SVRZ

lid raad van bestuur

SVRZ is een zorgorganisatie in Zeeland. SVRZ biedt alle vormen van ouderenzorg: van verpleeghuiszorg tot dagbehandeling en van revalidatie tot ZorgThuis. Maar ook voor ergotherapie of activiteiten in een ontmoetingscentrum zijn cliënten bij SVRZ aan het juiste adres. SVRZ is daarnaast expert in het begeleiden van mensen met complexe problematiek zoals Korsakov, Huntington en jonge mensen met dementie.
Verspreid over de provincie beschikken we over drie centra voor zorg en revalidatie, vijf zorgcentra, talrijke kleinschalige woonvormen, thuiszorg en een breed aanbod aan zorg- en welzijn gerelateerde diensten. Met ruim 60 locaties verspreid door heel Zeeland, zowel in de dorpen als in de wijken van Zeeuwse steden, is SVRZ altijd dichtbij. SVRZ behoort tot de grootste zorgaanbieders en werkgevers in de provincie Zeeland.

In 2020 is een nieuwe meerjarenstrategie 2020 – 2025 gepresenteerd, met vier leidende thema’s:
 • meer samenwerken en duurzame relaties opbouwen met cliënten en hun naasten, medewerkers en netwerkpartners;
 • volop inzetten van technologie, innovaties en ICT;
 • vergroten van de flexibiliteit van de organisatie en medewerkers;
 • op een duurzame manier gebruik maken van mensen en middelen.
 
De zorg in Zeeland transformeert. In dat proces is een centrale en grote rol voor SVRZ weggelegd. Van belang is dat SVRZ hier ook bestuurlijk en organisatorisch optimaal voor is toegerust.
 
Inrichting organisatie
De huidige topstructuur van SVRZ dateert van 2012 en bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het echelon onder de Raad van Bestuur bestaat uit drie stafdirecteuren, zeven locatiemanagers en een hoofd medische dienst. Gezamenlijk vormen zij het Management Team. Voorts rapporteren aan de Raad van Bestuur: de secretaris Raad van Bestuur, het hoofd I&A, de informatiemanager, de information security officer en het hoofd interne zaken.
 
Uitbreiding raad van bestuur
Gezien de kwetsbaarheid en de forse bestuurlijke opgave heeft de Raad van Toezicht besloten een tweehoofdige Raad van Bestuur in te stellen. Daarom is SVRZ nu op zoek naar een tweede bestuurder.
 
Governance
SVRZ gaat uit van collegiaal bestuur, waarbij beide bestuurders gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor het geheel. De statuten voorzien in de benoeming van een voorzitter, maar bij de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur is het uitgangspunt om te streven naar consensus, mede gezien de integrale verantwoordelijkheid. In uitzonderingsgevallen, als besluitvorming niet kan worden uitgesteld en er nog geen consensus is, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bestuurlijke opgave
De Raad van Bestuur moet de komende jaren mede sturing geven aan de externe transformatie van de zorg in Zeeland, door een actieve en leidende rol in meerdere regionale samenwerkingsverbanden. Tegelijk moeten de bestuurders sturing geven aan de interne transformatie die daarvoor nodig is. Het is belangrijk dat de bestuurders goed weten om te gaan met de spanningsvelden die de realisatie van de meerjarenstrategie met zich meebrengt en zorgen voor een goede verbinding tussen ‘binnen en buiten’.
Naast de regionale contacten moet de Raad van Bestuur ook goede contacten onderhouden op landelijk niveau, om betrokken te zijn bij thema’s als de organisatie en financiering van de zorg die uiteindelijk ook SVRZ raken.
De bestuurders moeten de flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheid van de organisatie en medewerkers vergroten, evenals de daadkracht en slagvaardigheid in de besluitvorming.
Het innovatievermogen van SVRZ moet worden vergroot, door de inzet van ICT en zorgtechnologie, gericht op arbeidsbesparende en kwaliteitsverhogende vernieuwing van de zorgverlening. De continuïteit, kwaliteit en bewaken van de zorg blijft een onverminderd aandachtspunt.
Een grote uitdaging is het zorgen voor voldoende, goede en gemotiveerde medewerkers, mede in relatie tot een grotere inzet van ICT en technologie in de zorgverlening.
Vanzelfsprekend moet de Raad van Bestuur de goede kwaliteit van zorg en behandeling behouden en de organisatie financieel gezond houden.
Voorts zullen de bestuurders moeten zorgen voor een goede werking van de nieuwe topstructuur en een adequate inrichting van de managementlaag onder het bestuur.
 
Bestuurlijk team
Omdat sprake is van een uitbreiding van de Raad van Bestuur is het van het grootste belang dat de nieuwe bestuurder een krachtig team met de huidige bestuurder gaat vormen. Complementariteit qua profielen is daarbij behulpzaam: twee bestuurders die elkaar aanvullen qua achtergrond, competenties en persoonskenmerken. De bestuurders dienen elkaar te allen tijde te kunnen vervangen.
 
De uiteindelijk verdeling van de aandachtgebieden, binnen het collegiaal bestuur, zal worden bepaald na de komst van de tweede bestuurder. Vooralsnog is de gedachte dat de ene bestuurder zich vooral richt op de regionale samenwerking en de andere op de interne transformatie en het onderhouden van de landelijke contacten. Elk van de bestuurders zal voorts een deel van de interne organisatie als aandachtsgebied hebben. Omwille van eenduidigheid zal het primaire proces als één aandachtsgebied worden gezien, bij voorkeur van de nieuw aan te trekken bestuurder. Hoe meer allround de tweede bestuurder is, hoe flexibeler de Raad van Bestuur kan opereren.
 
Profiel
De kandidaat is in staat om constructief met de bestuurder samen te werken, een coöperatief team te vormen en heeft de volgende eigenschappen:
 • is een energieke, gezaghebbende leider, resultaatgericht met lef
 • kijkt vernieuwend naar de toekomst, ambitieus en ook realistisch
 • is oplossingsgericht, en zoekt daarbij interne en externe samenwerking
 • is een strateeg, die koers kan zetten en koers kan vasthouden, maar ook kan omgaan met onzekerheid en dilemma’s
 • is een verbinder en relatiebouwer, zowel binnen als buiten
 • opereert met senioriteit in externe samenwerkingsverbanden en overleggen
 • is daadkrachtig en besluitvaardig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag
 • bezit een taakgerichte en zakelijke instelling binnen de context van een waarden gedreven zorgorganisatie
 • heeft bestuurlijke sensitiviteit en stijlflexibiliteit
 • is een inspirerende coach voor managers, toont oprechte belangstelling, enthousiasmeert en stimuleert, geeft vertrouwen en ruimte
 • stimuleert innovatie, is initiatiefrijk en legt creativiteit aan de dag
 De kandidaat:
 • heeft een academisch denk- en werkniveau
 • heeft bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond
 • is bekend met het primaire proces in een zorgorganisatie
 • heeft ervaring als bestuurder of ruime managementervaring en bestuurlijk gezag
 • heeft bij voorkeur ervaring met grote verandertrajecten en transformaties
 • kent de VVT-sector
 De kandidaat:
 • is bereid om gedurende een langere periode bestuurder van SVRZ te zijn
 • is woonachtig in Zeeland of heeft de bereidheid op korte termijn naar Zeeland te verhuizen
Arbeidsvoorwaarden
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de Wet Normering Topinkomens (WNT). SVRZ is op dit moment ingedeeld in klasse 5.

Procedure
SRVZ laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Eerste ronde gesprekken, dinsdag 19 april tussen 12.30 uur en 17.00 uur;
 • Een ronde van adviesgesprekken met 3 commissies, dinsdag 26 april van 10.00 uur tot 16.00 uur;
 • Tweede ronde gesprekken, maandag 2 mei tussen 09.00 uur en 12.30 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer