tilburg university

twee leden Stichtingsbestuur

Tilburg University is een excellente academische omgeving waarin onderzoek en onderwijs plaatsvinden. Tilburg University heeft internationaal een hoog aanzien in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, is verankerd in de regio en een speler in de wereld, met een duidelijke internationaliseringsstrategie. Tilburg University streeft ernaar - onder het motto understanding society - de samenleving vooruit te helpen door het begrip van die samenleving te verdiepen. Verbonden als de universiteit is met de samenleving, zet zij excellent onderzoek in voor ‘het goede leven’ voor iedereen. Tilburg University leidt haar studenten op met het doel hun kennis, kunde en karakter te ontwikkelen die zij nodig hebben om de hedendaagse uitdagingen tegemoet te treden. De verwachtingen van studenten, medewerkers en de maatschappij over de wijze waarop Tilburg University verantwoordelijkheid neemt, openstaat voor samenwerking en transparant communiceert, zijn terecht hoog en groeien continu. 
Tilburg University heeft circa 20.000 bachelor- en (pre)masterstudenten (van wie ruim 18% met een niet-Nederlands paspoort met ongeveer 100 nationaliteiten), circa 1.800 fte medewerkers, waarvan 1.045 fte wetenschappelijke staf en een budget van € 250 miljoen.
De universiteit is grotendeels gehuisvest op een eigen campus aan de rand van Tilburg, met daarnaast kleinere locaties in het centrum van Tilburg, Utrecht en Den Bosch. De financiële positie van de universiteit is gezond en maakt het mogelijk om de sterke groei die de afgelopen jaren is gerealiseerd, te faciliteren.
 
Governance
Tilburg University gaat uit van Stichting Katholieke Universiteit Brabant. Deze Stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met een open katholieke signatuur. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van Tilburg University en vervult de functie van intern toezichthouder. De bestuurlijke taken en bevoegdheden komen grotendeels toe aan het college van bestuur, bestaande uit de Rector Magnificus tevens Voorzitter, de Vice Rector Magnificus en de Vicevoorzitter.
 
Het Stichtingsbestuur maakt gebruik van drie afzonderlijke commissies: de Commissie Onderwijs, Onderzoek & Impact, de Auditcommissie en de Commissie Governance & Remuneratie. Binnen de commissies vindt op onderwerpen het nadere gesprek plaats met het college van bestuur en wordt de besluitvorming door het Stichtingsbestuur voorbereid.
 
De primaire processen van onderzoek, onderwijs en impact zijn belegd binnen de vijf faculteiten en één business school van de universiteit die divers zijn in grootte en positionering: Economics & Management; Law; Social and Behavioral Sciences; Humanities and Digital Sciences; Catholic Theology alsmede TIAS School for Business and Society. De ondersteuning van die processen is georganiseerd binnen University Services welke is opgebouwd uit zeven divisies: Academic Services, Executive Services, Facility Services, Finance & Control, Human Resources, Library & IT Services en Marketing & Communication.
 
Op centraal niveau is de medezeggenschap vormgegeven in de universiteitsraad, waarin personeel en studenten zitting hebben. Op decentraal niveau vindt medezeggenschap plaats binnen de faculteiten en de divisies.
 
Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur (SB) oefent het intern toezicht uit op het bestuur en beheer van de universiteit haar geheel. Het SB fungeert als intern toezichthouder in de zin van de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs en ziet mede toe op het bestuur vanuit het gezichtspunt van de identiteit van de universiteit.
 
Het Stichtingsbestuur houdt - met het oog op het belang van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij - toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat dit College van Bestuur met raad ter zijde.
 
Het Stichtingsbestuur is in elk geval belast met:
 • het houden van toezicht op de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
 • het benoemen, schorsen, ontslaan van de leden van het college van bestuur en het vaststellen van hun rechtspositie en beloning;
 • het goedkeuren van de structuurregeling en het bestuurs- en beheersreglement;
 • het goedkeuren van de begroting en het instellingsplan;
 • het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
 • het beoordelen van en adviseren over de kwaliteit van de strategie van de universiteit en de risico’s verbonden aan haar activiteiten;
 • het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode Goed Code Bestuur;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de verkregen publieke middelen;
 • het toezien op de adequate en deugdelijke governance voor strategische samenwerkingen en verbindingen;
 • het aanwijzen van de accountant;
 • het toezien op de vormgeving van het systeem van interne kwaliteitszorg van onderwijs en onderzoek, alsmede de professionaliteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • en het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van zijn taken bevoegdheden.
 
Algemeen Profiel leden SB
Om de toezichthoudende taken naar behoren te kunnen vervullen, dienen binnen het SB en
verspreid onder de leden, de volgende gebieden competenties, kennis en ervaring
beschikbaar te zijn:
 • Onderwijs en onderzoek;
 • Politiek-bestuurlijk (niveau landelijk);
 • Juridisch;
 • Financieel beleid;
 • Wetenschapsbeleid;
 • Sociaal beleid;
 • Media- en communicatiebeleid;
 • Religie en maatschappij;
 • Maatschappelijk ondernemen en innovatie;
 • Digitalisering.
 
Bij de werving van de leden is of zijn één of meerdere van deze competenties en expertisegebieden punt(en) van aandacht.
 
De leden van het SB zijn in staat vanuit een ruime ervaring, in onafhankelijkheid toezicht te
houden en een bijdrage te leveren aan de beleids - en strategieontwikkeling van TiU. Zij
fungeren mede als sparring - en overlegpartner van het college van bestuur en zij onderhouden
een open relatie met de medezeggenschap.
 
De leden van het SB beschikken over persoonlijke kwaliteiten van hoog niveau en hebben zich
uitzonderlijk onderscheiden binnen hun maatschappelijk werkterrein en bestuurlijke activiteiten.
 
De leden van het SB bezitten de volgende doorslaggevende persoonlijke kwaliteiten:
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
 • Balans kunnen realiseren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Daadkracht;
 • Beschikken over een relevant hoogwaardig bestuurlijk netwerk;
 • Ervaring als toezichthouder;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Inzicht in het belang van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en het functioneren van een academische gemeenschap;
 • Voldoende beschikbaarheid.
 
De leden van het SB onderschrijven de waarden die verbonden zijn aan de bijzondere identiteit van de universiteit en het belang van diversiteit en inclusiviteit. De leden van het SB staan open voor de dialoog met alle levensbeschouwingen.
 
Binnen het SB is een zo breed mogelijk veld van maatschappelijke activiteiten
vertegenwoordigd: onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven, financiële dienstverlening,
gezondheidszorg, openbaar bestuur, rechterlijke macht, kerken, communicatie en media. Het strekt tot aanbeveling dat in het SB ook de alumni van TiU zijn vertegenwoordigd.
 
Specifiek profiel vacatures
Op dit moment bestaat het Stichtingsbestuur uit vijf leden. Door het terugtreden van mevrouw prof.dr E. van Sliedregt op 1 april 2021 in verband met een nieuwe functie is er een vacature voor een lid van het Stichtingsbestuur. Per 1 augustus 2023 ontstaat er een tweede vacature door het bereiken van het einde van de statutaire zittingstermijn van de heer prof.dr.ir. W. van der Aalst. Getracht wordt de beide vacatures in onderlinge samenhang in te vullen aangezien beiden lid zijn van de Commissie Onderwijs, Onderzoek & Impact en omdat op deze manier de complementariteit in samenstelling en achtergrond van het SB wordt bewaakt en diversiteit wordt gewaarborgd. Een van de te werven leden is bij voorkeur vertrouwd met de regio Zuid Nederland.
 
Gelet op het profiel van de beide te vervullen vacatures bestaat de behoefte aan de werving van nieuwe leden met het volgende meer specifieke profiel.
 
•     Passend binnen het algemeen profiel lid stichtingsbestuur Tilburg University;
•     Lid Commissie Onderwijs, Onderzoek & Impact en Voorzitter Commissie Governance & Remuneratie;
•     Kennis van en ervaring met academisch onderwijs en onderzoek;
•     Kennis van de universiteit en wetenschappelijk onderzoek. Bij voorkeur één hoogleraar met een profiel in de Social Sciences and Humanities en één hoogleraar met een meer (Digital) Data Science-gericht onderzoekprofiel (bijvoorbeeld informatica, wiskunde, econometrie of operations research), ook in het licht van de samenwerking met andere universiteiten;
•     Aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende competenties binnen complexe organisaties;
•     In staat de rol als toezichthouder onafhankelijk en integer in te vullen, zich thuis voelend in een informeel, collegiaal functionerend stichtingsbestuur;
•     In staat als klankbord te participeren in de strategische discussie over de maatschappelijke meerwaarde en regionale en internationale positionering van Tilburg University.
 
Honorering
Een lid van het Stichtingsbestuur ontvangt een jaarlijkse vergoeding die voldoet aan de Wet bezoldiging topfunctionarissen en passend is bij de omvang van de universiteit en de toezichthoudende werkzaamheden.
 
Procedure
De Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemt de leden van het Stichtingsbestuur op voordracht van het Stichtingsbestuur. Voorafgaand hoort het Stichtingsbestuur het College van Bestuur en de Universiteitsraad vertrouwelijk over de voorgenomen voordracht tot benoeming. Benoemingen geschieden in beginsel voor een periode van vier jaar.
 
Het Stichtingsbestuur laat zich in deze werving- en selectieprocedure bijstaan door drs. Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook telefonisch contact opnemen met Pieter Cortenbach op 020-7267272.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer