Triade Vitree

Bestuurder in tweehoofdige raad van bestuur

Organisatie
De organisatie Triade Vitree, met hoofdkantoor in Lelystad, is ontstaan per 1 januari 2018 uit een fusie tussen Triade en Vitree. Binnen de nieuwe organisatie staat het merk Triade voor volwassenenzorg en Vitree voor jeugdzorg. Triade biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychische stoornis. Vanuit Vitree wordt jeugdhulp geboden aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Triade Vitree biedt met ruim 2000 medewerkers en 500 vrijwilligers op 140 locaties een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen in twee regio’s: Flevoland en IJsselland (en omstreken). De jaaromzet van Triade Vitree bedraagt ongeveer € 140 M (volwassenenzorg € 85 M en jeugdzorg € 55 M). Triade Vitree wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget.

Missie en visie
Het belangrijkste uitgangspunt van Triade Vitree is het denken in mogelijkheden. Triade Vitree helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen.

Besturingsfilosofie
Triade Vitree werkt op basis van de volgende principes:
 1. Het toevoegen van (maatschappelijke) waarde voor cliënten en inwoners (kwaliteit van zorg en leven; toegankelijke en betaalbare zorg op de juiste plek);
 2. Het vormgeven van goed werkgeverschap en stimuleren van professionele en vakinhoudelijke ontwikkeling en samenwerking;
 3. Het faciliteren en uitdragen van een open, lerende en innovatieve organisatie;
Professionals, teams en leidinggevenden tonen eigenaarschap voor het eigen handelen, zijn hierop aanspreekbaar en nemen verantwoordelijkheid.

Medezeggenschap
Triade Vitree kent een actieve Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Pleegouderraad. Beide bestuurders zijn gesprekspartner voor de medezeggenschap. De relaties met de medezeggenschapsorganen zijn goed.
 
Voor meer informatie over Triade Vitree zie Triadevitree.nl
 
Besturingsmodel en organisatiestructuur
Triade Vitree wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale raad van bestuur die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht bestaande uit vijf personen.

De huidige bestuurder Norma van Burgsteden is in 2022 aangetreden. Na het vertrek van de andere bestuurder en een korte periode met een interim bestuurder is zij nu tijdelijk de enige bestuurder. Het is de bedoeling dat de raad van bestuur met de benoeming van een nieuwe bestuurder weer tweehoofdig wordt met een onderlinge portefeuilleverdeling.

Momenteel ligt een organisatiewijziging voor bij de adviesgremia. De organisatie zal dan bestaan uit een tweehoofdige raad van bestuur, een directieteam van vier directeuren en een aantal managers voor het aansturen van de teams op de locaties.

In 2022 bleek dat er financiële en organisatorische vraagstukken onder hoge druk moesten worden aangepakt. Dit heeft zowel binnen als buiten de organisatie tot spanningen geleid en daarom is het onrustig geweest. Inmiddels is de koers uitgezet om de organisatie op een duurzame en stabiele wijze op de rit te krijgen. De komende 2 jaar zullen in het teken staan van dit herstel en borging daarvan.

Bestuurlijke opgaven
De overkoepelende bestuurlijke opgave voor de komende jaren is om Triade Vitree toekomstbestendig te maken en houden. In de Meerjaren hervormingsagenda is de koers voor de komende jaren aangegeven (deze is beschikbaar voor kandidaten die op gesprek gaan bij Triade Vitree).

Jeugdzorg
De financiële problemen in de jeugdzorg zijn, zoals bekend, groot en er wordt al jaren gepraat over oplossingen. Momenteel lopen er onderhandelingen over de Hervormingsagenda Jeugd tussen rijk en gemeenten over de financiering van de plannen. Er is grote behoefte aan concrete afspraken zodat de komende jaren samen serieuze stappen kunnen worden gezet in het belang van de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

Gehandicaptenzorg
De uitdaging in deze sector is (ook) groot. De vragen van mensen met een beperking worden complexer, er is een groeiend tekort aan arbeidskrachten in de zorg en de betaalbaarheid van de (gehele) zorg is een uitdaging. Het streven is om mensen met een beperking, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, een betekenisvol eigen leven te laten leiden. Triade Vitree ondersteunt daarbij.

Voor de komende periode zal de raad van bestuur vooral aandacht dienen te hebben voor:
 • de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg;
 • het binden en boeien van medewerkers; zorgen voor een zo optimaal mogelijke werk- en ontwikkelomgeving;
 • het bouwen aan een nieuw evenwicht tussen verantwoording, risicobeheersing en ontwikkelkracht in het primaire proces;
 • innovaties in de zorg en innovatieve manieren van werken onderzoeken;
 • het uitvoeren van de plannen uit de Meerjaren hervormingagenda;
 • de interne organisatie: brengen van rust en overzicht in werkwijzen, structuren en protocollen;
 • het investeren in de relatie met de gemeenten en het uitvoeren van goed stakeholdermanagement;
 • het uitvoeren van de herijkte vastgoedstrategie;
 • de financiële situatie en het verbeteren van de financiële (stuur)informatie. 

Profiel raad van bestuur als geheel
Triade Vitree wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur die opereert als collegiaal en gelijkwaardig bestuur. Beide bestuurders staan er echt met z’n tweeën voor en zien elkaar als sparringpartners. Ieder voor zich en ook gezamenlijk leggen zij verantwoording af aan de raad van toezicht. Tezamen zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie als geheel en werken zij op basis van een evenwichtige en complementaire portefeuilleverdeling. Samen vormen de bestuurders het gezicht van Triade Vitree, zowel in- als extern, waarbij de aandachtsvelden/portefeuilles in overleg onderling verdeeld worden. Het uitgangspunt daarbij is integrale en collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus.

Van de raad van bestuur wordt verwacht dat het als een complementair team samenwerkt. Goed met elkaar kunnen opschieten is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het elkaar stimuleren, feedback geven en reflecteren, en elkaar aanspreken op de behaalde en te behalen resultaten. De raad van bestuur is transparant in zijn handelen en is in staat vertrouwen te geven aan de organisatie en haar medewerkers aan zich te binden. De raad van bestuur straalt in zijn gedrag deskundigheid, leiderschap, vertrouwen en authenticiteit uit.

Profiel bestuurder
Triade Vitree zoekt een bestuurder die in een goede samenwerking gaat werken aan rust, opbouw en heldere aansturing, en die een duurzame relatie kan opbouwen met de gemeenten en andere stakeholders. De nieuwe bestuurder neemt de medezeggenschap serieus en ziet hen als volwaardige gesprekspartner. De bestuurder heeft een authentieke drive een bijdrage te willen leveren aan goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen. Iemand die goed werkgeverschap belangrijk vindt en aandacht en zorg heeft voor het binden en boeien van medewerkers. Iemand die helpt de veranderopgave te realiseren en medewerkers hierin stimuleert en hieraan committeert. Een bestuurder die de kracht van mensen weet te versterken en tegelijkertijd in control is. De bestuurder is eerst en vooral een goede teamspeler met een ‘niet te groot ego’, bereid om het echt ‘samen’ te doen in een collegiaal bestuur. Is daarbij complementair aan de andere bestuurder zodat zij samen het gehele bestuurlijke veld afdekken. Naast de zittende bestuurder past iemand met kennis van de zorggebieden van Triade Vitree die bestuurlijke ervaring met de zorginhoud meebrengt.
 
De nieuwe bestuurder is in staat om:
 • een complexe organisatie in een sterk veranderende omgeving met vaste en consistente hand te besturen;
 • te besturen op hoofdlijnen, goed te delegeren en het nakomen van afspraken te bewaken;
 • processen duurzaam te implementeren, borgen en bij te stellen;
 • het management in zijn geheel een sterker collectief te maken en hen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen.
 
De nieuwe bestuurder:
 • is een ervaren bestuurder in de zorg, bij voorkeur afkomstig uit jeugdzorg of langdurige zorg;
 • beschikt over integrale ervaring: heeft zowel zorginhoudelijke kennis van de (jeugd)zorg als ervaring met financiering, bedrijfsvoering en met het managen van complexe transitieprocessen;
 • kent bij voorkeur het sociale domein en de gemeentelijke dynamiek en is ervaren in het werken en onderhandelen met zorgverzekeraars en gemeenten;
 • heeft academisch werk- en denkniveau, beschikt over een breed bestuurlijk repertoire en is strategisch sterk;
 • inspireert, verbindt en is samenwerkingsgericht. Sluit aan bij de huidige koers van de organisatie;
 • beschikt over bestuurlijke wijsheid, mildheid en relativeringsvermogen. Is positief ingesteld, een warme persoonlijkheid, ondernemend en energiek;
 • is waar nodig doortastend en consequent in houding en gedrag;
 • is voor iedereen een zichtbare en betrokken collega, met oprechte belangstelling voor en betrokken bij cliënten en medewerkers.
 
Arbeidsvoorwaarden
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de Wet Normering Topinkomens. Triade Vitree is ingedeeld in klasse 4.
 
Procedure
Triade Vitree laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Harriet Krekel (logistieke vragen) op 020-7267274.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer