Stichting Syndion

Bestuurder

Syndion is een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen met een beperking. We bieden ondersteuning en begeleiding aan een breed scala doelgroepen zoals VG, LG, NAH, EM(v)B, ASS voor zowel kinderen als volwassenen. We bieden deze ondersteuning en begeleiding in wonen, dagbesteding, kindercentra en ambulante begeleiding. Het unieke karakter van Syndion zijn de kleinschalige locaties midden in de samenleving. Het werkgebied strekt zich uit van de Drechtsteden, de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, het Rivierengebied en het land van Heusden en Altena. De dienstverlening en ondersteuning vindt plaats op bijna 70 locaties. Wij hebben ruim 1.500 cliënten, 1.100 medewerkers (667fte) en een groot aantal vrijwilligers. De omzet bedroeg in 2021 circa 60 miljoen en zal in 2022 licht stagneren om in 2023 weer toe te nemen. We zijn financieel gezond en hebben een weerstandsvermogen van bijna 20% en een solvabiliteit van 44,6%. 
Verbinding is binnen Syndion belangrijk. Cliënten, verwanten en begeleiders trekken samen op en weten elkaar binnen de zorgverlening te vinden. Niets voor niets is onze slogan Syndion doen we samen. Dit uitgangspunt past bij de oorsprong van Syndion waarin ouderinitiatieven/verenigingen de basis zijn. Mede daardoor is (mede)zeggenschap een belangrijke component in de cultuur van Syndion. Bijna alle locaties hebben een eigen locatieraad. Medewerkers werken veelal in zelfstandige teams en worden bij belangrijke thema’s betrokken via werkgroepen of klankbordgroepen. Onze cultuur kenmerkt zich door warmte en familiaire betrokkenheid en professionaliteit. De medewerkers zijn makkelijk benaderbaar en toegankelijk met een warm kloppend hart voor cliënten.
 
Visie
Cliënt, verwant en begeleider vormen de belangrijkste eenheid voor Syndion. De totale organisatie is erop gericht deze eenheid optimaal te ondersteunen. We zijn binnen en buiten de organisatie blijvend in dialoog. Samen zijn we in beweging om continue te verbeteren en te ontwikkelen.
 
Missie
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan.
 
De volgende kernwaarden zijn leidend voor ons handelen.
 
Zeggenschap
Jouw leven bepaal je voor een groot deel zelf. Daar zetten wij ons maximaal voor in. Het is onze taak om jou te helpen keuzes te maken en waar te maken. Dat betekent niet dat alles kan en mag, of dat alles lukt. Maar samen met jou en je naaste verwanten gaan we op weg. Je kunt altijd op ons rekenen, ook als het een keer tegenzit. Wij zijn er, voor jou.

Verbindend
Midden in de samenleving staan, daar streven we naar. Om dat mogelijk te maken zoeken we met jou naar verbinding. Zodat jij je thuis voelt bij je medebewoners, in je buurt of op je werk. Familie, vrienden, buren en collega’s, zij geven allemaal extra kleur aan je leven. Samen leven doe je met elkaar.

Maatwerk met lef
Het bieden van zorg en ondersteuning is maatwerk. Iedereen heeft tenslotte eigen wensen en behoeften. Die botsen soms met de regels, met wat standaard kan of mag. Wij zien dat als een uitdaging. Dat leidt vaak tot creatieve, maar altijd verantwoorde, oplossingen. Maatwerk met lef vereist zorgvuldigheid.
 
In het meerjarenplan 2021-2025 hebben we de ambities voor de komende jaren uitgewerkt. De zorg blijft kleinschalig georganiseerd midden in de samenleving. We willen breed actief blijven voor alle doelgroepen passend binnen de grenzen van onze kennis en expertise. Syndion is bij uitstek goed in het begeleiden en verzorgen van cliënten in hun dagelijkse leven. Voor een structureel intensief (intramuraal) behandelklimaat of structurele specialistische verpleegkundige zorg kunnen we niet de adequate zorg bieden. Net als in de samenleving neemt ook bij ons de multiproblematiek bij cliënten toe, waarvoor wel kwalitatief hoogwaardige begeleiding geboden kan worden. De visie op breed actief is voor alle doelgroepen uitgewerkt.
 
Onderdeel van het huidige meerjarenbeleid is een digitale transitie. Daarmee wordt de basis gelegd voor een verdere verbetering van zorg en ondersteuning van cliënten en medewerkers. Medio 2023 is de digitale transitie vrijwel afgerond.
 
Tenslotte is één van de ambities van Syndion om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Ook voldoende vrijwilligers is van belang.
 
Voor meer informatie zie ook www.syndion.nl
 
Bestuurlijke uitdagingen
In de nabije toekomst is een aantal thema’s aan de orde die de aandacht van de organisatie en dus van de bestuurder van Syndion vragen. Zonder volledig te willen zijn, zien wij een aantal ontwikkelingen c.q. uitdagingen, die in het volgende meerjarenplan geadresseerd zullen moeten worden.
 
Kijkend naar de rapporten van de RVS, de WRR, de visie 2030 VGN, het integraal zorgakkoord IZA en het convenant Zorgverzekeraars Nederland en VGN over de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg als geheel en binnen de gehandicaptenzorg, zal Syndion haar rol en positie in de zorg voldoende moeten aanpassen om relevant te blijven. Vanwege die ontwikkelingen in de zorg en de maatschappelijke veranderingen is een visie nodig waarin heldere keuzes worden gemaakt met betrekking tot het aanbod van zorg dat Syndion kan en wil blijven bieden en een inrichting van de organisatie die daarop aansluit (binnen de beschikbare middelen). Deze visie vereist een vaste koers - zonder dogmatisch te worden - waarin helder is welke plaats Syndion in het zorglandschap inneemt. We zien graag dat de bestuurder bij deze visie in ieder geval de volgende ontwikkelingen betrekt:
 
 1. De betaalbaarheid van de zorg en de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde medewerkers vraagt creativiteit, lef en soms omdenken om samen met het netwerk van cliënten en samenwerkingspartners tot een verantwoorde zorg en begeleiding te komen. Investeren in het (sociale)netwerk van cliënten is nodig.
 2. Voldoende vakbekwame en tevreden medewerkers zijn in alle scenario’s van de zorg een essentiële factor voor succes. De kleinschalige zorg midden in de samenleving biedt daartoe extra kansen als het gaat om betrokkenheid, nabijheid richting cliënten en relatieve autonomie en saamhorigheid voor medewerkers.
 3. Op tijd inspelen op de digitale en technologische ontwikkelingen zal Syndion kunnen en wellicht moeten helpen om het werk efficiënter en effectiever te maken. Tegelijkertijd kunnen deze ontwikkelingen cliënten helpen hun verbinding met de samenleving en hun netwerk te versterken. Meer en meer zullen data en de analyse daarvan een kritische succesfactor in beleidsvorming worden.
 4. Het zal nodig zijn om Syndion en haar unieke aanbod in de komende jaren nadrukkelijk onder de aandacht van potentiële cliënten en hun verwanten te brengen en anderzijds Syndion een aantrekkelijke werkgever te laten zijn voor huidige en potentiële medewerkers. Tegelijkertijd zal ingezet moeten worden op het versterken van het netwerk en de samenwerking met partners in het veld en de samenleving.
 
Organisatie
Syndion kent een éénhoofdige Raad van Bestuur die onder toezicht staat van de raad van toezicht. De kerntaak van de raad van toezicht is om erop toe te zien dat Syndion zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad van toezicht een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft de bestuurder gevraagd/ongevraagd advies conform de Governancecode Zorg 2022.
 
De bestuurder geeft direct leiding aan de drie directeuren. Deze directeuren hebben ieder een operationele verantwoordelijkheid voor een deel van de zorgclusters. Daarnaast hebben de drie directeuren een beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid (zorgexpertise en innovatie, groei, HR, finance & administratie). Deze combinatie van operationele verantwoordelijkheid en beleidsgebieden is in 2021 ingevoerd en zal eind 2023 geëvalueerd worden. Het directieoverleg wordt verder gecompleteerd door de bestuurssecretaris en de twee controllers (kwaliteit en financieel). Syndion werkt met een ondernemingsraad en met een centrale cliëntenraad, die bestaat uit cliënten en verwanten. De bestuurder heeft met beide organen frequent overleg.
 
Daarmee zijn de grootste ambities en uitdagingen voor het leiderschap van Syndion voor de komende jaren geformuleerd.
 
Per oktober 2023 gaat de huidige bestuurder met pensioen. De raad van toezicht is op zoek naar een opvolger die de huidige strategie en koers van de organisatie kan voortzetten en op de toekomstige uitdagingen een bij ons passende visie kan ontwikkelen.

Positie Bestuurder
We zoeken een bestuurder met een mooie balans tussen het hart voor de zorg, de menselijke maat en de benodigde zakelijkheid. Bij ons past een bestuurder die empathisch en bevlogen wil samenwerken om mensen met een beperking een goed leven te laten leiden en een bijdrage wil leveren aan een toekomstbestendige organisatie. Wij verwachten van de bestuurder:
 
 • Focus op het leveren van goede en verantwoorde zorg en ondersteuning aan de verschillende cliëntgroepen in een kleinschalige setting.
 • Integere en transparante besluitvorming waarbij zorgvuldig met betrokken cliënten en medewerkers overlegd wordt.
 • Heldere bedrijfsvoering, waarbij continuïteit op de langere termijn gewaarborgd is.
 • Handelen vanuit een heldere besturingsfilosofie waarin professionals ruimte krijgen en werken op basis van vertrouwen maar ook worden aangesproken op afspraken en resultaten.
 • Stimuleren van gewenste cultuur en gedrag (klant – en merkwaarden) door voorbeeldgedrag, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen. Zorgdragen voor het echt afronden van acties en afronden wat afgesproken is en sluitend krijgen van de PDCA-cyclus;
 • Een goede balans tussen doen en ontwikkelen door sturing te geven aan het duurzaam implementeren en borgen van processen; de strategie en de dagelijkse praktijk bij elkaar weten te brengen.
 • Inlevingsvermogen, verbindend zijn en tonen van merkbare affiniteit met de verschillende cliëntgroepen.In het verlengde daarvan aandacht, oprechte belangstelling en warme betrokkenheid voor cliënten, voor medewerkers en vrijwilligers.
 • Visie op good governance, visie op goed bestuur en de meerwaarde van medezeggenschap zien en laten voelen; echt begrijpen dat we Syndion samen doen.
 • Vermogen om te kunnen dirigeren en delegeren; wel vinger aan de pols houden, maar niet voor de voeten lopen.
 • Affiniteit met de regio, beschikken over een relevant netwerk in de regio of in staat zijn dit snel op te bouwen.
 
Naar wie zijn we op zoek?
Wij zijn op zoek naar een bestuurder met het volgende profiel:
 • Heeft integrale eindverantwoordelijke ervaring binnen de zorg of het brede sociale domein; weet zorginhoud, strategie en bedrijfsvoering goed te verbinden.
 • Heeft aantoonbaar gevoel voor organisatieontwikkeling en (proces)innovatie en is bekend met transformatievraagstukken in een complexe organisatie; een pragmaticus met denkkracht.
 • Is zichtbaar en aanspreekbaar en is bereid om voldoende tijd vrij te maken voor ontmoetingen met cliënten en begeleiders op de werkvloer.
 • Heeft een natuurlijke aanleg voor ongedwongen en vanzelfsprekende communicatie met cliënten en medewerkers, maar is ook een goede gesprekspartner voor college van B&W, Zorgkantoor en Ministerie.
 • Weet hoe te onderhandelen met relevante stakeholders zoals zorgkantoren, gemeenten, woningbouwcorporaties, banken, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en anderen en kan deze contacten productief voor de organisatie aanwenden.
 • Heeft een inspirerende stijl van aansturen met gevoel voor humor, maar kan ook zakelijk zijn indien nodig.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de zorg en natuurlijk met onze doelgroep.
 • Is een bewezen netwerker, die samenwerkingen tot stand kan brengen.
 • Is een autonome persoonlijkheid met voldoende lef om het (ook) anders te doen.
 
Competenties
De bestuurder heeft in ieder geval de volgende competenties:
 • Inspirerend en verbindend leiderschap; stimulerend, uitdagend en openstaand voor mensen en meningen.
 • Visie op zorg en een visie op Syndion met o.m. heldere keuzes en een vaste koers, maar ook aanpassingsvermogen.
 • Strategisch inzicht; verder kunnen kijken dan de dagelijkse operatie en kunnen inschatten wat maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg voor Syndion betekenen.
 • Omgevingssensitiviteit en sensitiviteit voor interne processen, goed kunnen aanvoelen wat er speelt, wat er gaande is en wat er leeft.
 • Besluitvaardigheid/doortastendheid; durven te beslissen en daar ook niet (te) lang mee wachten.
 • Uitvoerings- en daadkracht; zorgen dat besluiten ook uitgevoerd worden, maar wel bijstellen als dat nodig is.
 • Maatschappelijk ondernemerschap; begrijpen dat Syndion een maatschappelijk taak heeft en daar ook verantwoording over willen afleggen.
 • Communicatieve vaardigheden; vlot en helder kunnen communiceren in 1op1, groepjes, volle zalen en op social media.
 • Creatieve denker die ook kan omdenken, soms tegen de stroom in.
 
 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (klasse 4 WNT).
 
Het betreft een aanstelling voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van maximaal vijf jaar.
De bestuurder is NVZD geaccrediteerd of bereid deze accreditatie te behalen.
 
Procedure
Syndion laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt.

Tevens vragen wij de kandidaten een integriteitsverklaring en een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) te overleggen. Een assessment zal onderdeel van de procedure uitmaken.
 
Planning
De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op vrijdag 27 januari tussen 09.00-14.30 uur. De tweede gespreksronde met de adviescommissie vindt plaats op vrijdag 3 februari tussen 09.00-12.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer