tilburg university

decaan tilburg school of catholic theology

Tilburg University is een excellente academische omgeving waarin onderzoek en onderwijs plaatsvinden. Tilburg University heeft internationaal een hoog aanzien in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, is verankerd in de regio en een speler in de wereld, met een duidelijke internationaliseringsstrategie. Tilburg University streeft ernaar - onder het motto understanding society - de samenleving vooruit te helpen door het begrip van die samenleving te verdiepen. Verbonden als de universiteit is met de samenleving, zet zij excellent onderzoek in voor ‘het goede leven’ voor iedereen. Tilburg University leidt haar studenten op met het doel hun kennis, kunde en karakter te ontwikkelen die zij nodig hebben om de hedendaagse uitdagingen tegemoet te treden.
Governance
Tilburg University gaat uit van Stichting Katholieke Universiteit Brabant. Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met een open katholieke signatuur. Het stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van Tilburg University en vervult de functie van interne toezichthouder. De bestuurlijke taken en bevoegdheden komen grotendeels toe aan het college van bestuur. Op centraal niveau is de medezeggenschap vormgegeven in de universiteitsraad, waarin personeel en studenten zitting hebben. Op decentraal niveau vindt medezeggenschap plaats binnen de faculteiten en de divisies.

Organisatie
De primaire processen van onderzoek, onderwijs en impact zijn belegd binnen de vijf faculteiten en één business school van de universiteit die divers zijn in grootte en positionering: Economics & Management; Law; Social and Behavioral Sciences; Humanities and Digital Sciences; Catholic Theology alsmede TIAS School for Business and Society. De ondersteuning van die processen is georganiseerd binnen University Services welke is opgebouwd uit zeven divisies: Academic Services, Executive Services, Facility Services, Finance & Control, Human Resources, Library & IT Services en Marketing & Communication.

Tilburg University heeft ruim 18.000 bachelor- en (pre)masterstudenten (van wie ruim 18% met een niet-Nederlands paspoort met ongeveer 100 nationaliteiten), circa 1.800 fte medewerkers waarvan 1.045 fte wetenschappelijke staf en een jaaromzet van ruim € 225 miljoen.

De universiteit is grotendeels gehuisvest op een eigen campus aan de rand van Tilburg, met daarnaast kleinere locaties in het centrum van Tilburg, Utrecht en Den Bosch. De financiële positie van de universiteit is gezond en maakt het mogelijk om de sterke groei die de afgelopen jaren is gerealiseerd, te faciliteren.

De opgave is om de komende jaren nog meer van de aanwezige potentie te verzilveren. Dit vergt scherpe, strategische keuzes en uitvoering van de voornemens die zijn weergegeven in een gezamenlijk ontworpen en breed gedragen Strategisch Instellingsplan (2018-2021). Tegelijkertijd gaat eind 2020 de voorbereiding voor een nieuw strategisch plan van start voor de volgende periode.

Bestuur en management
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van Tilburg University en de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Elke School wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit een decaan, vice-decaan onderzoek, vice-decaan onderwijs en een faculteitsdirecteur. De ondersteunende divisies die samen University Services vormen worden ieder geleid door een divisiedirecteur. Er bestaan verschillende overlegstructuren en overlegmomenten tussen college van bestuur, decanen en directeuren gericht kennisuitwisseling, beraadslaging en besluitvorming.

De verwachtingen van studenten, medewerkers en de maatschappij over de wijze waarop Tilburg University verantwoordelijkheid neemt, openstaat voor samenwerking en transparant communiceert, zijn terecht hoog en groeien continu. Uitgaande van de eindverantwoordelijkheid van het college van bestuur voor het leiden en besturen van Tilburg University en de professionele autonomie van wetenschappers, wordt de besturingsfilosofie gekenmerkt door integraal management op decentraal niveau, gedeelde ondersteuning en een daarop toegesneden risicomanagement.

Tilburg School of Catholic Theology
De Tilburg School of Catholic Theology (TST) is gericht op de wetenschappelijke opleiding en het wetenschappelijk onderzoek in de katholieke theologie ten behoeve van alle geïnteresseerden, in het bijzonder diegenen die zich voorbereiden op pastorale of educatieve functies in de rooms-katholieke kerk of met een zending van deze. De TST is de enige faculteit voor de katholieke theologie in Nederland die door Rome kerkelijk erkend is. De TST kent de volgende studierichtingen: Bachelor Theologie (zowel in het Nederlands als in het Engels), Master Theologie, Master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing, en Master Christianity and Society (MaCS). De faculteit is gevestigd te Utrecht (hoofdvestiging) en Tilburg en verzorgt onderwijs op beide locaties. De TST heeft een formatie van circa 50 fte en een begrotingsbudget van circa 4,6 miljoen. Zie voor meer informatie de homepage van de School.

Uw opdracht
Als decaan heeft u de algemene leiding van de School, met inbegrip van de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de wetenschapsbeoefening en het onderwijs, c.q. de wetenschappelijke opleiding ten behoeve van ambten en functies waaraan een kerkelijke zending dan wel kerkelijke akkoordverklaring is verbonden (ambtsopleidingen). Tevens voert u het mandaat uit van het college van bestuur inzake het personeel en financieel beheer over de School, waarbij u wordt bijgestaan door een aan de School verbonden directeur. Als decaan werkt u mede aan het bestuur van de Universiteit door het voeren van overleg met het college van bestuur bij de voorbereiding van het strategisch plan en de universitaire begroting. U legt verantwoording af aan het college van bestuur en bent actief betrokken bij het afleggen van verantwoording over kerkelijke aspecten aan de Grootkanselier. Daartoe voert u regulier overleg met de Grootkanselier en de bisschoppen.

U krijgt de opdracht de TST verder te ontwikkelen en te leiden. Belangrijke aandachtsvelden waar u als eindverantwoordelijke van de School de komende jaren voor staat zijn:
 • de versterking van het wetenschappelijk onderzoek faciliteren door het opstarten van (inter)nationale onderzoeksprojecten en, in samenhang hiermee, promotieprojecten uit te schrijven;
 • de verdere ontwikkeling van onderwijs voor niet-Nederlandstalige theologie-opleidingen;
 • de groei van het studentenaantal;
 • een voortgezette internationalisering van de School;
 • de beoogde overdracht van de opleidingen van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing naar de School.

Uw profiel
De decaan:
 • is, of wordt, een aan de Tilburg University verbonden hoogleraar en voldoet aan de daarvoor geldende wetenschappelijke eisen;
 • is in staat in een complexe bestuurlijke context, strategisch beleid voor het bijzondere karakter van deze School te formuleren en daarvoor draagvlak te creëren, daarbij alert en flexibel inspelend op externe ontwikkelingen en veranderingen betreffende onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden;
 • beschikt over aantoonbare kennis, ervaring en capaciteiten op het gebied van het universitair bestuur en beheer;
 • heeft, naast het eigen wetenschappelijk specialisme dat past binnen een van de kerndisciplines van de School, een brede oriëntatie op de andere wetenschapsgebieden van de School en is interdisciplinair gevormd en georiënteerd;
 • beschikt over leiderschapskwaliteiten en draagt de leiderschapsvisie (Connected Leading) van Tilburg University uit;
 • heeft de bereidheid en het vermogen over de grenzen van de eigen School te kijken.  Is in staat om de School een herkenbare positie binnen de universiteit en in de samenleving te geven en daartoe alle relevante verbindingen te leggen;
 • is katholiek en beschikt over aantoonbare betrokkenheid bij de r.-k. kerk;
 • onderscheidt zich door zijn/haar rijkdom aan kennis, getuigenis van het christelijke en kerkelijke leven en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • kenmerkt zich door kennis, kunde en karakter zodanig, dat hij/zij effectief kan bijdragen aan de juiste doelen van een canoniek erkende faculteit;
 • voldoet tevens aan de eisen zoals verwoord in de apostolische constitutie Veritatis Gaudium, de Bijzondere Regelen (Special Statutes) en aan de eisen voor een nihil obstat, af te geven door de Congregatie voor Katholieke Opvoeding;
 • is in staat de School in de kerkelijke context van Nederland effectief te vertegenwoordigen;
 • is een inspirerende en verbindende persoonlijkheid met een open en exploratieve leiderschapsstijl gericht op dialoog;
 • geniet op basis van persoonlijkheid en inhoudelijke achtergrond het vertrouwen en gezag van de professionals van de School, de ondersteunende medewerkers en van de facultaire gemeenschap, vertegenwoordigd in de faculteitsraad alsmede het vertrouwen van de kerkelijke overheid;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is gericht op samenwerking;
 • beschikt over een voor de School relevant (internationaal) netwerk en is bereid dit ten dienste van de School in te zetten en verder te ontwikkelen;
 • toont creativiteit en vernieuwingskracht waar het gaat om de werving en het inspireren van studenten, en in het faciliteren van onderzoeksprojecten.
Wij nodigen nadrukkelijk ook vrouwen uit hun interesse kenbaar te maken.

Uw functieomvang
U bent voor 0,6 fte decaan. Voor de rest van uw aanstelling bent u actief als lid van de wetenschappelijke staf in onderwijs en onderzoek.

Uw arbeidsvoorwaarden
De functie van decaan wordt gewaardeerd conform de richtlijnen van de CAO van de Nederlandse Universiteiten als decaan 2 in salarisschaal 17. De functie van hoogleraar wordt gewaardeerd als hoogleraar 2 in de salarisschaal Hoogleraar 2. Tevens wordt een decaantoelage toegekend. De decaan wordt in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar, waarna het hoogleraarschap aan de Tilburg University kan worden gecontinueerd.
Tilburg University behoort tot Nederlands beste werkgevers en kent een buitengewoon goed arbeidsvoorwaardenpakket, zoals een vakantie-uitkering van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal verlofdagen en een keuzemodel arbeidsvoorwaarden. De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Procedure
Tilburg University laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan tiu@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Dino Dierks Duarte op +3120-7267272. Wij stellen suggesties van potentieel interessante kandidaten zeer op prijs.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangen mocht hebben.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer