sevagram

voorzitter raad van toezicht

Sevagram is een onderscheidende zorgorganisatie, die de focus richt op het bieden van mensgerichte zorg aan met name kwetsbare ouderen in de regio’s Maastricht, Heerlen en Heuvelland. Meer dan 2800 medewerkers en 1200 vrijwilligers zijn hiertoe elke dag gepassioneerd, innovatief en resultaatgericht aan het werk ofwel bieden 'Zorg met Bezieling'. 
Sevagram bestaat uit 22 zorgcentra, waaronder één geriatrisch revalidatiecentrum en twee hospices. Daarnaast biedt Sevagram mensgerichte zorg bij cliënten thuis aan, waardoor zij langer en met behulp van hun eigen netwerk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook verhuurt Sevagram seniorenwoningen in de directe omgeving van haar zorgcentra.

Naast mensgerichte zorg biedt Sevagram extra diensten die vooral betrekking hebben op  gezondheid, welzijn, veiligheid, ontspanning en sociale contacten van kwetsbare ouderen, zoals dagbehandeling, maaltijdservice, personenalarmering en seniorenprojecten. Van deze diensten kunnen zowel ouderen die nog zelfstandig thuis wonen gebruik maken als ouderen die in één van onze zorgcentra wonen, gebruik maken.


Zorg met bezieling

Om Zorg met bezieling gestalte te geven, vormt het Planetree-concept voor Sevagram de ‘overkoepelende paraplu’. Planetree is een waardegedreven, cliëntgerichte zorgvisie en aanpak, die laat zien hoe hartelijke zorg op basis van een twaalftal componenten daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om de manier waarop zorg aangeboden wordt én hoe die ervaren  wordt door cliënt, familie (mantelzorg), medewerkers en vrijwilligers.

In februari 2020 zijn alle zorgcentra, de beide hospices en het geriatrisch revalidatiecentrum volledig Planetree-gecertificeerd. Het is tevens de bekroning van een traject van zeven jaar, waarin fors is geïnvesteerd in het realiseren van mensgerichte zorg voor de cliënten en hun familie, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders.

Sevagram is de enige ouderenzorgorganisatie in Limburg, die concernbreed voldoet aan de voorwaarden voor het voeren van dit kwaliteitskeurmerk. De organisatie laat daarmee zien, dat ze een ondernemende instelling heeft, bereid is om vernieuwend te denken en de ambitie heeft om op deze gebieden tot een permanente verbetercultuur te komen.

Medezeggenschap

Sevagram heeft in overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) een Centrale Cliëntenraad ingesteld. Deze raad heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle of de meerderheid van de cliënten van Sevagram en levert hierdoor een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van de mensgerichte zorg van Sevagram. Conform de Wet op de Ondernemingsraden is er een Ondernemingsraad die de gemeenschappelijke belangen van de medewerkers behartigt. De RvB voert frequent overleg met beide raden. Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de raden en (een delegatie van) de RvT.

Sevagram is een stabiele, kwalitatief en financieel gezonde organisatie. De jaaromzet bedraagt € 172 M. Voor meer informatie gaat u naar Sevagram.nl.

Bestuur en toezicht 

Sevagram wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB). De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en is belast met het toezicht op de strategie en realisatie van de beoogde financiële en operationele resultaten. Daarnaast is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de RvB. Uiteraard heeft de RvT ook een adviserende rol richting RvB en kan zij daaraan gevraagd én ongevraagd advies geven. De RvT opereert vanuit betrokkenheid op afstand, heeft voldoende tijd en aandacht voor haar taken en vervult haar taak onafhankelijk.

De RvB en RvT oefenen hun taak uit met inachtneming van de Governancecode Zorg. De aanbevelingen uit deze Code zijn overgenomen in de statuten, het governancedocument en de reglementen van Sevagram.

De heer dr. Pim Steerneman MBA (voorzitter) en mevrouw drs. Trudie Severens vormen tezamen de collegiale raad van bestuur.

De leden van de raad van toezicht zijn:
 • de heer drs. Ben van Dijk, voorzitter
 • mevrouw mr. Liesbeth Brans, vicevoorzitter
 • de heer drs. Marcel Visser MBA
 • mevrouw prof. dr. Eveline Wouters
 • mevrouw prof. dr. Karin Faber
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn ontstaat per januari 2022 de vacature voor voorzitter raad van toezicht.

Algemeen profiel raad van toezicht

De leden van de RvT hebben hart voor de ouderenzorg, beschikken over een intrinsieke motivatie en bereidheid om de rol van toezichthouder in de ouderenzorg op zich te nemen en stellen hierbij het belang van de cliënt voorop.

Het algemene profiel van de raad is zodanig opgesteld, dat er voldoende strategische kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van:
 • financiën en bedrijfseconomische ontwikkelingen;
 • brancheontwikkelingen;
 • vastgoed;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • organisatiekundige/HRM vraagstukken in mens-intensieve organisaties;
 • recente bestuurlijke ervaring in een qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie;
 • toezichthouden.
Daarnaast beschikken de leden van de raad over de volgende algemene competenties:
 • strategisch denkvermogen;
 • snel overzicht en inzicht in complexe situaties en vraagstukken;
 • proactieve houding en gedrag;
 • samenwerking in teamverband: ruimte nemen en geven, open voor inbreng van anderen en zelf inbreng leveren;
 • sensitiviteit voor wat speelt in de samenleving;
 • organisatiesensitiviteit;
 • scherp kunnen/durven zijn op constructieve wijze;
 • onafhankelijke geest;
 • zelfreflecterend vermogen;
 • open-minded houding;
 • grote affiniteit/ervaring met zorgverlening;
 • voldoende beschikbaarheid.

Aanvullende profielkenmerken voor de voorzitter raad van toezicht

 • ervaren en betrokken toezichthouder, opereert in sterke interactie met de raad;
 • generalist, strategisch goed onderlegd met een allround bestuurlijk profiel en ervaring in een functie op strategisch niveau in een grote en complexe organisatie;
 • ervaring met HR en organisatie-transformatievraagstukken is een pre;
 • inzicht en interesse in de ouderenzorg;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden, gevoeligheid voor signalen vanuit de (interne) organisatie en de maatschappij;
 • beschikt over een bindend vermogen met betrekking tot de raad als team;
 • constructief kritisch, energieke en ondernemende mindset;
 • weet een functionele overlegcultuur te realiseren waarin scherpe zakelijke discussies kunnen worden gevoerd met behoud van constructieve relaties, geeft ruimte en kan ook knopen doorhakken waar nodig;
 • goed gevoel voor good governance;
 • heeft het vertrouwen bij CCR en OR, toont zich toegankelijk en betrokken;
 • voldoende tijd en energie om de taak van voorzitter goed in te vullen;
 • heeft voeling met het geografisch werkgebied van Sevagram en woont op maximaal een uur reisafstand van Heerlen.
De voorzitter is het klankbord en eerste aanspreekpunt vanuit de RvT voor de RvB. Hij heeft strategische kennis van de zorg en de huidige ontwikkelingen of kan zich deze snel eigen maken door (toezichthoudende) ervaring opgedaan binnen aanpalende velden als wonen, welzijn, onderwijs of openbaar bestuur. De voorzitter beschikt over een relevant netwerk van stakeholders waardoor hij het krachtenveld in de sector goed kan overzien en waar nodig in kan zetten om strategische samenwerkingsvormen kracht bij te zetten. De voorzitter heeft een brede kijk, denkt marktgericht en kan uit het bedrijfsleven komen.

Tijdsbesteding

De RvT vergadert circa zes keer per jaar gedurende twee uur op woensdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur. Daarbuiten zijn er zes agendavergaderingen van een uur waarbij de voorzitter RvT, de RvB en de bestuurssecretaris aanwezig zijn. Daarnaast kent de RvT drie commissies: de auditcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratie-commissie. De remuneratiecommissie komt jaarlijks twee keer bij elkaar en de voorzitter is lid van deze commissie.

De CCR en ook de OR spreekt (een delegatie van) de RvT jaarlijks twee keer. Voor de voorzitter betekent bovenstaande een tijdsbesteding van circa twee dagen per maand, flexibel in te vullen.

Aanstelling

De aanstelling in de raad geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. De vergoeding is conform de richtlijnen WNT.

Procedure

Sevagram laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan sevagram@vanderkruijs.com  - liefst voor 1 oktober. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Kandidaten dienen rekening te houden met de volgende momenten:
 • Een eerste ronde van gesprekken op dinsdag 12 oktober tussen 12.00 uur en 17.00 uur;
 • Een tweede ronde van gesprekken op woensdag 3 november tussen 12.00 uur en 15.00 uur;
 • Benoeming in de RvT vergadering van december. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer