Sius

Bestuurder

Introductie
Sius is een organisatie die ondersteuning, begeleiding en behandeling biedt aan mensen met een beperking bij kleinschalig wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding. De financiering hiervan is afkomstig vanuit de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Sius is actief in Oost-Gelderland en beschikt over 45 locaties. Sius heeft ruim 800 cliënten, er werken 684 medewerkers (473 fte) en een groot aantal vrijwilligers. De omzet bedraagt ruim 40 mln. euro. De organisatie is financieel gezond en de zorgkwaliteit wordt door de cliënten gewaardeerd met een 7,1. De basis van de zorg en dienstverlening is een respectvolle omgang tussen cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Het netwerk en systeem rondom de cliënt wordt actief meegenomen in de zorg en dienstverlening die erop is gericht om de cliënt zoveel mogelijk regie over het eigen leven te laten hebben en waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Leven is ontdekken vormt de slogan en de richting van waaruit Sius werkt en waarop de missie en visie zijn gebaseerd.

Missie en visie
Onze cliënt en zijn gewenste kwaliteit van leven staan altijd voorop en de cliënt ervaart dit ook. De cliënt is tevreden over de zorg en dienstverlening van Sius. Het netwerk van familie, vrienden, collega’s, buren en andere voor de cliënt belangrijke relaties is, waar mogelijk en wenselijk, actief en betrokken. Medewerkers stellen de cliënt en de gewenste kwaliteit van leven centraal. Zij krijgen daarvoor de benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Om de mogelijkheden van de cliënt te vergroten, werken ze, daar waar nodig, samen met andere partijen. Medewerkers zijn betrokken en bevlogen, trots op hun werk, trots op Sius en waar Sius als organisatie voor staat. Zij handelen professioneel, zijn goed opgeleid en gericht op samenwerken. Cliëntenraad, Verwantenraad en Ondernemingsraad zijn actief en betrokken. Ze werken op basis van respect en waardering en zijn altijd gericht op de kwaliteit van leven zoals de cliënt dat wil. Voor meer informatie zie ook https://www.sius.nl
 
Bestuurlijke uitdagingen

In de nabije toekomst zijn een aantal thema’s aan de orde die de aandacht van de organisatie en de toekomstige bestuurder van Sius vragen.
 
Op basis van de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen van de WRR, de visie 2030 VGN, het integraal zorgakkoord IZA en het convenant Zorgverzekeraars Nederland over de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg als geheel en de gehandicaptenzorg in het bijzonder, zal Sius haar rol en positie in het veld voldoende moeten aanpassen om relevant te blijven. Vanwege die ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij zullen belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes over het aanbod van zorg dat Sius kan en wil blijven bieden en een inrichting van de organisatie die daarop aansluit (binnen de beschikbare middelen). Deze strategie vereist een vaste koers - zonder dogmatisch te worden - waarin helder is welke plaats Sius in het zorglandschap inneemt. Een aantal ontwikkelingen zijn hierin leidend:

 1. De betaalbaarheid van de zorg en de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde medewerkers vraagt creativiteit, lef en soms omdenken om samen met het netwerk van cliënten en samenwerkingspartners tot een verantwoorde zorg en begeleiding te komen. Het (sociale) netwerk van cliënten kan nog beter worden benut en, in een continu proces, meegenomen worden in nieuwe ontwikkelingen.
 2. Niet alleen het aantrekken van potentiële medewerkers, maar ook het binden van huidige medewerkers is van groot belang. Een heldere en duurzame HR-strategie is essentieel om de zorg te kunnen blijven bieden in relatie tot het aantal mensen dat op de arbeidsmarkt beschikbaar is.
 3. Voldoende vakbekwame en tevreden medewerkers zijn in alle scenario’s van de zorg een essentiële factor voor succes. De kleinschalige zorg midden in de samenleving biedt daartoe extra kansen als het gaat om betrokkenheid, nabijheid richting cliënten en relatieve autonomie en saamhorigheid voor medewerkers.
 4. Op tijd inspelen op de digitale en technologische ontwikkelingen zal Sius kunnen en wellicht moeten helpen om het werk efficiënter en effectiever te maken en mogelijk de werkdruk verlichten. Tegelijkertijd kunnen deze ontwikkelingen cliënten helpen hun verbinding met de samenleving en hun netwerk te versterken. Meer en meer zullen data en de analyse daarvan een kritische succesfactor in beleidsvorming worden.
Het zal dus nodig zijn om Sius en haar unieke aanbod in de komende jaren nadrukkelijk onder de aandacht van potentiële cliënten en hun verwanten te brengen en anderzijds Sius een aantrekkelijke werkgever te laten zijn voor huidige en potentiële medewerkers. Tegelijkertijd zal ingezet moeten worden op het versterken van het netwerk en de samenwerking met partners in de keten.
 
Organisatie
Sius kent een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Sius. De RvT ziet erop toe dat de doelstelling en missie van Sius worden gerealiseerd. De kernvraag hierbij is of de cliënt voldoende centraal staat bij Sius en de besluiten duurzaam bijdragen aan de kwaliteit van leven voor de cliënt. Daarnaast heeft de RvT een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft de RvT de bestuurder gevraagd/ongevraagd advies conform de Governancecode Zorg 2022. De RvT en de bestuurder van Sius werken in een constructieve dialoog met elkaar samen. De basis voor de samenwerking ligt in transparantie, openheid, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid.
 
De RvT is ook toezichthouder van Stichting Elvee, een zorgboerderij waar dagbesteding wordt gegeven. De bestuurder van Sius is tevens bestuurder van Elvee. Stichting Elvee heeft een eigen managementraad.
 
De bestuurder geeft direct leiding aan het MT van Sius. Deze managers hebben ieder een verantwoordelijkheid voor zorgteams of stafdiensten. Daarnaast kent Sius een ondernemingsraad, cliëntenraad en verwantenraad. De bestuurder heeft met deze organen frequent overleg.
 
Per 1 juni 2023 vertrekt de huidige bestuurder. De RvT is op zoek naar een opvolger met veranderkracht die vanuit een heldere visie op de toekomstige uitdagingen en vanuit verbindend leiderschap de ambities helpt te realiseren.
 
Positie Bestuurder
Sius zoekt een bestuurder die de balans weet te bewaren tussen het hart en warmte voor de zorg, de menselijke maat en de benodigde zakelijkheid. Hierin past een bestuurder die empathisch en bevlogen wil samenwerken om mensen met een beperking een goed leven te laten leiden en sturing kan geven aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. Sius verwacht van de bestuurder:
 • focus op het leveren van goede en verantwoorde zorg en ondersteuning aan de verschillende cliëntgroepen met hun specifieke zorgvragen
 • integere en transparante besluitvorming waarbij zorgvuldig met betrokken cliënten, verwanten en medewerkers overlegd wordt
 • heldere bedrijfsvoering, waarbij continuïteit op de langere termijn gewaarborgd is
 • handelen vanuit een heldere besturingsfilosofie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te werken op basis van vertrouwen en autonomie
 • stimuleren van gewenste cultuur en gedrag (klant– en merkwaarden) door voorbeeldgedrag, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen; zorgdragen voor het echt afronden van acties en van wat afgesproken is
 • een goede balans tussen doen en ontwikkelen door sturing te geven aan het duurzaam implementeren en borgen van processen; de strategie en de dagelijkse praktijk bij elkaar weten te brengen
 • inlevingsvermogen, verbindend zijn en tonen van merkbare affiniteit met de verschillende cliëntgroepen; in het verlengde daarvan aandacht, oprechte belangstelling en warme betrokkenheid voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers
 • visie op good governance, visie op goed bestuur en de meerwaarde van medezeggenschap zien en laten voelen; echt begrijpen dat we samen aan zet zijn
 • vermogen om te kunnen dirigeren en delegeren; ondernemerschap stimuleren en een organisatie verder brengen
 • affiniteit met de regio, beschikken over een relevant netwerk in de regio of in staat zijn dit snel op te bouwen.
Profiel
Sius is op zoek naar een bestuurder:
 • Met ruime bestuurlijke ervaring binnen de zorg; die zorginhoud, strategie en bedrijfsvoering goed weet te verbinden;
 • Met een uitgebreid netwerk in de zorg, die samenwerkingen tot stand kan brengen;
 • Die zichtbaar, toegankelijk en benaderbaar is en bereid om voldoende tijd vrij te maken voor ontmoetingen met cliënten en professionals op de werkvloer;
 • Die anderen vertrouwen en autonomie geeft, een bottom-up benadering toepast en het belang van ‘samen’ inziet: Samen aan zet;
 • Met een natuurlijke aanleg voor ongedwongen en vanzelfsprekende communicatie met cliënten en medewerkers, maar ook een goede gesprekspartner voor relevante stakeholders;
 • Met een coachende stijl van aansturen met warmte, die ook zakelijk kan zijn indien nodig;
 • Met ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling c.q. cultuurveranderingstrajecten, innovatie aanjaagt en tegelijk bedrijfskundig sterk is;
 • Die het belang inziet van een duurzame strategie en ondernemerschap;
 • Met aantoonbare affiniteit met de zorg en de doelgroep;
 • Met een empathische persoonlijkheid, een positieve houding en intrinsieke overtuigingskracht.
Competenties
De bestuurder die Sius zoekt beschikt over de volgende competenties:
 • Inspirerend en verbindend leiderschap; stimulerend, uitdagend en openstaand voor mensen en meningen.
 • Visieop zorg en de toekomstige duurzame organisatie: dit vraagt een vaste koers en het maken van heldere keuzes waarbij de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie versterkt wordt.
 • Communicatieve vaardigheden; transparant en duidelijk kunnen communiceren binnen alle lagen van de organisatie en mensen mee kunnen nemen in de denkwijze.
 • Strategisch inzicht; verder kunnen kijken dan de dagelijkse operatie en kunnen inschatten wat maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg voor Sius betekenen.
 • Organisatiesensitiviteit: goed kunnen aanvoelen wat er speelt, wat er gaande is en wat er leeft en dit vertalen naar de consequenties voor de interne organisatie.
 • Besluitvaardigheid/standvastigheid; op basis van analyses komen tot besluiten en daar ook aan vasthouden.
 • Resultaatgerichtheid; zorgen dat besluiten ook uitgevoerd worden en worden geborgd in de organisatie.
 • Innovativiteit;durven te innoveren en vernieuwen van werkprocessen. Mensen mee kunnen krijgen met nieuwe ideeën.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens met een all inn bruto jaarsalaris van circa 170.000 euro.

Het betreft een aanstelling voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De bestuurder is NVZD geaccrediteerd of bereid deze accreditatie te behalen.
 
Procedure
Sius laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267272.

Sollicitanten ontvangen binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van hun sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt. Tevens wordt kandidaten gevraagd een integriteitsverklaring en een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) te overleggen.
 
Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken:
 • eerste ronde van gesprekken op 12 juni tussen 16.00 en 21.00 uur.
 • tweede ronde van gesprekken op 19 juni tussen 13.00 en 17.00 uur.
 • een afrondend gesprek met eind-kandidaat(en) op 21 juni tussen 09.00-12.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer