triade vitree

twee leden raad van toezicht

De organisatie Triade Vitree is ontstaan per 1 januari 2018 uit een fusie tussen Triade en Vitree, met behoud van ieders specialisme en naam. Binnen de nieuwe organisatie staat het merk Triade voor volwassenzorg en Vitree voor jeugdzorg. Triade biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychische stoornis. Vanuit Vitree wordt jeugdhulp geboden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Triade Vitree biedt met ruim 1800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen in Flevoland, IJsselland en omstreken. De jaaromzet van Triade Vitree bedraagt circa €125 M.
Missie en visie
Triade Vitree heeft als belangrijkste uitgangspunt het denken in mogelijkheden. Triade Vitree helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Want zorg maakt mensen afhankelijk. Dat willen we niet. Wij helpen mensen meer invloed op hun leven te krijgen. Zo stimuleren wij kinderen, jongeren, volwassenen, maar ook de betrokken ouders/opvoeders met zorgvragen zelf de regie over hun leven te houden. Hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij of zij zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Triade Vitree helpt daarbij. Thuis, op school of bij het werk. Dát maakt het leven waardevol.

Besturingsfilosofie
Triade Vitree werkt op basis van de volgende principes:
 1. Het toevoegen van (maatschappelijke) waarde voor cliënten en burgers (kwaliteit van zorg en leven; toegankelijke en betaalbare zorg op de juiste plek);
 2. Het vormgeven van goed werkgeverschap en stimuleren van professionele en vakinhoudelijke ontwikkeling en samenwerking;
 3. Het faciliteren en uitdragen van een open, lerende en innovatieve organisatie;
 4. Professionals, teams en leidinggevenden tonen eigenaarschap voor het eigen handelen, zijn hierop aanspreekbaar en leggen hierover verantwoording af.

Besturingsmodel en organisatiestructuur
Triade Vitree wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie als geheel en werken op basis van een portefeuilleverdeling. Elk RvB lid stuurt een divisie aan zijnde volwassenenzorg of jeugdzorg. De RvB wordt tijdelijk aangevuld met een derde bestuurder met veel kennis van bedrijfsvoering, in het bijzonder de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Deze bestuurder heeft de specifieke opdracht om de ondersteunende diensten te transformeren van stafgestuurd naar ondersteunend aan het primaire proces.

Naast het crisisregieteam dat in het afgelopen voorjaar is ingesteld in verband met de Covid-19 crisis is de samenstelling van het managementteam (MT) in ontwikkeling. Begin 2021 wordt dit geëvalueerd om te kunnen komen tot een vaste samenstelling. De divisie Jeugd heeft twee divisiemanagers die werken volgens een regio-indeling: Almere/Zeewolde en Flevoland/IJsselland. Daarnaast zijn er de samenwerkende afdelingen Pleegzorg en Gezinshuizen, die rechtstreeks door de RvB worden aangestuurd. De divisie Volwassenen heeft twee divisiemanagers, één gericht op reguliere zorg en één gericht op intensieve zorg. De concernstaf is ondersteunend en adviserend aan het primaire proces, waarbij de vragen uit het primaire proces leidend zijn en leidinggevenden en teams worden ontzorgd.

Medezeggenschap
Triade Vitree kent een actieve Ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad (CCR) en Pleegouderraad (POR). De CCR en POR hebben het wettelijk recht op een gezamenlijke bindende voordrachtszetel in de raad van toezicht.

Voor meer informatie over Triade Vitree verwijzen wij u naar Triadevitree.nl

Raad van toezicht, visie op toezicht
De raad van toezicht (RvT) voelt zich primair verantwoordelijk voor het borgen van de belangen van de cliënten van Triade Vitree en voor hun directe omgeving. Goede zorg en de mogelijkheden die de cliënt heeft, staan hierbij centraal. Voor de invulling van zijn taken, is de RvT zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor zowel de formele kant van de toezicht op het bestuur van de organisatie, alsmede voor de maatschappelijke opgave van Triade Vitree die centraal staat in de organisatie. Deze maatschappelijke opgave wordt door de RvT gebruikt als toetsingskader bij alle besluiten die worden genomen door de RvB, of door de RvT zelf.

Formeel heeft de RvT als taak toezicht te houden op de wijze waarop de RvB de organisatie aanstuurt, vervult hij de werkgeversrol en zorgt ervoor dat Triade Vitree voorzien is van een competent bestuur. Hierbij beoordeelt de RvT geheel onafhankelijk de integraliteit en integriteit van de besluitvorming, afgezet tegen de belangen van alle partners en belanghebbenden van Triade Vitree. De RvT ziet er daarbij op toe dat de maatschappelijke opgave wordt gerealiseerd en vormt hiervoor een sparringpartner voor de RvB.

De RvT acht het verder van groot belang om ook een eigen meerwaarde voor Triade Vitree te vormen. De meerwaarde van de RvT dient tot uiting te komen in alle rollen van de RvT: toezichthouden, adviseur/sparringspartner, werkgever en ambassadeur. Tot slot ziet de RvT het als zijn taak om voor de lange termijn een bijdrage te leveren aan de continuïteit en de kwaliteit van de diensten en zorg die Triade Vitree levert, door de RvB te stimuleren om de bestaande dienstverlening verder te exploiteren en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, of te creëren. Al het bovenstaande wordt door de RvT ingevuld door open te reflecteren, het debat aan te gaan, door met een onafhankelijke blik naar de organisatie te kijken, te oordelen, te sparren en te steunen. Voor meer informatie over de toezichtsvisie: Toezichtvisie (triadevitree.nl)

Algemeen profiel raad van toezicht
Bij alle leden van de RvT dienen de volgende gedragscriteria aanwezig te zijn:
 • Persoonlijkheid: zelf-reflectief, om kunnen gaan met het spanningsveld -individu-team-organisatie, empathisch, autonoom en authentiek;
 • Kunnen opereren in teamverband en kunnen vasthouden aan een minderheidsstandpunt;
 • Vaardigheid in samenspel met anderen in besluitvorming; beschikken over analytisch vermogen en intuïtie.
Alle leden van de RvT:
 • zijn voldoende beschikbaar;
 • hebben een visie op integriteit en handelen transparant en integer;
 • zijn reflectief en bereid tot ontwikkeling ook over rol- en taakopvatting;
 • zijn onafhankelijk, in denken en handelen;
 • hebben affiniteit met het brede sociale domein;
 • hebben een relevant netwerk.
De RvT streeft naar diversiteit binnen de raad, zowel qua gender verhouding, leeftijd, culturele en sociale achtergrond als wat betreft professionele kennis, competenties en denkstijlen. De RvT ziet er op toe dat de competenties op de volgende terreinen in de RvT zijn vertegenwoordigd:
 • bestuurlijk
 • jeugdzorg
 • zorg algemeen / landelijk
 • financieel / economisch
 • personeel / management development / sociaal
 • zakelijk / ondernemer
 • innovatie
 • organisateontwikkeling
 • lokale overheid
 • digitale expertise

Het aantal geplande vergaderingen van de RvT bedraagt doorgaans zes per jaar (en vindt op dit moment plaats op maandagavonden), los van bijeenkomsten van commissies (ook ongeveer zes keer), bezoek aan een of meerdere locaties en de jaarlijkse zelfevaluatie. De agenda voor de vergaderingen van de RvT wordt door de RvT en het bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die aansluit op de jaarlijkse P&C cyclus. De RvT kent drie commissies: de kwaliteitscommissie, de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

De huidige raad van toezicht bestaat uit de volgende zes leden:

 • de heer drs. P.R. (Peter) Tiebout (voorzitter) - Partner Vreelandgroep
 • mevrouw drs. P.H.M (Patricia) Esveld - Voorzitter RvB Pro Persona
 • mevrouw mr. S (Shasta) Rötscheid - Advocaat
 • mevrouw drs. F. (Fennemiek) Gommer - Strategie & innovatieadviseur / eigenaar Caracta
 • de heer H.J.M. (Henk) Reimert - Organisatieadviseur / eigenaar Kamiano
 • de heer drs. R. (Rob) van Wuijtswinkel - Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Arnhem

In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn zal mevrouw Fennemiek Gommer in de loop van 2021 de raad verlaten. Voor het aanbrengen van een goede balans in de onderlinge werkverdeling heeft de raad besloten tot een tijdelijke uitbreiding naar zeven leden om vervolgens gefaseerd terug te gaan naar vijf.

Profiel specifiek
Ter aanvulling op de reeds aanwezige competenties is de raad op zoek naar:
 1. een lid met specifieke financiële achtergrond (RA, RC, CFO) en bij voorkeur bekend met de financieringsstromen in de langdurige zorg. Iemand die waar nodig, vanuit good governance, scherp kan inzoomen en kan helpen de PDCA cyclus smart te maken;
 2. een lid die vanuit een andere, meer wetenschappelijke en/of innovatieve invalshoek de verrassende en vernieuwende vragen van buiten naar binnen kan helpen stellen.
Het ligt in de verwachting dat de kandidaat op profiel 1 zal worden gevraagd zitting te nemen in de auditcommissie en de kandidaat op profiel 2 in de kwaliteitscommissie.

Zetel op bindende voordracht van CCR en POR
Zoals eerder vermeld hebben CCR en POR het wettelijk recht op een gezamenlijke bindende voordrachtszetel in de RvT. Van het lid op de voordrachtszetel wordt verwacht dat hij of zij net als de overige RvT leden medezeggenschap een warm hart toedraagt, in medezeggenschap meerwaarde ziet en bij voorkeur ervaring heeft met verschillende medezeggenschapsorganen binnen de gehandicaptenzorg. Op dit moment is deze voordrachtszetel niet ingevuld en wordt CCR en POR gevraagd hoe ze hier invulling aan willen geven. Indien de zetel zal worden ingevuld door een van de twee nieuwe leden worden CCR en POR actief betrokken in het selectietraject. Daarnaast wordt ook met de OR gesproken hoe zij invulling willen geven aan hun recht op voordracht en/of adviesrecht nieuwe leden RvT op grond van verschillende cao’s.

Bezoldiging
RvT leden ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de normen van de WNT 2.
De verwachte ingangsdatum van beiden leden zal zijn rond 1 mei 2021.

Procedure
Triade Vitree laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 15 februari een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan triadevitree@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Brechtje Reinders op 020-7267274.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de hiernavolgende data:
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie op 17 maart 2021 tussen 12.30 – 22.00 uur.
 • Optionele tweede gesprekronde in de week van 22 maart 2021. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer