stichting kwaliteitsimpuls langdurige zorg

directeur

Cliënten in de langdurige zorg zijn aangewezen op de behandeling, begeleiding en ondersteuning van meerdere zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Deze werken allen vanuit hun eigen specifieke expertise. In de praktijk zijn er echter nog kwaliteitsverschillen. Verschillen tussen de diverse zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners binnen dezelfde professie. Vanuit het werkveld is toenemend behoefte aan eenduidige handelingskaders waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten gecombineerd worden met de brede ervaring en kennis vanuit het veld en de ervaring van de cliënt. 
In Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) werkt een aantal partijen in de langdurige zorg samen aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van deze zorg. Het huidige bestuur wordt gevormd door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en een vertegenwoordiger vanuit het cliënt perspectief. In SKILZ bundelen zij de krachten en expertise en werken zij intensief samen met andere deskundige partijen in de langdurige zorg.

SKILZ ontvangt sinds eind 2018 subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze subsidie loopt tot en met eind 2022. Er wordt hard gewerkt om de, inmiddels opgebouwde, organisatie te ontwikkelen tot hét kwaliteitsinstituut voor de langdurge zorg. Dat wil zeggen ouderen en mensen met een verstandelijke beperking of gelijkgestelde aandoening waarbij is te voorzien dat deze personen, met een complexe zorgvraag, chronische zorg nodig hebben.

SKILZ stimuleert en maakt kwaliteitsbeleid, vastgelegd in kwaliteitsinstrumenten, voor het verbeteren van de langdurige zorg. Deze ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken partijen en deskundigen in de langdurige zorg, waaronder nadrukkelijk vertegenwoordigers van patiënten/cliënten en mantelzorgers (ervaringsdeskundigen). Ook stimuleert SKILZ de implementatie van vastgesteld kwaliteitsbeleid in de dagelijkse praktijk. Het beleid is niet statisch; indien nodig worden kwaliteitsinstrumenten geactualiseerd of nieuw ontwikkeld. Kennis en kunde worden actueel gehouden en SKILZ spoort kennishiaten op om helder te maken waar aanvullend wetenschappelijk onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn.

Stakeholders

Om de verbinding met het werkveld te leggen en te borgen dat de kwaliteitsstandaarden daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de langdurige zorg, wordt SKILZ ondersteund door diverse Raden (te weten: de Ervarings-, Advies- en Partnerraad). De Raden adviseren vanuit hun respectievelijke achtergronden over knelpunten in de praktijk, de kennisbehoefte in het werkveld, actuele ontwikkelingen in de sector, prioritering van thema’s voor nieuwe instrumenten en de praktische implementatie hiervan. Op deelonderwerpen wordt ook afgestemd met stakeholders die niet via de Raden zijn aangesloten bij SKILZ. Door de unieke samenstelling van de organisatie en haar stakeholders beoogt SKILZ te investeren in een kwaliteitsnetwerk binnen de langdurige zorg. Eén van de doelen is een gevestigd platform voor kwaliteitsbeleid te worden, die de reeds bestaande structuren overstijgt.

Inrichting SKILZ
Klik hier voor een schematische weergave van de stichting.

Opgaven

Kwaliteitsstandaarden

SKILZ is in de zomer van 2020 gestart met de ontwikkeling van de eerste drie kwaliteitsstandaarden. Het gaat om nieuwe standaarden voor zelfmanagementondersteuning, slaapstoornissen en wilsbekwaamheid. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2021 begonnen met de ontwikkeling van de overige drie voorgenomen standaarden: (anticiperende) medische besluitvorming rondom levenseinde, mondzorg en voedings- en slikproblemen.

Ontwikkel- en onderzoeksagenda

Naast kwaliteitsstandaarden stelt SKILZ een, in afstemming met de betrokken partijen, (meerjaren-) ontwikkelagenda op. Deze ontwikkelagenda wordt samengesteld op basis van bekende knelpunten in de langdurige zorg en bestaande kennishiaten bij zorgprofessionals. De informatie daarover is afkomstig van de achterban van de drie beroepsverenigingen (NVAVG, Verenso en V&VN), de leden van de diverse Raden en VWS. De agenda wordt aangevuld, verdiept en verbreed via systematische inventarisaties en beweegt mee met de actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg. Daarbij zoekt SKILZ steeds naar een goede balans tussen de verschillende deelsectoren.

Ten slotte ziet SKILZ voor zichzelf een structurele rol in het continu signaleren van de mogelijkheden om de kwaliteit van de langdurige zorg verder te verbeteren. In het kader van de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur langdurige zorg wordt dit, samen met veldpartijen, nader ingevuld. SKILZ sluit daarbij nadrukkelijk aan bij al lopende initiatieven van andere partijen in de langdurige zorg die zich bezighouden met kwaliteitsverbetering. Op die manier verbindt SKILZ bestaande (onderzoeks-)initiatieven en kennis aan elkaar én wordt voorkomen dat zaken missen of dubbel uitgevoerd worden.

Langetermijnvisie

Nu de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten in volle gang is, moet er verder worden nagedacht over de toekomstige positionering en invulling van (de taakopdracht van) SKILZ. Het komende jaar gaat SKILZ haar langetermijnvisie verder uitwerken, waarbij onder andere wordt vastgelegd hoe SKILZ als organisatie structureel bijdraagt aan de continue verbetering van kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg. Denk hierbij aan de governance en positionering van SKILZ in het speelveld van de langdurige zorg, maar ook de wijze waarop SKILZ (structureel) gefinancierd wordt nadat de huidige subsidieperiode is afgelopen. Dit wordt, in samenwerking met de Raden, uitgewerkt en is onderdeel van periodiek overleg met VWS.

De directeur

Het bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning, coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden van SKILZ en de communicatie daarover. Het bureau wordt geleid door de directeur. De directeur is sparringpartner voor het (vierhoofdig) bestuur en denkt mee over het beleid en de langetermijnstrategie van SKILZ. De directeur onderhoudt contact met de initiatiefnemers, de stakeholders, het werkveld en de Raden en stuurt de bureaumedewerkers (waaronder procesbegeleiders en secretaresse) aan die zich bezighouden met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, de onderzoeksagenda en de ontwikkelagenda.

De huidige directeur heeft als kwartiermaker de organisatie in het afgelopen jaar opgestart. Zij zal in het voorjaar de organisatie verlaten en het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe directeur die verder bouwt aan en meegroeit met het bureau en de stichting een stevige positie in het landelijk speelveld geeft.

Taken en verantwoordelijkheden

De directeur
 • Is verantwoordelijk voor het werven, aanstellen en aansturen van de medewerkers;
 • Is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de op te leveren producten;
 • Fungeert als spil tussen het bureau en bestuur en stelt het bestuur in staat de stichting te besturen en in gezamenlijkheid strategische keuzes te maken;
 • Bevordert een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting en draagt zorg voor deugdelijk beheer van de tot de stichting behorende (financiële) middelen in samenwerking met de penningmeester uit het bestuur en de controller;
 • Zorgt voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • Borgt en bewaakt efficiënte werkprocedures voor kwalitatief goede en praktisch toepasbare kwaliteitsinstrumenten;
 • Onderhoudt contacten met de stakeholders van de stichting, in nauw overleg met de voorzitter van het bestuur.
Persoonlijke competenties van de ideale kandidaat

Je bent een nuchtere, stevige persoonlijkheid met een ondernemende daadkrachtige instelling en een open en inspirerende leiderschapsstijl. Van nature ben je een verbinder en een bruggenbouwer, die samenhang en samenwerking binnen de organisatie en het veld eromheen stimuleert en hierin actief als sparringspartner fungeert. Je bent omgevingssensitief en bent in staat (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen op een constructieve manier boven tafel te krijgen.

Je hebt lef, denkt in kansen en bent in staat een duidelijke koers uit te zetten en deze ook vast te houden zonder de relatie te verliezen. Je bent gedreven en weet deze ook met een gezonde dosis zakelijkheid te combineren. Je bent helder en duidelijk in je verwachtingen, je kunt goed prioriteren en bent procesmatig sterk. Je bent makkelijk benaderbaar en toegankelijk op alle niveaus. Het is prettig als je een relevant (landelijk) netwerk meeneemt wat je in kunt zetten in een politiek interessant speelveld. 

Kennis en ervaring van de ideale kandidaat
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als leidinggevende en in staat eindverantwoordelijkheid te dragen;
 • In staat conceptueel te denken en pragmatisch (hands-on) te handelen;
 • Aantoonbare affiniteit en visie op multidisciplinair kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg, kennis met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van kwaliteitsinstrumenten is een pré;
 • Hart voor de langdurige zorg en de professionals die er werken en uiteraard oog voor het perspectief van cliënten en mantelzorgers;
 • Coachende vaardigheden voor het jonge en enthousiaste team van bureaumedewerkers, een verbindende schakel kunnen zijn tussen bureau, bestuur, Raden en overige stakeholders;
 • Aantoonbare communicatieve vaardigheden om als gesprekspartner succesvol te kunnen zijn in landelijke (politiek) bestuurlijke netwerken en aan tafel met zorgprofessionals en bestuurders met mogelijk tegengestelde belangen;
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Uitstekende netwerk- en schriftelijke vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

SKILZ biedt een functie voor 32 uur per week, startend met een jaarcontract. De positie wordt beloond conform een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, waarbij de beloning is afgeleid van FWG 75 (cao Ziekenhuizen) (inclusief 13e maand). Het bureau is gehuisvest in Utrecht.

Procedure

SKILZ laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 12 maart een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan skilz@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Dewi Henneman op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met een eerste gespreksronde bij SKILZ op woensdag 24 maart vanaf 13 uur. Vervolgdata volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer