thebe

voorzitter raad van bestuur

Thebe bestaat ruim 100 jaar en blijft ook de komende 100 jaar actief meebewegen in de snelveranderende wereld van de zorg. Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant en biedt daarnaast  specialistische) zorg in 23 woonzorgcentra in de regio. Naast de onverminderde aandacht voor de cliënten zullen de (dubbele) vergrijzing, het structurele personeelstekort, nieuwe technologieën en andere financieringsvormen een beroep doen op de veranderkracht van de organisatie.
Thebe verleent jaarlijks zorg aan circa 10.000 cliënten en heeft ongeveer 4.600 medewerkers in dienst. Er zijn daarnaast ongeveer 1.380 vrijwilligers werkzaam. De omzet is ruim € 210 miljoen. Thebe is financieel gezond en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie, vastgoed, medewerkers en continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid.

Meer informatie is te vinden op de website: Thebe.nl

Ontwikkelingen

Innoveren, ondernemen, investeren en transformeren. Dat is wat de zorg nu en in de toekomst te doen staat om betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te blijven voor de maatschappij, de burgers in het werkgebied van Thebe, haar (toekomstige) klanten en cliënten én medewerkers. In de toekomst ontstaan steeds meer verschillen tussen cliënten, komen er nieuwe aanbieders (waaronder particuliere initiatieven van allerlei aard), nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening (met name digitaal / e-health) en nieuwe verdienmodellen. Wetenschappers en trendwatchers spreken over het tijdperk van “digitaal darwinisme”: het is op termijn een kwestie van mee veranderen, of verdwijnen.

Tegen deze achtergrond is het cruciaal dat de zorg en ondersteuning zich nóg verder ontwikkelt, vernieuwt en efficiënter wordt voor de cliënten, prettiger binnen de mogelijkheden voor de werknemers en goedkoper voor de belastingbetaler. Thebe wil – nog meer dan nu - aansluiten bij de leefwereld en wensen van nieuwe generaties ouderen én medewerkers en bij de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen. Talentmanagement is een begrip dat daarbij dan ook steeds meer gehanteerd wordt, een begrip dat zeker ook voor de raad van bestuur vanuit hun voorbeeldrol moet gelden. Deze ambities vragen om anders denken, buiten de gebaande kaders, met lef en ondernemerschap en daadwerkelijk vanuit de klant en medewerker. Thebe zet hierin goede stappen, zowel regionaal als landelijk en wil hier met kracht mee door. Met behoud van het goede wat bereikt is in de afgelopen periode en met de noodzakelijke doorontwikkeling daarvan.

‘De Bedoeling’

Thebe vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk eigen regie houden, ook als professionele zorg en ondersteuning nodig is. Met aandacht en toewijding bieden de medewerkers van Thebe waardevolle zorg en welzijn, die aansluit bij de behoefte en wensen van iedere unieke cliënt. Deze zorg kunnen de medewerkers alleen bieden in samenwerking met de cliënten zelf en hun naasten. ‘De Bedoeling’ van Thebe dient als rode draad in de zorgverlening en staat ook voor een manier van samenwerken tussen alle belanghebbenden, voor de plaats van Thebe in de samenleving en voor de wijze waarop de raad van bestuur leidinggeeft aan de organisatie.

Wie zijn wij?
Wij zijn professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn. Deskundig, aandachtig en toegewijd.

Waar staan wij voor?
Wij staan voor menslievende zorg en leggen de nadruk op zelf, eigen & waardig.

Wat mag u van ons verwachten?
Wij werken samen met cliënten en hun naasten, altijd in samenspraak en onderlinge afstemming. Achter kwetsbaarheid en verdriet zien wij de kracht en het unieke in ieder mens. We helpen mogelijkheden te hervinden en zijn er ook als dat moeilijk is. Want ieder mens is waardevol en welkom.

Organisatiestructuur

De driehoofdige raad van bestuur (voorzitter en twee leden raad van bestuur) is integraal verantwoordelijk voor de zorg, de medewerkers, de middelen en de processen. De raad van bestuur heeft ook directe aandacht en verantwoordelijkheid voor het primaire proces. Alle drie de leden van de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het topteam als geheel én individueel. Afhankelijk van het inhoudelijke dossier fungeren zij als boegbeeld voor de organisatie. De raad van bestuur van Thebe en de raad van toezicht werken in constructieve dialoog met elkaar samen. De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur met betrekking tot het gevoerde beleid.

Er zijn in totaal een zevental clusters: drie intramurale clusters, twee extramurale clusters, een cluster behandeling en expertisecentrum en een ondersteuningscluster. Dit zijn geen organisatorische eenheden, maar werkvormen waar managers elkaar vinden, elkaar ondersteunen en lopende/regionale zaken besproken en besloten worden.

De raad van bestuur geeft direct leiding aan de managers van de zorgteams wijkverpleging/ begeleiding, de locatiemanagers, het management van het behandeling/expertisecentrum en aan de domeinmanagers van de ondersteunende eenheden (domein Financiën, domein Informatiemanagement & Zorgtechnologie, domein Vastgoed, Facilitair & Inkoop, domein Mens & Ontwikkeling, domein Servicecentrum en domein Bestuurs-en Managementondersteuning).

Er wordt gewerkt volgens het ‘participatieve model’. Participatief besturen gaat over directe invloed van cliënten op hun leefwereld en directe invloed van medewerkers op hun werkomgeving. Participatief besturen gaat daarnaast ook over invloed van cliënten en medewerkers op beleidsbeslissingen. Het doel hiervan is dat beleid beter wordt als cliënten en medewerkers erover meedenken. Participatief besturen is niet vrijblijvend voor medewerkers en cliënten. Het participatieve model doet een beroep op hen om verantwoordelijkheid te nemen, om ook te denken vanuit organisatiebelang en vraagt van hen om consequenties van keuzes te overzien.

De gerichtheid op de cliënt in samenhang met de medewerker leidt tot het hierbij passende organisatiemodel.
De raad van bestuur

De raad van bestuur werkt als collegiaal team en op basis van gelijkwaardigheid samen en straalt met elkaar in alles eenheid van bestuur uit. De bestuurders vullen als geheel en ieder voor zich hun verantwoordelijkheid in en dragen zorg voor een goede samenwerking binnen het team. Samenwerkingsgerichtheid, openheid en transparantie zijn hiervoor randvoorwaardelijk. De koers van de organisatie wordt gezamenlijk bepaald en uitgedragen, zowel binnen als buiten de organisatie. Alle bestuursleden hebben een zichtbare rol naar binnen en naar buiten. Zij zijn zichtbaar, bevragen elkaar, dagen elkaar uit en zijn in staat problematieken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Het bestuur legt hierover gezamenlijk en ieder voor zich verantwoording af aan de raad van toezicht.

In verband met de pensionering van de huidige voorzitter van de raad van de bestuur begin 2022 zoekt de raad van toezicht een opvolger.

Functie

De voorzitter vormt samen met de twee zittende leden de raad van bestuur. De voorzitter brengt zijn of haar eigen expertise, ervaring en competenties in het team en is verantwoordelijk voor een aantal zorginhoudelijke organisatieonderdelen en voor een aantal ondersteunende domeinen. De voorzitter deelt de boegbeeldfunctie met zijn of haar collega’s en is in staat als boegbeeld te fungeren voor zijn of haar aandachtsgebieden en voor de algemene bestuurlijke relaties van Thebe. Heeft een scherp oog en goed oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner.

De voorzitter van de raad van bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces binnen de raad van bestuur en voor de relaties met de raad van toezicht. Stuurt op eenheid in en van bestuur.ties met de raad van toezicht. Stuurt op eenheid in en van bestuur.

Functie-eisen

De nieuwe voorzitter:
  • heeft een diversiteit aan ervaring opgedaan in een statutair bestuurlijke rol of op eindverantwoordelijk divisieniveau, ook in of met een complexe (zorg)organisatie. Ervaring in of met de intra- en extramurale zorg kan een pre zijn;
  • deelt aantoonbaar de visie op ‘De Bedoeling’ van Thebe en onderschrijft de uitgangspunten van het participatieve model met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en horizontale samenwerking;
  • heeft visie op de langere termijn ontwikkeling van de (gezondheids)zorg of is in staat zich dat snel eigen maken. Beschikt over strategische denkkracht om nieuwe concepten te ontwikkelen en implementeren dan wel daar ruimte voor te geven. Toont durf, lef en ondernemerschap om Thebe daarop te positioneren;
  • heeft aantoonbaar gevoel voor organisatieontwikkeling en (proces)innovatie en is bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap. Kan en durft versnelling aan te brengen daar waar nodig;
  • is bedrijfsmatig goed onderlegd en voelt zich in het bijzonder ook comfortabel met financieel bestuurlijke en vastgoedvraagstukken. Weet inhoud, financiën en strategie goed te verbinden;
  • weet hoe te onderhandelen met relevante stakeholders zoals zorgverzekeraars en anderen en deze contacten productief voor de organisatie aan te wenden;
  • heeft ruime ervaring met het vitaal houden van het netwerk en stimuleren van samenwerkingsverbanden op het terrein van dienstverlening, zorg en sociaal domein;
  • sluit door zijn of haar achtergrond of ervaringen aan bij de cultuur van de regio West- en Midden-Brabant, met haar diversiteit aan stedelijke en lokale gemeenschappen.


Persoonsprofiel

De voorzitter is een collegiale bestuurder, een teamplayer met een inspirerende, motiverende en verbindende stijl. Is niet ego-gedreven en reflecteert op eigen gedrag. Toont vanuit persoonlijkheid en/of ervaring bestuurlijke wijsheid, senioriteit en gezag. Zet mensen in hun kracht en houdt hen in positie. Toont vertrouwen in de kwaliteiten van anderen. Is in staat om bestaande medewerkers te boeien, te binden en uit te dagen, weet een nieuwe generatie medewerkers aan te trekken.

De voorzitter is een authentiek voorbeeld van modern leiderschap. Is een strateeg met realisatiekracht die vanuit strategie en visie ruimte creëert en biedt aan innovatie, ontwikkeling en nieuwe dienstverleningsconcepten. Iemand die vanuit een ondernemende attitude vroegtijdig kan anticiperen op disruptieve veranderingen in de zorg en in de samenleving. Vaak ook gedreven door technologie. Neemt verantwoordelijkheid, durft met het hoofd in de wind te staan en het voortouw te nemen. Opereert zelfbewust maar sensitief voor de omgeving. Kan de rug rechthouden, is standvastig en acteert met durf in samenwerkingsverbanden en netwerken, zowel binnen als rondom de zorg. Abstractie-, aanpassings- en reflectievermogen zijn kernkwaliteiten.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

De raad van toezicht laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Planning

  • Een eerste ronde van gesprekken op dinsdag 18 januari tussen 09.00 uur en 14.00 uur;
  • Een tweede ronde van gesprekken op maandag 24 januari tussen 08.30 uur en 11.30 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer