Radboud Universiteit

Lid Raad van Toezicht (portefeuille Innovatie, Valorisatie en Digitalisering)

Per 1 januari 2021 zijn de Radboud Universiteit en het Radboudumc formeel van elkaar gescheiden door de afsplitsing van het Radboudumc. Het Radboudumc is ondergebracht in een nieuw opgerichte Stichting Radboudumc; de Radboud Universiteit bleef gehandhaafd in de Stichting Katholieke Universiteit, waarvan de naam per 07-05-2021 is gewijzigd in Stichting Radboud Universiteit (SRU). In het kader van deze herstructurering wordt de governance van SRU opnieuw ingericht en is een raad van toezicht ingesteld. 
De SRU ‘nieuwe stijl’ heeft als doel het bevorderen van het in stand houden van de universiteit. Het bestuur van de SRU is het college van bestuur van de Radboud Universiteit. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan en staat het college van bestuur met raad bij. 
 
Radboud Universiteit
De Radboud Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit waar onderzoek en onderwijs nauw met elkaar zijn verbonden. Ze is actief op vrijwel alle wetenschapsgebieden: Geesteswetenschappen, Natuurwetenschappen, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Medische Wetenschappen. De Radboud Universiteit streeft er naar tot de top van de Europese universiteiten te horen. Ze schept daartoe een intellectueel klimaat dat medewerkers en studenten inspireert en hen uitdaagt de grenzen van de eigen persoonlijke mogelijkheden op te zoeken.
 
De Radboud Universiteit heeft een omzet van bijna € 615 miljoen, is werkgever van ca. 5.600 medewerkers (inclusief wetenschappelijk staf Radboudumc) en heeft ca. 24.000 studenten.
Kerntaken zijn wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en op basis daarvan het bijdragen aan de samenleving (societal impact).
 
Voor meer informatie over de Radboud Universiteit zie: www.ru.nl/overons
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit vervult haar toezichtrol op hoofdlijnen en in breed perspectief op de algemene gang van zaken binnen de Radboud Universiteit. De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het houden van toezicht, het verlenen van goedkeuringen en het geven van advies. Daarbij wordt in het oog gehouden in welke ontwikkelingsfase en krachtenvelden de instelling zich bevindt. De Raad van Toezicht beoordeelt op kritische en onafhankelijke wijze de zorgvuldigheid van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waarbij tevens in ogenschouw wordt genomen of de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig zijn afgewogen.
 
Verantwoordelijkheden en taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht onderscheidt in zijn werkzaamheden de volgende rollen en taken:
 1. de rol van toezichthouder: beoordeling van de prestaties van het college van bestuur in het licht van missie en doelstellingen; naleving van wet- en regelgeving en toezien op de goede relatie tussen het college van bestuur en de centrale medezeggenschap.
 2. de rol van adviseur/klankbord: advisering op basis van kennis en expertise en informatie van elders.
 3. de rol van werkgever: het bepalen van de omvang en samenstelling van de bestuurscolleges, zorgvuldige selectie van passende bestuurders, het vastleggen van contracten en bepalen bezoldigingsbeleid, jaarlijkse beoordeling van functioneren en passendheid van bestuurder bij de zich ontwikkelende organisatie, het beoordelen van het functioneren van het college van bestuur als collectief en – in voorkomende gevallen - ontslag.
 4. verlenen van goedkeuringaan jaarrekening, het strategisch plan, het bestuursreglement en andere statutair en in de resp. codes vastgelegde onderwerpen.
 5. Zorgdragen voor maatschappelijke verankering, borging van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie, toezien op maatschappelijke verantwoording door het bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar in Nijmegen. Tweemaal per jaar vindt een vergadering plaats met de raad van toezicht van het Radboudumc, waaraan ook (deels) het college van bestuur en de raad van bestuur van het Radboudumc deelnemen.
 
Commissies van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent voor de belangrijkste onderwerpen aparte commissies, die zijn ingesteld ter voorbereiding van bespreking en besluitvorming in de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het betreft de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs & Onderzoek en de Remuneratiecommissie. De commissievergaderingen vinden ca. drie weken voorafgaand aan de plenaire vergadering plaats.
 
Auditcommissie
De voorbereiding van bespreking van en besluitvorming over o.a. de begroting, jaarrekening, het treasuryplan, evenals de bespreking van kwartaalcijfers, financiële ontwikkelingen en trends geschiedt door de Auditcommissie. Ook risicomanagement, cybersecurity, de voortgang van de AVG-implementatie, IT-gerelateerde onderwerpen, alsmede audit aangelegenheden zijn terugkerende gespreksonderwerpen. De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht met expertise op het terrein van financiën, bouw en ICT.
 
Commissie Onderwijs & Onderzoek
De Raad van Toezicht heeft ook een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Ook daarop kan hij aangesproken worden, hoewel de Raad van Toezicht deze verantwoordelijkheid alleen kan waarmaken op het niveau van procedures, resultaten en uitkomsten. Er is een Commissie Onderwijs & Onderzoek ingesteld om het beleid op dit gebied adequaat te kunnen adresseren. De commissie wordt bemenst door twee leden met sectorspecifieke deskundigheid.
 
Remuneratiecommissie
Deze commissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en adviseert de Raad van Toezicht over het bezoldigingsbeleid met betrekking tot de leden van het college van bestuur en voert jaarlijks de functioneringsgesprekken met betrokkenen.
 
Identiteit
De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. De Radboud Universiteit richt zich op de zorg voor elkaar en de wereld om haar heen en zet zich in voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. De Radboud Universiteit wil van betekenis zijn en laat zich daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.
 
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de SKU bestaat uit vijf leden en dient zodanig van samenstelling te zijn dat zijn taken goed kunnen worden uitgevoerd. Dat vereist kennis van en ervaring met de “primaire processen” binnen de universiteit, alsmede kennis van en ervaring met de externe omgevingsfactoren waarmee de universiteit te maken heeft.
 
Er bestaat behoefte aan personen die vanuit een ruime ervaring en met de nodige distantie toezicht kunnen houden en een bijdrage kunnen leveren aan de beleids- en strategievorming van de Radboud Universiteit en in dit opzicht als klankbord kunnen fungeren voor het college van bestuur.  
 
De profielen van de leden betreffen een mix van persoonlijke kwaliteiten als ook van positie, ervaring en netwerk. Leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over stevige bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld doordat men leiding geeft aan een grote of complexe organisatie ofwel bestuurlijk/politiek/wetenschappelijk op hoog niveau functioneert.
Leden dienen in ieder geval maatschappelijk actief te zijn en midden in de samenleving te staan. Daarnaast dienen leden over persoonlijke kwaliteiten te beschikken als integriteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en dienen zij met een (positief) kritische houding te kunnen kijken naar het eigen functioneren en dat van de collega-leden.
Voorts dienen de leden van de Raad van Toezicht de identiteit van de instelling te respecteren.
 
De Raad van Toezicht kijkt bij zijn samenstelling naar de benodigde kwaliteitseisen en naar een evenwichtige opbouw rekening houdend met diversiteit, kennis en ervaring in diverse branches en netwerken. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kracht en kwaliteit van zijn eigen functioneren.
 
De sfeer binnen de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door goede debatten op hoog kwalitatief niveau, professioneel, ontspannen, voorzien van goede expertise.
 
Profiel - Algemene criteria
De volgende portefeuilles worden onderscheiden:
 • Voorzitter;
 • Financiën;
 • Onderwijs, Onderzoek en Impact;
 • Innovatie, Valorisatie en Digitalisering;
 • Juridisch domein/Governance.
De portefeuille Onderwijs, Onderzoek en Impact betreft een linking pin positie met één van de portefeuilles binnen de Raad van Toezicht van de Stichting Radboudumc.

In de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit dient, verspreid over de leden, op de volgende terreinen algemene ervaring en expertise aanwezig te zijn:
 • bestuurlijk (bij voorkeur op landelijk niveau),
 • juridisch (bijv. op niveau lid van de Raad van State);
 • financieel beleid;
 • onderwijs, onderzoek & impact;
 • innovatie & valorisatie;
 • sociaal beleid;
 • ICT/Cyber-security;
 • public policy en communicatiebeleid;
 • duurzaamheidsbeleid.
Eén lid van de Raad van Toezicht geniet het bijzondere vertrouwen van de medezeggenschap.
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat vanuit een ruime ervaring en met de nodige distantie toezicht te houden en een bijdrage te leveren aan de beleids- en strategievorming van de Radboud Universiteit en in dit opzicht als klankbord te fungeren voor het college van bestuur.
 
De leden van de Raad van Toezicht hebben persoonlijke kwaliteiten van hoog niveau en zijn toonaangevend op hun eigen terrein en in het bestuurlijk opereren. Zij beschikken over de volgende capaciteiten:
 • verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
 • een evenwichtige stijl tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • voldoende daadkracht om op te treden, indien nodig;
 • een stevig bestuurlijk netwerk;
 • een sterk verbindend vermogen;
 • ervaring als toezichthouder;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • voldoende beschikbaarheid.
 
Kandidatenprofiel voor de portefeuille Innovatie, Valorisatie en Digitalisering (vacature)
In aanvulling op de hierboven geschetste algemene criteria gaat voor deze portefeuille interesse uit naar kandidaten met het volgende profiel:
 • heeft (bestuurlijke) ervaring in organisaties van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en doorziet de ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van digitalisering en cybersecurity in de academische context. Ervaring als CIO of Chief Digital Officer is een pré;
 • heeft ervaring met samenwerkingsverbanden en internationale netwerken op deze terreinen;
 • heeft ervaring met het proces van waarde creatie door kennis, innovatie en digitalisering beschikbaar te maken voor maatschappelijk en/of economisch nut, en/of dit te vertalen naar producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid;
 • heeft ervaring met sociaal beleid, in het bijzonder op het gebied van sociale veiligheid, diversiteit en inclusie;
 • heeft aantoonbare affiniteit met sociaal beleid;
 • van voldoende statuur, bestuurlijk sterk en zichtbaar;
 • wijs, inspirerend en stimulerend, positief kritisch, teamspeler, goede strategische en analytische vaardigheden;
 • ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming;
 • voelt zich verbonden met de signatuur van de instelling.
De portefeuillehouder “Innovatie, Valorisatie en Digitalisering” is tevens lid van de commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht.
 
Richtinggevend voor de benodigde competenties gelden steekwoorden als:
 • onafhankelijk;
 • beschikkend over abstract denkvermogen;
 • besluitvaardig;
 • zelfkritisch;
 • moedig;
 • integer;
 • transparant;
 • authentiek;
 • maatschappelijke en bestuurlijke sensitief;
 • beschikkend over bestuurlijke intuïtie.
 
Procedure
Radboud Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Ila Kasem en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer