Stichting beheer Sophiahof

Voorzitter en leden raad van toezicht

Museum Sophiahof bestaat sinds 2019 in Den Haag en is de ‘pleisterplaats’ van en voor Indisch en Moluks Nederland. Op deze plek geven meerdere stakeholders samen invulling aan de culturele en historische erfenis van voormalig Nederlands-Indië en verbinden daarmee organisaties, generaties en de samenleving. Museum Sophiahof heeft een unieke positie in het museale veld.
De organisatie 
Stichting beheer Sophiahof is verantwoordelijk voor het beheer en medeverantwoordelijk voor de exploitatie van het museum in een prachtig negentiende-eeuws pand met tuin in het centrum van Den Haag. De missie van het museum is het actief bijdragen aan de betekenis van het Indische en Molukse materiële en immateriële erfgoed en het levend houden daarvan in het collectieve bewustzijn van alle Nederlanders. De zalen in het pand worden zo optimaal mogelijk benut voor (eigen) publieksactiviteiten en voor verhuur aan externen. Ook is er een museumcafé en een museumwinkel.

Stichting beheer Sophiahof heeft zes betaalde medewerkers, een pool van 50 vrijwilligers en een bestuur bestaande uit drie bestuursleden. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de exploitatie van Museum Sophiahof en het beheer van het pand en de tuin. De stichting ontvangt jaarlijks een bijdrage van het ministerie van VWS en genereert inkomsten uit zaalverhuur, horeca en de museumwinkel.

Diverse landelijke Indische en Molukse organisaties zijn huurders in Museum Sophiahof. Op dit moment zijn dat het Indisch Herinneringscentrum, het Moluks Historisch Museum, Stichting Pelita en Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945. Het Indisch Platform is geen huurder, maar is gezamenlijk met de hiervoor genoemde huurders de stakeholder van Museum Sophiahof.

De doelstellingen van de stichting bestaan voor de komende jaren uit het aantrekken van een groeiend publiek door middel van (eigen) programmeringen en het optimaliseren van de zaalverhuur, gecombineerd met een solide en duurzame bedrijfsvoering.  

Volgende fase
Het fundament van Stichting beheer Sophiahof is inmiddels gelegd en nu is het tijd voor de volgende fase in de ontwikkeling van de organisatie. Vanwege een statutaire wijziging in de governancestructuur zoekt het museum nieuwe leden voor de raad van toezicht. De raad van toezicht zal gaan bestaan uit een voorzitter en twee leden.

Governance van de stichting
De driekoppige raad van toezicht houdt toezicht op het driekoppige bestuur van de stichting. De bestuurders zijn belast met het besturen van de stichting en zijn bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten. Zij zijn namens de stichting de werkgever van de medewerkers in loondienst. De raad van toezicht vergadert in principe 4 keer per jaar met het bestuur in Den Haag. Daarnaast kent de Stichting beheer Sophiahof een raad van advies, waarin de stakeholders van Sophiahof zitting hebben.

Taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol en voert deze op een professionele en onafhankelijke wijze uit. De raad is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht en ervaring van de individuele leden van de raad.
 
De ideale samenstelling van de raad van toezicht betreft een drietal leden die samen een professionele achtergrond hebben in: 
  • juridische zaken;
  • politiek / openbaar bestuur;
  • museale/ culturele wereld.
Voorzitter en leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.
 
Specifiek voor de voorzitter
De voorzitter bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van de raad van toezicht, collectief en individueel. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van de raad van toezicht.
 
Stichting beheer Sophiahof start met de werving van een voorzitter. Na de werving van de voorzitter start de werving van twee nieuwe leden.
 
Profiel voorzitter
Stichting beheer Sophiahof is op zoek naar een ervaren voorzitter die de doelstelling van Museum Sophiahof een warm hart toedraagt. De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht:
  • heeft bij voorkeur ervaring in besturen en in toezichthouden;
  • is een ervaren voorzitter die het bestuur wil helpen van Museum Sophiahof een succes te maken;
  • heeft (bij voorkeur) ervaring met een complexe bestuurlijke en politieke omgeving met meerdere stakeholders;
  • heeft een uitstekend gevoel voor en bij de thema’s en doelstellingen van het museum.
 
Onafhankelijkheid
Raad van toezichtleden mogen vanwege de vereiste onafhankelijkheid geen functies of banden hebben met de stakeholders. Niet voor benoeming tot lid van de raad van toezicht komen daarom in aanmerking personen die lid zijn van de raad van advies. Een en ander is bepaald in de statuten.
 
Honorering
Het betreft een onbezoldigde functie. Er is een onkostenregeling.
 
Procedure
De Stichting beheer Sophiahof laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer