Stichting Koninklijke Defensiemusea

voorzitter raad van toezicht

De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD), opgericht in 2014, is de overkoepelende organisatie van vier defensiemusea verspreid over Nederland:
 • het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg,
 • het Marinemuseum in Den Helder,
 • het Mariniersmuseum in Rotterdam,
 • het Marechausseemuseum in Buren.
 
Met de oprichting van de Stichting Defensiemusea heeft de minister van Defensie zijn wettelijke taak, namelijk het beheren van de museale collectie van Defensie, op afstand gezet door middel van een beheersovereenkomst tussen de staat en SKD.
SKD heeft als doel ‘het bevorderen van kennis over en het geven van inzicht in de betekenis van de krijgsmacht voor de Nederlandse samenleving in heden, verleden en toekomst en het in stand houden van het cultureel historisch erfgoed van de krijgsmacht’. SKD biedt via haar musea een venster op verleden, heden en toekomstige ontwikkelingen van de krijgsmacht. De vier musea presenteren hun collecties op een aantrekkelijke en moderne wijze aan een zo groot en divers mogelijk publiek. De musea hebben als missie ‘met kracht het militaire verhaal en het verhaal van militairen een plek te geven in publieke discussies, door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht in heden en verleden te laten beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons’.
 
De baten van SKD bestaan uit subsidies, bijdragen en giften van de overheid en particuliere instellingen, de opbrengst van de verkoop van toegangsbewijzen en uit schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten. Het Ministerie van Defensie verleent een langdurige en jaarlijkse subsidie, gekoppeld aan prestatieafspraken, die conform het Rijksbeleid om de vijf jaar wordt geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid.
 
Governance
Een Raad van toezicht (RvT) van negen personen ziet toe op het realiseren van de (maatschappelijke) doelstellingen en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Leden van de RvT worden benoemd door de minister van Defensie, op voordracht van de RvT. De samenstelling is momenteel als volgt: J.S.J. Hillen (scheidend), voorzitter; W.I.I. van Beek (scheidend); R. Verkerk; J.H. Wehren; L. Beulen, M.G.H.A. Soeteman-Reijnen, Y. Shitrit, L.E.C. van de Leemput en P. de Haan. De Raad van toezicht onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur 2019.
 
De statutaire directie van SKD bestaat uit een algemeen directeur (bestuurder). De vestigingen worden direct aangestuurd door vestigingsmanagers. De algemeen directeur, vestigingsmanagers, manager bedrijfsvoering en manager marketing & communicatie vormen samen het managementteam. De algemeen directeur rapporteert aan de RvT en is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
 
Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van toezicht
De RvT heeft een toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol en voert deze op een professionele en onafhankelijke wijze uit. De raad is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht en ervaring van de individuele leden van de raad.
 
Algemene uitgangspunten
De RvT vervult zijn rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van SKD. Toetst of de bestuurder bij de uitoefening van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van alle belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden. Deze toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:
 • het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van SKD;
 • de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;
 • de verhouding met publieke en private financiers;
 • de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.
 
De leden van de RvT houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij adviseren de bestuurder, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van de bestuurder, gevraagd en ongevraagd. De RvT komt ongeveer zesmaal per jaar samen voor overleg met de bestuurder.
 
Specifiek voor de voorzitter
De voorzitter bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van de RvT, collectief en individueel. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van de RvT.
 
Leden van de Raad van toezicht worden geacht
 • in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren op kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit en de bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • in staat te zijn om ten opzichte van andere leden van de raad en de bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • geen tegenstrijdige belangen te hebben met die van SKD en zich te conformeren aan de visie van de RvT hoe het intern toezicht zich verhoudt tot de maatschappelijke opdracht van SKD.
 
Profiel van de Raad van toezicht als geheel
 • academisch werk- en denkniveau;
 • achtergrond gelieerd aan Defensie en/of aan een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • affiniteit met de doelstelling van SKD;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om het beleid van SKD en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SKD stellen;
 • inzicht ten aanzien van de taken en functie van de RvT en het bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 
Vacature
SKD is een bijzondere organisatie, gelet op haar relatie met Defensie, de (maatschappelijke) doelstelling, het aantal vestigingen en de collectie. Vanwege het verstrijken van de maximale termijn zal de huidige voorzitter, de heer J.S.J. Hillen, per 1 januari a.s. aftreden als voorzitter.  SKD zoekt een opvolger die past bij de uniciteit van SKD, affiniteit heeft met haar doelstellingen en collectie en met de krijgsmacht in het algemeen.
 
Specifieke eisen aan de voorzitter
 • beschikt over brede bestuurlijke ervaring bij voorkeur opgedaan in een grote maatschappelijke organisatie of in de (landelijke) politiek;
 • beschikt over ruime toezichthoudende ervaring, ook in de rol van voorzitter; heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen. Is gewend een vergadering te leiden en discussies naar een gedragen uitkomst te begeleiden;
 • heeft kennis van en ervaring met good governance, is integer, open en transparant en handelt vanuit de professionele bedoeling van de governance code;
 • is goed bekend met het politieke-bestuurlijke krachtenveld en beschikt zo mogelijk over een relevant netwerk. Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van SKD kan vervullen;
 • overziet het gehele speelveld en heeft een uitstekende maatschappelijke antenne voor wat in- en extern speelt en voor wat relevant is vanuit het uitgangspunt van de toezichthouder;
 • is sterk in de rol van klankbord en sparringpartner op strategisch niveau. Kan onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen en de bestuurder opbouwend bevragen over de lange termijnstrategie;
 • hanteert een goede balans tussen afstand en nabijheid, gaat uit van vertrouwen en beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT. Is desgevraagd nabij voor de bestuurder;
 • bewaart ook de balans en eenheid in de RvT en geeft alle leden van de raad op gelijke wijze ruimte en ‘podium’. Is in staat om een goed samenwerkend team te bouwen waarin ieders talent op de juiste wijze wordt benut en er met waardering voor elkaar en respectvol wordt gediscussieerd;
 • beschikt over persoonlijk gezag en wijsheid, is verbindend en kan relativeren.
 
Honorering
De Raad van toezicht en de bestuurder onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur 2019. De leden van de Raad van toezicht voeren hun functie onbezoldigd uit.
 
Procedure
Na de voordracht door de Raad wordt de voorzitter door de Minister benoemd (art. 10.1 statuten) voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging.
SKD laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Wij vragen geïnteresseerden rekening te houden met de planning:
 • Een ronde van selectiegesprekken op maandag 6 december tussen 14.00 uur en 19.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer