roc nijmegen

directeur planning & control

ROC Nijmegen is een innovatieve onderwijsinstelling met opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), de volwasseneneducatie en in het contractonderwijs (gericht op bedrijven en instellingen). Bij ROC Nijmegen studeren circa 11.000 studenten, werken circa 1.100 medewerkers en wordt uitvoering gegeven aan de ambitie tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. ROC Nijmegen heeft haar opleidingen georganiseerd in drie onderwijsdirecties, verspreid over enkele vestigingen. Daarnaast is er een drietal stafdirecties. De vestigingen zijn verspreid over Nijmegen en Boxmeer. De sectoren waarin ROC Nijmegen actief is zijn: Zorg & Welzijn, Techniek en Economie. Ook kent de onderwijsinstelling regiolocaties die zich uitsluitend bezighouden met volwasseneneducatie. De ambitie van ROC Nijmegen is een ontmoetingsplaats te zijn, een professionele leergemeenschap waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen en op maat hun ambities waar kunnen maken. 
Een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de organisatie. Samen met zes directeuren geven zij richting aan de strategische koers van ROC Nijmegen en bewaken zij de kwaliteit van onderwijs en de financiële stabiliteit. Het CvB vormt samen met de onderwijsdirecteuren en de stafdirecteuren het directieoverleg (DO). In het directieoverleg worden strategische vraagstukken besproken en advies gegeven aan het CvB m.b.t. te nemen besluiten op concernniveau. Daarnaast is er een directieraad (DR) waarin zowel de stafdirecteuren als de onderwijsdirecteuren zijn vertegenwoordigd. In de directieraad ligt de focus op tactische vraagstukken (bedrijfsprocessen en onderlinge afstemming). Deze wijze van samenwerken en besturen is onderdeel van de beweging die is ingezet om de organisatie meer af te stemmen op de toekomst. Dit betekent actief inzetten op een wendbare en flexibele organisatie waarbij termen als “adaptief”, “responsief” en “innovatief” leidend zijn. Binnen ROC Nijmegen is enthousiasme aanwezig over deze nieuwe wijze van organiseren en dit versterkt de daadkracht. Plannen worden omgezet in acties met bijbehorende besluitvorming en resultaatafspraken.

Opgave voor ROC Nijmegen
ROC Nijmegen is een gezonde, stevige en professionele organisatie, waarin de kwalitatieve ontwikkeling een hoge vlucht neemt. Voor het realiseren van de (onderwijs)ambities is het cruciaal om te komen tot een wendbare onderwijsorganisatie die het leerproces en het -traject van de student optimaal kan faciliteren en soepel kan inspelen op de wensen en verwachtingen vanuit het werkveld rond het opleiden van toekomstige beroepsbeoefenaren. De strategische HRD-inzet richt zich de komende jaren op de ondersteuning van de onderwijsinhoudelijke doelstellingen van het kwaliteitsplan, onder andere door in te zetten op professionalisering en de doorontwikkeling van het ROC als lerende organisatie. Een ‘Leven Lang Leren en Ontwikkelen’ staan hierbij centraal, ook om tegemoet te komen aan het teruglopende aantal studenten in het reguliere onderwijs als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Verdere samenwerking met het stakeholderveld in de beroepskolom en met andere ROC’s vormt daarvoor een cruciale basis. Investeringen in human resources en nadere professionalisering van bedrijfsvoering, ICT, onderwijslogistiek, huisvesting en communicatie zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Directie Planning en Control
De directie Planning en Control heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele directie. De rolzuiverheid is goed ingeregeld en de directie kent een kwalitatief goede bemensing met veel verschillende expertises en ervaringen. Medewerkers zijn veelal hoogopgeleid, leer- en nieuwsgierig en ook zelfsturend.

Momenteel vindt een heroriëntatie op de structuur van de organisatie plaats. Deze heroriëntatie betekent voor de directie Planning en Control dat de bestaande verantwoordelijkheid voor Control en Auditing wordt uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor bestuursondersteuning, juridische zaken en control van bestuursprocessen. Bovendien worden in deze directie enkele strategische adviseurs ondergebracht. De precieze invulling van de expertise van deze adviseurs behoeft nog verdere inventarisatie. Het betekent in ieder geval een verzwaring en verbreding van de werkzaamheden van deze directie.

De directeur geeft richting aan de directie die o.a. de volgende onderdelen omvat: Business Control, Concerncontrol, Concernaudit, Auditoren, Managementinformatie, Klachten en Onderzoek. Ook Bestuursondersteuning, Juridische zaken, Projectportfoliomanagement en ROC-brede strategieontwikkeling zijn bij deze directie belegd. Daarbij vervult hij of zij als lid van het directieteam een brede rol, waarbij concernbreed denken en handelen centraal staan.

Vacature
Voor het vormgeven van de aangepaste functie van directeur Planning en Control zoeken wij een directeur, vakmatig sterk en met een strategische oriëntatie.

Functie
De directeur Planning en Control zorgt zelfstandig voor een breed draagvlak voor toekomstgerichte kaders, doelen en uitgangspunten op het gebied van Planning en Control. Hij of zij werkt vanuit de rol van strategisch businesspartner van het CvB; en het DO en DR. Hoewel nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen en helpen vaststellen van de strategische doelen, werkt de directeur vanuit een onafhankelijke rol. Hij of zij adviseert (on)gevraagd het CvB en de RvT.

De opdracht voor de nieuw te werven directeur:

1) Business & financial control 
De directeur is verantwoordelijk voor de cyclus van planning & control. Hij of zij zorgt voor duidelijke en onbetwistbare meetpunten voor het sturen, monitoren en verantwoorden van de resultaten van bedrijfsvoering en de onderwijsopbrengsten. De directeur is de verbindende factor tussen de businessdoelen, de planvorming én de procesmatige en financieel-economische realisering van deze doelen. Hij of zij borgt de onafhankelijkheid en de kwaliteit van control en audit en geeft leiding aan de concerncontroller en de concernauditor. Ook geeft de directeur leiding aan het begrotingsproces en het proces van budgettering. Pakt de bijbehorende governancevraagstukken op in overleg met het CvB en maakt de verbinding met de relevante stakeholders waaronder de Ondernemingsraad, de Studentenraad, de RvT, de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO) en Inspectie van het Onderwijs. De directeur draagt tevens zorg voor een hoogwaardig proces van kwaliteitszorg, (interne en externe) auditing en de inzet van de auditpool. Rapporteert over uitkomsten en geeft de mogelijke gevolgen aan voor de organisatie.       

2) Focus op de organisatiedoelen
De directeur zorgt mede voor verscherping van de focus op de organisatiedoelen en draagt bij aan de ontwikkeling van processen om deze doelen met de beschikbare middelen te realiseren. Hij of zij is gericht op het faciliteren en waar mogelijk versnellen van de realisering van de strategische doelen, ambities en uitgangspunten van ROC Nijmegen voor het onderwijs en de bedrijfsvoering waarbij trends, risico’s en nieuwe uitdagingen zichtbaar worden gemaakt.

3) Visie en aanpak
De directeur werkt vanuit een toekomstgericht perspectief. Hij of zij draagt bij aan samenhang tussen de directies en de bijbehorende beleidsprocessen en zorgt voor voldoende wendbaarheid van de processen bij nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een passende benadering om toegevoegde waarde te verkrijgen voor de onderwijsinstelling als geheel. Hij of zij detecteert verbeterpunten in het huidige functioneren van audit, control en bestuursondersteuning en pakt deze voortvarend op. Het versterken van data-driven werken binnen de organisatie als geheel vormt hierbij een aandachtspunt.

4) Leiding aan de medewerkers
Als leidinggevende geeft de directeur richting aan de directieteams en de medewerkers, en zorgt daarbij voor een stimulerende werksfeer en een cultuur van vertrouwen en openheid. Een constructieve samenwerking tussen, en een heldere rolverdeling en positionering van, de verschillende onderdelen vraagt hierbij de aandacht.

5) Kwaliteit van bestuurlijke besluitvormingsprocessen 
De directeur draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuurlijke agenda en draagt bij aan het realiseren van doelen op strategisch niveau (strategische plannen, jaarkalender, externe audits). Hij of zij bewaakt mede de samenhang tussen de inhoudelijke dossiers (onderwijs en staf) en de vertaling naar tactisch en operationeel niveau, waarbij een bestuurlijke agenda die richtinggevend en realistisch is het uitgangspunt is.

6) Bestuurlijke advisering
De directeur draagt zorg voor de integrale en inhoudelijke bestuurlijke advisering over voornoemde onderwerpen met een plan van aanpak, maatregelen en fasering van deze maatregelen vanaf de start van het studiejaar 2021-2022. Een breed draagvlak voor deze maatregelen, mede op basis van toetsing door de ROC-brede regiegroep en bespreking van de onderliggende analyse en de verbetervoorstellen in een stuurgroep is noodzakelijk. Na besluitvorming door het CvB zorgt de directeur voor invoering en bewaking van de doelmatigheid van de maatregelen met de beoogde impact en effecten.

Profiel
De directeur:
 • beschikt over een afgeronde WO-opleiding op het gebied van finance en business control. 
 • Heeft op basis van zijn of haar financiële deskundigheid, aantoonbare senioriteit op het gebied van business control en audit.
 • Geeft richting aan de doorontwikkeling van de directie en de inzet van de medewerkers, en weet daarbij het aanwezige potentieel te benutten.
 • Versterkt de samenwerking tussen de directies, waarbij het realiseren van de beoogde opbrengsten en resultaten voor de organisatie als geheel centraal staan.
 • Kan goed schakelen tussen verschillende niveaus van besluitvorming. Werkt op basis van vertrouwen en gezag. Is integer en betrouwbaar en heeft een goed ontwikkeld empathisch vermogen.
 • Signaleert nieuwe kansen en uitdagingen en vertaalt deze naar een toepassing voor de organisatie. Hij of zij anticipeert op gevolgen van nieuwe ontwikkelingen en onderbouwt dit aan de hand van eigentijdse methoden zoals forecasting met behulp van data-analyse, oriëntatie op de bedrijfseconomische positie, profilering, kansen in de onderwijsmarkt, e.d.
 • Legt de lat hoog, is kritisch en reflectief en streeft kwaliteit na. Hij of zij is een voorbeeld voor de medewerkers en laat een hoge motivatie en inzet zien.
 • Zorgt voor de vereiste resultaten van de directie. Is gezaghebbend en kundig om via bekende en nieuwe wegen te komen tot de vereiste impact. Is besluitvaardig en volhardend om de beoogde effecten en resultaten te behalen.
 • Rapporteert aan het CvB.
Arbeidsvoorwaarden
De nieuwe directeur krijgt een aanstelling in carrièrepatroon 14 (max. € 6662,- CAO MBO 20-21) met doorgroei perspectief naar carrièrepatroon 15 (max. € 7315,- CAO MBO 20-21). Hij of zij krijgt een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Standplaats is Nijmegen.

Procedure
ROC Nijmegen laat zich in deze procedure bijstaan door Janneke van Golen en Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan rocnijmegen@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Janneke van Golen of Monique Leers op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Planning
Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende momenten:
 • Een eerste ronde van gesprekken met de sollicitatiecommissie op woensdag 7 april tussen 15.00 uur en 20.00 uur;
 • Een tweede ronde van gesprekken met de sollicitatiecommissie en de benoemingsadviescommissie op woensdag 14 april tussen 16.00 uur en 19.30 uur. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer