UWV

directeur sociaal medische zaken

Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen en zorgt ook voor zingeving in het leven. Op die manier draagt werk bij aan een goede (mentale) gezondheid en fungeert “arbeid als medicijn”. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. Door een deskundige en efficiënte uitvoering van en handhaving op met name de WW, WIA, Wajong, Wazo en Ziektewet. Zo bouwt UWV iedere dag verder aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. 
UWV voert deze taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De samenleving stelt daarbij steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening UWV. Bij het uitvoeren van zijn maatschappelijke opdracht legt UWV daarom de nadruk op de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van zijn medewerkers. Alles met een doel: een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. Want hoe meer mensen meedoen, des te beter dat is: voor de samenleving, de economie en voor de toekomst.

De UWV-organisatie bestaat uit verschillende directies. UWV is landelijk georganiseerd in twaalf districten waar dienstverlening plaatsvindt. Dit betreft elf regio’s in Nederland en het onderdeel Bijzondere Zaken: dit laatste onderdeel is verantwoordelijk voor alle UWV-activiteiten voor het buitenland, (ex) UWV-medewerkers en burgers met een bijzondere maatschappelijke positie.
Bij UWV werken ongeveer 22.000 medewerkers verspreid over het hele land. De activiteiten voor het primaire proces zijn ondergebracht in zeven directies: Uitkeren, Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant & Service en Gegevensdiensten, Bezwaar en Beroep en Handhaving. UWV beschikt over zeven ondersteunende stafdirecties: Bestuurszaken, Accountantsdienst, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.

Divisie Sociaal Medische Zaken

SMZ is een van de kerndivisies van UWV: zij vervult de rol van poortwachter, adviseur en herstelbegeleider. Binnen de divisie beoordelen de professionals (onder andere verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) tot welke werkzaamheden iemand nog wel in staat is, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en situatie van de klant. In de sociaal-medische beoordeling geven ze ook aan welk type werk daarin nog passend is. Zo leveren de professionals van SMZ de bouwstenen voor het opstellen van een re-integratieadvies. Tevens vormt de beoordeling de basis voor het verkrijgen van een uitkering als werken (tijdelijk) niet meer mogelijk is. SMZ werkt intensief samen met andere directies van UWV, gemeenten, en diverse beroepsorganisaties waaronder de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Sociale Verzekeringsbank.

Agenda van de toekomst

UWV heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en minister Koolmees van SZW belangrijke afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen op te vangen. Zo maakt UWV de komende jaren de omslag naar een nieuwe werkwijze voor sociaal-medische dienstverlening en wordt gewerkt aan een effectievere inzet van de verzekeringsarts bij de uitvoering van de Ziektewet. Deze maatregelen dragen bij aan de verbetering van dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden, verlichten de oplopende werkdruk en maken het beroep van verzekeringsarts aantrekkelijker.

De divisie is volop in ontwikkeling en heeft voor de komende jaren een aantal strategische doelstellingen geformuleerd:
 • SMZ brengt een goede balans aan tussen een aansprekende inhoudelijke en professionele visie en een efficiënte bedrijfsvoering. De besturingsfilosofie is erop geënt dat de professionals hierin in de lead zijn en stafeenheden ondersteunen aan het primaire proces.
 • Op dit moment wordt een overgang voorbereid naar duaal management met een leiderschapsstijl die past bij hoogopgeleide professionals. Deze is erop gericht om medewerkers eigenaarschap, vakmanschap en leiderschap te tonen en laten ervaren. Iedereen wordt gewaardeerd door die bijdrage, werkt teamgericht en is zich bewust van de betekenis van het eigen werk.
 • De samenwerking met strategische externe partners wordt gecontinueerd en uitgebouwd binnen het domein van arbeid en gezondheid. Verworven kennis en vaardigheden worden actief gedeeld met anderen.
De divisie bestaat uit circa 5.000 medewerkers (4.997 fte, 400 miljoen budget) verdeeld over twaalf districten: het kent een drieledige gelaagdheid van directie, districtsmanagers en managers SMZ die leidinggeven aan de uitvoerende teams. Het team is de primaire eenheid binnen de divisie waarbij de managers de professionals faciliteren in hun dagelijkse werkzaamheden. Het teamgericht werken is erop gericht om verschillende functies te bundelen in het belang van een goede beoordeling. De professionele lijn is hierin bepalend waarbij het sturen op eigenaarschap en vakmanschap c.q. professionele verantwoordelijkheid leidend is.

De kwaliteit van beoordeling en professionaliteit van dienstverlening zijn hierin key: het op orde houden van de capaciteit aan geregistreerde en gecertificeerde professionals blijft een grote uitdaging zeker in het licht van de taakstelling en toename van uitvoeringstaken die in het verschiet liggen. Onderlinge samenwerking en vertrouwen in elkaar vormen hierin het fundament waarbij geïnvesteerd wordt in leren en permanente ontwikkeling.

Opgaven

De huidige crisis heeft een grote impact op de uitvoering van de gewone taken van UWV, zo ook voor de divisie SMZ. De balans tussen vraag en aanbod is hierin een continu aandachtspunt: de vraag naar medische beoordelingen is groter dan de divisie SMZ op dit moment aan kan en de vraag naar de SMZ-expertise blijft toenemen de komende jaren. In 2020 is flink geïnvesteerd in de uitbreiding van taakdelegatie, een aangepaste vraaggerichte methodiek van herbeoordelingen en het monitoren van klantgroepen. Door het beter op orde brengen van de randvoorwaarden voor de uitvoering voorziet SMZ een structureel hogere outputrealisatie. De bedrijfsvoering is gericht op meer samenhang en helderheid. Ook wordt er permanent geïnvesteerd in kennis en innovatie waarbij hybride werken de norm is met toepassing van hedendaagse technologie zoals beeldbellen, het uitwisselen van informatie via Zivver en MS Teams. In de toekomst zullen deze en andere instrumenten meer ingezet worden bij de dienstverlening per klantgroep. Het werven, opleiden en begeleiden van nieuwe professionals helpen om de capaciteit aan geregistreerde en gecertificeerde professionals op gelijk niveau te houden gezien de verwachte uitstroom van pensioengerechtigde werknemers in de toekomst. 

Bij een daadkrachtige, flexibele wendbare inrichting van processen past het daarbij behorende cultuur en gedrag van medewerkers. De directeur die SMZ voor ogen staat is dienstbaar, inspirerend, verbindend en coachend. Een gezagsvol persoon die aandacht heeft voor de (medische) professionals in combinatie met aandacht voor bedrijfsvoering. Hij/zij is van de juiste interventie op het juiste moment. Hij/zij maakt duidelijke afspraken over de resultaten die worden verwacht en biedt ruimte en vertrouwen om die resultaten te kunnen bereiken.

De functie directeur

Als directeur SMZ lever je een bijdrage aan de missie, visie en strategie van het UWV: op basis daarvan vertaal je in samenspraak met het directieteam SMZ de visie, missie en strategie voor de doelstellingen van de divisie. Tevens ben je verantwoordelijk voor de executie en implementatie van deze strategie. Je bent voorzitter van het directieteam SMZ en overlegpartner van de onderdeelcommissie van de OR en de cliëntenraad SMZ. Je geeft leiding aan de divisie SMZ in lijn met de maatschappelijke rol van UWV, de wet- en regelgeving en het UWV-brede beleidskader teneinde de doelstellingen van de divisie op een effectieve en efficiënte wijze te realiseren. Je rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en participeert in het UWV-brede directieteam (DT).

De kandidaat

Als ideale kandidaat:
 • Beschik je over academisch werk- en denkniveau en heb je ruime ervaring in het leiden van medische professionals in complexe grote organisaties. je hebt gewerkt vanuit een duale constructie op strategisch niveau waarbij je verantwoordelijk bent geweest van doelstelling tot realisatie.
 • Je hebt ervaring met het succesvol aansturen van een grote maatschappelijke/zorg organisatie en ben je in staat mensen mee te nemen in een sterke (cultuur) veranderende (digitale) omgeving.
 • Je brengt frisse energie, waarbij je professionals weet te inspireren en te motiveren. Je hebt een ondernemend karakter en het lef om heldere keuzes te maken. Je geeft richting en sturing, bent goed benaderbaar en toegankelijk in uitstraling en zichtbaarheid.
 • Je hebt sterke affiniteit met het openbaar bestuur en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen. Je biedt tegenwicht op respectvolle wijze en creëert kritisch vermogen om je heen om de ingezette koers binnen SMZ te versnellen en te laten slagen.
 • Je hebt ervaring opgedaan in diverse omgevingen waardoor je makkelijk “buiten” met “binnen” verbindt en vice versa en waarbij samenwerking met ketenpartners in al haar facetten een belangrijk thema is.
 • Je beschikt over persoonlijk gezag en overzicht, en vervult de rol van boegbeeld zowel in- als extern. Je bent sterk in het managen van stakeholders en verwachtingen op bestuurlijk niveau.
 • Je bent een teamplayer en gaat voor het samen behalen van resultaten, pakt door waar nodig en spreek jouw medewerkers aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen.
 • Je beschikt over een open en transparante opstelling naar de medezeggenschap en een warme zakelijkheid: mensgericht en open voor verschillende opvattingen en invalshoeken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden. De functie is ingeschaald in salarisschaal 17 conform CAO UWV.

Procedure

UWV laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen voor 21 mei 2021 hun interesse kenbaar maken middels een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan uwv@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 0207267274.

Je ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van jouw sollicitatie. Wij verzoeken contact op te nemen met ons kantoor indien deze bevestiging niet ontvangen wordt.

Planning

De planning voor de gesprekken bij in deze werving worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer