Atria

Voorzitter en leden Raad van Toezicht (v/m/x)

Stichting Atria in Amsterdam is een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, dat het erfgoed van vrouwen verzamelt, beheert en deelt. Als nationaal kennisinstituut staat Atria voor gendergelijkwaardigheid en emancipatie in een duurzame, inclusieve toekomst, gevoed door kennis uit het verleden en het heden. Hierbij wordt bewustwording gestimuleerd op het gebied van gender om maatschappelijke verandering te creëren. Atria is daarbij een kennisinstituut met een lange geschiedenis en een sterk ontwikkelde identiteit. De archiefcollectie en bibliotheek hebben een internationale reputatie. Atria voert tevens (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uit rondom gendervraagstukken.
 
Het instituut is in 1935 opgericht door drie vrouwen als Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV, later Aletta) onder het adagium: No documents, no history. Met het nieuwe instituut maakte het IAV de strijd van vrouwen zichtbaar. Atria zet zich tot op de dag van vandaag in om de verhalen te vertellen van mensen die tot nu toe onzichtbaar zijn gebleven. Met deze collecties, kennis en informatie reflecteert Atria op hedendaagse thema’s en wordt het debat rondom de positie van vrouwen gestimuleerd. De collectie IAV – waaronder het archief van Aletta Jacobs, aangemerkt als Unesco erfgoed – is een van de oudste en grootste collecties over vrouwen en gendergelijkheid wereldwijd.
In 2012 is het huidige Atria ontstaan, uit een fusie tussen Aletta en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit.
 
Doelstellingen
Atria heeft twee doelstellingen:
 • De belangrijkste doelstelling betreft de erfgoedfunctie (archief- en bibliotheekcollectie) met als doel: beheer, onderhoud en openstelling van het archief en de collectie, onder meer door de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de collectie en het archief in stand te houden en gericht te verbeteren waar mogelijk, onder meer door middel van digitalisering van de collecties en (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek;
 • Daarnaast de uitvoering van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek naar en in het verlengde van de onderwerpen die betrekking hebben op het archief en de geschiedenis van de vrouwenbeweging en genderwetenschap. Dit vindt voornamelijk plaats in uitvoering van opdrachten en de alliantie samenwerking.
 
De organisatie
Atria kent na het vertrek van de vorige Directeur-bestuurder momenteel een tijdelijk Directeur- bestuurder. Er is een Raad van Toezicht bestaande uit vier leden en een Raad van Advies bestaande uit elf leden. Bij Atria werken, verdeeld over de onderdelen Archief&Bibliotheek, Onderzoek&Beleid en Marketing&Communicatie, ongeveer 25 fte.
Er is een personeelsvertegenwoordiging van drie personen. Twee managers vormen samen met de Directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris het managementteam van de organisatie.
 
 
Financiering van de organisatie
Atria verkrijgt haar inkomsten in hoofdzaak uit drie geldstromen: meerjarige programmafinanciering in het kader van de rijkssubsidieregeling gender- en lhbti-gelijkheid (2023-2027) en overige opbrengsten (tweede en derde geldstroom). Het ruime zwaartepunt van de financiering ligt, evenals de activiteiten die hieruit voortvloeien, bij het archief.
 
Toekomstige ontwikkelingen
Atria blijkt in de praktijk in haar huidige omvang eigenlijk te klein te zijn om volledig aan de eisen van goede collectieontwikkeling en -behoud te voldoen en vorm te geven aan de digitaliserings-, internationaliserings-, toegankelijkheidsopgaven die hiermee gepaard gaan. Tegelijkertijd vergen de actuele relevantie van het werkgebied, alsook het unieke karakter en de (historische) identiteit van het instituut een herkenbare eigen positie.
Tegen deze achtergrond bezint Atria zich momenteel op haar langetermijnpositionering in het veld van archief-, bibliotheek- en onderzoeksinstellingen.
 
De afgelopen maanden is daarom door een externe partij een onderzoek uitgevoerd naar de scenario’s voor een betere positionering van Atria als archief-, bibliotheek- en onderzoeksinstelling in 2027. Het scenario waarbij Atria, met behoud van eigen identiteit, een nauwe samenwerking aangaat met een verwante organisatie lijkt hierbij de beste garantie op toekomstbestendigheid van de archief- en onderzoeksfunctie te bieden. De consequenties en randvoorwaarden zullen de komende periode in afstemming met de hoofdsubsidiegever worden uitgewerkt.
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de stichting, in het bijzonder op de Directeur-bestuurder, met inachtneming van het organisatiebelang en het publieke belang. De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder, staat de Directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord .
De Raad van Toezicht bestaat conform de statuten uit ten minste drie leden. De Raad van Toezicht stelt een voorzitter en een vicevoorzitter aan. De Raad van Toezicht kent twee commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar. Daarnaast is er sprake van een aantal commissievergaderingen en is er een jaarlijkse zelfevaluatie. De agenda van de Raad van Toezicht vergaderingen wordt door de Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder samen voorbereid.
Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus van Atria. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van drie jaar op voordracht van de Raad van Toezicht. Een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd.
 
Van de Raad van Toezicht wordt sensitiviteit voor de belangen van medewerkers verwacht. De Raad van Toezicht neemt een actieve houding aan en onderhoudt contact met de organisatie door middel van aanwezigheid op voor Atria belangrijke bijeenkomsten, en door tweemaal per jaar overleg met de Personeelsvertegenwoordiging te voeren. De Raad van Toezicht zet zich in voor een veilige organisatie waar iedereen zich kan uitspreken en wordt gehoord. In het herstel van vertrouwen van medewerkers in het toezicht is zichtbaarheid en transparante communicatie essentieel.
De Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder hechten grote waarde aan goed bestuur en toezicht. De Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting.

Samenstelling Raad van Toezicht als geheel
De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het collectief te leveren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om toe te zien op de doelen van beleid en strategie, de organisatie en de bedrijfsvoering. Alle leden kunnen op strategisch niveau meedenken, waarbij vakinhoudelijke kennis op deelgebieden wordt ingebracht. Om de klankbordrol adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van (voor het toezicht op Atria) relevante netwerken. Naast bestuurlijke ervaring en netwerken is deskundigheid in de Raad van Toezicht beschikbaar ter beoordeling van vraagstukken en het stellen van de juiste vragen, gezien het doel van Atria en de daarvoor ter beschikking staande middelen. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen.
Elk lid van de Raad van Toezicht brengt algemene deskundigheid en/of ervaring mee op het terrein van emancipatie en diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Daarnaast hebben de leden:
 • aantoonbare affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling en gevoel voor het maatschappelijke belang ervan;
 • in voldoende mate tijd en energie te besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 • een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel.
De Raad van Toezicht streeft bij de samenstelling diversiteit na die recht doet aan de pluriformiteit van de samenleving. De meerderheid van de Raad van Toezicht identificeert als vrouw.  
 
Vacatures
De Raad van Toezicht zal in zijn geheel, deels door aflopende termijnen, in 2023 worden vervangen. De nieuw te benoemen Raad van Toezicht is driehoofdig en zal gaan bestaan uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter brengt ervaring mee als voorzitter van een raad van toezicht, kennis van governance en zo mogelijk juridische kennis. Eén lid heeft kennis en/of ervaring in de wereld van erfgoed en archieven, het andere lid brengt kennis mee op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Tenminste een van de leden heeft actuele kennis van gendervraagstukken, het beleid hieromtrent, en het netwerk van organisaties  en onderzoeksinstellingen (in Nederland en daarbuiten) die zich hiervoor inzetten.
 
De te benoemen Raad van Toezicht staat aan de vooravond van een belangrijke periode in het bestaan van Atria. De komende periode zullen de uitkomsten van het onderzoek naar de positionering van Atria worden vormgegeven door de Directeur-bestuurder en tot uitvoering worden gebracht. De Raad van Toezicht zal haar rol als raadgever en klankbord inzetten om de Directeur-bestuurder waar nodig bij te staan. Dit vereist een betrokken en rolvaste Raad van Toezicht met voldoende tijd en aandacht voor Atria.
 
Diverse profielen in de Raad van Toezicht
Alle leden dienen te beschikken over ten minste één van onderstaande kwalificaties; gezamenlijk moeten alle kennisgebieden worden bestreken:
 • Kennis van good governance;
 • Relevante financiële kennis inzake gesubsidieerde organisaties;
 • Kennis van personeelsbeleid;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • Kennis van de relevante juridische kaders en hoe deze toe te passen;
 • Politiek-bestuurlijke ervaring en netwerk;
 • Wetenschap, kennis van erfgoed en/of archief instellingen;
 • Actuele kennis van gendervraagstukken, het beleid hieromtrent, en het netwerk van organisaties en/of onderzoeksinstellingen in dit domein
 • Aantoonbare affiniteit met gendergeschiedenis en emancipatie;
 • Een relevant netwerk/ervaring in de erfgoedsector.
 
Profiel Voorzitter
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de Directeur-bestuurder en is een klankbord op niveau. Bepaalt, in overleg met de Directeur-bestuurder, de agenda, zit de vergaderingen
voor en brengt discussies naar een gedragen uitkomst. Bewaart de balans en eenheid in de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder. De voorzitter vervult een leidende en verbindende rol bij de mening- en besluitvorming en zorgt dat ieders talent en bijdrage op de juiste wijze wordt benut. Bewaakt de werkgeverstaken, de regeling van de besturing, gaat periodiek na of de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het Directiereglement nog actueel zijn en stelt zo nodig verbeteringen en aanpassingen voor. De voorzitter controleert of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt, bewaakt de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht en houdt het overzicht hierover en ziet toe op het goed functioneren van de ingestelde commissies. De voorzitter zorgt voor optimale verbinding en samenwerking tussen toezicht en medezeggenschap. De voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht en zorgt dat deze georganiseerd wordt. De voorzitter ondertekent “namens de Raad van Toezicht.’’
De voorzitter beschikt over voldoende tijd en is bereikbaar.
 
De voorzitter:
 • beschikt over ervaring als voorzitter en heeft toezichthoudende ervaring opgedaan bij een maatschappelijke en/of (semi)publieke organisatie(s);
 • is rolvast met een uitstekend gevoel voor good governance;
 • beschikt over het vermogen om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie binnen de raad van toezicht te vervullen, geeft vertrouwen, is besluitvaardig en heeft een verbindende stijl;
 • brengt een juist evenwicht mee in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • is verbindend en geeft de leden van de raad van toezicht voldoende ruimte. Is in staat om een goed samenwerkend team te bouwen waarin ieders talent en bijdrage op de juiste wijze wordt benut;
 • is in staat om discussies naar een gedragen uitkomst te brengen;
 • is het eerste aanspreekpunt richting de Directeur-Bestuurder en is in staat een goed klankbord te zijn;
 • heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit en beschikt over een voor Atria relevant netwerk;
 • identificeert als vrouw of als non-binair persoon .
 
Profiel lid Erfgoed en Archief
Het lid met portefeuille Erfgoed en Archief:
 • kent de wereld van (digitaal) erfgoed en archieven, kan desgewenst optreden als inhoudelijk klankbord voor de Directeur-Bestuurder;
 • is bekend met (wetenschappelijk) onderzoek aan archieven;
 • aantoonbare kennis van gender(geschied-)wetenschap ;
 • heeft actuele kennis van gendervraagstukken, het beleid hieromtrent, en het netwerk van organisaties (in Nederland en daarbuiten) die zich hiervoor inzetten.
 
Profiel lid Financiën
Het lid met portefeuille Financiën:
 • ervaring – bij voorkeur op eindverantwoordelijk niveau - met de portefeuille financiën en met de brede bedrijfsvoering (kennis van projectsubsidies, risicoanalyses, huisvesting, kwartaalrapportages etc);
 • is positief kritisch en gericht op het verhaal achter de cijfers;
 • kan investeringsbeslissingen goed beoordelen op kansen en risico’s;
 • denkt in scenario’s en business-cases;
 • heeft oprechte affiniteit met de doelstellingen van Atria.
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit binnen de raad, zowel qua gender, leeftijd, culturele en sociale achtergrond als wat betreft professionele kennis, competenties en denkstijlen. Conform de statuten dient de meerderheid van de raad van toezicht te identificeren als vrouw.
 
Honorarium
Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht is per 2024 vastgesteld op 3.500 euro per jaar plus reiskostenvergoeding. De voorzitter ontvangt 5.500 euro per jaar plus reiskostenvergoeding. Vergoeding wordt vastgesteld rekening houdend met de belastingdienst richtlijnen omtrent de Anbi-status en ook de WNT wetgeving. Atria stelt tweejaarlijks een scholingsbudget beschikbaar voor de leden van de Raad van Toezicht om kennis en deskundigheid actueel te kunnen houden op het gebied van toezichthouden in de publieke en/of culturele sector.
 
Procedure
Atria laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Pascal Roos (logistieke vragen) op 020-7267272.
 
Planning
De planning is erop gericht de procedure voor de voorzitter in november af te ronden. Voor de twee leden zal dit in december zijn.

Wij vragen kandidaten rekening te houden met onderstaande data voor gesprekken.
Voor de voorzitter:
 • Eerste gespreksronde met selectiecommissie op maandag 20 november, 14.00-18.00 uur te Amsterdam
 • Tweede gespreksronde met selectiecommissie op donderdag 23 november, 13.00-16.00 uur te Amsterdam
Voor het lid Erfgoed en Archief:
 • De data voor de eerste en tweede gespreksronde volgen
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer