Stichting School en Veiligheid

directeur-bestuurder

Leerlingen en studenten hebben een veilige leeromgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Stichting School & Veiligheid is een landelijk kennis- en expertisecentrum dat scholen ondersteunt bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doet zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De stichting ‘vertaalt’ landelijk beleid naar een werkbare praktijk voor het onderwijsveld. Centraal staat hierbij het ontwikkelen en delen van kennis op een toegankelijke manier die bovendien aansluit bij de schoolpraktijk.
Stichting School & Veiligheid is onafhankelijk, werkt zonder winstoogmerk en wordt voor de uitvoering van de taken gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De stichting agendeert relevante thema’s die zij in het onderwijsveld signaleert, en sluit tegelijkertijd aan bij de actuele behoeftes uit de maatschappij die vaak incidentgedreven zijn. Denk aan wapenbezit, radicalisering, terrorisme maar ook burgerschap, gendernormen, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit brede perspectief op het thema sociale veiligheid is het werkveld waar de medewerkers van Stichting School & Veiligheid zich dag in dag uit voor inzetten.

De stichting organiseert ook enkele bijzondere activiteiten zoals de Week Tegen Pesten en het jaarlijks congres Met Alle Respect!. Daarbij verzorgt Stichting School & Veiligheid gedurende het hele jaar verschillende trainingsbijeenkomsten, specifieke scholingsconferenties en -bijeenkomsten voor vertrouwens- en contactpersonen in het onderwijs. Daarnaast is er een helpdesk waar scholen met vragen terecht kunnen en een uitgebreide website met materialen die scholen kunnen gebruiken.

Dat doet Stichting School & Veiligheid niet alleen. De stichting werkt intensief samen met diverse landelijke en regionale partners. Bijvoorbeeld de ministeries OCW, SZW, JenV en VWS van de rijksoverheid, maar ook met landelijke vertegenwoordigers van het onderwijs, zoals de sectorraden, vakbonden, (vak)verenigingen – waaronder de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL), Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en belangenorganisaties zoals COC Nederland. Tevens werkt zij samen met landelijke onderzoeks- en kennisinstituten, zoals onder meer Kennisnet, Movisie en Rutgers.

De stichting is in dit dynamische stakeholderveld continu aan het verkennen op welke manier zij haar diensten, kennis en informatie kan inzetten om scholen maximaal te ondersteunen in het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Opgaven
Vanaf de oprichting in 2013 heeft de Stichting School & Veiligheid zich centraal gepositioneerd in het krachtenveld van overheid, scholen en belangenorganisaties. De stichting heeft daarmee een unieke positie tussen beleid en praktijk. Voor het ministerie van OCW is zij een onmisbare schakel tussen rijksoverheid en het onderwijsveld. De stichting vervult voor OCW een belangrijke informatiepositie; zij zijn de “ogen en oren” in het veld, waardoor op beleidsniveau snel ingespeeld kan worden op specifieke casuïstiek en/of landelijke trends. Tegelijkertijd is zij voor de bewindspersonen een betrouwbare partner als het gaat om het zorgvuldig behandelen van politiek gevoelige dossiers en het behoeden voor risico’s. Stichting School & Veiligheid kan op haar beurt haar invloed aanwenden om bepaalde thema’s of maatschappelijke vraagstukken die leven in het onderwijsveld te agenderen bij de ambtelijke en politieke top.

Zoals eerder al genoemd heeft de stichting veel (structurele) contacten op landelijk niveau. De samenwerking met landelijke onderzoeks- en kennisinstituten dragen bij aan een optimale dienstverlening en informatievoorziening aan de scholen. De onderlinge kennisuitwisseling zorgt voor een breed draagvlak bij alle partners die zich inzetten voor sociale veiligheid. Als makelaar tussen vraag en aanbod neemt de stichting vaak zelf bepaalde projecten of activiteiten ter hand, maar deze worden ook uitbesteed aan een van de partners. Het versterken van deze regierol en het continueren en verder uitbouwen van de relaties met de samenwerkingspartners zijn opgaven voor de komende tijd. Scherp houden waar de organisatie voor staat en goed weten wanneer ‘mee te bewegen’, de balans houden tussen het signaleren van kansen en uitbesteden dan wel delegeren van taken, is hierbij belangrijk. Dit vraagt om een ondernemende en omgevingssensitieve directeur-bestuurder die zich goed staande weet te houden in een dynamisch stakeholdersveld.

Het volbrengen van de maatschappelijke opdracht van de stichting, nu en in de toekomst, hangt samen met het vraagstuk rondom inrichting en structuur van de organisatie.

Stichting School & Veiligheid is een kennisintensieve organisatie en kenmerkt zich door haar loyale en gepassioneerde professionals die veel ruimte ervaren om hun werk naar eigen inzicht in te vullen. De stichting telt zo’n 30 medewerkers en is sinds 2017 ingericht met multifunctionele teams verdeeld over drie programmalijnen: Sociale Veiligheid, Sociale Cohesie en Seksuele Integriteit. Het huidige managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder en een manager die samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de organisatie. De controller adviseert het managementteam op budget en inzet. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de vierhoofdige raad van toezicht.

In 2020 is gestart met de doorontwikkeling van de organisatie naar een volgende fase van professionalisering waarbij de verantwoordelijkheden dieper in de organisatie kunnen worden belegd en kaders duidelijker zijn omschreven. Deze kaders komen voort uit een gedragen meerjarenstrategie en dienen als kapstok voor te maken keuzes als gevolg van de actualiteiten waar Stichting School & Veiligheid bijna dagelijks mee wordt geconfronteerd. De impact die de stichting wil hebben, het doorbreken van impasses in een besluitvormingsproces, het actief “in de markt kunnen zetten” van producten en het snel kunnen anticiperen op wat er (maatschappelijk) speelt, blijven hierbij leidend. De professionaliseringsslag is reeds ingezet, maar zal onder de nieuwe directeur-bestuurder verder worden doorgevoerd. 

Functie
Stichting School & Veiligheid is op zoek naar een bevlogen, daadkrachtige en politiek- & omgevingssensitieve directeur-bestuurder die verbindt en doorpakt met behoud van de goede relatie. Hij of zij bestendigt, samen met medewerkers van de stichting, de positie van de organisatie als hét landelijke kennis- en expertisecentrum op het brede thema van sociale veiligheid in het onderwijs. De directeur-bestuurder is iemand met gezag, overtuigingskracht en een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen.

De directeur-bestuurder signaleert en agendeert trends en actuele thema’s en speelt in op kansen zonder de kern van Stichting School & Veiligheid uit het oog te verliezen.
Hij of zij heeft goed oog voor de interne organisatie en gaat verder op de ingeslagen weg van de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie. Richting en ruimte geven aan de professionals, enthousiasmeren en verbinden zijn hierbij belangrijke vaardigheden.
Hij of zij werkt overtuigend aan sociale veiligheid in het onderwijs en is een inspirerend boegbeeld voor alle medewerkers die elke dag hun bijdrage leveren aan sociale veiligheid op scholen. 

Profiel
De directeur-bestuurder:
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • is aantoonbaar een tactvolle, alerte netwerker en in staat een goede relatie te behouden met en te functioneren in het krachtenveld van scholen, PO/VO/MBO raad, OCW (als subsidiegever) en maatschappelijke instanties die zich bezighouden met alle aspecten van sociale veiligheid;
 • heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit als een sterk ontwikkelde competentie, hij of zij weet hoe het werkt binnen een departement en aan (politiek) bestuurlijke tafels;
 • is communicatief zeer vaardig en heeft bij voorkeur al ervaring met media-optredens;
 • heeft uitstekend gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, ziet de grote lijnen en wordt gedreven door het bevorderen van een sociaal veilig klimaat op scholen;
 • heeft integraal leidinggevende ervaring in een maatschappelijke en/of kennisintensieve organisatie en bij voorkeur actuele kennis van het onderwijsveld;
 • kan richting geven aan en makkelijk en met plezier schakelen tussen strategische vraagstukken en concrete, operationele zaken, heeft een uitstekend organisatietalent;
 • is een coachend leidinggevende die actief bijdraagt aan de doorontwikkeling van de organisatie en daarmee haar medewerkers ontwikkelt en in positie brengt;
 • is open, sociaal, goed benaderbaar, samenwerkingsgericht maar durft ook tegenspel te bieden, kritisch te reflecteren en op z’n tijd te relativeren.
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 16, CAO Rijk met een maximaal bruto jaarsalaris van €117.700,- op fulltime basis.

Procedure
De Stichting School & Veiligheid laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Janneke van Golen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan schoolenveiligheid@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Janneke van Golen op 06-11845416 of op 020-7267278.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met:
 • voorselectiegesprekken op 4 en 5 februari;
 • een ronde van eerste selectiegesprekken op 12 februari in de middag;
 • een tweede ronde van vervolggesprekken in de week van 15 – 19 februari.
De definitieve planning volgt zo spoedig mogelijk. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer