Vilente

voorzitter raad van toezicht

Vilente biedt met ruim 1300 medewerkers behandeling, zorg, wonen en diensten op een kwalitatief hoog niveau aan bijna 1000 ouderen in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en de medewerkers van Vilente vormen samen een team. Op die manier werkt Vilente aan mensgerichte en persoonlijke zorg in de wijk, bij tijdelijk verblijf en in de verschillende woonzorgcentra. Vanuit haar rol als maatschappelijk ondernemer vestigt Vilente nadrukkelijk de aandacht op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg en diensten van goede kwaliteit voor alle inwoners van het werkgebied van de organisatie. Vilente neemt hierin duidelijk initiatief. Ook heeft Vilente oog voor familie en naasten die een rol hebben als ervaringsdeskundige, medezorgverlener en die soms ook in een ingewikkeld afscheidsproces zitten.
Vilente heeft negen locaties: acht woonzorglocaties waar bewoners met dementie of somatische aandoeningen wonen en één expertisecentrum voor kortdurend verblijf, revalidatie en herstel.
Vilente werkt vanuit een regiostructuur met daarbinnen diverse teams van wijkverpleging.
Vilente is lid van een lerend netwerk van verschillende zorgaanbieders uit de regio. Op bestuurlijk niveau vindt al jaren uitwisseling plaats. Verwant aan Stichting Vilente is de steunstichting Oevernet. Deze stichting heeft dezelfde Raad van toezicht en Raad van bestuur als Stichting Vilente.
 
Besturingsmodel
Vilente kent het Raad van toezicht/Raad van bestuur-model en hanteert de Governancecode Zorg 2022. De instelling kent een éénhoofdige Raad van bestuur. De bestuurder (Ton Poos) is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Vilente, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Bij de vervulling van deze taak richt de bestuurder zich naar het belang van de organisatie, passend bij de Governancecode Zorg 2022 en rekening houdend met het feit dat de organisatie een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het managementteam (MT) van Vilente bestaat uit drie regiomanagers, de manager Behandeling, Transmurale zorg & Zorginnovatie, de manager Financiën & Control, de manager P&O, de manager Facilitair, de manager ICT, de secretaris Raad van bestuur/Raad van toezicht (tevens manager Stafbureau) en de bestuurder (voorzitter). Het MT is integraal verantwoordelijk voor de (strategische) beleids- en planvorming. Het team komt maandelijks bijeen voor de bespreking van beleidszaken, interne en externe ontwikkelingen en rapportages.
 
Missie en visie
Zorgen dat ieder mens zichzelf kan zijn en blijven, dat is waar Vilente voor staat. Soms loopt het leven niet als verwacht en kan de gezondheid ernstig verslechteren. Dan is het behouden van zelfredzaamheid en het vermogen om eigen regie te voeren waar het om draait. Wanneer dit niet meer geheel lukt, zoekt Vilente samen met de cliënt en zijn naasten naar passende oplossingen.
 
Kernwaarden
Vilente heeft drie kernwaarden benoemd die de identiteit van de organisatie kenmerken. Het handelen bevestigt de kernwaarden, in alle lagen van de organisatie. Ook in de communicatie en de pr komt de invulling van deze waarden terug. De kernwaarden zijn:
 • Waardevol
Bij Vilente ben je van betekenis; iedereen doet ertoe. Betekenis geven aan het leven van een ander is de kern van onze dienstverlening;
 • Professioneel
Vanuit ondernemerschap, daadkracht en creativiteit werkt Vilente continue aan de ontwikkeling van zorg- en dienstverlening;
 • Verbindend
Met een gezamenlijke ambitie en passie voor de ouderenzorg gaat Vilente duurzame relaties aan om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
 
Financiën
Vilente is een financieel gezonde organisatie met een omzet van circa € 79 miljoen. Het resultaat in 2021 was bijna 1,3 miljoen hetgeen bijdroeg aan een gezond eigen vermogen. Vilente voldoet aan alle bankratio’s. De jaarrekening 2021 en het jaar- en kwaliteitsverslag zijn te vinden op de website van Vilente.
 
Planetree
In de dienstverlening past Vilente sinds 2012 het integrale gedachtegoed op mensgerichte zorg volgens de visie van Planetree toe. Dit betekent dat er aandacht en compassie is voor de mens en wat hij belangrijk vindt. Dat krijgt vorm door middel van goede, passende zorg en behandeling. De locatie St. Barbara en de Thuiszorg hebben het zilveren Planetree-certificaat in het bezit en bereiden zich voor op hercertificering. De locaties Pieter Pauw en De Pleinen zullen binnenkort volgen en daarna de andere locaties.
 
Koers 2019-2022: Zorg voor ouderen van A tot Z
Vilente wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de missie en visie dat ieder mens zichzelf kan blijven. Dit vraagt om verbreding naar een perspectief op ouderenzorg, waarbij het accent naast wonen en het bieden van een warm en gezellig thuis, ook gericht is op preventieve zorg en behandeling in de thuissituatie als ook in de woonvormen. Op deze wijze zet Vilente haar kennis en expertise vroegtijdig in, in nauwe samenwerking met alle partners in de keten, levert een significante bijdrage aan het behouden van zelfredzaamheid en beperkt onnodige zorgconsumptie tot een minimum. Bovenal levert Vilente daarmee een bijdrage in het regie voeren op het eigen leven. Ook in de fase waarin het lijkt alsof iemand geen keuzes meer kan maken of in de laatste levensfase. Vilente noemt dit: zorg voor ouderen van A tot Z
(zie ook de animatie).
 
Vilente stuurwiel
Om de organisatie richting te geven, gebruiken we het stuurwiel (zie figuur). De basis van dat stuurwiel is de koers 2019-2022: Zorg voor ouderen van A tot Z. De sturing om die zorg te kunnen leveren, zit in vier koersbepalers:
 • Goede zorg in een veilige omgeving
 • De talenten van Vilente
 • Gezonde organisatie
 • Verbonden met Vilente
 
  

Huidige ontwikkelingen
Relevante ontwikkelingen waar Vilente nu mee te maken heeft zijn:
 • De organisatie is dit moment in het proces van een nieuwe koers. Aanleidingen hiertoe zijn de toegenomen complexiteit van het organiseren van het huidige zorgproces, interne en externe ontwikkelingen en ook de geplande evaluatie van de huidige koers. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een concept zorgvisie is opgesteld en strategische thema tegen het licht van deze nieuwe concept visie zijn gehouden. De organisatie is hierdoor volop in beweging en denkt ook na hoe de organisatie opnieuw in te richten.
 • De basis medische zorg dient overal van hoogwaardige kwaliteit te zijn, waarbij het ook gaat om doelmatige zorg. Vilente wil in de ketenzorg tevens de schakel zijn voor wat betreft kortdurende herstelgerichte zorg, inclusief GRZ-zorg (Geriatrische Revalidatie Zorg);
 • Het binden en boeien van personeel blijft een sector-relevant onderwerp als ook het grip houden op ziekteverzuim;
 • Op het gebied van vastgoed heeft Vilente belangrijke keuzes te maken. Marktonderzoek en toetsingscriteria liggen ten grondslag aan de keuzes die Vilente maakt op het gebied van haar vastgoedstrategie. Dit brengt interessante uitdagingen met zich mee zoals het toekomstbestendig krijgen van vastgoed, het ontwikkelingen van nieuwe woonzorgconcept vanuit het principe wonen en zorg scheiden en nieuwbouw in Oosterbeek.
 • Vilente heeft samenwerken hoog in het vaandel staan. Dit vanuit de wetenschap dat alleen samen de groeiende zorgbehoefte in de regio aangepakt kan worden. Waar nodig pakt Vilente haar maatschappelijke rol.
 
Medezeggenschap
De betrokkenheid van de medewerkers en cliënten of hun vertegenwoordigers is van groot belang. Vilente heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden een Ondernemingsraad ingesteld. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) kent de instelling een Centrale Cliëntenraad. De locaties en thuiszorg hebben een zogenaamd cliëntenplatform met als doel laagdrempelig inspraak organiseren op de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn. Uitzondering is locatie Pieter Pauw met een cliëntenraad (conform WMCZ 2018). Ook heeft Vilente een Professionele Adviesraad (PAR) zoals dit gewenst is vanuit het kwaliteitskader. De Raad van bestuur voert frequent overleg met deze gremia. Een eerste geneeskundige staat de bestuurder bij voor medisch/ethische advies.

Vilente in het kort


 
 
De Raad van toezicht
Algemene uitgangspunten
De Raad van toezicht is belast met het toezicht op de Raad van bestuur en de besturing van de organisatie.
De Raad van toezicht:
 • Houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en de algemene zaken van Vilente;
 • Treedt op als werkgever van de Raad van bestuur;
 • Staat de Raad van bestuur met advies terzijde.
 
De cyclus van good governance (functioneren Raad van toezicht, samenspel met de bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de organisatie. De maatschappelijke opgave van Vilente is de toetssteen voor het handelen van de Raad van toezicht. Deze is als volgt benoemd: het leveren van passende zorg aan ouderen met een zorgbehoefte in de regio Gelderse Vallei. Vilente kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van toezicht die vorm krijgt door middel van actieve participatie in maatschappelijke netwerken met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor de organisatie relevante partijen en stakeholders.
 
De Raad van toezicht voert haar taken uit vanuit twee gezichtspunten. Zo bewaakt zij de continuïteit van Vilente als organisatie en legt daarbij nadrukkelijk de rol van besturen neer bij de Raad van bestuur. De Raad van toezicht heeft een autonome positie, is zelfsturend en handelt proactief. Daarbij heeft zij oog voor de positie van alle stakeholders van de organisatie. De Raad van toezicht onderschrijft de Governancecode Zorg 2022 en volgt het in deze Code bepaalde. Zij heeft een visie op basis waarvan zij haar toezicht uitvoert.
Naast de controlerende taak beschikt de Raad van toezicht over het vermogen en de attitude om de bestuurder als klankbord terzijde te staan.
Dit vergt nadrukkelijk het vermogen om op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de bestuurder. Daarbij moet de juiste balans worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie. Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke of toezichthoudende ervaringen en kwaliteiten bij de leden van de Raad van toezicht van essentieel belang.
 
De huidige samenwerking tussen Raad van toezicht en bestuurder kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties. De Raad van toezicht opereert vanuit een integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid zijn een collectieve bijdrage te leveren. Teamspel is daarbij van groot belang.
 
Overlegstructuur
Het aantal plenaire vergaderingen, samen met de bestuurder (overdag) bedraagt doorgaans vijf per jaar. Naast de reguliere vergaderingen vinden er (overdag) commissievergaderingen plaats. De evaluatie over het functioneren van de Raad vindt jaarlijks plaats, al dan niet onder leiding van een externe deskundige. Daarnaast zijn er jaarlijks overlegmomenten met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van toezicht, de bestuurder en de secretaris Raad van toezicht gezamenlijk voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlecyclus en inhoudelijke thema’s. De vertrouwensbasis tussen de Raad van toezicht en de bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te laten functioneren.
 
Samenstelling Raad van toezicht
Vilente streeft naar een divers samengestelde Raad van toezicht, met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. Vilente is ervan overtuigd dat juist een diverse samenstelling leidt tot interessante gesprekken en goed toezicht. Het is van belang dat de leden elkaar qua competenties aanvullen en samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De aanstelling van leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
 
Binnen de Raad van toezicht functioneren op dit moment drie commissies: de auditcommissie (financiën, vastgoed en ICT), de kwaliteitscommissie (beleid, kwaliteit, ketensamenwerking en HRM) en de remuneratiecommissie (invulling werkgeverschap bestuurder). De commissies bestaan uit minimaal twee leden die overleg hebben met de bestuurder en eventueel de betreffende managers vanuit de organisatie. Een lid van de raad heeft contact met de Centrale Cliëntenraad en een ander lid met de Ondernemingsraad.
 
Vilente acht het van belang dat ten minste een deel van de leden van de Raad van toezicht regionale kennis heeft van, dan wel verankerd is in het werkgebied van de organisatie. Er mag geen sprake zijn van (schijnbare) conflicterende belangen.
 
Huidige samenstelling Raad van toezicht
 • De heer Barry Egberts, voorzitter (vertrekkend per februari 2023)
 • De heer Jacques van Limbeek (vertrekkend per augustus 2022)
 • De heer Wolter Odding
 • Mevrouw Claudia Zwetsloot
 • Mevrouw Alies ten Have
 • De heer Johan Dorresteijn
Profiel leden Raad van toezicht
Elk lid van de Raad van toezicht is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Vilente als geheel. Elk lid beschikt over:
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening;
 • Affiniteit met het werkveld van de organisatie;
 • Professioneel en maatschappelijk actief;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van toezicht en Raad van bestuur; bekendheid met Governancecode Zorg 2022
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van bestuur;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
 • Voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad als geheel. De expertise van de zittende leden ligt op het gebied van kwaliteit van zorg, vastgoed, financiën, bedrijfsvoering, HRM, juridische kennis, ICT en Zorgcontractering.
 
Vacature
Vanwege het verstrijken van de reguliere termijn is Vilente op zoek naar een nieuwe voorzitter.
 
Profiel voorzitter
De voorzitteris het eerste aanspreekpunt richting de Raad van bestuur en is een klankbord op goed niveau. Zit de vergaderingen voor enbrengt discussies naar een gedragen uitkomst. Bewaart de balans en eenheid in de Raad van toezicht en tussen de Raad van toezicht en Raad van bestuur.De voorzitter geeft alle leden voldoende ruimte, vervult een leidende en verbindende rol bij de mening- en besluitvorming en bouwt een goed samenwerkend team, waarin ieders talent en bijdrage op de juiste wijze wordt benut. Beschikt over voldoende tijd en is bereikbaar.
De voorzitter:
 • beschikt over ruime ervaring als voorzitter en heeft toezichthoudende ervaring bij een maatschappelijke organisatie;
 • is bij voorkeur bekend met de langdurige zorg of is in staat zich dit heel snel eigen te maken;
 • heeft ruime ervaring binnen het publieke (zorg)domein én heeft een goed bestuurlijk en politiek netwerk;
 • beschikt over persoonlijk gezag, geeft vertrouwen, is een inspirator en heeft een verbindende stijl;
 • is rolvast met een uitstekend gevoel voor good governance en brengt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • heeft binding met de regio waarin Vilente actief is.
Bezoldiging
Conform NVTZ-richtlijn en op basis van de klasse-indeling WNT (klasse IV in 2022).
 
Procedure
Na een voorselectie dragen wij een aantal potentieel geschikte kandidaten voor aan een selectiecommissie uit de Raad van toezicht, waarbij de Raad van bestuur als adviseur betrokken zal zijn. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie doet een voordracht van een benoembaar lid (of leden) aan de adviescommissie. Zowel de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden betrokken bij de adviesronde. Na een gesprek met de adviescommissie zal de selectiecommissie een voordracht doen aan de Raad van toezicht die tot benoeming zal overgaan.
 
Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende data:
(nader in te vullen)
 
Reageren
Vilente laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer