stichting ter exploitatie van naburige rechten

voorzitter raad van toezicht

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten, ruim 30.000 rechthebbenden krijgen van Sena een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties bij Sena af. Als organisatie zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben. Sena werkt op basis van de Wet op de naburige rechten en is gevestigd in Hilversum. 
In verband met de statutair bepaalde datum waarop de termijn van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht eindigt, is Sena op zoek naar kandidaten voor de positie van:


Voorzitter Raad van Toezicht


Sena incasseert namens nationale en internationale artiesten en producenten (platenmaatschappijen) een vergoeding wanneer hun muziek buiten de huiselijke kring ten gehore wordt gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van muziek in winkels, supermarkten, cafés en discotheken maar ook op radio- en televisiezenders. Sena is door het Ministerie van Justitie in 1993 aangewezen om als collectieve beheersorganisatie uitvoering te geven aan de Wet op de naburige rechten. De inkomsten worden tegen zo laag mogelijke kosten op basis van de speelgegevens van radio- en televisiestations en aan de hand van wettelijk goedgekeurde reglementen doorbetaald aan de rechthebbende artiesten en producenten in binnen- en buitenland.

Het koppelen van speel- en repertoire gegevens is een grootschalige geautomatiseerde dataverwerkingsactiviteit die door toepassing van innovatieve technologieën voortdurend wordt geoptimaliseerd. Sena moet, mede als gevolg van ontwikkelingen op het vlak van (inter)nationale wet- en regelgeving, regelmatig procederen om de belangen van haar rechthebbenden te beschermen.

Governance
Het Bestuur van Sena wordt gevormd door een tweehoofdige statutaire directie. Het toezicht op het functioneren van het Bestuur is belegd bij de Raad van Toezicht. De Raad van Aangeslotenen is toezichthouder vanuit het perspectief van belangenbehartiging voor aangesloten artiesten en platenproducenten. Een van de taken van de Raad van Aangeslotenen is om in totaal vier leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Deze vier leden benoemen vervolgens de twee onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht, te weten de voorzitter en een financieel deskundig lid.

Raad van Toezicht
De zes leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal herbenoembaar, met dien verstande dat de maximale zittingsduur acht jaar is. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. Een lid van de Raad van Toezicht maakt deel uit van de auditcommissie of van de remuneratiecommissie. Deze commissies vergaderen ten minste twee maal per jaar.

Resultaatgebieden Raad van Toezicht
- Het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Sena, met de daarbij behorende aandacht voor resultaten, prestaties en risico’s;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en optreden als klankbord;
- De toetsing van belangrijke strategische, organisatorische, financiële, personele en performance beslissingen;
- Het goedkeuren van onder andere: het jaarplan en de daarbij behorende begroting, het meerjaren beleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening;
- Het toezicht houden op het naleven van relevante wet- en regelgeving en van de Governancecode voor collectieve beheersorganisaties;
- Het in acht nemen van de eisen van financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheersing;
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur, evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur;
- De voorzitter maakt deel uit van de remuneratiecommissie.
Functievereisten voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht
- Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en beleidsmatig inzicht; Uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
- Kan op hoofdlijnen functioneren als klankbord voor het Bestuur;
- Ruime ervaring als voorzitter van een toezichtsorgaan strekt tot aanbeveling;
- Ruime kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Ervaring met functioneren in een (duidelijke) taakafbakening tussen de Raad en het Bestuur;
- Ervaring in organisatie(s) waar grootschalige dataverwerking van (privacygevoelige) gegevens plaatsvindt en nieuwe IT toepassingen worden geïmplementeerd;
- Vertrouwd met de procesgang in gerechtelijke procedures;
- Belangstelling voor de muzieksector;
- Bekendheid met het auteurs- en naburig recht in brede zin strekt tot aanbeveling;
- Vermogen om het belang van Sena in kringen van politiek en bedrijfsleven enthousiast en met overtuiging uit te dragen.

Onafhankelijkheid
De Voorzitter van de Raad van Toezicht kan geen deelnemer of aangeslotene van Sena zijn en wordt geacht geen belang(en) te houden in een rechtspersoon, rechtsvorm of ondernemingsvorm die een relatie heeft met Sena.

Diversiteit en inclusie
Sena streeft ernaar in haar personele samenstelling een afspiegeling van de samenleving tot uitdrukking te laten komen. Ook binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwicht voor wat betreft geslacht, leeftijd, culturele achtergrond en ervaring.

Honorering
De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 20.000 bruto per jaar (dit bedrag is inclusief onkostenvergoeding en exclusief. BTW). De kilometervergoeding bedraagt 19 cent onbelast. De tijdsbesteding op jaarbasis wordt ingeschat op twee dagdelen per maand.

Meer informatie
Voor meer informatie over Sena wordt verwezen naar Sena.nl. Vanderkruijs, partner in executive search, begeleidt Sena in deze procedure. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Ila Kasem, via 0207267270 of per e-mail: ikasem@vanderkruijs.com

Kandidaten worden vriendelijk verzocht uiterlijk op 16 april 2021 hun belangstelling kenbaar te maken per e-mail (sena@vanderkruijs.com).

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij u om een Verklaring Omtrent Gedrag en zullen wij een antecedentenonderzoek laten uitvoeren. Het is mogelijk dat het College van Toezicht Auteursrechten van haar bevoegdheid gebruik kan gaan maken om een toets uit te voeren op uw betrouwbaarheid en geschiktheid.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer