VieCuri

lid raad van toezicht

VieCuri is hét medisch centrum voor Noord-Limburg en is sinds 2007 één van de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland. VieCuri heeft ziekenhuislocaties in Venlo en Venray en regiopoli’s in Panningen, Reuver en Horst. VieCuri wil samen met de hele zorgketen de beste zorg voor patiënten leveren.


VieCuri ziet voor haar organisatie, naast de primaire focus op excellente zorg, een belangrijke rol en verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs, opleiding en onderzoek, zowel in het medisch als het verpleegkundig domein. Naast de focus op onderwijs, opleiden en onderzoek is innovatie een belangrijk speerpunt in het VieCuri beleid. Technologische innovatie, procesinnovatie en organisatorische innovatie zijn cruciale drijvers om VieCuri in beweging te krijgen/houden en klaar te stomen voor toenemende patiëntenparticipatie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, veranderingen in de demografie, ontwikkelingen in de technologie en ontwikkelingen in de samenwerking met ketenpartners (transmuralisering).

Patiënten kunnen voor vrijwel alle specialismen bij VieCuri terecht. Bij VieCuri zijn gemiddeld 200 medisch specialisten, 100 arts-assistenten en ruim 2.850 medewerkers (verpleging en ondersteuning) alsmede zo'n 150 vrijwilligers werkzaam die zich gezamenlijk inzetten voor kwalitatief uitstekende zorg en begeleiding van patiënten. VieCuri is een financieel gezonde organisatie, de jaarlijkse omzet bedraagt ruim 300 miljoen euro.

Bekijk de film VieCuri 24/7 op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eQv44kz6kng

Missie, visie en strategie
De ambities en doelen voor langere termijn richten zich op de volgende strategische speerpunten:
 • instandhouding van een breed scala aan hoogwaardige, (sub)specialistische behandelingen met een focus op de speerpunten acute zorg, oncologische zorg en zorg voor de oudere patiënt;
 • basis tweedelijns zorg dicht bij huis organiseren in effectieve samenwerking met de 1e lijn;
 • specialistische spreekuren in de regio;
 • effectief en veilig gebruik van ICT, internet en e-Health voor communicatie met patiënt en huisarts ten behoeve van snelle afspraken, uitslagen van consultatie en een adequaat traject van diagnostiek, behandeling en nazorg;
 • efficiënte inzet van mensen en middelen, waardoor financiële ruimte ontstaat voor innovaties in ICT, infrastructuur en patiënten logistiek;
 • aansluiting bij UMC’s voor onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, maar ook om snelle heen-en-terug verwijzingen van patiënten te bewerkstelligen;
 • het bouwen van een organisatie voor ziekenhuiszorg die grote aantrekkingskracht heeft voor medisch specialisten, verpleegkundigen en een diversiteit aan overige hoogwaardige professionals.
 • hierbij past de verdere uitbouw en versterking van de STZ status.
Organisatiestructuur
VieCuri kent een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De RvB rapporteert aan de RvT over de resultaten en ontwikkeling van de organisatie. De medisch specialisten, die in dienstverband of vrijgevestigd aan de organisatie en staf verbonden zijn, werken daarbinnen samen in een geïntegreerd Collectief Medische Staf (CMS). Het CMS richt zich op de borging van de kwaliteit van een hoogwaardig pakket van medische zorg en op opleidingen en belangenbehartiging van de medisch specialisten. De RvB heeft wekelijks overleg met het CMS-Bestuur in de Bestuursraad (BSR). Dit overleg- en afstemmings- platform richt zich op het strategisch en tactisch beleid op concernniveau en fungeert als platform over daaraan gerelateerde onderwerpen. De BSR adviseert de RvB in haar besluitvorming over deze onderwerpen.
 
VieCuri wordt bestuurd door een collegiale tweehoofdige RvB, die bestaat uit een voorzitter RvB en een lid RvB. Er is een duidelijke samenwerkingsstructuur tussen RvB, clustermanagement en de gremia van medisch specialisten en verpleegkundigen. Deze samenwerking biedt stabiliteit en continuïteit en ondersteunt de focus op kwaliteit van zorg.
 
De activiteiten in het primaire proces zijn ondergebracht in een drietal samenhangende zorgclusters:
 • Snijdend, Moeder en Kind;
 • Beschouwend;
 • Medisch Ondersteunend (met o.a. OK en capaciteitsmanagement).
Deze zorgclusters worden elk geleid door een Clustermanager Zorg in combinatie met medisch leiders per zorg-VE (Verantwoordelijke Eenheid). Per VE zijn zij samen integraal verantwoordelijk voor de resultaten.
 
De managers van de clusters Financiën, Facilitair Bedrijf (FB), Informatisering en Automatisering (I&A, Personeel en Organisatie (P&O), Leerhuis, Kwaliteit en Veiligheid (K&V) en de managers van de ondersteunde stafafdelingen Marketing en Communicatie, Verkoop en het Bureau Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de organisatie en medische staf.
 
De Ondernemingsraad (OR) voert als medezeggenschaps- en adviesorgaan namens het personeel overleg met de werkgever over ondernemingsbeleid en personeelsbelangen. De Cliëntenraad (CR) brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de RvB met het oog op het verbeteren van de zorg voor de bevolking in de regio. De CR doet dit vanuit drie speerpunten, te weten: bejegening en klantvriendelijkheid; kwaliteit en veiligheid; continuïteit van de zorg. Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) functioneert als adviesorgaan naar de RvB met betrekking tot inhoudelijke verpleegkundige aangelegenheden. Er is binnen VieCuri een Chief Nurse Officer (CNO) aangewezen.

Bouw en renovatie
VieCuri is een modern ziekenhuis dat recent is verbouwd. Er is een masterplan vastgoed dat jaarlijks wordt besproken in de RvB en RvT. De verbouwing van het OK-complex en de medische beeldvorming en de nieuwbouw in Venray zijn thans de belangrijkste bouwprojecten.

Samenwerkingsverbanden
VieCuri werkt nauw samen met een aantal ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio. De regionale samenwerking komt onder andere tot uiting in de zorg voor patiënten met een oncologische aandoening. VieCuri is verbonden aan het Oncologienetwerk Zuidoost Nederland en werkt vanuit daar aan verschillende innovatie-initiatieven. Er is een Bestuurlijk Regionaal Overleg Noord-Limburg onder voorzitterschap van VieCuri waar met de ketenpartners De Zorggroep, Cohesie, Ambulance Zorg Limburg-Noord, Vincent van Gogh, Adelante en Proteion vorm en uitvoering gegeven wordt aan de regio opgaven voortkomende uit het regiobeeld Noord-Limburg.

Uitdagingen en toekomstperspectief
Bij VieCuri staat de patiënt centraal. Dit betekent dat de zorg zo goed mogelijk wordt geleverd vanuit de wensen en behoeften van de patiënt. Daar wordt op verschillende manieren op ingespeeld. Enerzijds door een breed en kwalitatief hoogwaardig zorgpalet aan te bieden en anderzijds door continu te blijven innoveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector.
Grote uitdagingen voor de komende periode vormen de te verwachten veranderingen in de zorg en de nieuwe rol die ziekenhuizen en andere zorgaanbieders gaan spelen. Dit heeft niet alleen betrekking op de verhoudingen in de zorg tussen partijen, het inrichten van processen en het toepassen van nieuwe technologieën, maar zeker ook op de veranderende rol en opstelling van de hedendaagse patiënt. Dit zal leiden tot ingrijpende veranderingen in het kader van de optimalisatie van zorgprocessen en derhalve tot het fundamenteel veranderen van de inrichting en werkprocessen van zorgorganisaties.
Voor meer informatie en het jaarverslag, zie www.viecuri.nl


Profiel Raad van Toezicht


De RvT ziet toe op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daaraan verbonden instellingen. De RvT vervult hierbij tevens een klankbordfunctie en staat de RvB (bestaande uit 2 personen) met raad terzijde.
Binnen het ziekenhuis wordt nauw samengewerkt met de medisch specialisten, verenigd in het CMS. De organisatie beschikt conform de Wet op Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) over een Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De RvT voert regelmatig overleg met deze organen in aanwezigheid van de RvB. 

 

Algemene profielschets Raad van Toezicht

Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

 

1.Inleiding

Overeenkomstig de statuten en reglementen van de stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg kent de organisatie een algemene profielschets voor de leden van de RvT. Gezien de huidige samenstelling en spreiding van competenties binnen de RvT is deze algemene profielschets in punt 5 hierna aangevuld met kenmerken van de achtergrond van de kandidaat waarnaar de RvT in dit specifieke geval op zoek is. Dit leidt tot de volgende profielschets.
 

2.Profiel Raad van Toezicht

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen. De RvT vervult hierbij tevens een klankbordfunctie en staat de RvB met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de RvT en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen. De individuele leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak.
 
Elk lid van de RvT dient geschikt respectievelijk in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Hij/ zij beschikt tevens over de deskundigheden die noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn/haar specifieke taak binnen de RvT.
 
De RvT maakt een profielschets op, waarin de algemene kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de RvT worden verwacht zijn opgenomen, en vult deze voor zover nodig aan met een specifieke detaillering van de gewenste achtergrond, disciplines en deskundigheden.
 

3.Samenstelling

De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat deze zijn taak naar behoren kan vervullen. Hierbij passen de volgende uitgangspunten:
 • Beschikken over een brede ondernemings- en/of maatschappelijke ervaring en een breed functioneel netwerk;
 • Adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden en betrokkenheid, geografische herkomst, deskundigheden en disciplines;
 • Een zodanige samenstelling, dat leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren en complementair zijn;
 • Streven naar gemengde samenstelling o.a. met betrekking tot geslacht en leeftijd.
 

4.Deskundigheden RvT leden; algemene profielschets

4a Basisoriëntatie 
 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg;
 • Beschikt over het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen en de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Affiniteit met ontwikkelingen in het werkveld tussen het private en publieke domein.
4b. Generieke attitude en kwaliteiten 
 • Omgevingssensitief;
 • Genuanceerd meerdere (soms tegenstrijdige) belangen op integere wijze wegend;
 • Beschikt over conceptueel en abstract denkvermogen;
 • Multidimensionale probleembenadering;
 • Kritisch, constructief, verantwoordelijk en onafhankelijk;
 • Contactuele / relationele vaardigheden; teamgeest;
 • Besluitvaardig;
 • Besturings- en procesvaardig, coachend. 
4c. Specifieke kwaliteiten en ervaring
De RvT dient zodanig te zijn samengesteld, dat ruime ervaring voorhanden is op de navolgende specifieke aandachtsgebieden. Daarmee wordt recht gedaan en kan actief worden ingespeeld op de uitdagingen waarmee de organisatie de komende jaren regionaal en landelijk wordt geconfronteerd.
 
A. Algemeen Management
 • Ruime ervaring met het ondernemen en managen van grote organisaties bij voorkeur als lid/voorzitter van de RvB van een (middel)grote (inter)nationale onderneming in Nederland;
 • Hij/zij bezit een uitstekend strategisch inzicht en is in staat de reikwijdte van genomen beslissingen op de onderneming en haar personeel in te schatten;
 • Door middel van zijn/haar brede ervaring en zijn/haar netwerk van (nationale en regionale) contacten is hij/zij in staat een faciliterende, controlerende en coachende rol te spelen in het veelvuldig contact met de directie;
 • Zijn/haar aandachtsgebied omvat mede maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.
B. Financiën 
 • Ruime ervaring op het gebied van ondernemingsfinanciering, de werking van financiële markten, business control en riskmanagementprocedures en corporate governance;
 • Hij/zij heeft deze ervaring bij voorkeur opgedaan in het management van een (middel)grote onderneming. 
C.Zorg 
 • Ruime ervaring met vraagstukken rondom de inrichting en het functioneren van het zorgbestel in bij voorkeur de curatieve sector, alsmede de posities en verhoudingen tussen de diverse partijen binnen dit bestel;
 • Hij/zij is tevens snel in staat zich een oordeel te vormen over de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van de zorg en de implicaties daarvan voor het besturen van ziekenhuisondernemingen en het toezicht daarop;
 • Inzicht in de inrichting van en de relaties tussen de processen van zorgverlening in ziekenhuizen en de verhoudingen met de netwerkpartners in de omgeving van het ziekenhuis (bijv. ontwikkelingen in de verhouding tussen de eerste en tweede lijn en de relatie met de zorgverzekeraars);In staat mede richting te geven aan vraagstukken met betrekking tot optimale beschikbaarheid, concentratie en spreiding van diensten op zorggebied.
D. Kwaliteit en Veiligheid 
 • Ruime ervaring met het functioneren en affiniteit met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg(systemen), accreditatie en certificering;
 • Affiniteit en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsbeleid en de rol van medische professionals;
 • Inzicht in en ervaring met de werking van (patiënt)veiligheidssystemen, systemen t.b.v. klachtafhandeling en de omgang met / afhandeling van calamiteiten;
 • Inzicht in de werking van systemen t.b.v. het afleggen van verantwoording aan interne en externe stakeholders (Inspectie, verzekeraars enz.).
E. Patiënten / cliënten 
 • Hij/zij heeft affiniteit met en kan zich goed verplaatsen in de positie en ervaringen van de patiënt;
 • Hij / zij heeft affiniteit met de uitwerking van nieuwe klantenproposities, de invulling van dienstverlening en het interpreteren van marktonderzoeken en benchmarks, die belangrijke input vormen voor de strategie van de instelling;
 • Hij/zij heeft ruime ervaring op deze gebieden bij voorkeur opgedaan in het domein van de zorg.
F. Governance en regelgeving 
 • Hij/zij heeft een uitstekend inzicht in en ervaring met de normen en ontwikkelingen rondom de regelgeving voor goed bestuur en toezicht en de wijze waarop daarover maatschappelijk verantwoording dient te worden afgelegd;
 • Hij/zij beschikt over een actief (nationaal) netwerk en is in staat snel de juridische consequenties van zaken te doorzien;
 • Hij/zij kan de RvB adviseren en met raad terzijde staan in het beleid ten aanzien van deze onderwerpen.
G. HRM / sociaal-economisch beleid 
 • Hij/zij heeft ruime ervaring op het gebied van het algemeen personeelsbeleid, medezeggenschap en andere sociale aspecten verbonden met het ondernemen;
 • Hij/zij is goed op de hoogte van de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland en heeft een brede oriëntering in de samenleving.
H. Overheidsorganisaties / toezichthoudende instanties / verzekeraars 
 • Hij/zij heeft grondige kennis van de inrichting en werkwijzen van de overheidsorganisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau;
 • Hij/zij kan bogen op een brede maatschappelijke ervaring, heeft contacten in het politieke netwerk en is in staat snel deuren te openen als dat noodzakelijk is;
 • Hij/zij heeft kennis van en inzicht in de positie en verantwoordelijkheden van de Inspectie Volksgezondheid en andere toezichthoudende instanties;
 • Hij/zij heeft kennis van en inzicht in de positie en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars in het (curatieve) zorgbestel.
I.Technologie/ ICT 
 • Hij/zij heeft grondige kennis en ruime ervaring op het gebied van informatie- en communicatietechnologie;
 • Hij/zij is in staat nieuwe technologische ontwikkelingen te signaleren, op waarde te schatten en mede richting te geven aan het beleid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het functioneren van daaraan gekoppelde operationele en ondersteunende processen. 
 •  

5.   Specifieke kenmerken in relatie tot openstaande vacature 

Gezien de huidige samenstelling en spreiding van competenties binnen de RvTwordt gezocht naar een toezichthouder die gegeven zijn of haar specifieke deskundigheid of ervaring in staat is een bijdrage aan de RvTte leveren op de volgende deelonderwerpen:
 • hij/zij heeft ervaring in de rol van bestuurder/manager in de eerstelijns/huisartsen/VVT zorg;
 • hij/zij heeft een achtergrond en/of ervaring en inzicht in de organisatie en processen  van zorgverlening in de curatieve zorg en daaraan gerelateerde sectoren;
 • hij/zij heeft kennis van samenwerkings-, integratie en/of fusietrajecten;
 • hij/zij heeft een extern netwerk van stakeholders in de zorgmarkt, welzijn, gezondheid en preventie en de (regionale) politie;
 • hij/zij heeft voldoende affiniteit met de werkzaamheden van de CR en de achterban;
 • hij/zij is bekend met en heeft affiniteit met overige aspecten die in deze RvT-profielschets staan.

De RvT streeft naar een gemengde samenstelling. Dit impliceert dat de samenstelling van de RvT zodanig zal zijn, dat de combinatie van geslacht, leeftijd, sociaal culturele en/of etnische achtergrond, ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden voldoet aan de profielschets, waardoor de RvT in staat is aan de diverse verplichtingen jegens de Stichting VieCuri, Medisch voor Noord-Limburg te voldoen.
 
Gelet op de huidige samenstelling van de leden van de RvT gaat de voorkeur uit naar een vrouw om zodoende de diversiteit in de samenstelling van de RvT te waarborgen.
 
Procedure
VieCuri laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270 of eventueel 06-50284990.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer