siza

twee leden raad van toezicht

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza is breed en loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Het begint bij Siza altijd bij de vraag: hoe kunnen we je helpen? 
Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. De ondersteuning van al deze 3500 mensen vraagt een grote variëteit in deskundigheid en wijze van begeleiding en behandeling door de circa 2500 medewerkers. Daarnaast zijn er ongeveer 500 vrijwilligers, 100 leerlingen en 250 stagiaires. De organisatie faciliteert hen om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. (Technologische) innovaties worden aangegrepen om het leven van mensen met een beperking leuker, makkelijker en minder gedwongen afhankelijk van anderen te laten zijn. Daartoe was Siza initiatiefnemer voor de in 2016 opgerichte Academy Het dorp als landelijk centrum voor technologie in de langdurige zorg.

Siza beschikt over 180 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant. De twee meest bekende locaties zijn Het Dorp en ’s Koonings Jaght. Siza wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb) en zijn er werktrajecten via het UWV.

Kernwaarden
De medewerkers van Siza werken volgens vier kernwaarden. Ze zeggen: ‘wij zijn van betekenis’, ‘wij scheppen kansen’, ‘wij nemen verantwoordelijkheid’ en ‘wij hebben plezier’. Wie dit toepast in het dagelijkse werk, geeft niet zomaar op, maar gaat net een stapje verder om voor elkaar te krijgen wat nodig is.

Strategische koers voor 2020-2022: Focus, Vakmanschap en Samenhang
 • Focus: doen waar we goed in zijn en dus ook duidelijk zijn in wat we niet (meer) doen;
 • Meer aandacht voor vakmanschap. Door vakmanschap te ontwikkelen en centraal te stellen weten mensen met een beperking waarvoor ze bij Siza terecht kunnen en dit vakmanschap biedt hen kansen en helpt hen verder. Medewerkers ervaren dat ze vanuit hun expertise van betekenis zijn en daardoor met plezier aan het werk zijn.
 • Logische samenhang in werkgebieden en aansturing. Een gebiedsgericht inrichting helpt om cliënten een passende levenslange zorg te kunnen verlenen en de in- door- en uitstroom beter te organiseren.

Cultuur binnen Siza
Siza kent een sterk kwaliteit gedreven, cliëntgerichte oriëntatie waar ruimte is voor veel kleur en keuzevrijheid. Er werken betrokken medewerkers met veel passie voor de cliënt en aandacht voor elkaar. Siza is een krachtige en creatieve organisatie met veel ambitie. Om de ambities ook waar te kunnen maken is het nodig om focus aan te brengen die de organisatie kan richten. Er moeten daarnaast stappen worden gezet in de financiële beheersing en voorspelbaarheid. 

Aansturing organisatie
Siza wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid. Samen vormen de bestuurders het gezicht van Siza, zowel in- als extern waarbij de aandachtsvelden/portefeuilles in overleg onderling verdeeld worden met als uitgangspunt integrale en collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel. Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor het leiding geven aan (delen van) de zorg, (delen van) de ondersteunende afdelingen en het overleg met de medezeggenschap. Hierdoor hebben beiden een integrale blik op de organisatie.

Conform de nieuwe strategische koers Focus, Vakmanschap en Samenhang verschuift momenteel de aansturing van regio’s naar zorgeenheden (realisatie medio 2021) waarbij zoveel mogelijk naar samenhang wordt gezocht tussen de verschillende zorgtyperingen. Er wordt prioriteit gegeven aan wat nú nodig is voor de cliënten. De teamleiders en managers worden in de nieuwe aansturing integraal verantwoordelijk en leren middels een leergang leiderschap te tonen met een duidelijke koers, met een vertaling van de visie naar de dagelijkse praktijk, het geven van ruimte én duidelijke doelen en het aanspreken op voortgang en resultaten. 

Medezeggenschap
Siza kent een betrokken centrale cliënten- en ondernemingsraad. Beide raden hebben een voordrachtszetel in de raad van toezicht.

Voor meer informatie over Siza verwijzen wij u naar Siza.nl

Specifieke opgaven voor de raad van bestuur
Siza ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie waarbinnen in teams en ketens met andere partijen rondom mensen/cliënten wordt samengewerkt om de best mogelijke ondersteuning te bieden. 

Siza heeft het voornemen de komende jaren een ambitieus vastgoedprogramma te realiseren, waaronder de vernieuwing van Het Dorp, waarbij slimme inzet van technologie een rol speelt. De nieuw aangestelde directeur vastgoed is inhoudelijk verantwoordelijk voor de vastgoedopgave. Op bestuurlijk niveau ligt de integrale eindverantwoordelijkheid. Om dit mogelijk te maken is het realiseren van een gezonde zorgexploitatie waarbij zorg en bedrijfsvoering hand in hand gaan voorwaardelijk.

De zorg- en ondersteuningsvraag van cliënten van Siza neemt in complexiteit toe. Daar waar mensen met bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel of een (licht) verstandelijke beperking met psychiatrische klachten of verslavingsvraagstukken voorheen bij ketenpartners in de geestelijke gezondheidszorg of de verslavingszorg terecht kwamen kan dat nu niet meer. Om hen de juiste zorg te kunnen blijven bieden moeten begeleiders en behandelaren in deskundigheid geschoold worden. En er moeten afspraken worden gemaakt met de ketenpartners wie wat doet ook met oog op krimpende of verschuivende budgetten.

De problemen op de arbeidsmarkt blijven een groot punt van zorg. In het hele land is er een groeiend en problematisch tekort aan verpleegkundigen en begeleiders die goed kunnen omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van cliënten. Daardoor is het lastig om vacatures goed in te vullen, de werkdruk te verlagen en medewerkers te binden en behouden. Cliënten en verwanten zijn gebaat bij een vaste groep van medewerkers. Het zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke werk- en ontwikkelomgeving is een terugkerende bestuurlijke opgave.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van Siza bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter en houdt primair onafhankelijk en kritisch toezicht op de algemene gang van zaken binnen Siza. Daarnaast is de raad van toezicht het klankbord en de adviseur (gevraagd en ongevraagd) van de raad van bestuur. Elk lid kan vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur en vervult een ambassadeursrol naar de maatschappij en de belangrijkste stakeholders buiten de organisatie.

In het collectief van de raad van toezicht wordt complementariteit en pluriformiteit nagestreefd in kennis, ervaring en netwerk van de individuele leden. Een lid van de raad van toezicht is een generalist met speciale kennis of vaardigheden op een of meer van de voor de organisatie relevante gebieden te weten: medisch en zorginhoudelijke kennis en ethiek, nationaal netwerk naar belangrijke stakeholders zoals politiek, overheden en zorgverzekeraars, juridische kennis, kennis van maatschappelijk ondernemerschap in brede zin zoals financiën, organisatie-ontwikkeling, marktwerking, kennis van de emancipatie van mensen met een beperking, communicatie en public affairs

In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:
 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • De kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • De financiële vastlegging;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden, zoals cliënten en werknemers, en de wijze waarop de stichting invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Werkwijze van de raad van toezicht
De raad vergadert tenminste vijf keer per jaar. Daarnaast beschikt de raad over drie commissies te weten: de auditcommissie financiën, de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie. Deze commissies ondersteunen en verdiepen de toezichthoudende rol van de raad voor het specifieke deelterrein. Besluiten worden dienaangaande door de volledige raad genomen.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en naast individuele deskundigheidsbevordering vindt er eenmaal per jaar een gezamenlijke deskundigheids-bevordering plaats. Jaarlijks voert een delegatie van de raad een jaargesprek met de raad van bestuur. Leden van de raad van toezicht nemen periodiek deel aan visitaties binnen Siza (eenmaal per twee jaar). De volledige raad overlegt tenminste eenmaal per jaar onder voorzitterschap van de raad van bestuur met de medezeggenschapsorganen. Op basis van specifieke thema’s kan er een extra raad van toezicht bijeenkomst plaats vinden.

Vacatures in de raad van toezicht
In verband met bereiken van de maximale zittingstermijn zullen twee leden per september a.s. de raad verlaten. De raad van toezicht is daarom op zoek naar twee nieuwe leden die beiden ook zitting zullen nemen in de commissie kwaliteit & veiligheid. Een van de nieuwe leden zal tevens als voorzitter van deze commissie worden aangesteld. Ook zal een van de nieuwe leden toetreden als voorzitter van de remuneratiecommissie.

Competenties, kennis en vaardigheden algemeen
Van elk lid raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij:
 • affiniteit heeft met doel en grondslag van de stichting;
 • zich kan vinden in de leidende principes zoals verwoord in de waarden, visie, missie en doelstellingen van de zorg en dienstverlening die Siza voorstaat wat betreft zelfregie en participatie van mensen met een handicap;
 • in staat is deze leidende principes binnen de stichting te bewaken en deze zelf ook loyaal uit te dragen;
 • zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen;
 • in staat is de leden van de raad van bestuur te adviseren bij de uitoefening van hun functie;
 • zich betrokken voelt bij zorg en welzijn en op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg;
 • inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • openstaat voor een dialoog met en verantwoording aan (interne) belanghebbenden;
 • in staat is de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het bestuur en die van het management en daar naar te kunnen handelen;
 • in staat is de raad van bestuur te bevragen op de realisatie van het beleid en toelichting te vragen;
 • in staat is de dialoog met de raad van bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen;
 • goed functioneert in teamverband;
 • beschikt over een relevant netwerk: nationaal/internationaal en/of politiek.

Competenties, kennis en vaardigheden specifiek
Voor het aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid is de raad aanvullend op zoek naar:
 • medisch zorginhoudelijke achtergrond met een bestuurlijke scope;
 • kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de langdurige (gehandicapten)zorg;
 • aantoonbare affiniteit met cliënten- en/of medewerkersperspectief en aandacht voor hoe medezeggenschap georganiseerd is bij Siza in “samen plannen maken”;
 • affiniteit met zorg- en/of technologische innovatie;
 • kennis van inzet en bewaken van kwaliteits- & veiligheidssystemen in langdurige zorg;
 • ervaren toezichthouders.
Naast de medisch zorginhoudelijke achtergrond zoekt de raad ook naar kandidaten die kwaliteitsbeleving vanuit een andere sector (bijvoorbeeld dienstverlening) inbrengen en kunnen helpen het kwaliteitsdenken op een eigentijdse wijze vorm te geven waarbij een goede balans wordt gevonden tussen ‘vinken en vonken’. Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij goed kunnen sparren met de raad van bestuur en waar nodig de ongemakkelijke dialoog met behoud van verbinding kunnen voeren.

Van de twee nieuwe leden wordt verwacht dat ze vooral ook ‘de zachte kant’ van de organisatie in het vizier houden. De leden zijn betrokken en hebben oog voor het welzijn van medewerkers en cliënten in alle lagen van de organisatie. Ze kunnen hun communicatie aanpassen op een voor iedereen begrijpelijk niveau en zien de cliënt en medewerker als gelijkwaardig gesprekspartner. De leden zijn laagdrempelig aanspreekbaar voor de ondernemingsraad (OR) en/of centrale cliëntenraad (CCR) en zijn bereid minimaal een keer per jaar in een raadsvergadering aan te sluiten. De leden zijn daarnaast zichtbaar bij andere bijeenkomsten en spreken met medewerkers en cliënten ook buiten de vergaderingen om. Op deze manier toetsen de leden hetgeen ze uit stukken lezen aan wat ze zelf in de praktijk zien en meemaken. Minimaal een keer per jaar heeft zowel de OR als de CCR een overleg met de voltallige raad van toezicht.

Een van de twee nieuwe leden komt op de bindende voordrachtszetel van de CCR en de ander komt op de voordrachtszetel van de OR. Beide medezeggenschapsraden worden actief betrokken bij de selectieprocedure om de voordracht op goede wijze gestalte te kunnen geven.

Bezoldiging
Raad van toezicht leden ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de normen van de WNT 2. De verwachte ingangsdatum van beiden leden zal zijn rond 1 september 2021.

Procedure
Siza laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 16 april een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan siza@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Brechtje Reinders op 020-7267274.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met gespreksrondes in de eerste helft van mei. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer