SKPO

Lid Raad van Toezicht

Stichting Katholiek en Protestants Christelijk Primair Onderwijs Eindhoven (SKPO) heeft 35 scholen in en rondom Eindhoven. Vanuit vertrouwen en maximale professionele vrijheid werkt SKPO aan het realiseren van kansrijk onderwijs voor alle leerlingen. Hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen zijn bij SKPO vanzelfsprekend. De kernwaarden ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding zijn leidend: “meer van jezelf, meer vertrouwen en meer buiten de lijntjes”. Dit Eindhovens primair onderwijs dat uitdagend en innovatief is, heeft wereldburgerschap en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Bestuur en toezicht binnen SKPO dragen bij aan het realiseren en het in standhouden van een uitnodigend klimaat waar leerkrachten, staf en directeuren met passie en inhoudelijk gedreven de rijke leeromgeving voor alle leerlingen weten te creëren. Bij SKPO werken meer dan 1.200 medewerkers die zorgdragen voor kansrijk onderwijs voor bijna 11.000 leerlingen in de regio Eindhoven.
Over SKPO
De stichting staat voor kansrijk onderwijs voor alle leerlingen. In het strategisch beleidsplan ‘Leren met Lef’ wordt deze maatschappelijke opdracht uitgewerkt in de drie focuspunten.
 • Uitdagend en innovatief onderwijs: ‘We leren kinderen aan het stuur te staan van hun eigen leeravontuur’.
 • Wereldburgerschap: ‘Wij maken gebruik van de kracht van diversiteit. We leren onze leerlingen kritisch te kijken naar wie ze zelf zijn en hun perspectief actief te verbreden door de ander vanuit nieuwsgierigheid te ontmoeten’.
 • Duurzaamheid: ‘Duurzaamheid is een vanzelfsprekend, terugkerend item in het denken en spreken van leerlingen, ouders en collega’s. Het gaat dan om zorg voor elkaar, de directe omgeving en de wereld’.
Deze focuspunten vertalen zich als vanzelfsprekend in de leidende principes voor bestuur en toezicht. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en maximale professionele ruimte. Binnen SKPO geldt het subsidiariteitsbeginsel als grondslag voor de organisatie. Het werken vanuit de bedoeling is leidend en bindend. Van het nieuw te benoemen lid wordt verwacht deze visie te omarmen en actief bij te dragen aan het zichtbaar maken en verder doorontwikkelenvan deze uitgangspunten en besturingsfilosofie.

Meer informatie over de scholen, het schoolbestuur en de visie op toezien:
 • Strategisch beleidsplan 2020-2024
 • Toetsingskader en Informatieprotocol (op te vragen bij Vanderkruijs)
 • Toezichtvisie Raad van Toezicht (op te vragen bij Vanderkruijs)
De maximale zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht verloopt per 1 februari 2024. SKPO zoekt een kandidaat die bereid is tijd en energie te besteden aan het toezien op het realiseren van kansrijk onderwijs voor alle leerlingen.  

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Het college legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar in het bijzijn van het College van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft minstens één keer per jaar overleg met het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Van alle leden van de Raad wordt verwacht naast deze vergaderingen tijd beschikbaar te hebben om de toezichthoudende activiteiten uit te kunnen voeren.

De Raad van Toezicht heeft vijf leden die tezamen de verschillende aandachtsvelden afdekken. Expertise is binnen de Raad aanwezig op het gebied van onderwijs(kwaliteit), financiën & bedrijfsvoering, huisvesting en communicatie. De aandachtsvelden worden onder de leden verdeeld op basis van achtergrond, expertise en discipline. Een verdeling van taken laat onverlet dat de leden van de Raad van Toezicht integraal verantwoordelijk blijven voor alle aandachtsgebieden.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten hoogste één maal herbenoembaar. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn handelen en legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

Functie
Algemene eisen aan de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht
 • aantoonbare affiniteit met de visie van de stichting
 • vertrouwd met het principe ‘werken vanuit de bedoeling’
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur als klankbord ter zijde te staan (‘critical friend’)
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen
 • het vermogen om toezicht en advies in teamverband en vanuit samenhang te kunnen uitoefenen
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
 • voldoende tijd beschikbaar om deze functie te kunnen uitoefenen
De Raad van Toezicht heeft voor de uitoefening van zijn rol een toezichtsvisie en toezichtskader ontwikkeld. Deze documenten zijn voor de Raad richtinggevend in het handelen en zijn ondersteunend aan het doorontwikkelenvan de besturingsfilosofie binnen SKPO.

De inbreng van de leden van de Raad van Toezicht is complementair aan elkaar, zodat binnen de Raad van Toezicht de verschillende taakvelden en expertises zijn geborgd. Met het invullen van de vacature streeft de raad ernaar zoveel mogelijk perspectieven aan tafel te vertegenwoordigen. SKPO zoekt daarom een kandidaat die de Raad van Toezicht in de huidige samenstelling versterkt met een maatschappelijk-ondernemend profiel en bij voorkeur ervaring met onderwijs. Hij of zij draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van de ondersteunende governance (sturen, verantwoorden en toezichthouden) voor het realiseren van de strategische visie. Met een grote diversiteit aan perspectieven kan de Raad met zijn gezamenlijk beschikbare kennis, netwerken en inzichten samen met het College van Bestuur de onderwijsvisie verrijken, verdiepen en realiseren.

Specifieke eisen voor het nieuw te benoemen lid
 • is bekend met de actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de sector (innovatief onderwijs, wereldburgerschap, duurzaamheid) en weet deze te verbinden aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • heeft een hart voor ontwikkeling en leren, ervaring met het onderwijs is een pré
 • is in het uitoefenen van de toezichthoudende functie rolzuiver
 • heeft een enthousiaste en stevige persoonlijkheid en is daarmee een gerespecteerd gesprekspartner voor interne en externe stakeholders
 • is leergierig en reflecteert actief op de rol van bestuur en op de rol van toezichthouder
 • heeft in zijn/haar gedrag en werkwijze oog voor het realiseren van de gestelde doelen en de leidende organisatieprincipes
 • maakt dilemma’s bespreekbaar, brengt controversiële vraagstukken en inzichten ter tafel en doet dit op een open en uitnodigende manier
 • werkt vanuit vertrouwen, zoekt de dialoog in plaats van discussie
 • zoekt de verbinding op inhoud, is analytisch en onafhankelijk
 • is bij voorkeur woonachtig in de regio Eindhoven (Brainport)
Vergoeding
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding. De stichting vergoedt de ten behoeve van de stichting door de voorzitter en de leden gemaakte onkosten.

Procedure
De Raad van Toezicht van SKPO laat zich in deze procedure bijstaan door Carien Verhoeff van Vanderkruijs, partners in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Carien Verhoeff (inhoudelijke vragen) of met Daniëlla Bloemberg (logistieke vragen) op 020-7267270. 

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met een gespreksronde op vrijdag 12 januari 2024, 13.00-18.00 uur te Eindhoven.

Het streven is de kandidaat te benoemen in de vergadering van de Raad van Toezicht van donderdag 7 maart 2024.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer