universiteit van amsterdam

directeur bedrijfsvoering faculteit der geesteswetenschappen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een moderne, onderzoeksintensieve universiteit met een lange en rijke geschiedenis. De UvA is de grootste universiteit van Nederland met het breedste opleidingsaanbod. De universiteit is een intellectueel knooppunt met 34.000 studenten en 6.000 medewerkers, afkomstig uit meer dan honderd landen, verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

De UvA kent zeven faculteiten. Het College van Bestuur (CvB) en decanen geven, onder eindverantwoordelijkheid van het CvB, gezamenlijk richting aan de strategie en uitvoering van het beleid van de UvA binnen het zogeheten Centraal Bestuurlijk Overleg en binnen de kaders van een meerjarig plandocument, het Instellingsplan.

Het CvB en decanen laten zich adviseren door een aantal, deels bij wet vereiste organen. Op de eerste plaats zijn dat de wettelijke medezeggenschapsorganen (studentenraad en ondernemingsraad op facultair en centraal niveau, en hun gezamenlijke vergaderingen op centraal niveau). Daarnaast kent de UvA enkele vaste universitaire adviesorganen zoals op de terreinen van onderwijs (Universitaire Commissie Onderwijs), onderzoek (Universitaire Onderzoekscommissie), bedrijfsvoering (Bedrijfsvoeringsoverleg) en een ‘academisch geweten’ in de vorm van de Senaat.

Binnen de bestuurlijke inrichting van de Universiteit van Amsterdam worden drie bestuurslagen onderscheiden: het College van Bestuur, de faculteiten en de instituten voor onderwijs en onderzoek. Op deze drie bestuurlijke niveaus geldt het principe van integraal management: het College van Bestuur, de decanen en de instituutsdirecteuren dragen verantwoordelijkheid voor zowel het primaire proces (wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en valorisatie van onderzoek) als voor de ondersteuning.

De algemene dienstverlening binnen de UvA is ondergebracht in gemeenschappelijke diensten, waaronder het Administratief Centrum, Facility Services en ICT Services. De gemeenschappelijke diensten beschikken over een servicedesk voor medewerkers; daarnaast over een Service Level Agreement-manager die het aanspreekpunt is voor decanen, directeuren en afdelingshoofden van afnemers. Ook is er een Universiteitsbibliotheek, die verantwoordelijk is voor de collectievorming (fysiek en digitaal) voor de verschillende wetenschappelijke disciplines.

Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan de UvA vinden plaats op vier stadscampussen. De geestes- en gammawetenschappen bevinden zich hoofdzakelijk in het centrum van de stad, respectievelijk in het Universiteitskwartier en op de Roeterseilandcampus. Geneeskunde is geïntegreerd met het Amsterdam UMC en het onderwijs en het onderzoek in de bètawetenschappen vinden plaats op Amsterdam Science Park. Samen met de VU wordt het onderwijs en onderzoek in de tandheelkunde vormgegeven binnen ACTA.

Het CvB en de decaan maken gezamenlijk afspraken over de vertaling van het Instellingplan naar een facultaire meerjarenstrategie en financiële kaderstelling, vervat in een zogeheten Facultair Strategisch Plan (FSP) met een looptijd van zes jaar. Over de voortgang van het FSP vindt tweemaal per jaar overleg plaats tussen decaan en CvB.

Klik hier voor meer informatie over het besturingsmodel UvA.

Klik hier voor informatie over de UvA.

Over de Faculteit der Geesteswetenschappen
De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een dynamische omgeving voor onderwijs en onderzoek binnen een breed spectrum van gevestigde en gerenommeerde disciplines op het gebied van taal, cultuur en regiostudies, geschiedenis en religie, archeologie, kunst, cultuur, media en filosofie. Ook zijn er tal van vooruitstrevende onderzoeksvelden zoals nieuwe media, cognitie, digital humanities, artificial intelligence en conservering en restauratie.

De FGw verzorgt 31 bacheloropleidingen, waarvan negen (ook) Engelstalig, en meer dan tachtig veelal Engelstalige masterprogramma’s. Bij de FGw studeren 8000 studenten, van wie ruim 1900 afkomstig zijn uit het buitenland. De vijf facultaire research schools en het interfacultaire Institute for Logic, Language en Computation staan mede door hun interdisciplinaire aanpak internationaal hoog aangeschreven.

De FGw profileert zich nadrukkelijk als een kennisinstituut dat midden in de samenleving staat. Zij werkt samen met talrijke culturele en maatschappelijke instellingen en bedrijven in Amsterdam. Denk hierbij aan wetenschappelijke instellingen zoals het humanities cluster van de KNAW (Huygens ING, Meertens Instituut en IISG) en NWO-instituten, podia, musea en andere erfgoedinstellingen, aan de gemeente en eigen start-ups die een spin-off zijn van het facultaire onderwijs en onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de faculteit.

Facultaire uitdagingen
De faculteit heeft als missie om midden in de stad te staan, niet alleen in letterlijke zin door middel van de huisvesting, maar vooral ook inhoudelijk door in haar activiteiten de verbinding met de samenleving en externe partners te zoeken en te versterken. Daartoe is het programma Humanities in context opgezet, dat zowel betrekking heeft op onderwijs, onderzoek als de infrastructuur. Er wordt onder andere gewerkt aan de realisatie van een Onderzoeksgebouw, waar de verschillende labfuncties van de faculteit een plek zullen krijgen en waar co-creatie met maatschappelijke partners en andere onderzoeksinstellingen zoals de KNAW wordt gezocht. Daarnaast loopt er een programma voor herhuisvesting, waarbij alle onderdelen van de faculteit dichtbij elkaar zullen worden gebracht in het zogeheten Universiteitskwartier.

De faculteit zal de thema’s uit het komende Instellingsplan van de UvA voor de periode 2021-2026 vertalen naar een FSP voor dezelfde periode. Een aandachtspunt is dat ook in de universitaire bedrijfsvoering en ondersteuning rekening wordt gehouden met de specifieke eisen en wensen vanuit de geesteswetenschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het universitaire programma Onderwijslogistiek, dat directe impact zal hebben op de facultaire onderwijsondersteunende processen.

Tevens zijn er landelijk en globaal ontwikkelingen op het gebied van de financierbaarheid en bekostiging van het hoger onderwijs, met potentiële impact op de geesteswetenschappen. Denk aan de gevolgen van de coronapandemie voor het onderwijs, of aan de politieke discussie rondom het rapport-Van Rijn.

Aanleiding
De huidige directeur bedrijfsvoering van de FGw vertrekt per 1 november a.s. uit zijn positie; hij is benoemd tot Directeur Bibliotheken voor de UvA en de HvA. Dit maakt dat er een werving- en selectietraject gestart wordt voor een opvolger.

Rol directeur bedrijfsvoering
De decaan is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de faculteit. Het mandaat inzake bedrijfsvoering, dat hij van het CvB heeft ontvangen, wordt door de decaan ondergemandateerd aan de directeur bedrijfsvoering van de faculteit. 

De decaan wordt in de vervulling van zijn taken bijgestaan door een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit de onderwijsdirecteuren van resp. College en Graduate School, de facultaire onderzoekdirecteur, de directeur bedrijfsvoering en een student-lid DB. Het DB stelt gezamenlijk de doelen vast en werkt aan het behalen ervan door middel van het ontwikkelen en vaststellen van beleid. Ook is het DB verantwoordelijk voor het toezien op een juiste uitvoering van het beleid en het evalueren en verbeteren daarvan. De decaan blijft hierbij eindverantwoordelijk.

Klik hier voor het Organogram besturingsmodel Faculteit der Geesteswetenschappen.

Binnen het DB van de faculteit is de directeur bedrijfsvoering, gegeven de eindverantwoordelijkheid voor de decaan, belast met de (strategische) ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het terrein van de bedrijfsvoering: de portefeuilles personeel, gebouwbeheer en huisvestingsontwikkeling, ICT, onderwijslogistiek, archivering en financiën & control. De directeur bedrijfsvoering heeft hiertoe het onder mandaat voor het Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP).

De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor:
 • Vaststellen van de structuur en organisatie van het OBP;
 • Zorg dragen voor ondersteunende processen op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel, facilitaire zaken, ICT;
 • Leidinggeven aan het OBP;
 • Vertegenwoordigen van de faculteit in UvA-brede projecten en overleggen op het gebied van bedrijfsvoering.

Goede samenwerking zowel binnen de faculteit als in de relatie met de centrale UvA-brede afdelingen is een voorwaarde om goed te functioneren. De vraagstukken zijn divers en vragen van het DB dat het de verbinding weet te maken tussen het primaire proces (onderwijs en onderzoek) en de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is complex in die zin dat onderzoek, projecten en onderwijs ieder hun eigen dynamiek en verantwoordingssystematiek hebben.

De directeur bedrijfsvoering moet visie hebben op de aansturing van de bedrijfsvoering en organisatie van een faculteit, gegeven de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op centraal niveau binnen de UvA en lager in de faculteit. In de nu vigerende structuur is de directeur bedrijfsvoering voorzitter van het Managementteam (MT) van de faculteit, waarin de hoofden van de ondersteunende afdelingen vertegenwoordigd zijn, en ook van het Facultair Overleg Bedrijfsvoering, waarin zitting hebben de leden van het MT, de hoofden bedrijfsvoering van de acht afdelingen waarin het wetenschappelijk personeel van de faculteit is ondergebracht en de bedrijfsvoerders van de drie instituten van de faculteit (CoH, GSH, AIHR).

Werkzaamheden directeur bedrijfsvoering
 • Draagt zorg, binnen de UvA-brede kaders, voor de strategische ontwikkeling en effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de faculteit. Staat garant voor een optimale inzet en een optimaal beheer van financiële, personele en materiële middelen. De jaarlijkse begroting van de faculteit bedraagt circa M€ 98.
 • Werkt samen met collega’s (DB, faculteitsbureau) aan het realiseren van de ambities van de faculteit.
 • Is verantwoordelijk voor de aansturing van de portefeuilles financiën, personeel, onderwijslogistiek, huisvestingsontwikkeling en ICT van de faculteit.
 • Geeft op coachende wijze leiding aan de hoofden van de afdelingen van het faculteitsbureau (Financiën & control, Communicatie & marketing, Informatiemanagement, Onderzoek, Onderwijsbeleid, Educational Service Center, P&O, (Her)huisvesting en Bestuurssecretariaat) en aan de hoofden bedrijfsvoering van de afdelingen in totaal circa 150 fte.
 • Draagt er zorg voor dat de managementinformatie die de faculteit gebruikt op orde is en dat het management van de benodigde informatie wordt voorzien.
 • Draagt als lid van het UvA-brede bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) bij aan het ontwikkelen en implementeren van de bedrijfsvoering binnen de universiteit.
Functie-eisen
 • Afgeronde academische opleiding.
 • Beschikt over financieel-economische kennis en het vermogen om financieel beleid te ontwikkelen en te implementeren die de strategie van de faculteit ondersteunt.
 • Kennis van en ruime ervaring met het aansturen van ondersteunende processen in een internationaal georiënteerde, kennisintensieve organisatie (bij voorkeur wetenschappelijk onderwijs met een grote onderzoekscomponent).
 • Ruime ervaring als leidinggevende in complexe organisaties.
 • Strategisch inzicht met kennis en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Combineert dit met implementatiekracht en adviesvaardigheden en is in staat een verbindende schakel te zijn tussen het inhoudelijk gerichte bestuur en de (beleids)ondersteunende organisatie.
 • Begrip van bedrijfsinformatiesystemen, in te zetten voor administratieve inrichtingsvraagstukken, procesoptimalisatie en managementinformatie. 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels.
 • Kennis van en affiniteit met de geesteswetenschappen.
Competenties
 • Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen strategie en uitvoering. Gaat waar nodig de diepte in, om begrip van en grip op een zaak te krijgen.
 • Is in staat om bedrijfsvoering te verbinden met onderwijs, onderzoek en valorisatie en zo een stevige inhoudelijke sparringpartner op alle portefeuilles te zijn voor de decaan, de andere leden van het DB en de hoofden van het MT.
 • Heeft het vermogen om te inspireren, visie en beleid over het voetlicht te brengen, te verbinden en open te staan voor de mening van anderen.
 • Is bestuurlijk consistent: in staat om een na zorgvuldige afstemming gekozen lijn vast te houden en uit te dragen.
 • Beschikt over sterke managementvaardigheden: een collegiaal bestuurder en als leidinggevende stimulerend, integer, helder in de communicatie en een goede mentor.
 • Heeft oog voor verschillende belangen en zorgt voor een goede balans tussen de belangen van het primaire proces, de facultaire bedrijfsvoering en de centrale kaders.
 • Heeft het vermogen om op te treden als een aansprekende vertegenwoordiger van de faculteit, zowel intern als extern. Daarbij in staat om op overtuigende wijze de belangen van FGw zowel in- als extern te behartigen.
 • Heeft het vermogen om samenwerkingsrelaties met externe partners op te bouwen en te onderhouden, ondersteunend aan de facultaire strategie.
Arbeidsvoorwaarden
Op deze functie is het UFO-profiel directeur bedrijfsvoering (schaal 16 cao Nederlandse Universiteiten) van toepassing. Het bruto-jaarsalaris bij een fulltime aanstelling inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering bedraagt maximaal € 116.826,- ,- en is afhankelijk van ervaring.

Procedure
De FGw laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vòòr 31 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan uva@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Dino Duarte op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

De directeur bedrijfsvoering wordt, na het doorlopen van een sollicitatieprocedure, benoemd door de decaan, met goedkeuring van het CvB  en nadat hierover het advies van de facultaire Ondernemingsraad is ingewonnen. 

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Planning
Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende momenten:
 • Een eerste ronde van gesprekken op donderdag 19 november tussen 14.00 uur en 19.00 uur;
 • Een tweede ronde van gesprekken op woensdag 25 november tussen 12.00 uur en 15.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer