.886 fte wetenschappelijk personeel. Zie ook Radboud Universiteit Feiten & Cijfers.

Organogram


Profiel
Gelet op het bovenstaande dienen kandidaten voor de vacature van vicevoorzitter/lid van het College van Bestuur aan de volgende vereisten te voldoen:
  • brede academische belangstelling en bindend vermogen binnen de organisatie;
  • affiniteit met de universitaire waarden (missie en identiteit)
  • management- en/of bestuurlijke ervaring bij een universiteit of een organisatie met een vergelijkbare complexiteit;
  • aantoonbaar succesvol, bijv. op het gebied van (grootscheepse) digitalisering;
  • beschikt over gedegen kennis van financiën , ICT en digitalisering, bedrijfsvoering, risicomanagement, compliance en verantwoording;
  • in staat tot strategisch denken en handelen, analytische vaardigheden en beschikken over gedegen kennis van personeelsbeleid, onder meer met betrekking tot gender en diversiteit, het bestrijden van werkdruk en het erkennen en waarderen van medewerkers;
  • gebleken sturend vermogen, vooral ook in de richting van de ondersteunende organisatieonderdelen en bedrijfsvoering;
  • samenwerkingsgericht, toegankelijk, creatief en dienend, initiatiefrijk en zakelijk, verbonden, nieuwsgierig en reflectief
  • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau, met (keten)partners, het krachtenveld kent, een uitstekende externe antenne heeft en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel met moed om keuzes te maken die de missie en identiteit versterken;
  • Gezien de huidige samenstelling van het College van Bestuur en het overleg van decanen, gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden
De Wet normering topinkomens is van toepassing op de Radboud Universiteit. De voor de universiteit geldende klasse-indeling voor het onderwijs is G.

Procedure
Radboud Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Ila Kasem van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan radbouduniversiteit@vanderkruijs.com 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Ila Kasem of Dino Duarte op 0207267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Planning
Data betreffende deze werving volgen zo spoedig als mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer