Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

bestuursleden

V&VN is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De vereniging is ontstaan na een juridische fusie in 2006, van een koepelvereniging met 32 zelfstandige verenigingen. Sinds 2006 sluiten regelmatig zelfstandige beroeps-verenigingen aan. In dertien jaar tijd is de vereniging gegroeid van 17.500 naar ruim 105.000 leden. De vereniging beheert een (privaat) kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden, en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van het publieke verpleegkundig specialistenregister. De verschillende specialisaties binnen de verpleegkunde worden behartigd door 41 afdelingen en platforms. Dit zijn organisatorische eenheden, die voornamelijk voort zijn gekomen uit de vroegere zelfstandige beroepsverenigingen. De vereniging wordt ondersteund door een bureau dat is gevestigd in Utrecht. Hier werken circa 100 medewerkers samen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging.
Ontwikkelingen
Nadat het voltallige bestuur vorig jaar zomer is afgetreden is een bestuur a.i. benoemd die van de Ledenraad de vernieuwing van de vereniging als belangrijkste opdracht heeft meegekregen. Al geruime tijd is een brede discussie gaande met leden en met bestuurders van verenigings-organen over de toekomstbestendigheid van de vereniging. Hoewel de formele afronding van deze discussie pas later in het jaar plaatsvindt, worden  de contouren van een nieuwe structuur en de bijbehorende samenwerking, steeds beter zichtbaar. In pilots worden deze contouren het komend jaar nader uitgewerkt.

Vooruitlopend daarop willen Ledenraad en het bestuur a.i. van V&VN van start gaan met de inrichting van een nieuw, definitief verenigingsbestuur. Het voornemen daarbij is eerst te komen tot een aanvulling van bestuursleden en vervolgens een voorzitter te werven, waarna de huidige bestuursleden a.i. zullen aftreden.

Het concept plan Vereniging Nieuwe Stijl koerst op een sterkere positionering als BEROEPSvereniging. V&VN moet een podium bieden om met vakgenoten te praten over de inhoud en ontwikkeling van het vak. V&VN is vertegenwoordigd aan relevante landelijke bestuurlijke tafels en kiest een coöperatieve opstelling, en wanneer nodig een wat meer activistische. Gestreefd wordt naar  meer clustering van afdelingen, met daarnaast sterke besturen voor elk van de drie binnen V&VN onderscheiden beroepen. Op die manier moet een sterkere bestuurlijk vertegenwoordiging vanuit de onderdelen van V&VN mogelijk worden gemaakt.

Op dit moment (zomer 2020) is de rol en de bemensing van de cluster- en beroepsbesturen nog niet geheel uitgewerkt. Deze uitwerking geschiedt de komende maanden, en zal in 2021 worden ‘beproefd’ in pilots. Voor het verenigingsbestuur betekent dat dat het een periode van transitie ingaat, waarin na verloop van tijd de focus steeds meer wordt verlegd naar de strategische thema’s (terwijl de beroepsinhoudelijke thema’s meer verschuiven naar de cluster- en beroepsbesturen). In deze overgangsperiode zal het nieuwe bestuur zich dus ook nog deels op deelgebieden bezighouden met de externe vertegenwoordiging in landelijke overleggen. De exacte invulling is afhankelijk van de inrichting van de pilots én de expertise van de geselecteerde, nieuwe bestuursleden.

De Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden van V&VN en geeft het bestuur richting in het uitzetten en uitvoeren van de strategie van V&VN. De Ledenraad vormt dan ook een brug tussen de wensen van de leden en de uitvoering daarvan door het bestuur. De Ledenraad houdt toezicht op de centrale beleidsvorming en benoemt het bestuur.

Het bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de Ledenraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het meerjarig strategisch beleidsplan inclusief een daarvan afgeleid jaarplan. Het bestuur is de werkgever van de directeur die het bureau aanstuurt.

Voor het nieuwe verenigingsbestuur zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Samenstelling
 • 4-6 bestuursleden (exclusief voorzitter).
 • Portefeuilles op basis van kennis en ervaring met één of meerdere thema’s van de verenigingsstrategie, zoals vakbekwaamheid, leiderschap, zeggenschap, arbeidsmarkt en preventie
 • Portefeuilles op basis van kennis en ervaring van één of meerdere specifieke deelsectoren in de zorg.
 • Op deze portefeuilles treden bestuurders binnen en buiten V&VN op als kartrekkers.

Focus
 • In- en extern zichtbaar op de genoemde strategische thema’s.
 • Toezichthoudend op het functioneren van de vereniging en strategievormend inzake de koers van de vereniging.
 • Delegeert operationele en tactische zaken aan de directeur en het bureau.
 • Delegeert specifieke vakinhoudelijke onderwerpen aan besturen van de huidige afdelingen & platforms en in de toekomst clusters & beroepen
 • Laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de. bestuurscommissies (Ethiek en Onderwijs) van de vereniging.

Taakopvatting
 • Delegeert en mandateert centrale bestuurstaken aan de huidige afdelingen & platforms, later clusters & beroepen.
 • Verbindt de thema’s met de beroepen en de afdelingen & platforms, later clusters1.
 • Onderhoudt intensieve formele én informele contacten met de directeur en de besturen van de afdelingen & platforms, later clusters & beroepen.
 • Heeft passie voor en toont betrokkenheid met de beroepen.
 • Zet zich in om vanuit de ervaringen binnen de beroepspraktijken te komen tot beleid dat aansluit bij de wensen / noden / behoeften van de leden.
 • Heeft een formele toezichthoudende rol (rechtmatigheid en financiële voortgang) op aangeven van directeur. Het bestuur is goedkeurend en eindverantwoordelijk.

Profiel voorzitter
De voorzitter is een verbinder die, met passie voor de beroepen, het boegbeeld is van de vereniging. De voorzitter is binnen de vereniging herkenbaar voor de leden en buiten de vereniging zichtbaar op de grotere, beroepsoverstijgende thema’s. de voorzitter is afkomstig uit de beroepen en bij voorkeur praktiserend of tot recent nog praktiserend. De voorzitter is drie dagen per week voor de vereniging inzetbaar.

Profiel bestuursleden
Op dit moment is V&VN op zoek naar vier nieuwe bestuursleden, de vacature voor de voorzitter zal na benoeming van de nieuwe leden vacant komen.

Inhoudelijke kennis en affiniteit

Kandidaten voor het verenigingsbestuur van V&VN:
- behoren zelf tot de beroepsgroepen van V&VN;
- beschikken over kennis van de (organisatie van de) gezondheidszorg in Nederland, in het bijzonder van de beroepen van verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist en kunnen deze kennis omzetten in een toekomstvisie en een verenigingsstrategie;
- beschikken over kennis van cq. affiniteit met minimaal één van de, door het bestuur vast te stellen, strategische thema’s van V&VN. Van de nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat zij een of meerdere van deze thema’s adopteren, ontwikkelen en uitdragen;
- participeren in een omgeving die hen in staat stelt de bij deze onderwerpen behorende belangen goed te vertegenwoordigen. Een goed en relevant netwerk in de gezondheidszorg is daarom van belang.

Bestuurlijke competenties

Kandidaten voor het verenigingsbestuur van V&VN:
- staan voor het belang van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten;
- zijn flexibel om in te spelen op een veranderende positionering van het bestuur als gevolg van de ingezette doorontwikkeling van de vereniging;
- dragen actief bij aan de vernieuwing en het vormgeven van de vereniging;
- beschikken over het vermogen om op strategisch niveau afwegingen te maken;
- beschikken over inzicht in het bestuurlijk krachtenveld waarin V&VN opereert;
- bezitten het vermogen om gemeenschappelijke / overstijgende belangen centraal te stellen en dragen daarmee effectief bij aan interne binding en externe beïnvloeding;
- zetten hun expertise, waaronder financiële, in om bij te dragen aan een goede en gezonde bedrijfsvoering.

Overige verwachtingen

Kandidaten voor het verenigingsbestuur van V&VN:
- hebben als drijfveer dat zorgprofessionals met passie, trots en professionaliteit kunnen werken en onderschrijven daarmee de doelstellingen van V&VN, met inbegrip van de afspraken over de governance zoals vastgelegd in de statuten en reglementen;
- onderhouden nauw contact met leden, ledenraadsleden en bestuurders en hebben daardoor een goed beeld van wat er leeft onder de achterban;
- beschikken over het vermogen bij te dragen aan het gezamenlijk resultaat en zijn in het kader hiervan bereid en in staat kennis en informatie met anderen te delen;
- hebben een kritische en onderzoekende houding, zijn actief bezig om eigen en elkaars vooronderstellingen te bevragen en dilemma’s en morele thema’s binnen zowel het bestuur, de vereniging en de beroepspraktijk bespreekbaar te maken en nader te onderzoeken en zijn in staat en bereid te reflecteren op het functioneren van het bestuur als geheel en over het eigen functioneren daarin (‘reflective professional’). Een jaarlijkse (zelf-)evaluatie vormt hier een belangrijk onderdeel in;
- zijn bereid gedurende tenminste vier jaar deel uit te maken van het verenigingsbestuur, de nadere invulling van de termijn geschiedt aan de hand van een nog op te stellen rooster van aftreden.

Met het oog op de verdere bestendiging van de wetenschappelijke ontwikkeling van de beroepen dient tenminste één van de kandidaten aantoonbare affiniteit te hebben met c.q. afkomstig te zijn uit een academische omgeving.

V&VN streeft er naar dat het verenigingsbestuur de diverse ledengroepen optimaal representeert. 

Arbeidsvoorwaarden
De honorering is passend bij de zwaarte van de functie, op dit moment vindt nog een exacte weging plaats. Qua tijdsbesteding wordt gedacht aan een dag per week met de flexibiliteit die past bij deze rol. De benoemingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.

Procedure
V&VN laat zich in deze procedure bgeleiden door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) voor 26 september  te sturen aan venvn@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment ter ondersteuning van het selectieproces behoort tot de mogelijkheden.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende planning:
 • Selectiegesprekken in week 42 en 43 (12 tot en met 20 oktober)
______
1 De ontwikkeling naar clusters is een (denk)richting die wordt getest in pilots vanaf 2021
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer