radboud universiteit

decaan faculteit der managementwetenschappen

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onder-zoeksuniversiteit. Samen met het Radboudumc schept zij een intellectueel klimaat waarin zij medewerkers en studenten inspireert en uitdaagt. Zo kunnen prestaties worden geleverd die de wetenschap verder brengen en de samenleving ten goede komen. De Radboud Universiteit daagt haar studenten uit actief te participeren in de academische gemeenschap en leidt hen op tot kritische en geëngageerde academici, die met visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in een steeds internationaler wordende samenleving willen innemen. De wetenschappelijke staf heeft een internationale samenstelling.
De faculteit
De faculteit der Managementwetenschappen maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Deze faculteit herbergt 7 disciplines: bedrijfskunde, bestuurskunde, economie en bedrijfseconomie, milieukunde, planologie, politicologie en sociale geografie, die samen als ‘interventiegerichte sociale wetenschappen’ zijn te kenmerken. De kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het Institute for Management Research is het facultaire onderzoeksinstituut dat disciplinair en multidisciplinair onderzoek met elkaar verbindt. Vanuit een stevige disciplinaire basis slagen onderzoekers er in om over de grenzen van de disciplines heen samen te werken.  Strategisch uitgangspunt voor de faculteit is interdisciplinaire samenwerking vanuit sterke disciplines, met als missie ‘Responsible governance for sustainable societies’.

De faculteit kent zeven Hot Spots waarin het multidisciplinaire onderzoek is georganiseerd. Het onderwijsinstituut verzorgt voor circa 5000 studenten wetenschappelijk onderwijs in vijf bachelor- en zeven masteropleidingen. Het postacademische onderwijs van de faculteit is georganiseerd in de Radboud Management Academy. Dit onderwijs omvat onder meer twee geaccrediteerde MSc opleidingen. De verbinding van onderzoek en onderwijs geschiedt binnen de vier secties waarin de veertien facultaire leerstoelen geordend zijn: Bedrijfskunde; Economie; Geografie, Planologie & Milieu; Politicologie & Bestuurskunde. De secties vormen de kerneenheden van de uitvoerings- en besturingsstructuur van de faculteit. In totaal zijn er ruim 560 medewerkers werkzaam bij de faculteit.

Vanaf 2020 zal het strategisch plan van de faculteit verder worden geactualiseerd in lijn met de strategie van de universiteit. Hoofddoelen voor de faculteit in deze zijn de focus op de versterking van het onderzoek en geprofileerd onderwijs in een inclusieve werkomgeving, om zodoende een nog grotere impact te realiseren en een bijdrage te leveren aan de oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De basis van de faculteit levert daartoe uitstekende ingredienten.

Profiel
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige decaan is de Radboud Universiteit op zoek naar een nieuwe decaan. De nieuwe decaan:
 • is het boegbeeld van de faculteit met een uitstekende wetenschappelijke reputatie en relevante bestuurlijke ervaring;
 • is hoogleraar in een van de zeven disciplines van de faculteit of een sterk verwante discipline en heeft aantoonbare affiniteit met de andere disciplines, in het bijzonder met bedrijfskunde en/of economie;
 • heeft een duidelijke visie op de toekomst van de faculteit met haar onderscheidende combinatie van disciplinaire en multidisciplinaire samenwerking en gaat hiervoor staan;
 • is in staat op heldere en daadkrachtige wijze de weg naar de toekomst van de faculteit uit te zetten en zorg te dragen voor het succesvol bewandelen van die weg;
 • heeft gezag, kan partijen verbinden en is in staat zowel de eigen aard van de secties als de eenheid van de faculteit tot hun recht te laten komen;
 • is op de hoogte van de belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en onderzoek binnen de disciplines van de faculteit;
 • heeft bewezen competenties om internationalisering te bevorderen gericht op verdere versterking van kwaliteit van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact, en inzicht in de noodzaak tot en eisen van internationale accreditatie. De decaan streeft naar EQUIS Accreditatie;
 • is een teamcaptain met daadkracht en heeft de competentie om te besturen in een collegiale bestuurscultuur;
 • heeft een afgewogen en overtuigende visie op leiderschap en is in staat de principes van moed, verbinding en openheid die centraal staan in de leiderschapsvisie van de universiteit, in te vullen en uit te dragen;
 • is initiatiefrijk en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • heeft oog voor kwaliteiten van studenten en medewerkers en hecht belang aan een goede relatie met de facultaire medezeggenschap.
Arbeidsvoorwaarden
Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van hernoeming. Aanstelling vindt plaats conform hoogleraar I met een toelage voor de rol van decaan.

Procedure
De Radboud Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan radbouduniversiteit@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Monique van Leer op 020-7267272. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
De eerste gesprekken met de Benoemingsadviescommissie vinden plaats op 14 april 2020 in de ochtend.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer