Triade Vitree

Lid Raad van Toezicht

Triade Vitree (hoofdkantoor Lelystad) biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Omdat elk mens en iedere zorgvraag uniek is is een antwoord altijd op maat. Daarbij gaat Triade Vitree uit van ieders eigen kracht en ziet Triade Vitree vooral kansen en mogelijkheden. 
Triade Vitree biedt met ruim 2170 medewerkers, 500 pleegouders en ongeveer 430 vrijwilligers op 140 locaties een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen in twee regio’s: Flevoland en IJsselland (en omstreken). Triade Vitree helpt ongeveer 5.600 cliënten per jaar.
De jaaromzet van Triade Vitree bedraagt ongeveer € 140 M (volwassenenzorg € 85 M en jeugdzorg € 55 M). Triade Vitree wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget.
 
Missie en visie
Het belangrijkste uitgangspunt van Triade Vitree is het denken in mogelijkheden. Triade Vitree helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen.
 
Besturingsfilosofie
Triade Vitree werkt op basis van de volgende principes:
 1. Het toevoegen van (maatschappelijke) waarde voor cliënten en inwoners (kwaliteit van zorg en leven; toegankelijke en betaalbare zorg op de juiste plek);
 2. Het vormgeven van goed werkgeverschap en stimuleren van professionele en vakinhoudelijke ontwikkeling en samenwerking;
 3. Het faciliteren en uitdragen van een open, lerende en innovatieve organisatie;
Professionals, teams en leidinggevenden tonen eigenaarschap voor het eigen handelen, zijn hierop aanspreekbaar en nemen verantwoordelijkheid.
 
Medezeggenschap
Triade Vitree kent een actieve Ondernemingsraad , Centrale Cliëntenraad  en Pleegouderraad . Beide bestuurders zijn gesprekspartner voor de medezeggenschap. De relaties met de medezeggenschapsorganen zijn goed.
 
Voor meer informatie over Triade Vitree zie Triadevitree.nl
 
Besturingsmodel en organisatiestructuur
Triade Vitree wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale raad  van bestuur die verantwoording aflegt aan een raad  van toezicht bestaande uit vijf personen. De raad van bestuur bestaat uit Norma van Burgsteden en Louise Voorhorst.
De organisatie kent een directieteam van vier directeuren. Managers zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de teams op de locaties.
 
In 2022 bleek dat er financiële en organisatorische vraagstukken onder hoge druk moesten worden aangepakt. Inmiddels is de koers uitgezet om de organisatie op een duurzame en stabiele wijze weer verder te ontwikkelen. De komende jaren zullen in het teken staan van herstel en borging van deze ontwikkelingen.
 
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is samengesteld uit vijf leden en functioneert als een team. De leden tezamen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de beleidsdoelstellingen, resultaten van de geboden zorg- en dienstverlening, organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en te kunnen fungeren als klankbord, werkgever en adviseur van de raad van bestuur. Het is van belang dat de raad van bestuur en raad van toezicht vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beschouwen. De samenstelling van de raad van toezicht dient dan ook zodanig te zijn dat de hiervoor belangrijkste kennisvelden vertegenwoordigd zijn en dat er bovendien een sfeer is van gezamenlijkheid, vertrouwen en een positief kritische grondhouding.
 
De raad van toezicht kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.
 
De raad van toezicht komt in de regel vijf tot zes keer per jaar bijeen in een reguliere vergadering. Leden hebben daarnaast zitting in een van de commissies en wonen ook de commissievergaderingen bij. Ook zijn er overleggen met onder meer het DT, de OR en de CCR.
Leden van de raad van toezicht zijn betrokken bij Triade Vitree en worden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen (‘mee te lopen’) van (met) het primaire proces.
 
Algemeen profiel raad van toezicht
Triade Vitree kent een algemeen profiel dat voor alle leden van de raad van toezicht geldt:
 • persoonlijkheid: zelfreflectief, om kunnen gaan met het spanningsveld -individu- team- organisatie, empathisch, autonoom en authentiek;
 • kunnen opereren in team verband en kunnen vasthouden aan een minderheidsstandpunt;
 • vaardigheid in samenspel met anderen in besluitvorming;
 • beschikken over analytisch vermogen en intuïtie.
 
Leden van de raad  van toezicht:
 • zijn voldoende beschikbaar;
 • hebben een visie op integriteit en handelen transparant en integer;
 • zijn reflectief en bereid tot ontwikkeling ook over rol- en taakopvatting;
 • zijn onafhankelijk, in denken en handelen;
 • hebben affiniteit met het brede sociale domein;
 • hebben een relevant netwerk;
 • zetten zich in voor het bevorderen van medezeggenschap. 
 
Samenstelling
De huidige raad  van toezicht bestaat uit: Henk Reimert (voorzitter), Patricia Esveld, Heleen Jumelet, Monique Visser en Shasta Rötscheid.
 
De raad van toezicht streeft naar diversiteit binnen de raad , zowel qua man/vrouw verhouding, leeftijd, culturele en sociale achtergrond als wat betreft professionele kennis, competenties en denkstijlen. De raad van toezicht maakt gebruik van een competentiematrix en ziet er bij de samenstelling van de raad op toe dat competenties op de volgende terreinen zijn vertegenwoordigd: Bestuurlijk, Jeugdzorg, Zorg algemeen/landelijk, Financieel/economisch, Personeel/MD/sociaal, Zakelijk/ondernemer, Innovatie, Organisatieontwikkeling, Lokale overheid, Digitale expertise en Vastgoed.
 
Vanwege het verstrijken van de termijn van Henk Reimert in de rol van voorzitter zoeken we per 1 januari een opvolger voor hem. Vanwege het verstrijken van de termijn van Patricia Esveld zoeken we begin 2024 een opvolger voor haar. Beide vacatures zullen nu tegelijkertijd worden geworven. We zoeken derhalve een voorzitter en een lid.
 
Profiel voorzitter
Naast de deskundigheid, ervaring en competenties die voor alle leden van de raad van toezicht gelden heeft de voorzitter van de raad van toezicht in ieder geval aantoonbaar ruime kennis en ervaring met toezichthouden en met verandermanagement.
De voorzitter:
 • beschikt over natuurlijk gezag en uitstraling om de leden effectief te begeleiden in hun rol en in hun onderlinge verhoudingen;
 • herkent en onderkent gevoeligheden, is in staat om mogelijke tegenstellingen binnen de raad  op constructieve wijze tot een oplossing te brengen en neemt hierin een leidende rol;
 • is een verbindende persoonlijkheid die beschikt over coachende vaardigheden: is in staat bruggen te slaan met een sterke focus op samenwerking en synergie;
 • bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de raad als geheel en de individuele leden daarvan;
 • bewaakt de gelijkwaardigheid in de raad en handelt vanuit onafhankelijkheid;
 • stuurt het proces en de agenda, niet de inhoud, brengt focus aan en haalt het maximale uit de dialoog;
 • kan, indien passend en gewenst, ook extern richting stakeholders een rol vervullen.
 
Profiel lid
Het lid:
 • heeft ervaring als bestuurder van een complexe organisatie in de (langdurige) zorg;
 • heeft een brede bedrijfskundige achtergrond met kennis van de gehele breedte van de bedrijfsvoering, waaronder financiën, organisatieontwikkeling en vastgoed;
 • is in staat om in gezamenlijkheid met de raad van bestuur en de raad van toezicht visie te ontwikkelen op de thema’s die de komende jaren voorliggen.
 
Gezamenlijk brengen voorzitter en lid kennis en ervaring mee op het terrein van: het lokaal bestuur (gemeenten); het besturen van een complexe zorgorganisatie en van bedrijfsvoering (waaronder financiën, vastgoed en HR) of onderdelen daarvan. Beiden hebben een connectie met het werkgebied van Triade Vitree en wonen zo mogelijk in of vlakbij het werkgebied.
Gelet op de samenstelling van de huidige raad van toezicht is er een voorkeur voor mannelijke kandidaten.
 
Honorering
Voorzitter en leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de normen van de WNT 2.
 
Procedure
Triade Vitree laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Carla van Zanten (logistieke vragen) op 020-7267270.
 
Planning
De procedures zijn gericht op benoeming in december. Belangstellenden dienen rekening te houden met gesprekken op de volgende data:
 
Voor de voorzitter
Woensdag 6 december 16.30 tot 20.00 uur
 
Voor het lid
Woensdag 13 december 18.00 tot 21.30 uur
 
Kantoor TriadeVitree in Lelystad
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer