instituut verbeeten

voorzitter raad van toezicht

Instituut Verbeeten is het gespecialiseerde categorale oncologische ziekenhuis voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde van West- tot Noord-Oost Brabant. De manier waarop wij met patiënten omgaan is de kracht van Instituut Verbeeten: we bieden zorg op maat, met aandacht voor wat patiënten én hun naasten zelf belangrijk of nodig vinden. Het is onze missie om alle patiënten de best mogelijke zorg te bieden met zo min mogelijk fysieke en mentale belasting. Dit doen we door continu te werken aan het toegankelijk maken van de nieuwste technieken die het behandeltraject sneller, beter en vooral patiëntvriendelijker maken. Ons instituut biedt diagnostisch nucleair onderzoek, behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is. 
In de behandeling van kanker wil Instituut Verbeeten de best mogelijke zorg bieden met zo min mogelijk belasting voor haar patiënten. Wij werken nauw samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, Bernhoven in Uden en het Beatrixziekenhuis/Rivas in Gorinchem.  Wij hebben eigen vestigingen in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch.

Samen met zo’n 250 medewerkers behandelen wij jaarlijks 4500 patiënten en worden circa 7000 nucleair geneeskundige onderzoeken uitgevoerd. De omzet bedraagt circa € 35 miljoen. De patiënttevredenheid heeft een waardering van 9,3. De bedrijfsvoering is gezond met bovengemiddelde financiële ratio’s en het ziekteverzuim ligt met 4,6% ruim onder het landelijke gemiddelde van 8%. De gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de organisatie zijn succesvol gemanaged dankzij de inzet en veerkracht van de medewerkers.

De afdelingen Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde werken op basis van duaal management (tweehoofdige leiding bestaande uit een medisch manager en de manager bedrijfsvoering). Wij streven continu naar het multidisciplinair verbeteren van de werkprocessen. In de hele organisatie is de methode van Leanmanagement geïntroduceerd. Hierdoor is de zorg veilig, servicegericht en efficiënt. Voor meer informatie: Verbeeten.nl.

Governance

De raad van bestuur van de stichting legt verantwoording af aan de raad van toezicht die uit vier leden bestaat. De raad van bestuur bestaat uit één persoon die de functie van bestuurder vervult en daarmee eindverantwoordelijk is voor de gehele organisatie. De bestuurder legt actief verantwoording af over de wijze waarop hij invulling geeft aan de governanceprincipes conform de Governancecode Zorg 2017.

Op 1 januari 2015 is de Integrale Bekostiging voor medisch specialistische zorg ingevoerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in het vormen van een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) door de radiotherapeuten onder de naam Helios Radiotherapie B.V. Instituut Verbeeten en het MSB werken samen op basis van een onderlinge samenwerkingsovereenkomst. De basisgedachte van gelijk gerichtheid is  leidend, onder eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De nucleair geneeskundigen zijn in dienst van Instituut Verbeeten en hebben zich verenigd in een VMSD.

(Externe) ontwikkelingen en uitdagingen

Het hoofdlijnenakkoord zet nog steviger in op verantwoorde zorg en met beperkte middelen meer doen. Dit betekent mogelijke druk op tarieven en dat meer productie niet altijd per definitie wordt vergoed. De zorgvraag neemt toe (mensen worden ouder) en Verbeeten blijft ook de komende jaren groeien in volume. Verder is de medisch technologische wetenschap inmiddels zo ver gevorderd dat kanker meer en meer een chronische ziekte wordt.  We moeten ons beraden op wat dat betekent voor ons als instituut en voor de nazorg in de zorgketen met een andere rol voor de huisartsen.

Ambitie

Instituut Verbeeten blijft zich ontwikkelen. We kijken kritisch naar binnen én naar buiten, om onze uitstekende performance in patiënttevredenheid en gezonde bedrijfsvoering door te zetten. Met ons programma ‘Fit voor de Toekomst’ geven we hier inhoud aan.

Daarbij hebben we de volgende focus:
 • Vanuit het principe van waarde gedreven zorg positioneert Instituut Verbeeten zich als expertisecentrum met concentratie en spreiding in ons oncologisch zorgnetwerk: zo dichtbij als het kan, centraal als het moet.
 • Regionaal versterken we onze positie als ‘spin in het web’. Het multi-locatie beleid, dat we hebben ingezet vanuit de ambitie om zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt te brengen, werken we nóg verder uit met locatieprofielen voor onze vestigingen om samenwerking met zorgpartners zo optimaal mogelijk te consolideren en daar waar mogelijk te verbeteren of zelfs te intensiveren. Tevens worden nieuwe samenwerkingsverbanden onderzocht.
 • Als organisatie willen wij ons verder ontwikkelen, zowel in onze competenties, als ook de inrichting van onze organisatie. Naast zorg voor onze patiënten hebben wij ook zorg voor onze medewerkers.


Waardegedreven zorg

Onze zorg duurzaam verlenen, verbeteren en vernieuwen in het zorgnetwerk tegen verantwoorde kosten is dé strategische opdracht voor de toekomst. Daarom willen wij de meerwaarde van radiotherapie aantonen door transparant te zijn in uitkomsten op het gebied van kwaliteit van gezondheid, kwaliteit van leven én de verbetering en vernieuwing van de zorg.

Strategische prioriteiten

Om onze ambitie te realiseren hebben wij de volgende prioriteiten in gang gezet:
 • Herijking missie en visie
 • Strategische positionering en -netwerkontwikkeling
 • Locatieprofielen
 • Innovatie
 • Meerjaren raming
 • Strategische huisvesting
 • Organisatieontwikkeling
 • Competentie- en talentontwikkeling


Technologie

We gaan de komende jaren onze technologische infrastructuur vervangen door innovatieve technologie, waardoor we onze missie door waardegedreven zorg nog beter kunnen realiseren. Dit zal de komende periode veel van ons vragen van ons adaptievermogen en onze capaciteiten in organisatorisch en financieel opzicht. Daarnaast wordt ICT een steeds grotere strategische factor in onze kwaliteitszorg, bedrijfsvoering, EPD en innovatie.

Samenwerking

Aangezien wij een 3e lijns verwijzingscentrum zijn, is voor ons de samenwerking in ons oncologisch netwerk cruciaal. We werken in verschillende dimensies intensief samen met onze partners.

Onze ziekenhuizen

Wij werken al jarenlang samen met Amphia in Breda, Jeroen Bosch in Den Bosch en ETZ in Tilburg. Ons adherentiegebied is in 2018 uitgebreid door de samenwerking met Bernhoven in Uden en Beatrixziekenhuis/Rivas in Gorinchem. Dit vertaalt zich in nog verdere groei. Belangrijk hierbij is goed aangehaakt te blijven bij ontwikkelingen in de zorg en het vastgoedbeleid van deze samenwerkingspartners in het licht van ons eigen zorg- en huisvestingsbeleid.

Oncologisch Netwerk

Op het gebied van Radiotherapie (RT) vindt steeds verdergaande samenwerking plaats vanuit het EMBRAZE-netwerk (zeven ziekenhuizen en twee zelfstandige radiotherapie instellingen) voor het bieden van de best mogelijke zorg op het juiste moment en zo dicht mogelijk bij de patiënt. Daarnaast is ereen nieuwe vorm van bestraling, protonentherapie, beschikbaar in Nederland. Beide ontwikkelingen bieden voor Instituut Verbeeten een kans ook buiten de regio samenwerkingsverbanden te verkennen en te intensiveren.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

In de nieuwe opleiding beeldvormende technieken (Corona) is Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (NG) geïntegreerd. Dit brengt de afdelingen NG van Instituut Verbeeten en Radiologie van ETZ nog dichter bij elkaar. Vooralsnog is voor de komende jaren gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties met behoud van zelfstandigheid, met als doel: versterking van de professionele samenwerking. De interne samenwerking tussen RT en NG wordt ook steeds belangrijker, dit verdient de komende periode een nadere verkenning.

Zorgverzekeraars

Met onze zorgverzekeraars onderhouden wij – ieder met respect voor de eigen rol - een constructieve relatie. Wij zijn met elkaar in gesprek hoe we als Verbeeten invulling willen geven aan onze missie door waardegedreven zorg. Hierbij verkennen wij met elkaar nieuwe initiatieven.

Kwaliteit en Veiligheid

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van onze beroepsvereniging NVRO. De accreditatie vanuit het NIAZ stelt steeds verdergaande eisen, en ook Privacy wetgeving (Algemene Verordening  Gegevensbescherming) heeft consequenties voor onze ambities om e-Health toepassingen in te zetten met als doel de patiënt meer eigen regie te geven. Op het gebied van ICT is sprake van ontwikkelingen die voor ons substantiële impact hebben. Enerzijds zal ook Instituut Verbeeten moeten meewerken aan openheid via een (gedeeltelijk) toegankelijk EPD voor de patiënten, anderzijds wordt grote zorgvuldigheid vereist vanuit verscherpte wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

HRM

De komende jaren investeren wij in dienend leiderschap, verbetering en vernieuwing. In onze organisatieontwikkeling willen wij onze medewerkersbetrokkenheid verbeteren en verhogen. Talentmanagement krijgt hoge prioriteit. Landelijk is er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Voor Instituut Verbeeten geeft dit nu nog geen grote problemen, belangrijk is wel dat we extra aandacht geven aan onze positionering als aantrekkelijke werkgever. Daarnaast zetten we onverminderd in op een strategisch HR-beleid met aandacht voor vitaliteit, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Raad van toezicht

De primaire taak van de raad van toezicht (RvT) is het houden van integraal toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering. De RvT vervult een advies- en klankbordfunctie voor de RvB en kan daarmee een constructieve bijdrage voor de organisatie leveren. De RvT toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen. Daarbij heeft de RvT oog voor de samenhang tussen álle bedrijfsdomeinen, met als uitgangspunt dat de kwaliteit & veiligheid in de zorg voor elke individuele patiënt centraal staat in het door ons gehanteerde model van integraal management.

De RvT vervult haar rol vanuit een grote betrokkenheid bij de kernactiviteiten van het Instituut. De leden van de RvT zijn geselecteerd op kennis van en affiniteit met de gezondheidszorg. Als werkgever van de RvB is de RvT verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur. In dat kader doet de RvT waar nodig aan deskundigheidsbevordering en vindt jaarlijks een evaluatie van het functioneren plaats.

De RvT werkt volgens de Governancecode Zorg 2017. Bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de RvT het belang van de patiënt en de continuïteit van de zorgverlening centraal. Als nadere uitwerking van de statuten hanteert de RvT het ‘Reglement Raad van Toezicht Instituut Verbeeten’. In 2019 is getoetst op naleving van de Governancecode Zorg 2017. Hierop zijn enkele aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten zijn tevens besproken als één van de zeven normensets in het gesprek van de RvT met het accreditatieteam van het NIAZ. De opzet voor de toezichtvisie wordt in 2021 verder aangescherpt.

De RvT heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. In 2019 is een nieuwe bestuurder (RvB) aangetreden. Deze heeft na zijn introductieperiode aan de RvT een beeld geschetst van de organisatie, de besturing en de cultuur van Instituut Verbeeten. Met de hierdoor verkregen inzichten is door de RvT en de RvB verder gesproken over de verwachtingen en de gestelde doelen voor de besturing, strategie, organisatie, cultuur en leiderschap. Deze thema’s krijgen in 2021 verdere invulling.

Binnen de RvT zijn twee commissies ingesteld:
 • Audit- en renumeratie commissie;
 • Kwaliteit & Veiligheid commissie.
Binnen deze commissies zijn de portefeuilles Financiën, Medische zaken, Cliëntenraad, Juridische zaken, Kwaliteit & Veiligheid, Governance, Ondernemingsraad en ICT verdeeld. Jaarlijks vindt een aantal reguliere vergaderingen plaats, voor zowel de RvT als de twee commissies, waarbij ook de RvB aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen worden formele stukken besproken. Daarnaast wordt in themavergaderingen aandacht besteed aan onderwerpen die voor de organisatie op langere termijn van belang zijn. Vanuit de RvT worden met name ontwikkelingen op het gebied van de positie van radiotherapie binnen de oncologische zorg met grote belangstelling gevolgd.

De RvT heeft jaarlijks contactmomenten met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, zowel het bestuur als de artsen van Helios Radiotherapie, het management team en medewerkers. 

Vacature voorzitter raad van toezicht

In verband met het terugtreden van de heer Van Loon ontstaat de vacature van voorzitter RvT. Tot de nieuwe voorzitter is benoemd zal de heer van Loon aanblijven.

Algemeen profiel van de raad van toezicht als geheel:
 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Instituut Verbeeten en een brede belangstelling voor oncologische vraagstukken;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten met oog voor een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Een academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in de gezondheidszorg (met name de cure-sector);
 • Een netwerk op lokaal, regionaal en landelijk bestuurlijk niveau;
 • Het vermogen en de attitude om vanuit specifieke deskundigheid op te treden als kritisch klankbord voor de RvB ten aanzien van strategische vraagstukken;
 • Het vermogen om het beleid van Instituut Verbeeten en het functioneren van de RvB te toetsen;
 • Goed ingevoerd in governance-vraagstukken;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Instituut Verbeeten stellen;
 • Inzicht in risico’s verbonden aan een complexe professionele organisatie;
 • Het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden. Het bewaken van een balans tussen inhoudelijke betrokkenheid op hoofdlijnen t.a.v. het bestuursbeleid en een rol ‘op afstand’;
 • Voldoende beschikbaarheid (circa 1 dag per maand);
 • Strikte onafhankelijkheid. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent.
Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht:
 • Beschikt over brede bestuurlijke ervaring en kennis van bedrijfsvoering in een complexe (zorg)organisatie, bij voorkeur (ook) in een ziekenhuisomgeving.
 • Heeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg in een zorginstelling.
 • Heeft oog voor good governance, is integer, open en transparant en handelt vanuit de bedoeling van de governance code.
 • Is een ervaren en modern toezichthouder en is sterk in de rol van klankbord en sparringspartner op strategisch niveau. Kan onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen en de bestuurder kritisch opbouwend bevragen over de lange termijn strategie.
 • Hanteert een goede balans tussen afstand en nabijheid, gaat uit van vertrouwen en heeft focus op het in control zijn van de organisatie.
 • Is geduldig, mensgericht maar ook zakelijk scherp, stimuleert de professionele dialoog binnen de RvT en met de bestuurder, heeft de focus op relevante informatie en inhoud, toetst op hoofdlijnen en gaat waar nodig meer de diepte in.
 • Kan vanuit een gedragen toekomstvisie op coachende wijze bouwen aan het team binnen de RvT en aan een constructieve relatie met de bestuurder.
 • Kiest bewust voor deze rol bij Instituut Verbeeten, heeft op dit moment geen conflicterende belangen en verwacht deze ook niet te zullen krijgen.
De voorzitter wordt tevens lid van de audit- en remuneratiecommissie.

Procedure

Insituut Verbeeten laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 11 juni 2021 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan verbeeten@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Brechtje Reinders op 020-7267274.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met een gespreksronde eind juni. Een concrete datum volgt zo spoedig mogelijk. De eindkandidaat voert begin juli advies- en kennismakings gesprekken met de ondernemingsraad, het bestuur van Helios Radiotherapie en de cliëntenraad.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer