Savant Zorg

bestuurder

Savant Zorg is een organisatie voor zorg, wonen en welzijn in Zuidoost-Brabant en helpt mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Wij zijn expert in het verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden van mensen die ouder worden. We werken vanuit positieve gezondheid. De waardigheid en eigen regie van onze cliënten staat in onze zorgverlening altijd centraal.
Bij Savant Zorg zetten zich dagelijks ongeveer 1700 medewerkers en 800 vrijwilligers in om 3500 klanten te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. De omzet bedraagt ruim 78 miljoen euro. Savant heeft 8 woonlocaties.

Zo werken we
Savant Zorg is een voorloper waar het gaat om innovatie en zelforganisatie. Sinds een aantal jaren organiseren wij ons werk ‘Rijnlands’. Het eigenaarschap ligt bij de mensen die het werk doen, in ons geval: de mensen die de zorg verlenen. Zij kennen de cliënten het beste en weten hoe ze de zorg het beste kunnen leveren. Zij zijn verantwoordelijk voor het werk dat zij doen. Alle andere collega’s binnen Savant zijn er om hen te helpen en te ondersteunen. Bij Savant Zorg draait het om gezag op basis van inhoud in plaats van macht op basis van positie. De coördinatie van de zorg vindt plaats dicht bij de client. Professionals krijgen alle ruimte om hun vakmanschap in te zetten. Samenwerking, solidariteit en gemeenschapszin zijn typisch Rijnlands en teamwork is onderdeel van de cultuur. Samen iets creëren is uitgangspunt. Daarbij passen zelfstandige teams die vanuit eigenaarschap tot betekenisvolle zorg komen.

De uitdaging
De afgelopen periode is gewerkt aan het ontwikkelen en invoeren van de ‘Rijnlandse’ besturingsvisie en het vormgeven van de koers en ambities zoals werken aan positieve gezondheid, inzet van zorgtechnologie, meer aandacht voor de regisseursrol van medewerkers en accent op preventie en expertiseontwikkeling ten aanzien van dementiezorg alsmede een duidelijke plek geven aan leren en ontwikkelen. De koers van Savant Zorg is gericht op het duurzaam innoveren van (ouderen)zorg en ondersteuning en hier wordt met alle betrokkenen invulling aan gegeven. In de voortdurende aanscherping van de koers wordt richting gegeven aan betekenisvolle zorg, passend bij de wensen en behoeften van cliënten en bewoners en aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen.

In regionale samenwerkingsprojecten met andere zorgaanbieders, ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten en gespecialiseerde zorgverleners maar ook woningcorporaties, zorgcoöperaties, welzijnsinstellingen en opleidingsinstituten is daarnaast gewerkt aan het optimaliseren van de spoedzorg, het opzetten integraal expertise centrum ouderenzorg (dementie in combinatie met psychiatrische problematiek), de uitbreiding gespecialiseerde thuiszorg voor ziekenhuisbehandelingen thuis, het mede opzetten van Zorgcampus Helmond en de Peel en het voorbereiden van nieuwbouw.

De doorontwikkeling van het Rijnlands concept is een belangrijke opdracht voor de nieuwe bestuurder. Qua bedrijfsvoering is de organisatie in control, tegelijkertijd zijn er naar de toekomst toe uitdagingen waar het gaat om bemensing en personeel, vastgoed en digitalisering. Het arbeidsmarkvraagstuk vraagt daarbij de komende periode nadrukkelijk om aandacht. Werven, behouden, binden en boeien van medewerkers staat hoog op de agenda. Extra uitdaging is vanzelfsprekend de Covid-19 uitbraak en de op dit moment nog lastig in te schatten impact daarvan op de middellange en langere termijn. Het veilig stellen van een toekomstbestendige organisatie is derhalve noodzakelijk, een aanpassing van de organisatie is hiervoor nu niet nodig.

Op het regionale speelveld van de ouderenzorg heeft Savant Zorg zich vanuit haar visie op zorg en organiseren stevig weten te positioneren als een eigentijdse ouderenzorgorganisatie die haar nek durft uit te steken. De eigen positionering in de regio en de rol in de keten als (mede)-initiator van vernieuwing en innovatie vraagt daarbij blijvende aandacht.

De organisatie
Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend. Wij werken samen. Met elkaar, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio en in netwerken. Onze teams zijn zelfstandig, voelen zich verantwoordelijk en maken beloften waar. Dit doen zij door hun vakmanschap, bevlogenheid en inzet. Zoals de cliënt regisseur is van zijn of haar eigen leven, is de medewerker regisseur van zijn of haar leven, werk en inzetbaarheid.

Binnen Savant Zorg wordt gewerkt met zelfstandige teams. De kerncompetenties samenwerken, leervermogen en eigenaarschap spelen een belangrijke rol in de teams die zelf de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen om de toegevoegde waarde voor de cliënt te optimaliseren. Hiermee brengen we de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de uitvoering. De medewerker heeft hierdoor veel meer mogelijkheden om zijn professionaliteit in te zetten en vrijheid om de cliënt op maat te ondersteunen.

Je rol als bestuurder
Deze werkwijze betekent ook een platte structuur. Je bent eindverantwoordelijk voor Savant als geheel en samen met de vier leden van het directieteam leid je de organisatie in haar ambities. In onderling overleg verdeel je de specifieke aandachtsgebieden. Aan de raad van toezicht leg je verantwoording af maar zie je nadrukkelijk ook als (sparring)partner; zij staan je met raad en daad bij. Met de ondernemingsraad, cliëntenraad en VVAR spreek je open en transparant op basis van gelijkwaardigheid; hun adviezen neem je mee in de uitvoering van je bestuurlijke verantwoordelijkheden. Je gebruikt de input vanuit een strategisch overleg met directie, OR, CCR en VVAR om te komen tot strategische besluiten.

Je bent er voor je collega’s, bijvoorbeeld door intercollegiaal consult en intervisie. Je oefent de bestuurdersrol uit en reflecteert op je eigen ontwikkeling daarin. Je realiseert de strategische doelen: tevreden klanten, gelukkige medewerkers en gezonde bedrijfsvoering. En stelt je op als hoeder van de organisatie in het bereiken van de ambities:
 • Positieve gezondheid
 • Optimale zorg en ondersteuning
 • Optimaal gebruik zorgtechnologie
 • Kennispartner (o.a. dementiezorg, preventie)
 • Regionale verbinding van zorg
 • Eigenaarschap
 • Duurzaamheid\toekomstbestendigheid
Ontwikkelaar en netwerker
Je brengt nieuwe ontwikkelingen in de organisatie. De werkwijze die je hierbij hanteert sluit aan bij de besturingsvisie. Je hanteert een duidelijk afwegingskader dat is afgestemd en gedeeld binnen de organisatie. Regionale samenwerking ligt je na aan het hart en je speelt dan ook een
belangrijke rol in de regionale netwerken. Je bouwt voortdurend aan interne - en externe netwerken in afstemming met je collega’s.

Hoeder en gids
Je bent hoeder van de zorg- en besturingsvisie. Je inspireert, motiveert en enthousiasmeert in de formulering van de visie op zorg, de besturing en de organisatie daarvan binnen Savant. Schetst vergezichten maar met een nadrukkelijk oog voor de implementatie en borging. Brengt positieve energie in de organisatie. Je doorleeft onze werkovertuigingen en hebt hierin een voorbeeldrol.

Je brengt het waarom over en je houdt steeds de bedoeling voor ogen. Je bouwt en bestendigt een sterk waardenstelsel waarin vooral horizontale interacties zorgen voor stabiliteit en borging vanuit de overtuiging dat vakmensen en niet systemen kwaliteit maken. Je creëert vertrouwen en bevordert autonomie. Je ziet erop toe dat de borging in het directieteam en teams adequaat verloopt (denk aan visie, kwaliteit van zorg, kwaliteit medewerkers en financiën). Je vormt je een beeld door eigen waarneming hoe het directieteam en teams het doen ten aanzien van de geformuleerde strategische doelen en ambities en kunt hier zo nodig op acteren vanuit je eindverantwoordelijkheid voor de besturingsvisie.

Facilitator
Je stelt het directieteam, teams en medewerkers in staat om hun werk goed en met plezier uit te kunnen oefenen. Je biedt de gewenste speelruimte (kaders). Je faciliteert mensen zodat ze blijven leren en verkennen. Je stimuleert de dialoog over de werkovertuigingen. Je biedt een platform aan teams en medewerkers waarop zij hun verhalen met elkaar kunnen delen. Je biedt ondersteuning en bent het escalatieniveau bij niet oplosbare problemen. Je beoordeelt de resultaten van de directieteamleden en stimuleert het eigenaarschap dieper in de organisatie.

Jouw en onze werkovertuigingen
 1. Ontdekken gaat voor implementeren.
 2. Van overtuigen naar ervaren.
 3. Aanspreken is regel.
 4. We maken duidelijke afspraken en komen ze na, of we stellen een ondersteuningsvraag.
 5. Macht o.b.v. positie maakt plaats voor gezag o.b.v. kennis, kunde, ervaring en wijsheid.
 6. Bij de roep om kaders, verkennen we eerst de onderliggende behoeftes in speelruimte.
 7. (Zorg)medewerkers in de teams hebben de hoofdrol.
 8. Teams bepalen zelf de snelheid, binnen de speelruimte die aansluit bij de teamfase.
 9. Iedereen stuurt zichzelf in het halen en brengen van informatie.
 10. We willen leren op individueel, team en organisatieniveau.
Jouw talenten
 • Je kunt de strategie en de operatie op een heldere en gestructureerde wijze met elkaar verbinden vanuit de besturingsvisie die je uitdraagt;
 • Je hebt een sterke combinatie tussen externe gerichtheid en aandacht voor de organisatie van interne processen/bedrijfsvoering en functioneren van mensen;
 • Je wordt door het directieteam en de teams gezien als iemand met gezag en visie, op meerdere fronten;
 • Eindverantwoordelijkheid past bij je persoonlijkheid, drijfveren en ervaring;
 • Je doorgrondt de veranderaanpak en kan omgaan met alles wat die met zich mee brengt;
 • Je hebt zelfreflectie, bent leergierig, je ontwikkelmogelijkheden zijn er nog, je vraagt om feedback op je eigen rol;
 • Je boort de krachten in de organisatie aan en bevordert zeggenschap van mensen in de strategische koers:
 • Toekomstgericht leiderschap: je kunt ad hoc problemen, kansen en bedreigingen in breder perspectief plaatsen en daar op inspelen.
Jouw inhoudelijke kennis en ervaring
Savant Zorg is op zoek naar een bestuurder die eindverantwoordelijkheid kan en wil dragen op een ambitieuze, onconventionele, verrassende maar bovenal verbindende wijze. Een stevige persoonlijkheid met
 • kennis van en doorleefde ervaring met (de transitie naar) Rijnlands organiseren in de zorg;
 • ervaring opgedaan in een statutair bestuurlijke rol of op divisie/managementniveau in een complexe organisatie met (zorg)professionals;
 • bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond (verpleegkundig, psychosociaal, specialist ouderengeneeskunde);
 • aantoonbare visie op de ouderenzorg van de toekomst, ontwikkeling van scenario’s daarvoor en implementatie daarvan in de praktijk;
 • een meer dan voldoende affiniteit met financiële en bedrijfsmatige vraagstukken en zo mogelijk kennis van vastgoedbeslissingen en feeling met technologie;
 • ervaring in de omgang met medezeggenschap en toezicht;
 • een bestuursstijl gebaseerd op vertrouwen, verbinding, laagdrempeligheid en benaderbaarheid;
 • een (opleidings)curriculum dat leren en reflectie omvat.
Procedure
Savant Zorg laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan savantzorg@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 0207267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Informatie over vastgelegde momenten in deze procedure volgt zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer