‘Ervaring is geen absolute voorwaarde voor succes.’

Bureau

Top executive coaching

Reflectie na de plaatsing
De inhoudelijke en collegiale ervaringen die nieuw benoemde bestuurders gaan opdoen zijn per definitie nooit exact te voorspellen. Uiteraard is bij de doorlopen searchprocedure de geschiktheid én passendheid van een kandidaat in alle opzichten maximaal beoordeeld. Er is een goede inschatting gemaakt van zijn of haar vermogen om de inhoudelijke uitdagingen te kunnen hanteren en zo goed mogelijk een beoordeling gemaakt van de ‘chemie’ met de reeds aanwezige collega’s.

De ervaring leert dat bestuurders na enige tijd behoefte hebben aan reflectie op hun functioneren in de nieuwe omgeving; reflectie zowel als individu als in teamverband. Het tijdig stilstaan bij de opgedane ervaringen komt zowel de nieuw benoemde bestuurder, het team waar hij/zij deel van uitmaakt en – daarmee - de organisatie als geheel ten goede. Soms zijn hiervoor concrete aanleidingen, een moeizame samenwerking of de inhoudelijke performance die niet goed genoeg uitpakt. Vaker echter is het een onbestemd gevoel ‘in de buik’ of een wat moeizaam proces van aarden in de organisatie dat hiertoe aanleiding geeft.

Vanderkruijs biedt, vanuit het oogpunt van het borgen van de kwaliteit ook ná de plaatsing van een kandidaat, bestuurders en het team waarvan zij deel uitmaken de mogelijkheid gebruik te maken van individuele en/of teamcoaching. Hiermee krijgen bestuurders, ondersteund door ervaren coaches, de mogelijkheid tijdig te reflecteren op de samenwerking in het team en op de effectiviteit van hun functioneren.

De invulling van het coachingstraject is volledig afhankelijk van de aard van de vraag en de behoefte van betrokkene(n). Soms gaat het om een enkel gesprek, soms om een aantal over een kortere of langere periode gespreid. In alle gevallen geldt dat de inzet is verheldering te brengen in de (inter)persoonlijke dynamiek, deze beter hanteerbeer te krijgen en van daaruit  de effectiviteit van zowel individu als team te verhogen.
 
Ila Kasem is practice leader voor dit domein.