vrije universiteit amsterdam

rector magnificus

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Een universiteit, opgericht in 1880, waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele wetenschappelijke spectrum – van alfa, gamma en bèta tot leven en medisch – en is ingericht langs vier inhoudelijke profielthema’s: Human Health and Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability.  Zo stimuleren we de multidisciplinaire samen¬werking waar de maatschap¬pelijke problemen van nu en straks om vragen.

Click here for the English job description.


De VU heeft voor de komende jaren een ambitieuze strategie gekozen: VU Strategie 2020 - 2025. Drie speerpunten staan daarin centraal: duurzaam, ondernemend en divers. Deze geven richting aan ons handelen en aan de inhoud van onze kerntaken onderwijs, onderzoek, valorisatie en de bedrijfsvoering.

De uitstekend bereikbare VU Campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek én valorisatie. Aan de VU werken ruim 5600 medewerkers en volgen meer dan 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs aan negen faculteiten.

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur en beheer van de VU, zowel voor wat betreft ontwikkeling als implementatie van beleid. Het CvB bestaat uit 3 leden: een voorzitter, verantwoordelijk voor instellingsstrategie, (internationale) externe betrekkingen en valorisatie; een Rector Magnificus verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek; en een derde lid, verantwoordelijk voor bedrijfsvoering. Het CvB geeft als collegiaal bestuur leiding aan de VU, in nauwe samenwerking met de decanen van negen faculteiten en de directeuren van negen ondersteunende diensten. De leden van het CvB worden benoemd door en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht Stichting VU.

De aandachtsgebieden van de leden van het CvB zijn evenwichtig verdeeld in portefeuilles. Tot de portefeuille van de rector magnificus behoren de kerngebieden onderwijs en onderzoek, het bewaken van de wetenschappelijke integriteit en de onderwijs- en onderzoekskwaliteit. De rector is leidinggevend aan de decanen van de faculteiten en het eerste aanspreekpunt voor de Universiteitsraad (USR) voor wat betreft onderwijs en onderzoek.

Leidraad voor de ontwikkeling van de VU is de VU Strategie 2020 – 2025, met een door CvB en de brede organisatie samen geformuleerde missie:
Wij nemen met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Wij leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en ‘A Broader Mind’. Ons onderzoek is grensverleggend zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en met de samenleving. Dat is de missie van de Vrije Universiteit Amsterdam.


Het CvB ziet binnen de VU graag een klimaat waarin mensen reflecteren op hun eigen en elkaars gedrag, elkaar aanspreken en open en constructief omgaan met tegenstellingen, dilemma’s en conflicten. Het CvB stimuleert deze wijze van samenwerken en heeft hierin een voorbeeldfunctie. Het CvB stuurt actief aan op het helder beleggen van verantwoordelijkheden, gebaseerd op de gedachte dat de vaardigheid van de professional centraal staat en tot zijn recht moet kunnen komen. Deze benadering vloeit voort uit de kernwaarden van de VU: verantwoordelijk, open en persoonlijk.

Speerpunten

Richtinggevend voor het handelen binnen de VU zijn de drie geformuleerde speerpunten uit de VU Strategie 2020 - 2025: 
Duurzaam: Voor de VU heeft, vanuit verantwoordelijkheid nemen voor mens en planeet, ‘duurzaam’ een brede betekenis. Duurzaamheid gaat niet alleen om het milieu, maar ook om economische, menselijke, culturele en sociale aspecten. Ook voor de VU als organisatie is duurzaamheid vitaal.
Ondernemend:  Vanuit de behoefte meerwaarde te creëren voor de samenleving, samen te werken en te innoveren, is een ondernemende houding van belang. Dit betekent kansen zien, creëren en benutten. Creatief zijn en lef hebben. Je verantwoordelijkheid nemen. Risico’s durven nemen en durven experimenteren.
Divers: Diversiteit is nauw verbonden met de identiteit van de VU en draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en samenwerkingen. Iedereen uit de VU-gemeenschap dient verschillen in etnische, culturele of religieuze achtergrond, genderidentiteit, seksuele voorkeur, nationaliteit, functiebeperking, vooropleiding en academische discipline te kunnen overbruggen.

Leiderschapsprofiel VU

Het leiderschap binnen de VU en de hieraan gekoppelde wijze van samenwerken is uitgewerkt in vier principes onder de naam “the Art of Engagement”.

Draag bij aan het grotere geheel

Denken voorbij het eigen onderdeel naar wat het beste is voor de VU en zich committeren aan gezamenlijke afspraken.

Toon moed in duidelijke keuzes

Durven kiezen en er voor de keuze durven te blijven staan
Geef anderen ruimte en vertrouwen voor toepassing.

Wees transparant en duidelijk

Helder uitspreken, en ook anderen aanspreken, open zijn over belangen, informatie breed toegankelijk maken vanuit vertrouwen.

Luister en geef ruimte voor groei

Oordeel uitstellen, goed luisteren, feedback geven én ontvangen, een open en veilig klimaat scheppen.
 
Ook het CvB past deze principes toe op het eigen handelen en spreekt ook anderen in de organisatie aan op oefening in deze Art of Engagement.
 

Onderwijs– en onderzoeksprofiel

De opdracht van de VU is om mensen op te leiden tot kritische academici die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid belangrijke posities kunnen innemen in de (inter)nationale en interculturele samenleving van de toekomst. De VU legt daarom een sterke nadruk op de academische vorming van studenten, met aandacht voor de kernwaarden van de VU: persoonlijk, open en verantwoordelijk. Onderwijs en onderzoek zijn sterk aan elkaar gekoppeld.

De VU leidt studenten op in de onderzoeksgebieden waarin zij sterk is en waarin een grote vraag is naar goed opgeleide professionals. Met 45 bachelor- en 100 masteropleidingen, post graduate en PhD onderwijs biedt de VU een breed scala aan opleidingen waarin studenten worden uitgedaagd het beste uit hun studie en uit zichzelf te halen. Met de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een Honours Programme en het Amsterdam University College ingericht. Met de Universiteit Twente is in 2019 een samenwerking op het terrein van onderwijs, onderzoek en valorisatie opgestart met de gezamenlijke bacheloropleiding Mechanical Engineering.

De VU kent in totaal negen faculteiten inclusief de faculteit Geneeskunde die onderdeel uitmaakt van het Amsterdam UMC. De Tandheelkundige faculteit ACTA is een gezamenlijke faculteit met de Universiteit van Amsterdam. De faculteiten zijn eerstverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en vormen de thuisbasis van het wetenschappelijk personeel. Een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd in interfacultaire onderzoeksinstituten, waarin faculteiten over de grenzen van disciplines samenwerken.

De VU geeft ruim baan aan langetermijnonderzoek naar fundamentele vragen én aan onderzoek dat is gericht op toepassingen. Om invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de VU staat maatschappelijke relevantie van haar onderwijs en onderzoek in verbinding met waardengedreven wetenschap en wetenschappelijke innovatie bij de VU centraal.

De opdracht aan de rector magnificus

Als rector bent u leider en boegbeeld van de academische gemeenschap van de universiteit. U staat voor hoge wetenschappelijke kwaliteit en integriteit in onderwijs en onderzoek en ontwikkelt deze verder op basis van uw visie op de toekomst van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

U bouwt in nauwe samenwerking met de overige leden van het College van Bestuur aan de (inter)nationale reputatie van de VU, aan de hand van de VU-kernwaarden. U geeft samen met de decanen actief sturing op de speerpunten en de profielthema’s uit de VU Strategie. U biedt inspiratie, richting en ondersteuning aan de versterking van ondernemerschap in brede zin en aan onderwijs-  en onderzoekssamenwerking over en tussen de disciplines.

U versterkt de onderwijsvisie en implementeert de ambities met het oog op de kwaliteit en de flexibiliteit van het onderwijs. Uw aandacht gaat uit naar het versterken van het activerend onderwijs ondersteund door blended learning, naar verdere digitalisering van het onderwijs en ondersteunende onderwijsprocessen, en de verdere uitwerking en uitbreiding van het concept Leven Lang Ontwikkelen binnen de VU. Met uw handelen onderstreept u het streven van ‘A Broader Mind’, met als doel dat de VU-studenten niet alleen tot iets worden opgeleid, maar ook worden gestimuleerd en ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling, academische verkenning en maatschappelijke ontwikkeling.

U realiseert de ambities uit de recent opgestelde onderzoeksvisie: u verhoogt de wetenschappelijke én maatschappelijke impact van het onderzoek aan de VU, brengt een stevige focus aan in het onderzoek en binnen de profielthema’s, stimuleert samenwerking tussen onderzoekers met interne en externe partijen en bevordert toegankelijkheid en transparantie met de stappen die de VU maakt in het kader van Open Science.

U onderhoudt een open leidinggevende samenwerkingsrelatie met de bestuurders van de faculteiten. U begrijpt waar de verscheidenheid van faculteiten een meerwaarde of een belemmering vormt, en waar verbindingen gemaakt kunnen worden. U draagt actief bij aan de implementatie van Erkennen & Waarderen van wetenschappers, waarin een nieuwe balans wordt gezocht tussen individuen en teams, diversificatie van loopbanen en academisch leiderschap. Daarbij stimuleert u de rijke schakering aan diversiteit binnen de academische gemeenschap en brengt u verschillende belangen en perspectieven samen. U heeft oog en gevoel voor de gehele werkvloer, weet wat er leeft onder studenten en medewerkers en bouwt een goede werkrelatie op met de medezeggenschapsorganen.

U onderhoudt constructieve samenwerkingsrelaties met de bestuurlijke gremia van Amsterdam UMC, ACTA en AUC. U draagt bij aan effectieve samenwerking met partners in het hoger onderwijs en onderzoek, waaronder de Universiteit Twente, en met lokale en regionale overheden. U participeert daarbij actief in de relevante landelijke gremia, zoals de VSNU. U bouwt aan het internationale profiel van de VU door samenwerkingsverbanden te verkennen en te bestendigen.

U speelt zowel vanuit uw wetenschappelijk gezag als vanuit uw maatschappelijk engagement een toonaangevende rol in het openbare debat en bent hierbij ook zichtbaar via media en sociale media.

Functie-eisen en profiel rector magnificus

U bent een gezaghebbend topwetenschapper en hoogleraar met een stevig internationaal netwerk. U beschikt over bestuurlijke talent en ambitie en bestuurlijke ervaring binnen een universiteit of wetenschappelijke instelling. U heeft zich ontwikkeld tot een multidisciplinair denker, omarmt en vertegenwoordigt alle vakgebieden en beschikt over een wetenschappelijk gezag dat verder reikt dan uw oorspronkelijke specialisatie.

U bent gewend te werken op het snijvlak bestuur-wetenschap en beschikt over aantoonbare ervaring met het leiden van complexe verbeterprocessen in onderwijs en onderzoek. U ziet kansen op gebied van onderwijs en onderzoek en bevordert kansrijke innovaties door interdisciplinaire samenwerking. In uw bestuursstijl combineert u een luisterende en sensitieve houding met daadkracht en besluitvaardigheid.

Als rector van de VU omarmt u de kernwaarden en leiderschapsprincipes van de VU en draagt deze actief uit. U bent transparant en standvastig in uw handelen, en spreekt aan en benoemt ineffectief gedrag – en bent daar zelf ook op aanspreekbaar. U beschikt over strategische visie op de implementatie van diversiteit en inclusiviteit in duurzame onderwijs- en onderzoeksontwikkelingen en bent in staat om de verschillen in belangen en perspectieven samen te brengen.

In uw werk wordt u gedreven door een passie voor zowel onderwijs als onderzoek en een oprechte interesse en begrip voor belangen van studenten en medewerkers. U heeft een goed ontwikkeld gevoel voor de bestuurlijke en organisatorische verhoudingen binnen de universiteit, waarin faculteiten en diensten, en de medezeggenschapsorganen belangrijke partners zijn. Ervaring met een transparante en professionele manier van samenwerken met de medezeggenschap is van belang.

U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels. 

U bent goed ingevoerd in recente ontwikkelingen in de wetenschap en bent in staat om als inspirerend en gezaghebbend boegbeeld op te treden in regionale, nationale en internationale netwerken; u weet op effectieve wijze de belangrijke stakeholders in het netwerk van besluitvormers te beïnvloeden. Tevens ondersteunt u, vanuit een sterk persoonlijk maatschappelijk engagement, de verbinding tussen wetenschap en maatschappij die de VU karakteriseert.

U voert uw rol en functie uit binnen de context van een collegiaal bestuur: u begrijpt de waarde van teamwork en kennisuitwisseling met uw collegabestuurders. U bent in staat om samen de fundamentele waarden van de VU uit te dragen en de VU op de kaart te zetten.

Benoeming

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. Bij het selectieproces zijn naast de Raad van Toezicht ook de leden CvB en vertegenwoordigers vanuit de decanen, directeuren en de medezeggenschap betrokken. De medezeggenschap heeft adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen benoeming. Een assessment maakt deel uit van de procedure. U dient voorafgaand aan aanstelling een VOG te overleggen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT2); het maximum van de bezoldiging van deze functie wordt hierin bepaald.

Procedure

De Raad van Toezicht Stichting VU laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 23 juli een brief (inclusief actueel cv) te sturen aan vu@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Eugenie van Leusen op 020-7267270. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer