Rijnstate

Inkomend voorzitter raad van toezicht

Rijnstate is hét ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers. Rijnstate biedt  uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit op de locaties Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid. Rijnstate biedt 28 verschillende specialismen. Er werken ruim 5.000 medewerkers en samen richten zij zich op de 450.000 inwoners in het verzorgingsgebied. Hiermee is Rijnstate een van de grootste zorgaanbieders van Nederland en de grootste werkgever in de regio. Rijnstate is financieel stabiel en kwalitatief goed op orde.
Bij Rijnstate zijn ongeveer 300 medisch specialisten werkzaam. Zij zijn allemaal verenigd in de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR). Binnen de CMSR zijn 29 vakgroepen vertegenwoordigd. Ruim de helft van de medisch specialisten is vrijgevestigd. Klinisch psychologen, klinisch fysici, klinisch chemici en ziekenhuisapothekers zijn ook lid van de CMSR.
Rijnstate is behalve een zorggerichte ook een kennisgerichte organisatie. De wetenschappelijke activiteiten richten zich onder meer op geneesmiddelenonderzoek en verpleegkundig onderzoek. Daarnaast zijn er ook onderzoeken gericht op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Kennisdeling krijgt aandacht in symposia en congressen die binnen Rijnstate worden georganiseerd, vaak ook voor vakgenoten uit andere ziekenhuizen.
 
Kernwaarden van Rijnstate:
 • Professionaliteit
 • Gastvrijheid
 • Ondernemerschap
 • Lef 
Voor een aanvullend beeld van Rijnstate:
Rijnstate | topklinisch ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers
 
mProve
Samen met zes andere ambitieuze STZ-ziekenhuizen vormt Rijnstate het innovatieve netwerk mProve om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. In dit netwerk worden best practices gedeeld en resultaten met elkaar vergeleken. Dankzij dit netwerk wordt aan projecten gewerkt die elk ziekenhuis afzonderlijk niet kan realiseren. Voor meer informatie: Over mProve
 
Strategisch kader Rijnstate 2022 – 2024: “Voorop in zorg voor jou”
 
Een nieuwe rol in het technologisch zorglandschap
De afgelopen jaren hebben wij onze positie als medisch-specialistisch expert in een netwerk van zorgpartners rondom de patiënt versterkt. Als ambitieus ziekenhuis lopen wij voorop. Dat betekent dat we de zorg voortdurend innoveren om van maximale waarde te zijn voor onze huidige en toekomstige patiënten. We lopen voorop in het vormgeven aan het ziekenhuis van de toekomst. In toenemende mate verlenen we zorg in de thuisomgeving van onze patiënten. Dit doen we vanuit een virtueel zorgcentrum, van waaruit wij de gezondheid van patiënten op afstand kunnen monitoren.
We ontwikkelen nieuwe zorgpaden samen met de huisartsen in de regio, waardoor patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. We ondersteunen onze patiënten met zelfmanagement van hun gezondheid. We zetten digitale en innovatieve middelen in om de zorg voor onze patiënten en het werk voor onze zorgprofessionals efficiënter in te richten. Onze rol in het zorglandschap verandert, waarbij ons ziekenhuis een digitale transformatie doormaakt. De kwaliteit van zorg blijft daarbij eerste prioriteit.
 
Professionals die ertoe doen
Deze nieuwe rol biedt onze professionals nieuwe energie en kansen om zichzelf en de zorg verder te ontwikkelen. Anderzijds vraagt het veel van hen, zeker in deze tijd van arbeidskrapte. Gedurende de coronapandemie hebben we meer dan ooit gezien hoe belangrijk voldoende, goed opgeleide en vitale medewerkers zijn. Het zijn onze medewerkers die ervoor zorgen dat onze patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zij zorgen er ook voor dat we onze ambities kunnen realiseren. Het is aan ons om de voorwaarden te creëren, waaronder zij van maximale waarde kunnen zijn voor onze patiënten.
 
Rijnstate. Voorop in zorg voor jou.
Wij hebben laten zien dat wij gezamenlijk in staat zijn om enorme uitdagingen het hoofd te bieden. De komende jaren gaan wij onverminderd door met de ontwikkeling van innovatieve zorg en een innovatieve zorgorganisatie, met inzet van (digitale) technologie en in nauwe samenwerking met alle partners in de regio. Ons doel hierbij is om maximaal waarde toe te voegen aan de gezondheid en het functioneren van onze patiënten. Dit doen wij met onze gewaardeerde professionals, die gedreven voorop gaan in de zorg die wij onze patiënten willen blijven leveren. Om onze zorg op alle fronten steeds prettiger, soepeler en effectiever te maken. Op een heel menselijk niveau. Voor jou.
 
Naar een kennis- en expertisecentrum in een netwerk van zorgpartners
Rijnstate wil een toonaangevende organisatie zijn door de zorg te innoveren en door een stevige samenwerking in de regio en met sterke partijen. Daarom is Rijnstate ook lid van mProve, het netwerk van 7 grote topklinische ziekenhuizen. Om onze ambities te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat Rijnstate excelleert in bepaalde geselecteerde soorten zorg en op innovatieve manieren invulling geeft aan het verlenen van ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis of dichtbij huis.
 
Om de ontwikkeling tot een kennis- en expertisecentrum in een netwerk van zorgpartners verder gestalte te geven, zet Rijnstate in op:
 • differentiatie en verheldering van portfoliokeuzes; zo is Rijnstate als eerste gestart met het apart organiseren en “branden” van de elective planbare zorg onder het label “Rijnstate Clinics”;
 • versterking van de topklinische functie: door de inzet van o.a. meer wetenschap en innovatie op bepaalde expertisegebieden wil Rijnstate haar bovenregionale en landelijke positie versterken;
 • verdere digitalisering van de zorg en de werkprocessen;
 • zorgdragen voor een duurzame vorm van zorgfinanciering;
 • ontwikkeling van waardegedreven zorg (Value Based Health Care);
 • het bouwen aan een omgeving die ruimte biedt voor gastvrije zorg en moderne technologie;
 • het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en de ontwikkeling van slimme innovaties om ziekenhuiszorg thuis te kunnen verlenen, bijvoorbeeld met behulp van monitoring op afstand;
 • het verlenen van gastvrije zorg met ziel en de participatie van patiënten en naasten in (de verbetering van) de zorg;
 • het ont-regelen van de zorg;
 • het opleiden van haar professionals zodat zij goed uitgerust zijn voor de ziekenhuiszorg van de toekomst en om kunnen gaan met de sterk veranderende werkomgeving;
 • modern en aantrekkelijk werkgeverschap.
 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Rijnstate heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een zeshoofdige Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht  houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Ook houdt de Raad van Toezicht toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting Rijnstate en alle andere rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en vervult de werkgeversrol. Verder toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken:
 • oog houdt op het belang van de organisatie van Rijnstate;
 • het bestuur voert in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting (en de rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert);
 • een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die betrokken zijn bij de stichting (en de rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert).
 
Regulier vergadert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur circa zesmaal per jaar. Als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, wordt deze frequentie verhoogd. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met het stafbestuur (CMSR), de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de recent gevormde Verpleegkundige Staf van Rijnstate.
De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratie- en strategische HR-commissie, de commissie Kwaliteit, Veiligheid & Digitalisering en de Financiële auditcommissie.
 
De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de Zorgbrede Governance Code. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren op basis van het Reglement Raad van Toezicht.
 
De Raad van Bestuur van Rijnstate bestaat uit twee leden. De Raad van Bestuur zet de strategische lijnen uit en draagt de eindverantwoordelijkheid voor zowel de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. Beide bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele ziekenhuisbeleid. Binnen de Raad van Bestuur zijn de aandachtsgebieden verdeeld. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zes leden. Er zijn twee leden voor de portefeuille financiën, twee leden voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid en twee leden (waaronder de voorzitter) voor de portefeuille HR.
 
Qua samenstelling is de Raad van Toezicht relatief nieuw. In 2020 zijn twee nieuwe leden en in 2021 is een nieuw lid gestart. De huidige voorzitter Raad van Toezicht zal in september 2022 de Raad verlaten vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Binnen de Raad is geen nieuwe voorzitter beschikbaar, derhalve is de Raad op zoek naar een inkomend voorzitter.
 
Specifieke kenmerken leden van de Raad van Toezicht
Naast de competenties zoals benoemd in de wet, hecht Rijnstate aan een aantal meer specifieke deskundigheden en vaardigheden die gezamenlijk in het team van toezichthouders aanwezig dienen te zijn. Deze zijn:
 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • continue verdieping in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting en de rechtspersonen;
 • maatschappelijk actief;
 • heeft oog voor regionale positie en samenwerkingsrelaties van de organisatie.
Uitgangspunt voor de leden van de Raad van Toezicht is integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dat betekent dat personen die lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen die ingevolge een arbeids- of toelatingsovereenkomst aan de stichting of de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, verbonden zijn of zijn geweest, niet tot lid benoemd kunnen worden.
 
Aanvullende kenmerken voor de inkomend voorzitter Raad van Toezicht
 • beschikt over ruime bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in het bedrijfsleven of bij grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg;
 • is een ervaren (vice)voorzitter vanuit hoofd- en/of nevenfuncties en vervult het voorzitterschap op soepele, innemende en sterk verbindende wijze. Zowel binnen de Raad van Toezicht als naar de Raad van Bestuur, de Medische Staf en de organisatie;
 • heeft het vermogen om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie binnen de Raad van Toezicht te vervullen en past als persoon goed in het team;
 • past goed bij de kernwaarden van Rijnstate en heeft een participatieve leiderschapsstijl;
 • heeft een uitstekend gevoel voor good governance en brengt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • beschikt over een breed landelijk netwerk;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij of hij zo nodig extern een rol in het belang van Rijnstate kan vervullen;
 • heeft een visie op de zorg en de ontwikkelingen welke daar spelen, kan zo mogelijk op creatieve en prikkelende wijze een bijdrage hierop leveren;  
 • Woonachtig in het verzorgingsgebied van Rijnstate is een pré.
Het is belangrijk dat de nieuwe en de zittende leden als team complementair zijn qua kennis, achtergrond en ervaring. Dat geldt ook voor de diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht van Rijnstate wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw als inkomend voorzitter.
 
Procedure
Rijnstate laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 5 februari 2022  een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met gespreksrondes in maart 2022. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.

         
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer