Stichting School en Veiligheid

lid raad van toezicht

Leerlingen en studenten hebben een veilige leeromgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Stichting School & Veiligheid (hierna SSV) is een landelijk kennis- en expertisecentrum dat scholen ondersteunt bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Dit doet zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De stichting vertaalt landelijk beleid naar een werkbare praktijk voor het onderwijsveld. Centraal staat hierbij het ontwikkelen en delen van kennis op een toegankelijke manier die bovendien aansluit bij de schoolpraktijk. 

SSV is onafhankelijk, werkt zonder winstoogmerk en wordt voor de uitvoering van de taken gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De stichting agendeert relevante thema’s die zij in het onderwijsveld signaleert, en sluit tegelijkertijd aan bij de actuele behoeftes uit de maatschappij zoals bij incidenten. Denk aan wapenbezit, radicalisering, terrorisme maar ook burgerschap, gendernormen, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit brede perspectief op het thema sociale veiligheid is het werkveld waar de medewerkers van SSV zich dag in dag uit voor inzetten.
 
De stichting organiseert ook enkele bijzondere activiteiten zoals de Week Tegen Pesten en het jaarlijks congres Met Alle Respect!. Daarbij verzorgt SSV gedurende het hele jaar verschillende trainingsbijeenkomsten, specifieke scholingsconferenties en bijeenkomsten voor vertrouwens- en contactpersonen in het onderwijs. Daarnaast is er een helpdesk waar scholen met vragen terecht kunnen en een uitgebreide website met materialen die scholen kunnen gebruiken.
 
Dat doet SSV niet alleen. De stichting werkt intensief samen met diverse landelijke en regionale partners. Bijvoorbeeld de ministeries OCW, SZW, JenV en VWS van de rijksoverheid, maar ook met landelijke vertegenwoordigers van het onderwijs, zoals de sectorraden, vakbonden, (vak)verenigingen en belangenorganisaties zoals COC Nederland. Tevens werkt zij samen met landelijke onderzoeks- en kennisinstituten, zoals onder meer Kennisnet, Movisie en Rutgers.
 
De stichting is in dit dynamische stakeholderveld continu aan het verkennen op welke manier zij haar diensten, kennis en informatie kan inzetten om scholen maximaal te ondersteunen in het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.
 
De directeur-bestuurder stuurt als eindverantwoordelijke de stichting aan die op dit moment bestaat uit zo’n 30 medewerkers die werken in multifunctionele teams verdeeld over drie programmalijnen: Sociale Veiligheid, Sociale Cohesie en Seksuele Integriteit. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht die bestaat uit drie leden. 
 
De raad van toezicht
De raad van toezicht (RvT) van SSV houdt integraal toezicht op de maatschappelijke relevantie, de strategievorming, de continuïteit, de relatie met in- en externe stakeholders, de bedrijfsvoering en de realisatie van de doelstellingen van SSV. De RvT fungeert als adviseur, klankbord èn werkgever voor de directeur-bestuurder. Daarvoor heeft de RvT uiteenlopende bevoegdheden zoals het goedkeuren van de begroting, jaarverslag en meerjarenplan.
De RvT is ook belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder alsmede het vaststellen van de beloning van de directeur-bestuurder.
 
De RvT van SSV stelt zich ten doel onafhankelijk en betrokken toezicht te houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en de directeur-bestuurder in het bijzonder.
 
Onder onafhankelijkheid wordt verstaan dat er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen leden RvT en SSV, dat het toezicht autonoom kan worden ingericht, uitgevoerd en geëvalueerd en dat het toezicht is gebaseerd op meerdere onafhankelijke informatiebronnen.
 
Onder betrokken wordt verstaan dat de RvT op de hoogte is en blijft van relevante ontwikkelingen voor SSV, dat de RvT benaderbaar en beschikbaar is voor in- en externe stakeholders waarvan in het bijzonder de directeur-bestuurder en dat de RvT haar eigen expertise en netwerk inzet daar waar relevant voor SSV.
 
De RvT houdt, in samenwerking met de directeur/bestuurder, vanuit de volgende waarden toezicht:

 • Integer en transparant
 • Bereid om verantwoording af te leggen
 • Inhoudelijk betrokken en op de hoogte
 • Een voorbeeld in sociale veiligheid in het eigen handelen
De RvT borgt dat de volgende expertisegebieden, in relatie tot op zijn minst affiniteit met het onderwijs, zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn binnen de raad:
 • Sociale veiligheid
 • Burgerschap
 • Financiën
 • HR en organisatieontwikkeling
 • Externe relaties en positionering
 • Juridisch
 
Voor de jaaragenda 2021/2022 staan, naast de effecten van het aantreden van een nieuwe directeur-bestuurder, ook een aantal strategische en inhoudelijke positioneringsvraagstukken centraal. Waarbij een nieuw regeerakkoord ook gevolgen voor de inhoudelijke agendering kan hebben.
 
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van een van de leden ontstaat er een vacature lid RvT per 1 januari 2022.
 
Vacature lid raad van toezicht
De kandidaat die SSV zoekt:

 • Voelt zich verbonden bij de missie van SSV en de waarden uit de toezichtvisie van de RvT;
 • Heeft oprechte affiniteit met de thema’s waaraan SSV zich verbindt, bijvoorbeeld vanuit ervaring in de wetenschap, kennisomgeving of het onderwijs;
 • Heeft eindverantwoordelijke ervaring opgedaan binnen een publiek-maatschappelijke organisatie en goede kennis van brede bedrijfsvoerings- en organisatieontwikkelings-vraagstukken;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met een publiek gesubsidieerde organisatie;
 • Beschikt over een brede maatschappelijke blik en gevoel voor relevante ontwikkelingen in de politiek en samenleving;
 • Heeft gevoel bij de inzet van moderne communicatiemiddelen om het brede onderwijsveld goed te bereiken;
 • Beschikt over analytisch denkvermogen en kan op strategisch niveau meedenken over positioneringsvraagstukken;
 • Is open, mensgericht, verbindend en collegiaal ingesteld en is richting de directeur-bestuurder motiverend en vertrouwenwekkend.
Aanstelling
Het betreft een onbezoldigde aanstelling voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar. De RvT vergadert standaard vier keer per jaar, daarnaast vindt een jaarlijks overleg plaats met een vertegenwoordiging van het personeel en een aantal informele overleggen met de directeur-bestuurder.
 
Procedure
SSV laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan schoolenveiligheid@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met gesprekken in november. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk. De RvT wil in de vergadering van 9 december aanstaande tot benoeming overgaan.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer