stichting koninlijke defensiemusea

algemeen directeur, tevens vestigingsmanager NMM

De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD), opgericht in 2014, is de overkoepelende organisatie van vier defensiemusea verspreid over Nederland: het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren.
De stichting heeft als doel ‘het bevorderen van kennis over en het geven van inzicht in de betekenis van de krijgsmacht voor de Nederlandse samenleving in heden, verleden en toekomst en het in stand houden van het cultureel historisch erfgoed van de krijgsmacht’. SKD biedt via haar musea een venster op verleden, heden en toekomstige ontwikkelingen van de krijgsmacht.

Voor wat betreft de collectie van de musea is een beheerovereenkomst gesloten tussen de Staat der Nederlanden en de SKD. De overeenkomst omvat ook de collecties die middels bruikleenovereenkomsten aan de staat zijn overgedragen door de Stichting Verzameling Korps Mariniers, de Stichting museum der Koninklijke Marechaussee en de Stichting Vrienden van de Militaire Luchtvaartcollectie.

De baten van SKD bestaan uit subsidies, bijdragen en giften van de overheid en particuliere instellingen, de opbrengst van de verkoop van toegangsbewijzen en uit schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten. De (substantiële) subsidie die wordt verstrekt door het ministerie van Defensie betreft een langdurige subsidierelatie gekoppeld aan prestatieafspraken, die conform het Rijksbeleid om de vijf jaar wordt geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. 

Governance 

SKD heeft een statutaire directie die bestaat uit een algemeen directeur. De vestigingen worden direct aangestuurd door vestigingsmanagers (met de aanspreektitel van vestigingsdirecteur). De algemeen directeur, vestigingsmanagers, manager bedrijfsvoering en manager marketing & communicatie vormen samen het managementteam. 

De afgelopen jaren is de scheidend algemeen directeur Paul van Vlijmen tevens ad interim vestigingsmanager geweest van het NMM. Deze tijdelijke situatie is recent formeel bekrachtigd en is daarmee definitief geworden. Dit betekent dat een dubbelfunctie is ontstaan, waarbij de vestigingsmanager van het NMM tevens de statutaire algemeen directeur is. De algemeen directeur verhoudt zich dus enerzijds als leidinggevende tot de vestigingsmanagers van de andere musea en anderzijds is hij/zij een van hen in de rol van vestigingsmanager van het NMM.

Een Raad van Toezicht (RvT) van negen personen ziet toe op het realiseren van de (maatschappelijke) doelstellingen en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De algemeen directeur rapporteert aan de RvT. 

Leden van de RvT worden benoemd door de minister van Defensie, op voordracht van de RvT. 

De samenstelling is momenteel als volgt: J.S.J. Hillen, voorzitter; W.I.I. van Beek; R. Verkerk; J.H. Wehren; L. Beulen, M.G.H.A. Soeteman-Reijnen en Y. Shitrit, L.E.C. van de Leemput (toetredend), P. de Haan (toetredend).


De musea

De vier musea die gezamenlijk de stichting vormen presenteren hun collecties op een aantrekkelijke en moderne wijze aan een zo groot en divers mogelijk publiek. Zij verwerven, bewaren, beheren, registreren, conserveren en restaureren de collectie, verrichten wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de collectie en werken samen met (inter)nationale musea, maatschappelijke instanties en organisaties op het gebied van cultureel erfgoed, (militaire) geschiedenis, onderzoek en onderwijs.

De musea hebben als missie ‘met kracht het militaire verhaal en het verhaal van militairen een plek te geven in publieke discussies, door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht in heden en verleden te laten beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons’. De defensiemusea beogen een ‘transformerende ervaring’, wat wil zeggen dat een bezoek aan een van de defensiemusea de blik van het publiek op de krijgsmacht kan veranderen. Er zijn vier merkwaarden ontwikkeld, die bepalend zijn voor het karakter en de identiteit van de musea en die gelden voor alle medewerkers binnen de stichting: Bravoure, Integer, Energiek en Verrijkend. 

De SKD-organisatie

De kantoororganisatie van SKD is ondergebracht bij het NMM in Soesterberg. De gehele SKD-organisatie (vier musea en de kantoororganisatie) telt ongeveer 75 medewerkers verspreid over de musea en ruim 350 vrijwilligers. Medewerkers zijn over het algemeen zeer betrokken bij ‘hun’ museum en hebben langjarige dienstverbanden. De verbinding wordt vooral gevoeld met het ‘eigen’ museum. Sinds de oprichting van SKD in 2014 is veel geïnvesteerd in mensen, processen en systemen om van de vier separate organisaties één gezamenlijke SKD-organisatie te maken. Gestart is met het stellen van prioriteiten, meetbare doelen en resultaten. Verantwoordelijkheden zijn helderder belegd en bedrijfsprocessen worden verbeterd en meer op elkaar afgestemd. Het proces van eenwording is nog niet afgerond en verdient nog verdere aandacht.

Toekomst van de musea

Een belangrijk beleidsthema is het toekomstbestendig houden van de SKD. Financiële stabiliteit, een efficiënte inrichting van de SKD-organisatie, een juist beheer van de collectie, attractieve musea met goede bezoekersaantallen en een moderne wijze van presenteren zijn daarbij belangrijk. Momenteel wordt nagedacht over de meest optimale inrichting van de SKD-organisatie. De komende tijd zal extra aandacht uitgaan naar een verkenning van de opties hiervan.

Vacature

De huidige directeur Paul van Vlijmen zal uiterlijk eind 2021 de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. SKD zoekt een nieuwe algemeen directeur/vestigingsmanager NMM.

Dubbelfunctie algemeen directeur/vestigingsmanager NMM

Door de keuze om de functie van algemeen directeur en die van vestigingsmanager NMM samen te brengen in een persoon vraagt dit van de betrokkene het vermogen om de taken en bevoegdheden van beide rollen te scheiden en zuiver en transparant te zijn in zijn/haar handelen. Deze functie vraagt om een continu bewustzijn vanuit welke rol wordt gehandeld. De belangen van een algemeen directeur en die van vestigingsmanager NMM hoeven immers niet altijd gelijkluidend te zijn. De rol van algemeen directeur vraagt om overzicht over de gehele SKD-organisatie en staan voor het belang van SKD als geheel, terwijl die van vestigingsmanager van NMM vraagt om (museale) aandacht voor en focus op een van de vier musea, namelijk het NMM. De dubbelfunctie vraagt dan ook lenigheid van denken en handelen en om een grote mate van rol-zuiverheid. De algemeen directeur/vestigingsmanager waakt ervoor dat hij/zij geloofwaardig blijft in beide rollen. Beide rollen zijn hieronder uitgewerkt.

De algemeen directeur/vestigingsmanager als algemeen directeur van SKD:
 • is eindverantwoordelijk voor de gehele SKD-organisatie. Is daarmee eindverantwoordelijk voor zowel het museale als het financiële beleid van de vier musea en de algemene dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan de RvT;
 • ontwikkelt een heldere toekomstvisie voor SKD en positioneert SKD stevig in het museale en maatschappelijke landschap. Bewaakt de belangen van alle musea. Signaleert en vertaalt relevante maatschappelijke en museale ontwikkelingen in voor SKD relevant beleid;
 • brengt de musea samen, weet te verbinden en geeft daadwerkelijk vorm aan de gedachte van SKD als één organisatie. Initieert en bewaakt een bedrijfscultuur waarin het voor iedereen in de organisatie goed werken is en waarin medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen;
 • is het boegbeeld van de SKD-organisatie en vertegenwoordigt SKD extern. Onderhoudt relaties met alle relevante stakeholders als Defensie, de (lokale) politiek, andere musea, sponsoren, fondsen en het bedrijfsleven;
 • is gericht op het toekomstbestendig houden van de musea en van de SKD-organisatie. Draagt er zorg voor dat de musea aansluiten bij de moderne tijd, innovatief zijn en blijven, meegaan in de digitale transformatie en een groot en divers publiek aantrekken;
 • heeft in haar of zijn functioneren nadrukkelijke aandacht voor het bouwen van een wendbare en toekomstbestendige organisatie. Draagt zorg voor de doorontwikkeling van de gehele SKD-organisatie, transparante en zakelijke bedrijfsprocessen, gedragen besluitvormingstrajecten, heldere taken en verantwoordelijkheden en zorgt ervoor dat medewerkers groeien en zich ontwikkelen;
 • is gesprekspartner van de personeelsvertegenwoordiging. Onderschrijft de principes van medezeggenschap en onderhoudt een goede en respectvolle relatie met de personeelsvertegenwoordiging.


Het NMM

Het NMM in Soesterberg is het grootste museum van SKD. In een PPS-constructie werken het NMM en het Heijmans-consortium samen. Heijmans is de ontwerper en bouwer van het museum en is de komende 25 jaar nog als eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor het onderhoud van terrein en museum. Defensie huurt het pand van Heijmans. Na 25 jaar valt het gebouw toe aan Defensie. Dit betekent in de praktijk dat veel en goed wordt samengewerkt tussen het NMM en Heijmans in de dagelijkse praktijk van het gebruik van het auditorium, winkel, catering etc.

De algemeen directeur/vestigingsmanager als vestigingsmanager van NMM:
 • is verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardig verwervingsbeleid, het beheer van de collectie, een aansprekend tentoonstellingsprogramma en de ontwikkeling van aantrekkelijke educatieve activiteiten voor het onderwijs en individuele bezoekers;
 • stuurt de medewerkers van het NMM aan en werkt samen met de andere vestigingsmanagers aan het doorontwikkelen van de interne SKD-organisatie;
 • is verantwoordelijk voor het efficiënte beheer van de begroting van het NMM en voor een sluitende exploitatie;
 • geeft verder vorm en inhoud aan het partnership met Heijmans.


Profiel

De ideale algemeen directeur/vestigingsmanager brengt zakelijke, museale en verbindende kwaliteiten mee. De kandidaat:
 • is een ervaren eindverantwoordelijke van een complexe organisatie in een politieke omgeving. Is zich bewust van het maatschappelijk belang van de SKD-musea en heeft goed gevoel voor de thema’s en doelstellingen van de musea. Heeft inhoudelijke affiniteit en bij voorkeur kennis en ervaring met de krijgsmacht en waar zij voor staat;
 • is bij voorkeur afkomstig uit een vergelijkbare museale omgeving. Een achtergrond als eindverantwoordelijke bij (bijvoorbeeld) een attractiepark, congrescentrum of evenementenorganisatie zou ook passend kunnen zijn;
 • is een ervaren verandermanager, financieel en bedrijfsmatig sterk met goed gevoel voor marketing. Is gericht op het brengen van structuur en duidelijkheid;
 • is zeer organisatiesensitief en heeft een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen. Is een representatief boegbeeld en tactvolle netwerker die relaties weet te verstevigen en uit te bouwen. Beschikt bij voorkeur over een netwerk binnen Defensie of is, gelet op eerdere werkervaringen binnen vergelijkbare omgevingen, in staat zeer snel een relevant netwerk op te bouwen;
 • is een inspirerende en coachende leidinggevende die helder communiceert, (be)stuurt en doorpakt. Is in staat om mensen aan te spreken op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen;
 • is besluitvaardig, heeft slagkracht, drive, is positief ingesteld en samenwerkingsgericht. Open, goed benaderbaar en aanspreekbaar en is in staat kritisch te reflecteren, ook op zichzelf.


Arbeidsvoorwaarden

De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De RvT en directie onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur 2019 alsmede de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. 

Procedure

Een directeur wordt voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd door de RvT (met de mogelijkheid van verlenging). De RvT gaat slechts tot benoeming van een directeur over nadat de Minister daaromtrent is gehoord. Indiensttreding is voorzien voor 1 januari 2022.

SKD laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan skd@vanderkruijs.com 

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267270. 

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer