St. Antonius Ziekenhuis

Lid raad van bestuur/CFO

Het St. Antonius Ziekenhuis bestaat sinds 1910 en is een topklinisch ziekenhuis met verschillende vestigingen in Midden-Nederland. Naast de algemene zorg is het Antonius gespecialiseerd in hart & vaat, long en oncologie. Vandaag de dag kenmerkt de zorg bij het Antonius zich door een intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven.
Onder de missie ‘Samen zorgen voor kwaliteit van leven’ voelen patiënten en hun naasten zich in het Antonius gehoord en geholpen. Zij ervaren waardevolle zorg, geleverd door gedreven professionals. Zorg wordt verleend met aandacht, liefde en respect. Als één team werken de professionals van het Antonius vanuit de persoonlijke behoefte van de patiënt. Daarbij handelen zij op basis van recente en innovatieve bevindingen. Door zelf onderzoek te doen dragen ook zij hieraan bij. Zij maken kwaliteit van zorg meetbaar en bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruikt het ziekenhuis om de zorg continu te verbeteren. Om dit te bereiken investeren zij in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo draagt het Antonius bij aan goede gezondheidszorg.
 
Met vrijwel alle medisch specialismen aanwezig in het ziekenhuis, (hoog)complexe zorg op meerdere locaties, klinische speerpunten hart & vaat, longen en oncologie, ruim 6000 betrokken medewerkers, 370 medisch specialisten, 500 arts-assistenten en ruim 1900 verpleegkundigen is het Antonius een van de grootste topklinische ziekenhuizen. Het ziekenhuis streeft continu naar verbetering van kwaliteit, zodat de patiënt de beste medische behandeling, verpleegkundige zorg en service krijgt die hij of zij verdient in een comfortabel en veilig ziekenhuis. Daarom zijn opleiding en onderzoek, naast patiëntenzorg, de belangrijkste pijlers in het ziekenhuis.
 
Ontwikkelingen
De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van Covid-19 en de daarbij behorende crisisorganisatie en aangepaste werkzaamheden. Ook is er veel aandacht besteed aan de implementatie van het nieuwe EPD en het behoud van personeel op kritische (zorg)functies. Bovendien is er, veelal met de Santeon-partners, verder vorm en inhoud gegeven aan waardegedreven zorg, waarbij het perspectief van de patiënt centraal staat.
 
Patiënten willen ondanks hun ziekte zoveel mogelijk hun normale leven voortzetten, waarbij zorg vanuit huis toegankelijk is. Maatschappelijk is er overeenstemming dat de zorg niet verder kan groeien vanwege demografische ontwikkelingen in de regio, beperkte financiële groeiruimte en schaarste aan personeel. Dankzij de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn op o.a. VBHC, Lean, EPD, kwaliteit en werkplezier/behoud van medewerkers, is het Antonius ervan overtuigd dat de noodzakelijke transformatie samen met de (keten)partners gerealiseerd kan worden. Waardegedreven zorg zal daarbij voor iedereen in de organisatie betekenis gaan krijgen.
 
Met het in 2020 vastgestelde meerjarenbeleidsplan samen zorgen voor kwaliteit van leven  zette het Antonius een volgende stap in waardegedreven zorg. Zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt én zorg die in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Met de focus op de onderdelen van het zorgproces en het zorgaanbod waar het Antonius de meeste waarde voor de patiënt kan toevoegen.In de komende jaren wordt de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan ter hand genomen, integraal vanuit vier thema’s: waardegedreven zorg; juiste zorg, juiste plaats, juiste kosten; medewerkers en zorgaanbod. En met de volgende kernwaarden in het achterhoofd:
 • ‘Samen’ gaat over de samenwerking met de patiënt, met de verwijzer en de keten, en met elkaar.
 • ‘Betrokken’ gaat over je gehoord en geholpen voelen. Als patiënt, als zorgverlener in de keten of als collega.
 • ‘Continu verbeteren’ gaat over de wens om de zorg en de organisatie telkens verder te ontwikkelen.
 • ‘Innovatief’ gaat over onze ambitie om topklinische zorg te leveren en te handelen op basis van innovatieve inzichten. Het gaat over vernieuwing op medisch-inhoudelijk, verpleegkundig en op ondersteunend vlak.
 
Besturingsmodel en organisatie
De driehoofdige raad van bestuur (RvB) heeft de algemene leiding over het Antonius en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT). De RvB werkt intensief samen met het Bestuur Medische Staf, dat alle medisch specialisten van het Antonius vertegenwoordigt, zowel zij die vrijgevestigd zijn als zij die in loondienst zijn. De vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd in een Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Het ziekenhuis maakt afspraken met hen over de medische diensten die zij leveren aan het ziekenhuis. In de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de Coöperatie zijn deze afspraken vastgelegd. Sinds 1 januari 2017 zijn het Coöperatief MSB St. Antonius Ziekenhuis en het Medisch Specialistencoöperatief Midden Nederland (Zuwe Hofpoort) gefuseerd. De medisch specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD).
 
Behalve met het Bestuur Medische Staf werkt de RvB ook met andere partijen in het ziekenhuis intensief samen, waaronder de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad. Ook beschikt het ziekenhuis over een Cliëntenraad die de patiënten van het ziekenhuis vertegenwoordigt. Het Antonius hecht grote waarde aan goede samenwerking met al deze partijen.
 
 
Vacature
Per 1 januari 2023 vertrekt het huidige lid RvB, Dirk de Kruif waardoor er een vacature ontstaat naast de voorzitter (CEO) Luc Demoulin en het lid (COO) Monique Valentijn.
 
In de RvB is het nieuwe lid bovenal een zichtbare teamspeler die op het juiste moment en bij de juiste onderwerpen ook kan en durft anders te denken. Hij/zij heeft een strategisch-bestuurlijk manier van kijken en (systeem)denken met zicht op samenhang maar kan ook zich ook verplaatsen in de meer operationele praktijk indien nodig. De nieuwe bestuurder is energiek en creatief, kan goed reflecteren en toont lef en doorzettingskracht.
 
In de profilering is hij/zij onmiskenbaar de bestuurder maar tegelijkertijd goed benaderbaar en zichtbaar voor medewerkers. Het lid RvB neemt mensen op overtuigende wijze mee bij het maken van bepaalde (strategische) keuzes. Moeilijke gespreksonderwerpen worden niet uit de weg gegaan. Hij/zij is een motiverende leidinggevende en heeft kennis van en affiniteit met medisch ondersteunende disciplines in het ziekenhuis.
 
Het nieuwe lid RvB gelooft en omarmt het concept waardegedreven zorg en kan hier vanuit zijn/haar aandachtsgebied goed invulling aan geven. Hij/zij is goed bekend met en heeft visie op digitale transformatieprocessen en de ontwikkeling in de richting van een meer data-gedreven organisatie.
 
Functie-eisen
Het nieuwe lid RvB
 • is (op enigerlei wijze) bestuurlijk ervaren;
 • heeft brede vakinhoudelijke expertise op het terrein van finance, informatievoorziening, inkoop, sales, audit, risk & compliance;
 • heeft kennis van en ervaring in de zorg;
 • heeft zichtbaar oog voor het perspectief van de patiënt en is intrinsiek maatschappelijk betrokken;
 • heeft ervaring met de aansturing van grote programma’s en projecten;
 • heeft ervaring met en in de keten (verzekeraars, externe toezichthouders);
 • haalt de buitenwereld naar binnen en heeft zich bewezen als een stevig onderhandelaar.
 
Portefeuille
Het lid RvB wordt verantwoordelijk voor een aantal algemeen ondersteunende diensten:
 • Finance & informatievoorziening
 • IT
 • Audit, risk & compliance
 • Inkoop
 • Sales
 
Ook stuurt het lid RvB een aantal medische ondersteunende diensten aan:
 • Beeldvormende technieken (radiologie & nucleaire geneeskunde)
 • Laboratoria (pathologie, medische microbiologie, klinische chemie)
 • Klinische farmacie
 • Klinische fysica & instrumentatie
 
Intern werkt het lid RvB samen met het MSB, extern met de CFO Board Santeon, zorgverzekeraars, banken, Saltro & 1e lijn diagnostiek en Regionaal Netwerk Antibiotica Resistentie.
 
Strategische onderwerpen die binnen de portefeuille van dit lid RvB vallen zijn:
 • Waardegedreven zorg (waarbij uitkomsten worden afgezet tegen kosten, meerjaren afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars)
 • Digitale transformatie i.s.m. de COO
 • Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Post-Covid herstelperiode (medewerkers, productie(achterstand))
 • Strategische huisvesting i.s.m. de CEO
 • P&C Cyclus

Procedure
Het Antonius laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met genoemde personen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
• Eerste gespreksronde met selectiecommissie: woensdag 7 september van 08.00 – 14.00 uur​
• Tweede gespreksronde met selectiecommissie: datum nog niet bekend

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer