Vista

voorzitter college van bestuur

VISTA college (hierna VISTA) is een nieuwe naam in Zuid-Limburg, maar zeker geen nieuwkomer. Na een geslaagde fusie in 2019 tussen Arcus college en ROC Leeuwenborgh is VISTA een gevestigde mbo onderwijsinstelling.
De hoofdvestigingen zijn gelegen in Heerlen, Sittard en Maastricht. Met 13.000 studenten, ruim 230 opleidingen en ongeveer 1.600 medewerkers is VISTA een van de grootste onderwijsaanbieders in Zuid-Limburg. De begroting bedraagt circa € 130M.
VISTA heeft de ambitie om als belangrijke, regionale onderwijspartner in het middelbaar beroepsonderwijs, alsook in de volwasseneneducatie en het inburgeringsonderwijs, een duurzame kwalitatieve bijdrage te leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het opleiden van de groep jongeren en volwassenen die moeite heeft een plek op de arbeidsmarkt te krijgen of te behouden. VISTA zorgt voor een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in Zuid-Limburg.
 
VISTA wordt bestuurd door een college van bestuur (CvB), bestaande uit drie personen, waaronder de voorzitter. Daarnaast kent het VISTA een raad van toezicht (RvT), die een toezichthoudende en adviserende functie heeft ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische- en financiële zaken. Daarnaast vervult de RvT de werkgeversfunctie voor de leden van het CvB. Bij de samenstelling van het CvB wordt gestreefd naar een optimale mix van ervaring, complementariteit en continuïteit, passend bij de ambities van de instelling en de fase van doorontwikkeling waarin VISTA zich bevindt.
 
De huidige voorzitter CvB is benoemd voor een bepaalde periode te weten tot de zomer 2022. De RvT van VISTA gaat daarom op zoek naar een inspirerende, verbindende, daadkrachtige en bestuurlijk ervaren voorzitter CvB per uiterlijk 1 september 2022.
 
Plaats van het CvB in de organisatie
Het CvB heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie conform het Bestuursreglement en acteert vanuit collegiaal bestuur. Besluitvorming vindt plaats door consensus en er is sprake van gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid. Iedereen heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het succes van VISTA en niet voor een specifiek gedeelte.
 
Er is sprake van een portefeuilleverdeling tussen de leden van het CvB die op basis van de ervaring en competenties van de nieuw te werven voorzitter mogelijk opnieuw kan worden vastgesteld. In de portefeuille van de voorzitter zitten in ieder geval: een of twee clusters van onderwijsteams, Staf Communicatie, Staf Bestuursbureau en Staf Audit & Control. Tevens is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor RvT, Ondernemingsraad (OR) en Centrale Studentenraad (CSR).
 
Besturingsmodel:

 
Taken en verantwoordelijkheden van het CvB
 1. Het CvB bestuurt VISTA. Hiertoe behoren alle taken en bevoegdheden die tot het bestuur van de Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie-instelling behoren en die de wet neerlegt bij het bevoegd gezag, zijnde het CvB. Dit betekent onder meer dat het CvB:
  • verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en voor de continuïteit;
  • verantwoordelijk is voor het naleven van wet- en regelgeving en overige contractueel vastgelegde afspraken;
  • het ROC in en buiten rechte vertegenwoordigt.

 2. Het CvB draagt zorg voor de postfusie-fase en de realisatie van de met de fusie beoogde doelstellingen met een belangrijke focus op de innovatie-ambitie.
 3. Het CvB richt zich op de wettelijke en maatschappelijke doelstellingen van het ROC en behartigt op deze wijze het belang van de instelling en met name het belang van de studenten.
 4. Het CvB vraagt de RvT in elk geval goedkeuring voor het strategisch meerjarenplan inclusief de meerjarenbegroting, de jaarbegroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag.
 5. Het CvB maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de RvT door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de RvT voor te leggen.
 6. Het CvB legt verantwoording af aan de overheid en overige stakeholders conform de bepalingen van de overheid.
 7. Het CvB maakt effectief gebruik van de advies- en instemmingsfunctie van de OR en voert binnen de wettelijke kaders de dialoog met de OR en de CSR.
 
Bestuurlijke opgaven voor het CvB
De wereld om ons heen verandert snel. De maatschappelijke, sociale, economische, demografische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Vraagstukken rondom duurzaamheid en digitalisering staat hoog op de agenda. De arbeidsmarkt waarvoor VISTA opleidt en de omgeving waarin VISTA functioneert, zitten boordevol uitdagingen, maar bieden ook volop kansen. De strategische visie VIZIER 2025 gebruikt VISTA als uitgangspunt en inspiratie voor de koers.
 
De (post-)fusie fase zit in de afrondende fase. Voor de komende jaren ligt naast uiteraard het verzorgen van heel goed en innovatief onderwijs, het accent van het CvB op de volgende belangrijke zaken:
 • VISTA is een regionaal opleidingscentrum en streeft naar een verdere verankering in de regio Zuid-Limburg, met de bedrijven, instellingen, overheden en in collegiale  samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Met die verankering en door het kiezen van de juiste netwerken wil en kan VISTA een mede doorslaggevende bijdrage leveren aan de regio die los wil komen van haar achterstands-imago. Ook wil VISTA de kansen die de Euregionale ligging biedt nog meer gaan benutten. 
 • VISTA heeft een, althans in onderwijsland, gedurfd besturingsmodel van een platte organisatie met teams in de lead en slechts twee managementlagen. Met verantwoordelijkheden daar waar ze horen: dichtbij het primaire proces, het onderwijs. Een tussentijdse evaluatie heeft opgeleverd dat dit model kansrijk is, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen worden ontketend. Het model gaat nog beter tot z’n recht gaat komen als de horizontale samenwerking tussen onderwijsteams onderling en tussen onderwijsteams en ondersteunende teams wordt geoptimaliseerd; als we nog meer aandacht hebben voor de werking van de instrumenten (zoals clusters, portefeuilles) die dat mogelijk maken; en met aandacht voor professionele leiderschapsontwikkeling die past bij het gekozen besturingsmodel.
 • VISTA wil een lerende organisatie zijn waar medewerkers zich gestimuleerd voelen om hun talenten maximaal in te zetten. Waarbij iedereen gestimuleerd wordt om te leren, als student, medewerker, organisatie en omgeving. Daarbij hoort het versterken van de professionele cultuur, waar medewerkers en studenten elkaar (durven) aan te spreken op hun professionele gedrag vanuit de door VISTA geformuleerde kernwaarden respectvol, samen, nieuwsgierig en ondernemend. We hechten daarnaast belang aan het stimuleren van een onderzoekende houding in de organisatie om samen met practoraten evidence-informed onderwijsinnovaties te versterken, vanuit de intentie dat dit VISTA helpt uit te groeien tot de lerende organisatie die het wil zijn. 
 • VISTA wil technologische ontwikkelingen nog meer inzetten om structureel bij te dragen aan vermindering van  administratieve handelingen, minder bureaucratie, minder wij-zij (onderwijs-stafgericht denken) en hogere tevredenheid bij studenten, medewerkers en buitenwereld. 
 • VISTA neemt landelijk een vooruitstrevende positie in op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van practoraten in het MBO. Ook op het gebied van digitalisering en blended learning zijn we voorlopers en stevig verankerd in landelijke netwerken. VISTA college wil deze voorlopers-positie verder uitbouwen met beargumenteerde keuzes voor  thema’s en bijbehorende netwerken.
 
Profiel nieuwe voorzitter
VISTA college verdient een voorzitter CvB die zijn of haar hoofd en hart heeft bij en voor het onderwijs. Hij of zij geeft daarvan blijk door een heldere visie op het (middelbaar) beroepsonderwijs, passend bij de ambities. De voorzitter kent de omgeving waarin VISTA college zich beweegt, met zijn sociaaleconomische en maatschappelijke structuur. Werken in teamverband en vanuit een collegiaal bestuurlijke houding is een vanzelfsprekendheid. De voorzitter is actiegericht en gemotiveerd om visie en strategie uit te dragen en de medewerkers nog enthousiaster te maken voor de gezamenlijke opdracht, zodanig dat zij zich mede-eigenaar daarvan voelen.
 
De voorzitter van het CvB is aanspreekpunt voor het handelen van het CvB. Hij of zij is specifiek verantwoordelijk voor en belast met de externe (re)presentatie, de samenhang van beleid (beleidscoördinatie) en het functioneren van het CvB. Voor de RvT is hij of zij namens het CvB het primaire aanspreekpunt.
 
De voorzitter van het CvB onderschrijft het gekozen besturingsmodel met een platte organisatiestructuur en teams in de lead, waarin hij of zij rechtstreeks leiding geeft aan de stafhoofden en opleidingsmanagers die binnen zijn of haar portefeuille vallen. Ook geeft hij of zij de voorkeur aan het werken in het gekozen model van een collegiaal bestuur.
 
In de besturingsfilosofie is verder sprake van hard controls (zoals strategisch beleidsplan, kaderbrief, Inspectiekader, beleidskaders en instructies, mandateringsregeling) en soft controls (zoals leiderschap, gezamenlijke visievorming, vertrouwen). Het CvB geeft teams de ruimte die nodig is binnen tevoren overeengekomen kaders. Daarbij zorgt het CvB voor een adequate en professionele ondersteuning van het onderwijs, met zo weinig mogelijk bureaucratie.
 
Door de gekozen platte structuur, de daarbij horende span of control/support/attention en de stevige besturingsopgaven die er voor de organisatie liggen, acht de RvT een driehoofdig CvB noodzakelijk. Dit stelt ook eisen aan opleidingsmanagers, onderwijskundig leiders, en de teamleiders/stafhoofden. Taakvolwassenheid is hierbij een sleutelbegrip.
 
Bij voorkeur kent de voorzitter de weg in (Zuid-)Limburg; relevante stakeholders zijn hem of haar bekend. Empathisch vermogen, de ambitie om kernwaarden en strategische uitgangs-punten te versterken en uit te dragen en een toegankelijke persoonlijkheid die medewerkers op alle niveaus en in alle rollen meeneemt in het proces van inhoud geven aan de doorontwikkeling na de fusie, zijn belangrijke kwaliteiten van onze voorzitter, naast de competentie om daadkrachtig het toekomstbeeld voor de gehele organisatie te blijven schetsen en samen te realiseren.
 
Functie-eisen
 1. Strategisch denk- en werkvermogen op academisch niveau.
 2. Succesvolle ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder in een complexe publieke organisatie, bij voorkeur een onderwijsorganisatie.
 3. Ervaring met en het vermogen om de maatschappelijke opdracht van het VISTA college in- en extern goed uit te dragen. Vaardigheid in het positioneren en profileren van het VISTA college in het complexe krachtenveld (overheid - bedrijfsleven - voortgezet onderwijs- hoger onderwijs) en het vermogen om een relevant netwerk te ontwikkelen en te onderhouden.
 4. Ervaring in het vormgeven van, leidinggeven aan en (doen) uitvoeren van een complexe posttransitie van een fusie-organisatie en de bereidheid om verder te bouwen op de ingeslagen weg.
 5. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie vakbekwaam te vervullen en daarbij actief zijn in het verdiepen en verbreden van die kennis en vaardigheden.
 6. Bekend zijn met de maatschappelijke omgeving en de regionale bestuurlijke complexiteit of in staat dit zich snel eigen te maken.
 7. Onderschrijft de vier kernwaarden van VISTA college en draagt deze in woord en daad uit: respectvol, samen, nieuwsgierig, ondernemend.
 8. Fulltime beschikbaarheid.
 
Dit leidt tot de volgende gevraagde competenties:
 
Strategisch inzicht en visie:
vanuit een totaalbeeld van de organisatie, de maatschappelijke ontwikkelingen en de directe omgeving richt het CvB zich op de succesvolle ontwikkeling van het VISTA college, waarbij richting en sturing wordt gegeven aan toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs in de gehele regio.
 
Transitie management:
de transitie waarin VISTA college zich bevindt, vereist ruime ervaring van de voorzitter om het proces van veranderen en verandering op effectieve en efficiënte wijze, samen met de collega bestuurders, aan te sturen en waarbij de medewerkers zich gestimuleerd voelen.
 
Bindend vermogen:
de voorzitter is het inspirerende boegbeeld, weet interne en externe stakeholders te verbinden. Hij/zij bouwt continu aan een gezamenlijke, gedragen cultuur en vervult daarin een voorbeeldfunctie. Hij/zij is benaderbaar voor alle medewerkers. De voorzitter verbindt lijn en staf, gelet op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteitsverbetering.
 
Resultaat- en actiegericht:
de voorzitter formuleert samen met de CvB-leden uitdagende doelen en gaat voor in actiegerichtheid. Onderwijskwaliteit is daarin leidend. De voorzitter bevordert ondernemingszin en vraagt systematisch aandacht voor een goede bedrijfsvoering. 
 
Inspirerend leiderschap:
de voorzitter vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en ook naar buiten, waarbij hij/zij de doelstellingen van het VISTA college in volle overtuiging uitdraagt en daarmee uitnodigend tot samenwerking inspireert.
 
Arbeidsvoorwaarden
De benoeming vindt plaats door de RvT voor de duur van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid voor herbenoeming voor maximaal vier jaar. De voorzitter CvB ontvangt een honorering met in achtneming van de WNT, specifiek de hiervan afgeleide regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.
 
Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van bureau Vanderkruijs, in de persoon van Eugenie van Leusen. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) uiterlijk 22 april 2022 te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariëlla Engels op 020-7267272.
 
Vanderkruijs zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van de geschikte kandidaten aan de sollicitatie- en adviescommissie (SAC) van VISTA college worden gepresenteerd. De SAC bestaat uit vertegenwoordigers van RvT, CvB, Management, OR en CSR. Op basis van de CV-presentatie worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken, die plaatsvinden in mei en juni 2022.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:
VISTA college
VISTA WERKT AAN - VISTA college
Bestuursreglement VISTA college
 
Planning
Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer