uwv

directeur uitvoering sociaal medische zaken

Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen en zorgt ook voor zingeving in het leven. Op die manier draagt werk bij aan een goede (mentale) gezondheid en fungeert “arbeid als medicijn”. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. Door een deskundige en efficiënte uitvoering van en handhaving op met name de WW, WIA, Wajong, WAZO en Ziektewet. Zo bouwt UWV iedere dag verder aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. 
UWV voert deze taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De samenleving stelt daarbij steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening door UWV. Bij het uitvoeren van zijn maatschappelijke opdracht legt UWV daarom de nadruk op de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van zijn medewerkers. Alles met één doel: een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. Want hoe meer mensen meedoen, des te beter dat is: voor de samenleving, de economie en voor de toekomst.
 
De UWV-organisatie bestaat uit verschillende directies. UWV is landelijk georganiseerd in twaalf districten waar dienstverlening plaatsvindt. Dit betreft elf regio’s in Nederland en het onderdeel Bijzondere Zaken: dit laatste onderdeel is verantwoordelijk voor alle UWV-activiteiten in het buitenland, (ex) UWV-medewerkers en burgers met een bijzondere maatschappelijke positie.
Bij UWV werken ongeveer 22.000 medewerkers verspreid over het hele land. De activiteiten voor het primaire proces zijn ondergebracht in zeven directies: Uitkeren, Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant & Service en Gegevensdiensten, Bezwaar en Beroep, en Handhaving. UWV beschikt over zeven ondersteunende stafdirecties: Bestuurszaken, Accountantsdienst, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.
 
Divisie Sociaal Medische Zaken
SMZ is een van de kerndivisies van UWV: zij vervult de rol van poortwachter, adviseur en herstelbegeleider. Binnen de divisie beoordelen de professionals (onder andere verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) tot welke werkzaamheden iemand nog wel in staat is, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en situatie van de klant. In de sociaal-medische beoordeling geven ze ook aan welk type werk daarin nog passend is. Zo leveren de professionals van SMZ de bouwstenen voor het opstellen van een re-integratieadvies. Tevens vormt de beoordeling de basis voor het verkrijgen van een uitkering als werken (tijdelijk) niet meer mogelijk is. SMZ werkt intensief samen met andere directies van UWV, gemeenten, en diverse beroepsorganisaties waaronder de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Sociale Verzekeringsbank.
 
Agenda van de toekomst
UWV heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en minister Koolmees van SZW belangrijke afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen op te vangen. Zo maakt UWV de komende jaren de omslag naar een nieuwe werkwijze voor sociaal-medische dienstverlening en wordt gewerkt aan een effectievere inzet van de verzekeringsarts bij de uitvoering van de Ziektewet. Deze maatregelen dragen bij aan de verbetering van dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden, verlichten de oplopende werkdruk en maken het beroep van verzekeringsarts aantrekkelijker.
 
De divisie is volop in ontwikkeling en heeft voor de komende jaren een aantal strategische doelstellingen geformuleerd:
 
 • SMZ brengt een goede balans aan tussen een aansprekende inhoudelijke en professionele visie en een efficiënte bedrijfsvoering. De besturingsfilosofie is erop geënt dat de professionals hierin in de lead zijn en stafeenheden ondersteunend zijn aan het primaire proces.
 • Op dit moment wordt een overgang voorbereid naar duaal management met een leiderschapsstijl die past bij hoogopgeleide professionals. Deze is erop gericht om medewerkers in staat te stellen eigenaarschap, vakmanschap en leiderschap te nemen . Iedereen wordt gewaardeerd om zijn/haar bijdrage, werkt teamgericht en is zich bewust van de betekenis van het eigen werk. Dit vindt plaats binnen duidelijke inhoudelijke en bedrijfsmatige gemeenschappelijke kaders.
 • De samenwerking met strategische externe partners wordt gecontinueerd en uitgebouwd binnen het domein van arbeid en gezondheid. Verworven kennis en vaardigheden worden actief gedeeld met anderen.
 
De divisie bestaat uit circa 5.000 medewerkers (4.997 fte, 400 miljoen budget) verdeeld over twaalf districten: het kent een drieledige gelaagdheid van directie, districtsmanagers en managers SMZ die leidinggeven aan de uitvoerende teams. Het team is de primaire eenheid binnen de divisie waarbij de managers de professionals faciliteren in hun dagelijkse werkzaamheden. Het teamgericht werken is erop gericht om verschillende expertisegebieden  te bundelen in het belang van een goede beoordeling. De professionele lijn is hierin bepalend waarbij het sturen op eigenaarschap en vakmanschap c.q. professionele verantwoordelijkheid leidend is.
 
De kwaliteit van beoordeling en professionaliteit van dienstverlening zijn hierin key: het op orde houden van de capaciteit aan geregistreerde en gecertificeerde professionals blijft een grote uitdaging zeker in het licht van de bestaande opdracht en toename van uitvoeringstaken die in het verschiet liggen. Onderlinge samenwerking en vertrouwen in elkaar vormen hierin het fundament waarbij geïnvesteerd wordt in leren en permanente ontwikkeling.
 
Opgaven
De COVID-19 crisis heeft een grote impact op de uitvoering van de gewone taken van UWV, zo ook voor de divisie SMZ. De balans tussen vraag en aanbod is hierin een continu aandachtspunt: de vraag naar medische beoordelingen is groter dan de divisie SMZ op dit moment aan kan en de vraag naar de SMZ-expertise blijft toenemen de komende jaren. In 2021 is flink geïnvesteerd in de uitbreiding van taakdelegatie, een aangepaste vraaggerichte methodiek van herbeoordelingen en het monitoren van klantgroepen. Door het beter op orde brengen van de randvoorwaarden voor de uitvoering voorziet SMZ een structureel hogere outputrealisatie. De bedrijfsvoering is gericht op meer samenhang en helderheid. Ook wordt er permanent geïnvesteerd in kennis en innovatie waarbij hybride werken de norm is met toepassing van hedendaagse technologie zoals  het uitwisselen van informatie via Zivver en MS Teams. In de toekomst zullen deze en andere instrumenten meer ingezet worden bij de specifieke dienstverlening per klantgroep. Het werven, opleiden en begeleiden van nieuwe professionals helpen om de capaciteit aan geregistreerde en gecertificeerde professionals op gelijk niveau te houden, wat cruciaal is gezien de verwachte uitstroom van pensioengerechtigde werknemers in de toekomst. 
 
Bij een daadkrachtige, flexibele wendbare inrichting van processen passen de daarbij behorende cultuur en gedrag van medewerkers. De directeur Uitvoering die SMZ voor ogen heeft is gericht op samenwerking, inspirerend, verbindend en coachend. Een natuurlijk leider die gewend is te werken met (medische) professionals in combinatie met bedrijfsvoeringaspecten. Hij/zij is van de juiste interventie op het juiste moment. Hij/zij maakt duidelijke afspraken over de resultaten die worden verwacht en biedt ruimte en vertrouwen om die resultaten te kunnen bereiken.
 
De functie directeur Uitvoering SMZ
De directeur Uitvoering draagt bij aan de visie, missie en strategie van UWV en vertaalt deze naar de uitvoering en implementatie voor SMZ. Het inrichten van de klant- en werkprocessen zijn kaderstellend voor de besturing van en de uitvoering binnen de divisie. Binnen deze kaders heeft de directeur Uitvoering de verantwoordelijkheid en ruimte om passende maatregelen te treffen die ertoe leiden dat afspraken met klanten en opdrachtgevers worden gerealiseerd. Samenwerking tussen en met de divisies Werkbedrijf, Uitkeren en Klant & Service vormt een belangrijke pijler om tot een UWV-brede eenheid in uitvoering te komen.
 
SMZ kent een meervoudige directie onder leiding van de Algemeen Directeur SMZ (mw. Wendela Hingst). De directeur Uitvoering werkt hierin duaal samen met de directeur Innovatie & Professionalisering (dhr. Ronald Broeders). Het directieteam bestaat voorts uit een directeur IV (dhr. Fred Hoekstra). Het directieteam laat zich structureel adviseren door landelijke adviseurs, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. De directeur Uitvoering opereert op strategisch/tactisch niveau en ressorteert onder de Algemeen Directeur SMZ.
 
De omslag in de werkwijze van UWV en SMZ in het bijzonder vraagt van de directeur een duidelijke koers om te komen tot een toekomstbestendige en mensgerichte uitvoering. Hierin zijn heldere resultaatgebieden gedefinieerd op het terrein van strategie en uitvoering, leiderschap, bedrijfsvoering en organisatie-inrichting, digitalisering en innovatie, organisatieontwikkeling & cultuur. De directeur die wij zoeken vervult een voorbeeldrol en is zichtbaar binnen en buiten de divisie: je houdt overzicht en staat voor gemaakte keuzes. Je bent sterk in het managen van heldere verwachtingen en vertrouwen vormt de basishouding van waaruit je werkt.
  
De kandidaat
Als ideale kandidaat:
 • Beschik je over academisch werk- en denkniveau en heb je ruime ervaring in het aansturen van (medische) professionals in complexe grote organisaties. Je hebt gewerkt vanuit een duale constructie op strategisch/tactisch niveau waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor alle facetten van bedrijfsvoering van doelstelling tot realisatie. Je legt daarbij de verbinding met de inhoudelijke visie en doelstellingen van SMZ en de professionals die daar werken.
 • Je hebt ervaring in het succesvol leiden van een grote veranderopgave binnen een grote maatschappelijke, dan wel zorgorganisatie en bent in staat mensen mee te nemen in een sterk (cultuur) veranderende (digitale) omgeving.
 • Je bent een dienend leider en in staat om een motiverende en uitdagende werkomgeving te creëren opdat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Affiniteit met HR & organisatieontwikkeling zijn hierin onontbeerlijk naast ervaring met bedrijfsvoering.
 • Je brengt frisse energie, waarbij je professionals weet te inspireren en te motiveren. Je hebt een ondernemend karakter en het lef om heldere keuzes te maken. Je geeft richting en sturing, bent samenwerkingsgericht en toegankelijk in uitstraling en zichtbaarheid.
 • Je beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen. Je biedt op respectvolle wijze tegenwicht en creëert kritisch vermogen om je heen om de ingezette koers binnen SMZ te versnellen en te laten slagen.
 • Je bent dienstverlenend en ziet de meerwaarde van samenwerking met ketenpartners in al haar facetten om tot een optimale uitvoering te komen.  
 • Je bent een teamplayer en gaat voor het samen behalen van resultaten, pakt door waar nodig en spreek jouw medewerkers aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen.
 • Je beschikt over een open en transparante opstelling naar de districtsmanagers en landelijke adviseurs, met een warme zakelijkheid: mensgericht en open voor verschillende opvattingen en invalshoeken.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden. De functie is ingeschaald in salarisschaal 16 conform CAO UWV met een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket.
 
Procedure
UWV laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen voor 10 september 2021 hun interesse kenbaar maken middels een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan uwv@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 0207267274.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
 
Je ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van jouw sollicitatie. Wij verzoeken contact op te nemen met ons kantoor indien deze bevestiging niet ontvangen wordt.
 
 
Planning
Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende momenten:
 • Eerste ronde van gesprekken op woensdag 15 september tussen 09.00 uur en 14.00 uur;
 • Een tweede ronde van gesprekken op donderdag 16 september tussen 14.00 uur en 17.30 uur;
 • Een ronde van adviesgesprekken op woensdag 22 september, tijden nog onbekend;
 • Een gesprek met de Medezeggenschap op vrijdag 24 september, tijden nog onbekend.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer