Stadgenoot

Huurderscommissaris

Stadgenoot bestaat sinds 2008. De woningcorporatie is het resultaat van een fusie van twee zeer oude en bekende woningbouwverenigingen in Amsterdam: woningbouwvereniging Het Oosten en de Algemene Woningbouw Vereniging. Stadgenoot is een organisatie, die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Het realiseren van de volkshuisvestelijke doelen staan voorop, met de financiële continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. De doelstellingen komen tot stand in samenspraak met (toekomstige) huurders en met voornamelijk- de gemeente Amsterdam. Stadgenoot heeft daarnaast ook intensief overleg met andere relevante stakeholders zoals zorg- en welzijnsorganisaties en organisaties voor maatschappelijke opvang. 

De kerntaak van Stadgenoot is het huisvesten van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om in Amsterdam een goede woning te vinden.  Stadgenoot is er voor mensen die permanent aangewezen zijn op de een sociale huurwoning en voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben en na verloop van tijd hun eigen weg kunnen vinden.  Iedereen die dat wil zou in Amsterdam goed moeten kunnen wonen, ook nieuwkomers op de woningmarkt. De Amsterdamse woningmarkt zit echter muurvast. Dit is een grote uitdaging en Stadgenoot wil daar zijn steentje aan bijdragen.
 
Op dit moment is Stadgenoot bezig met het opstellen van een nieuwe strategie met kernwaarden waarin het gaat om het toevoegen van woningen, het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad en verduurzaming.

De organisatie

Stadgenoot is een van de grootste corporaties in Nederland. Er werken 300 mensen, die uitstralen waar Stadgenoot voor staat. Stadgenoot kent een tweehoofdige raad van bestuur, met Anne Wilbers als voorzitter. De andere functie van lid raad van bestuur wordt in 2022 ad interim ingevuld. Het bestuur van Stadgenoot is primair verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en het realiseren van de volkshuisvestelijke doelen. De missie en visie van Stadgenoot zijn hierbij het vertrekpunt. De bevlogenheid van de mensen maakt dat men sterk begaan is met de doelgroep waarvoor de volkshuisvesting staat. 

Governance

Stadgenoot heeft een raad van commissarissen (RvC) met een in de statuten geformaliseerde positie. Stadgenoot onderschrijft en voldoet aan de bepalingen van de Governance-code Woningcorporaties en is lid van Aedes en de VTW. De RvC denkt vanuit zijn adviserende rol mee over de maatschappelijke en volkshuisvestelijke dilemma’s waar bestuur en organisatie voor staan en over de strategische keuzes die Stadgenoot daarin moet maken. De RvC neemt verantwoordelijkheid voor de doelen en bewaakt deze. Het bestuur realiseert deze doelen. 
 
De RvC staat in verbinding met de stakeholders van Stadgenoot, waarbij Huurgenoot (de huurdersorganisatie) en de maatschappijraad een bijzondere positie innemen. Naast de regelmatige contacten met Huurgenoot en de maatschappijraad zijn twee commissarissen op hun voordracht benoemd. De RvC verstaat zich met het directieteam en de ondernemingsraad. Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats en de leden RvC houden de ontwikkelingen in het vak van toezichthouden bij en volgen actief de ontwikkelingen op de voor Stadgenoot relevante beleidsterreinen.
 
De raad geeft actief invulling aan zijn werkgeversrol en beschikt over een ruim toezichtkader en een helder toetsingskader (zie bijlage). De commissarissen bij Stadgenoot zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan (sociale) volkshuisvesting in het algemeen en aan de volkshuisvesting in Amsterdam in het bijzonder.  
 
De RvC bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd door de raad op basis van een profiel. Statutair is bepaald dat twee leden op basis van een bindende voordracht van Huurgenoot en een lid op voordracht van de Maatschappijraad worden benoemd. De maximale zittingsperiode is twee termijnen van vier jaar. Door het aflopen van de tweede termijn van mevrouw A. Grapperhaus-Vos ontstaat er in de raad per 1 juli 2022 een vacature.
  
De samenstelling van de RvC is als volgt:

 • Mevrouw Jacobine Geel
  Voorzitter
  Lid Remuneratiecommissie
   
 • De heer Gerrit Vreugdenhil

  Vice-voorzitter (voordracht huurdersorganisatie)

  Voorzitter Auditcommissie
   
 • Mevrouw Mariken Govaert
  Lid
  Lid Auditcommissie, Lid Investeringscommissie
   
 • De heer Farid Tabarki
  Lid (op voordracht Maatschappijraad)
  Voorzitter Remuneratiecommissie
   
 • Vacature per 1/7/2022
  Lid (voordracht huurdersorganisatie)
  VoorzitterInvesteringscommissie

Divers en multidisciplinair 
De RvC streeft naar diversiteit in zijn samenstelling via verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en/of persoonlijkheidskenmerken. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar kandidaten die deze diversiteit kunnen versterken.
 
Huurgenoot
Huurgenoot is de huurdersorganisatie van Stadgenoot.De bewonerscommissies, de leden van Huurgenoot en het bestuur van Huurgenoot bestaan uit vrijwilligers, die professionele ondersteuning krijgen. In de statuten en de samenwerkingsovereenkomst staan de doelstellingen en de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt en manier van besluitvorming. Een belangrijke doelstelling is dat de woningen van Stadgenoot betaalbaar blijven en van goede kwaliteit zijn voor al de verschillende inkomensgroepen en type huishoudens in Amsterdam en omgeving.
 
Huurgenoot ontwikkelt haar beleid in overleg met de bewonerscommissies en Stadgenoot. Met bestuur en directie van de corporatie wordt regelmatig overlegd over allerlei beleidsonderwerpen, zoals huurbeleid, verkoopbeleid,  portefeuillestrategie, jaarplan en meerjarenplan van Stadgenoot.

De relatie tussen Huurgenoot en Stadgenoot is zeer goed. Er is sprake van een constructieve samenwerking waarbij, met respect voor elkaars rol en positie, stevige discussies plaats kunnen vinden. Huurgenoot wordt bij de beleidscyclus betrokken en voorgestelde beleidswijzigingen worden tijdig met elkaar besproken. Daardoor heeft Huurgenoot invloed op het beleid. In goede en intensieve dialoog tussen Huurgenoot en Stadgenoot worden de belangen van huurders gewogen in de brede belangenafweging die de corporatie moet maken.

De vacature
Door het vertrek van mevrouw Grapperhaus-Vos ontstaat er in de raad een vacature op voordracht van Huurgenoot, die tevens voorzitter is van de investeringscommissie. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de nieuwe commissaris, in de rol van toezichthouder, zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting. Hij of zij is in staat integrale belangenafwegingen te maken en een juist evenwicht in betrokkenheid bij, en afstand tot het bestuur te bewaren. De nieuwe commissaris heeft kennis van de volkshuisvesting en van de condities waaronder de Stadgenoot haar doelen kan en wil realiseren. Hij of zij beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met een verankering in de brede Amsterdamse omgeving en aantoonbare maatschappelijke bewogenheid.
 
Voor dit profiel worden de volgende kenmerken van belang geacht:

 • Teamspeler met bestuurlijk gevoel en sensitiviteit.
 • Authentieke affiniteit met de doelgroep van Stadgenoot, gevoel voor huurdersbelangen en de leefomgeving van mensen.
 • Het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met Huurgenoot te onderhouden (klankborden/ sparren/ inspireren).
 • Visie op rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen.
 • Kennis van of ervaring met vastgoedbeleid en -financiering.
 • Moreel kompas.

Bezoldiging
De leden van de RvC ontvangen een bezoldiging die is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties WNT2 klasse I circa € 17.000,= op jaarbasis.
 
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij voldoende tijd heeft om deze commissarisrol adequaat te kunnen vervullen. Naast de reguliere vergadercyclus van acht bijeenkomsten per jaar zijn er ook een achttal vergadering per jaar van de investeringscommissie. Van de commissaris wordt vanzelfsprekend verwacht dat hij of zij geregeld ook bijeenkomsten van Huurgenoot bijwoont.

Stadgenoot biedt nieuwe commissarissen een uitgebreid introductieprogramma aan. Dit programma beslaat ongeveer drie dagdelen waarin alle aspecten van de corporatiewereld en de activiteiten van Stadgenoot aan de orde komen, alsmede de kennismaking met diverse bedrijfsonderdelen en verantwoordelijkheden van de commissaris. 

Procedure
Stadgenoot laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267270.   

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer