VISTA College

Twee leden college van bestuur

VISTA college (hierna VISTA) is een nieuwe naam in Zuid-Limburg, maar zeker geen nieuwkomer. Na een geslaagde fusie in 2019 tussen Arcus college en ROC Leeuwenborgh is VISTA een gevestigde mbo onderwijsinstelling. De hoofdvestigingen zijn gelegen in Heerlen, Sittard en Maastricht. Met 13.000 studenten en deelnemers, ruim 230 opleidingen en ongeveer 1.700 medewerkers is VISTA de grootste aanbieder van middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Limburg. De begroting bedraagt circa € 130M.
VISTA heeft de ambitie om als belangrijke, regionale onderwijspartner in het middelbaar beroepsonderwijs, alsook in de volwasseneneducatie en het inburgeringsonderwijs, een duurzame kwalitatieve bijdrage te leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het opleiden van de groep jongeren en volwassenen die moeite heeft een plek op de arbeidsmarkt te krijgen of te behouden. VISTA zorgt voor een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in Zuid-Limburg.

Vista wil haar studenten een goede en veilige leeromgeving bieden en hen nadrukkelijk betrekken bij het door ontwikkelen van het onderwijs. “Wij zien jou” is dan ook het motto van VISTA.

College van bestuur
VISTA wordt bestuurd door een college van bestuur (CvB), bestaande uit drie personen te weten de voorzitter en twee leden. Daarnaast kent VISTA een raad van toezicht (RvT), die een toezichthoudende en adviserende functie heeft ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische- en financiële zaken. Ook vervult de RvT de werkgeversfunctie voor de leden van het CvB. Bij de samenstelling van het CvB wordt gestreefd naar een optimale mix van ervaring, complementariteit en continuïteit, passend bij de ambities van de instelling en de fase van doorontwikkeling waarin VISTA zich bevindt.
 
Per 1 augustus 2022 is een nieuwe voorzitter CvB benoemd. In het lopende kalenderjaar 2022 en aanvang 2023 ontstaan er twee vacatures voor de twee leden van het CvB. Eén vanwege het aanvaarden van de positie van voorzitter en één vanwege pensionering. De RvT van VISTA gaat op zoek naar inspirerende, verbindende en daadkrachtige bestuurders per ultimo februari 2023.
 
Plaats van het CvB in de organisatie
Het CvB heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie conform het Bestuursreglement en kent formeel een eindverantwoordelijk voorzitter. Het CvB acteert vanuit collegiaal bestuur. Besluitvorming vindt plaats door consensus en er is sprake van gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid. Iedereen heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het succes van VISTA en niet voor een specifiek gedeelte.
 
Er is sprake van een portefeuilleverdeling tussen de leden van het CvB die op basis van de ervaring en competenties wordt vastgesteld.
 
Alle drie de CvB leden hebben zowel een of twee clusters van onderwijsteams tot hun aandachtsgebied, als enkele staven en eventueel serviceteams. Op deze wijze is aandacht voor samenwerking tussen lijn en ondersteuning op het hoogste niveau geborgd. Staf Strategie en Onderwijsbeleid zit in elk geval in de portefeuille van de voorzitter, alsook de staven Audit & Control als Bestuursbureau.
 
De nieuw te werven CvB-leden zullen beiden twee clusters van onderwijsteams in hun portefeuille krijgen evenals enkele staven en serviceteams. De exacte verdeling zal in overleg plaatsvinden en afhankelijk zijn van de ervaring en competenties van de aan te trekken bestuurders. Bij voorkeur wordt er één bestuurder aangetrokken met specifieke ervaring in een onderwijsorganisatie op het gebied van HRD/P&O, leiderschapsontwikkeling en de lerende organisatie. En de andere bestuurder met specifieke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, informatiemanagement en vastgoedmanagement.
 
Alle leden van het CvB vertegenwoordigen VISTA extern vanuit hun portefeuilles en expertises.
 
Besturingsmodel


Taken en verantwoordelijkheden van het CvB
Het CvB bestuurt VISTA. Hiertoe behoren alle taken en bevoegdheden die tot het bestuur van de Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie-instelling behoren en die de wet neerlegt bij het bevoegd gezag, zijnde het CvB. Dit betekent onder meer dat het CvB:
 • verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en voor de continuïteit;
 • verantwoordelijk is voor het naleven van wet- en regelgeving en overige contractueel vastgelegde afspraken;
 • het ROC in en buiten rechte vertegenwoordigt.
 • Het CvB draagt zorg voor realisatie van de innovatie-ambitie.
 • Het CvB richt zich op de wettelijke en maatschappelijke doelstellingen van het ROC en behartigt op deze wijze het belang van de instelling en met name het belang van de studenten.
 • Het CvB vraagt de RvT in elk geval goedkeuring voor het strategisch meerjarenplan inclusief de meerjarenbegroting, de jaarbegroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag.
 • Het CvB maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de RvT door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de RvT voor te leggen.
 • Het CvB legt verantwoording af aan de overheid en overige stakeholders conform de bepalingen van de overheid.
 • Het CvB maakt effectief gebruik van de advies- en instemmingsfunctie van de OR en voert binnen de wettelijke kaders de dialoog met de OR en de CSR.
Bestuurlijke opgaven voor het CvB
De wereld om ons heen verandert snel. De maatschappelijke, sociale, economische, demografische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Vraagstukken rondom duurzaamheid en digitalisering staat hoog op de agenda. De arbeidsmarkt waarvoor VISTA opleidt en de omgeving waarin VISTA functioneert, zitten boordevol uitdagingen, en bieden ook volop kansen. De strategische visie VIZIER 2025 gebruikt VISTA als uitgangspunt en inspiratie voor de koers.
 
De (post-)fusie fase is een afgeronde fase. Voor de komende jaren ligt naast uiteraard het verzorgen van heel goed en innovatief onderwijs, het accent van het CvB op de volgende belangrijke zaken:
 • VISTA is een regionaal opleidingscentrum en streeft naar een verdere verankering in de regio Zuid-Limburg, met de bedrijven, instellingen, overheden en in collegiale  samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Met die verankering en door het kiezen van de juiste netwerken wil en kan VISTA een mede doorslaggevende bijdrage leveren aan de regio die los wil komen van haar achterstands-imago. Ook wil VISTA de kansen die de Euregionale ligging biedt nog meer gaan benutten.
 • VISTA heeft een, althans in onderwijsland, gedurfd besturingsmodel van een platte organisatie met teams in de lead en slechts twee managementlagen. Met verantwoordelijkheden daar waar ze horen: dicht bij het primaire proces, het onderwijs. Een tussentijdse evaluatie heeft opgeleverd dat dit model kansrijk is, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen worden ontketend. Het model gaat nog beter tot z’n recht gaat komen als de horizontale samenwerking tussen onderwijsteams onderling en tussen onderwijsteams en ondersteunende teams wordt geoptimaliseerd; als we nog meer aandacht hebben voor de werking van de instrumenten (zoals clusters, portefeuilles) die dat mogelijk maken; en met aandacht voor professionele leiderschapsontwikkeling die past bij het gekozen besturingsmodel.
 • VISTA wil een lerende organisatie zijn waar medewerkers zich gestimuleerd voelen om hun talenten maximaal in te zetten. Waarbij iedereen gestimuleerd wordt om te leren, als student, medewerker, organisatie en omgeving. Daarbij hoort het versterken van de professionele cultuur, waar medewerkers en studenten elkaar (durven) aan te spreken op hun professionele gedrag vanuit de door VISTA geformuleerde kernwaarden respectvol, samen, nieuwsgierig en ondernemend. We hechten daarnaast belang aan het stimuleren van een onderzoekende houding in de organisatie om samen met practoraten evidence-informed onderwijsinnovaties te versterken, vanuit de intentie dat dit VISTA helpt uit te groeien tot de lerende organisatie die het wil zijn.
 • VISTA wil technologische ontwikkelingen en digitalisering nog meer inzetten om structureel bij te dragen aan vermindering van administratieve handelingen, minder bureaucratie, minder wij-zij (onderwijs-stafgericht denken) en hogere tevredenheid bij studenten, medewerkers en buitenwereld.
 • VISTA neemt landelijk een vooruitstrevende positie in op het gebied van onderwijs en onderzoek en de ontwikkeling van practoraten in het MBO. Ook op het gebied van digitalisering en blended learning zijn we voorlopers en stevig verankerd in landelijke netwerken. VISTA wil deze voorlopers-positie verder uitbouwen met beargumenteerde keuzes voor thema’s, onderwijsontwikkeling en deelname aan bijbehorende netwerken.
 
Profiel nieuwe leden CvB
VISTA verdient een CvB, waarvan de leden elk hun hoofd en hart bij het onderwijs hebben. Zij geven daarvan blijk door een heldere visie op het (middelbaar) beroepsonderwijs, passend bij de ambities en de maatschappelijke opdracht die gemaakt zijn rondom de besluitvorming en oprichting van VISTA. Zij kennen de omgeving waarin VISTA zich beweegt, met zijn sociaaleconomische en maatschappelijke structuur. Werken in teamverband en vanuit een collegiaal bestuurlijke houding is een vanzelfsprekendheid.
 
Het CvB is actiegericht en gemotiveerd om visie en strategie uit te dragen en de medewerkers nog enthousiaster te maken voor de gezamenlijke opdracht, zodanig dat zij zich daar mede-eigenaar van voelen. Het CvB geeft teams de ruimte die nodig is binnen overeengekomen kaders. Daarbij zorgt het CvB voor een adequate en professionele ondersteuning van het onderwijs, met zo weinig mogelijk bureaucratie. De leden zijn authentieke persoonlijkheden die sterk verbindend zijn en op een mensgerichte wijze toch stevig kunnen sturen.  
 
Functie-eisen nieuwe leden CvB
 1. Strategisch werk- en denkvermogen op academisch niveau;
 2. Ervaring met en het vermogen om de maatschappelijke opdracht van VISTA in- en extern uit te dragen. Vaardigheid in het positioneren en profileren van VISTA in het complexe krachtenveld (overheid - bedrijfsleven - voortgezet onderwijs- hoger onderwijs) en het vermogen om een relevant netwerk te ontwikkelen en te onderhouden;
 3. Ervaring in het vormgeven van, leidinggeven aan en (doen) uitvoeren van complexe veranderingsprocessen in de publieke sector;
 4. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie vakbekwaam te vervullen en daarbij actief te zijn in het verdiepen en verbreden van die kennis en vaardigheden;
 5. Bekend zijn met de maatschappelijke omgeving en de regionale bestuurlijke complexiteit;
 6. Onderschrijft de vier kernwaarden van VISTA en draagt deze in woord en daad uit: respectvol, samen, nieuwsgierig, ondernemend;
 7. Fulltime beschikbaarheid;
 8. Specifiek;
  • een lid heeft kennis en ervaring in een onderwijsorganisatie op het gebied van HRD/P&O, leiderschapsontwikkeling en de lerende organisatie;
  • een lid heeft kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, informatiemanagement en vastgoedmanagement.
 
Dit leidt tot de volgende gevraagde competenties
 
Strategisch inzicht en visie:
vanuit een totaalbeeld van de organisatie, de maatschappelijke ontwikkelingen en de directe omgeving richt het CvB zich op de succesvolle ontwikkeling van VISTA, waarbij richting en sturing wordt gegeven aan toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs in de gehele regio.
 
Verandermanagement:
de transitie waarin VISTA zich bevindt, vereist ruime ervaring om het proces van veranderen en verandering op effectieve en efficiënte wijze, samen met de collega-bestuurders, aan te sturen en waarbij de medewerkers zich gestimuleerd voelen.
 
Behalve bovenstaande competenties geldt in het bijzonder:
 • Hij/zij heeft ervaring met verandermanagement en het effectief en efficiënt aansturen van veranderingsprocessen in het publieke domein, met name met de overgang naar een grotere taakvolwassenheid en ruimte van (onderwijs)teams;
 • Hij/zij is bekend met de professionaliseringsopgave die hieruit voortvloeit en kent de instrumenten, processen en competenties die voor de transitie nodig zijn;
 • Hij/zij kan lange termijn doelstellingen vertalen in stappen, die herkend worden door de teams in hun dagelijks functioneren;
 • Hij/zij kan omgaan met de balans tussen ruimte in het dagelijks functioneren van onderwijsteams en de onderwijskundige doelen en kaders (inspectie, eigen kwaliteitsnormen ROC, regionale vragen bedrijfsleven);
 • Hij/zij is communicatief sterk, verbindend maar vooral duidelijk en richtinggevend in het dagelijkse optreden en is in staat om de interne veranderingen te koppelen aan een hoge mate van omgevingssensitiviteit door de onderwijsteams te laten werken met partners in de regio.
 
Arbeidsvoorwaarden
De leden van het CvB ontvangen een honorering met in achtneming van de WNT, specifiek de hiervan afgeleide regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. VISTA is ingeschaald in Groep G. De concrete inschaling van de nieuwe bestuurders is afhankelijk van kennis en ervaring.
 
Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Vanderkruijs, partner in executive search in de persoon van mevrouw Eugenie van Leusen. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van de geschikte kandidaten aan de sollicitatie- en adviescommissie (SAC) van VISTA worden gepresenteerd. De SAC bestaat uit vertegenwoordigers van RvT, CvB, Management, OR en CSR. Op basis van de CV-presentatie worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken met de SAC.
 
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 4 november 2022 een korte motivatie (inclusief actueel cv) met daarbij een vermelding naar welke vacature uw voorkeur uitgaat te sturen naar vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 
Planning
Belangstellenden vragen wij rekening te houden met selectiegesprekken met de SAC van VISTA vanaf medio november. Concrete data voor de gespreksrondes volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer