triade vitree

lid raad van bestuur

De organisatie Triade Vitree is ontstaan per 1 januari 2018 uit een fusie tussen Triade en Vitree, met behoud van ieders specialisme en naam. Binnen de nieuwe organisatie staat het merk Triade voor volwassenzorg en Vitree voor jeugdzorg. Triade biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychische stoornis. Vanuit Vitree wordt jeugdhulp geboden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Triade Vitree biedt met ruim 1800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen in Flevoland, IJsselland en omstreken. De jaaromzet van Triade Vitree bedraagt circa €125 M. Triade Vitree wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb). 
Missie en visie
Triade Vitree heeft als belangrijkste uitgangspunt het denken in mogelijkheden. Triade Vitree helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Want zorg maakt mensen afhankelijk. Dat willen we niet. Wij helpen mensen meer invloed op hun leven te krijgen. Zo stimuleren wij kinderen, jongeren, volwassenen, maar ook de betrokken ouders/opvoeders met zorgvragen zelf de regie over hun leven te houden. Hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij of zij zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Triade Vitree helpt daarbij. Thuis, op school of bij het werk. Dát maakt het leven waardevol.

Klik hier voor het Jaarbeeld 2020 van Triade Vitree.

Besturingsfilosofie
Triade Vitree werkt op basis van de volgende principes:
 1. Het toevoegen van (maatschappelijke) waarde voor cliënten en burgers (kwaliteit van zorg en leven; toegankelijke en betaalbare zorg op de juiste plek);
 2. Het vormgeven van goed werkgeverschap en stimuleren van professionele en vakinhoudelijke ontwikkeling en samenwerking;
 3. Het faciliteren en uitdragen van een open, lerende en innovatieve organisatie;
 4. Professionals, teams en leidinggevenden tonen eigenaarschap voor het eigen handelen, zijn hierop aanspreekbaar en leggen hierover verantwoording af.

Besturingsmodel en organisatiestructuur
Triade Vitree wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht (RvT) die uit zeven personen bestaat. De divisie Jeugd heeft twee divisiemanagers die werken volgens een regio-indeling: Almere/Zeewolde en Flevoland/
IJsselland. Daarnaast zijn er de samenwerkende afdelingen Pleegzorg en Gezinshuizen, die rechtstreeks door de RvB worden aangestuurd. De divisie Volwassenen heeft twee divisie-managers, één gericht op reguliere zorg en één gericht op intensieve zorg. De concernstaf is ondersteunend en adviserend aan het primaire proces, waarbij de vragen uit het primaire proces leidend zijn en leidinggevenden en teams worden ontzorgd. De samenstelling van het managementteam van de concernstaf is in ontwikkeling.

Medezeggenschap
Triade Vitree kent een actieve Ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad (CCR) en Pleegouderraad (POR). Beide bestuurders zijn gesprekspartner voor de medezeggenschap.

Voor meer informatie over Triade Vitree verwijzen wij u naar Triadevitree.nl

Bestuurlijke opgaven
In toenemende mate is er binnen het sociaal domein behoefte aan samenwerking met collega organisaties om goede zorg op de juiste plek te kunnen bieden aan mensen/cliënten. Zo vormt Triade Vitree sinds 2019 samen met ’s Heerenloo en Pluryn een consortium voor jeugdhulp met verblijf in Flevoland. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan kinderen en jongeren die 24-uursopvang, crisisopvang, (crisis)pleegzorg of een gesloten plaatsing nodig hebben. En het gaat om het ontwikkelen van alternatieve vormen van intensieve begeleiding en behandeling die thuis (en dus zonder verblijf in een instelling) mogelijk zijn.

Ook binnen de volwassenzorg wordt van bestuurders gevraagd naar creatieve vormen van samenwerking te zoeken en mensen ook over de eigen organisatie heen te verbinden aan maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd is er in de organisatie behoefte aan strategische focus en keuzes gericht op het kunnen organiseren en blijven bieden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning. De transformatie naar een beter geïntegreerde jeugd- en volwassenzorg staat de komende periode op de agenda. De eerste stap hiertoe wordt momenteel gezet door het intensiever samenwerken binnen de expertisecentra jeugd- en volwassenzorg.

Er is een ambitieus vastgoedplan 2018-2027 opgesteld waarin de helft van de woningvoorraad wordt vervangen en/of gerenoveerd. De manager vastgoed geeft uitvoering aan deze opgave. Op bestuurlijk niveau ligt de integrale eindverantwoordelijkheid.

De problemen op de arbeidsmarkt blijven een groot punt van zorg. In het hele land is er een groeiend en problematisch tekort aan verpleegkundigen en begeleiders die goed kunnen omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van cliënten. Daardoor is het lastig om vacatures goed in te vullen, de werkdruk te verlagen en medewerkers te binden en behouden. Cliënten en verwanten zijn gebaat bij een vaste groep van medewerkers. Het zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke werk- en ontwikkelomgeving is een terugkerende bestuurlijke opgave.

Het kunnen behalen van synergievoordelen in de bedrijfsvoering door het bundelen van krachten was een van de argumenten voor de fusie. Sinds afgelopen zomer is een tijdelijk derde bestuurder aangetrokken die de specifieke opdracht heeft de ondersteunende diensten te transformeren van stafgestuurd naar ondersteunend aan het primaire proces. Een aantal stappen is de afgelopen maanden gezet zoals het beëindigen van de samenwerkings-overeenkomst met de Carante Groep per 1 mei jl. en de keuze van een nieuwe IT leverancier. Ook wordt een nieuw ECD voor de hele organisatie nu stapsgewijs ingevoerd. Het ontwerp van een nieuwe structuur om de bestaande verkokering binnen de ondersteunende diensten te doorbreken ligt momenteel voor advies bij de OR. Daarnaast zal de komende tijd aandacht nodig zijn voor het realiseren van de gewenste cultuurverandering.

Profiel raad van bestuur als geheel
Triade Vitree wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB) die opereert als collegiaal en gelijkwaardig bestuur, beide bestuurders staan er echt met z’n tweeën voor en zien elkaar als sparring partners. Ieder voor zich en ook gezamenlijk leggen zij verantwoording af aan de raad van toezicht. Tezamen zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie als geheel en werken op basis van een evenwichtige en complementaire portefeuille-verdeling. Samen vormen de bestuurders het gezicht van Triade Vitree, zowel in- als extern waarbij de aandachtsvelden/portefeuilles  in overleg onderling verdeeld worden met als uitgangspunt integrale en collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel.

Een van de twee bestuurders heeft de rol van voorzitter binnen de RvB. De voorzitter RvB leidt de vergaderingen van de RvB, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvorming en ziet toe op eenheid en consistentie van beleid. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus binnen de RvB. De voorzitter is tevens het eerste aanspreekpunt voor de (voorzitter van) raad van toezicht.

Van de RvB als team wordt verwacht dat het als een complementair team samenwerkt. Goed met elkaar kunnen opschieten is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het elkaar stimuleren, feedback geven en aanspreken op de behaalde en te behalen resultaten. Van de RvB wordt tevens een hoge mate van transparantie verwacht. De RvB moet in staat zijn vertrouwen te geven aan de organisatie en haar medewerkers aan hen te binden. De RvB straalt
in zijn gedrag deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit.

De huidige twee bestuurders sturen ieder een divisie aan zijnde volwassenenzorg of jeugdzorg. Tot eind 2021 wordt de RvB tijdelijk aangevuld met een derde bestuurder met veel kennis van bedrijfsvoering, in het bijzonder de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Deze bestuurder heeft de specifieke opdracht om de ondersteunende diensten te transformeren van stafgestuurd naar ondersteunend aan het primaire proces (zie ook Bestuurlijke opgaven).

Per 2022 zal de huidige bestuurder Paul van der Linden de zorgportefeuille van geheel Triade Vitree op zich nemen en ook krijgt hij de rol van voorzitter. Naast hem wordt een nieuwe bestuurder gezocht voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Profiel bestuurder met portefeuille bedrijfsvoering
Triade Vitree zoekt een bestuurder die de ingezette lijn helpt voortzetten. Een bestuurder met de authentieke drive een bijdrage te willen leveren aan goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen. Iemand die goed werkgeverschap belangrijk vindt en aandacht en zorg heeft voor het binden en boeien van medewerkers. Iemand die helpt de veranderopgave te realiseren en mensen hieraan committeert. Een bestuurder die de kracht van mensen weet te versterken en tegelijkertijd in control is. Iemand met een goed voelbare ‘klik’ met de collega bestuurder en die zich langjarig wil binden aan Triade Vitree. 

Functie-eisen
De bestuurder is:
 • iemand die mensen verbindt, inspireert en aansluit bij wat cliënten en medewerkers belangrijk vinden, een teamspeler;
 • strategisch sterk, doorziet en overziet (samenhang van) processen en werkstromen;
 • positief en ondernemend, energiek, communicatief, duidelijk en to the point;
 • doortastend en volhardend waar nodig, consistent en consequent in houding en gedrag;
 • zichtbaar voor en betrokken bij cliënten en medewerkers werkzaam in de teams;
 • organisatiesensitief, open en transparant, Zij of hij gunt een ander ook podium.
De bestuurder neemt mee:
 • academisch werk- en denkniveau;
 • vaardigheid om op korte termijn een visie te hebben op ontwikkelingen in de langdurige zorg en wat Triade Vitree hierin voor een rol kan vervullen;
 • stevige kennis van en ervaring met bedrijfsvoering over de volle breedte, een integrale en financieel ervaren blik;
 • ervaring met het succesvol leidinggeven aan complexe transitieprocessen in een maatschappelijke organisatie;
 • bij voorkeur ervaring met verantwoordelijkheid voor vastgoed en bouwtrajecten;
 • visie op good governance  en de rol van medezeggenschap.
De bestuurder heeft de vaardigheid om:
 • een complexe, professionele organisatie in een sterk veranderende omgeving met vaste en consistente hand te besturen;
 • te denken en handelen vanuit mogelijkheden;
 • te besturen op hoofdlijnen, goed te delegeren en nakomen van afspraken te bewaken;
 • processen duurzaam te implementeren en borgen;
 • processen systematisch bij te stellen ter verbetering en verfijning;
 • met bestuurlijke wijsheid de managers en medewerkers in hun kracht te zetten en/of houden. Kan het management in zijn geheel een sterker collectief maken en hen stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). Triade Vitree is ingedeeld in klasse 4.

Procedure
Triade Vitree laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 15 juli een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan triadevitree@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariëlla Engels op 020 7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de hiernavolgende data:
 • Pitchgesprekken op donderdag 26 augustus tussen 8.00 uur en 12.00 uur;
 • Een eerste ronde van gesprekken met de selectiecommissie op maandag 30 augustus tussen 13.30 uur en 18.00 uur;
 • Een ronde van adviesgesprekken op een nog nader te bepalen moment;
 • Een tweede ronde van gesprekken op donderdag 9 september tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer