regionale publieke omroep

bestuurder

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van artikel 2.60 van de Mediawet het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. 
De kernopdracht van de RPO is ook in de Mediawet vastgelegd.

De RPO is belast met de volgende taken:
‐ het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
‐ het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de regionale publieke mediadienst en de regionale publieke media-instellingen;
‐ het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen voor de honorering van freelancers, mede in naam van de regionale publieke media-instellingen;
‐ het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording;
‐ het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributie-infrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau; en
‐ andere taken waarmee de RPO bij de wet wordt belast.

De organen van de RPO zijn een raad van toezicht, één bestuurder (hierna: bestuur) en het Overleg Regionale Omroepen (ORO). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken bij de RPO en de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau en het staat het bestuur met advies terzijde. Het ORO is het overlegorgaan van de bestuurders van de regionale omroepen. Het ORO als overlegplatform geeft de bestuurder van de RPO gevraagd en ongevraagd advies. De RPO is een kleine organisatie waarin de bestuurder onderdeel is van een compact team dat o.a. werkt op basis van de uitgangspunten samenwerking en eigen initiatief/verantwoordelijkheid, en daar leiding en sturing aan geeft. De RPO is gevestigd in Hilversum.

Benoeming en beloning
De bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht van de RPO. Benoeming geschiedt voor vijf jaar en een herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk. De WNT-bepalingen en de CAO voor het Omroeppersoneel zijn van toepassing. De bestuurder van de RPO kan geen dienstbetrekkingen hebben bij andere publieke of commerciële omroep of bij overheden, kan geen volksvertegenwoordiger zijn of andere functies hebben die strijdig zijn met de (uitvoering van de) bestuursfunctie.

Vereiste ervaring
 • Meerjarige ervaring als bestuurder binnen de publieke sector, bij voorkeur in de media.
 • Ruime ervaring met het dragen van (financiële) eindverantwoordelijkheid.
 • Gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen en bekend met de heersende opvattingen rond goed bestuur en transparantie.
 • Aantoonbare ervaring met innovatie en digitalisering in een (media)omgeving.
 • Ervaring in de omgang met  interne en externe toezichthouders.
 • Is gewend om te werken in een context met veel verschillende stakeholders en belangen.
Vereiste vaardigheden
 • Is een vaardige relatiebouwer met respect voor de autonomie van regionale media-instellingen.
 • Is een effectief belangbehartiger voor de uitvoering van de regionale publieke opdracht, ook richting politiek (ministerie van OCW en de Tweede Kamer).
 • Is een ervaren communicator, in staat op het juiste moment en met de juiste toon te communiceren met alle belanghebbenden. Weet tevens op de juiste wijze publiciteit te genereren zowel in de pers als richting politiek.
 • Is in staat samenwerking tussen regionale omroepen uit te dragen en te bevorderen.
 • Is integer en betrouwbaar en treedt met gezag op en dwingt respect af.
 • Is resultaat- en actiegericht en toont daadkracht en besluitvaardigheid.
 • Is open en toegankelijk en kan zich verplaatsen in anderen en gaat respectvol om met mensen op alle niveaus.
 • Beschikt over financiële kennis en is open in communicatie en transparant in de verantwoording.
 • Is in staat risico’s te signaleren, in kaart te brengen en te beheersen.
 • Kan de wettelijke taken van de stichting vertalen naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders, zoals het (doen) uitvoeren van prestatieovereenkomsten, het (doen) vaststellen van begrotingen en jaarverslagen.
 • Is gewend om in een bestuurlijke en politiek complexe omgeving te werken.
 • Kan leidinggeven aan een compact team, zorgen voor een effectieve verdeling van taken en samenwerking binnen het team, de individuele betrokkenheid van medewerkers stimuleren en een actieve bijdrage leveren aan hun ontwikkeling.
Procedure
RPO laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan rpo@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Monique van Leer op 020-7267278.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer