vrije universiteit amsterdam

drie leden raad van toezicht

Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende
manier van wetenschap bedrijven. De groeiende campus aan de
Zuidas biedt een dichtbevolkt centrum waar onderwijs, onderzoek
en valorisatie goed kunnen gedijen en vormt een onderdeel van
een maatschappelijk knooppunt van kennis, bedrijvigheid,
ondernemerschap en innovatie. De VU heeft een zeer divers
samengestelde studentenpopulatie van circa 23.000 studenten
en telt ongeveer 4.500 medewerkers.

De raad van toezicht van de VU zoekt

drie leden raad van toezicht


Voor de Raad gelden de volgende eisen:
 
a. Competenties
Elk lid van de Raad is in staat:
 • tot een helikopterview op ontwikkelingen en voortgang binnen de organisatie, op basis van voornamelijk schriftelijk (en derhalve beperkte) aangereikte informatie;
 • toezicht en bestuur te onderscheiden en, gepaard aan betrokkenheid, gepaste afstand tot het bestuur te houden;
 • kritisch en constructief het College van Bestuur te bevragen op zijn opvattingen en handelen;
 • vanuit aantoonbare ervaring zicht te hebben op complexe bestuurlijke processen in non-profit of profit organisaties;
 • een beleidsdiscussie aan te gaan met het College van Bestuur op het juiste abstractieniveau en met gevoel voor de onderlinge verhoudingen;
 • onafhankelijk eigen voorlopige opvattingen en oordelen in te brengen in de Raad en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen;
 • financiële gegevens betreffende jaarrekening en begroting van de universiteit/stichting te begrijpen, te interpreteren en te beoordelen in relatie tot het gevoerde, respectievelijk te voeren beleid en te verwachten relevante ontwikkelingen;
 • zich te presenteren en te bewegen in voor de VU relevante maatschappelijke en politieke netwerken van personen en instellingen. 
b. Kennis en inzicht
Elk lid van de Raad beschikt in elk geval over:
 • een academisch werkniveau;
 • bekendheid met ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs én het wetenschappelijk onderzoek in nationaal en internationaal verband;
 • inzicht in het functioneren van grote complexe organisaties in een maatschappelijke omgeving. 
c. Condities
Voor elk lid van de raad geldt dat hij of zij:
 • instemt met de grondslag en de doelstelling van VUvereniging  en Stichting VU en gemotiveerd is om de vormgeving van de identiteit te ondersteunen;
 • over voldoende tijd en energie beschikt om actief bij te dragen aan de vervulling van de taken van de raad;
 • bij voorkeur competenties heeft verworven en getoond in leidinggevende en/of toezichthoudende functies;
 • bekend is met de beginselen van good governance en hiernaar handelt;
 • op geen enkele wijze belangen heeft binnen de VU;
 • geen voormalig bestuurder is van de VU;
 • actief is betrokken in professionele en maatschappelijke bezigheden;
 • "in de samenleving staat" en beschikt over een brede maatschappelijke binding en netwerk.
d. Zetels
De Raad van Toezicht heeft op dit moment de volgende ‘zetels’:
 • Voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie)
 • Voorzitter Kwaliteitscommissie
 • Voorzitter Audit- en Huisvestingscommissie
 • Voorzitter Remuneratiecommissie (tevens lid Kwaliteitscommissie)
 • Lid Audit- en Huisvestingscommissie
e. Profielen/deskundigheden
Binnen de Raad van Toezicht is de samenstelling zodanig dat hierin altijd een aantal profielen/deskundigheden aanwezig zijn, waarvan sommige aan een bepaalde zetel zijn verbonden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd in hoge mate te voldoen aan onderstaande criteria, met een grote diversiteit in karakter en persoonlijkheden binnen de Raad van Toezicht.

f. Overige aspecten
Binnen de Raad van Toezicht is de samenstelling zodanig dat:
 • de verdeling tussen mannen en vrouwen zoveel als mogelijk gelijk is;
 • er een spreiding is in etnische en levensbeschouwelijke achtergrond.
Lidmaatschap van de Raad van Toezicht vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld een dagdeel per week.

Vacatures
In verband met het aflopen van de tweede termijn van drie leden van de Raad van Toezicht in 2021, werft de Raad van Toezicht drie nieuwe leden. De Raad van Toezicht zoekt:

Voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie
Beschikt over
 • ruime ervaring in het bedrijfsleven in een financiële topfunctie;
 • ervaring als bestuurder en toezichthouder van (een) grote organisatie(s);
 • oog voor risicobeheersing, doelmatigheid, bedrijfsvoering en administratieve organisatie;
 • affiniteit met complexe huisvestingsprocessen en IT (of het commissielid).
Lid Audit- en Huisvestingscommissie
Beschikt over
 • ervaring in het openbaar bestuur;
 • ervaring met bedrijfsvoering in (een) grote organisatie(s);
 • juridisch inzicht gerelateerd aan aanbestedingen, bouwprojecten en overeenkomsten;
 • brede maatschappelijk betrokkenheid;
 • affiniteit met complexe huisvestingsprocessen en IT (of de commissievoorzitter).
Lid Kwaliteitscommissie
Beschikt over
 • breed zicht op de universitaire wereld en ingevoerd in actuele landelijke discussies en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wetenschap;
 • aantoonbare deskundigheid en visie op onderwijs, onderzoeken kwaliteitszorg;
 • stevig academisch profiel (bij voorkeur gepromoveerd) bij voorkeur op terrein van bèta/medisch/Life Sciences.
Benoeming
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmaal herbenoeming.

Proces van werving
De Vrije Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach en Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 5 maart 2020 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vu@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook telefonisch contact opnemen via 020-7267270.

Planning
Data voor (selectie-)gesprekken worden zo spoedig als mogelijk bekendgemaakt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer