Vrije Universiteit Amsterdam

Lid Raad van Toezicht

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Een universiteit, opgericht in 1880, waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.
Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele wetenschappelijke spectrum – van alfa, gamma en bèta tot leven en medisch – en is ingericht langs vier inhoudelijke profielthema’s: Human Health and Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samen­werking waar de maatschap­pelijke problemen van nu en straks om vragen. De VU heeft voor de komende jaren een ambitieuze strategie gekozen: VU Strategie 2020 - 2025.

Drie speerpunten staan daarin centraal: duurzaam, ondernemend en divers. Deze geven richting aan ons handelen en aan de inhoud van onze kerntaken onderwijs, onderzoek, valorisatie en de bedrijfsvoering. De uitstekend bereikbare VU Campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek én valorisatie. Aan de VU werken ruim 5600 medewerkers en volgen meer dan 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs aan negen faculteiten.
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht Stichting VU houdt toezicht op het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Raad van Toezicht is steeds zo samengesteld, dat de leden ervan ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats na goedkeuring door de Ledenraad van de VUvereniging. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.
 
Profiel
Voor de Raad van Toezicht gelden de volgende eisen:
a. Competenties
Elk lid van de Raad is in staat:
 • tot een helikopterview op ontwikkelingen en voortgang binnen de organisatie, op basis van voornamelijk schriftelijk (en derhalve beperkte) aangereikte informatie;
 • toezicht en bestuur te onderscheiden en, gepaard aan betrokkenheid, gepaste afstand tot het bestuur te houden;
 • kritisch en constructief het College van Bestuur te bevragen op zijn opvattingen en handelen;
 • vanuit aantoonbare ervaring zicht te hebben op complexe bestuurlijke processen in non-profit of profit organisaties;
 • een beleidsdiscussie aan te gaan met het College van Bestuur op het juiste abstractieniveau en met gevoel voor de onderlinge verhoudingen;
 • onafhankelijk eigen voorlopige opvattingen en oordelen in te brengen in de Raad en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen;
 • financiële gegevens betreffende jaarrekening en begroting van de universiteit/stichting te begrijpen, te interpreteren en te beoordelen in relatie tot het gevoerde, respectievelijk te voeren beleid en te verwachten relevante ontwikkelingen;
 • zich te presenteren en te bewegen in voor de VU relevante maatschappelijke en politieke netwerken van personen en instellingen.
b. Kennis en inzicht
Elk lid van de Raad beschikt in elk geval over:
 • een academisch werkniveau;
 • bekendheid met ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs én het wetenschappelijk onderzoek in nationaal en internationaal verband;
 • inzicht in het functioneren van grote complexe organisaties in een maatschappelijke omgeving.
c. Condities
Voor elk lid van de raad geldt dat hij of zij:
 • instemt met de grondslag en de doelstelling van VUvereniging en Stichting VU en gemotiveerd is om de vormgeving van de identiteit te ondersteunen;
 • over voldoende tijd en energie beschikt om actief bij te dragen aan de vervulling van de taken van de raad;
 • bij voorkeur competenties heeft verworven en getoond in leidinggevende en/of toezichthoudende functies;
 • bekend is met de beginselen van good governance en hiernaar handelt;
 • op geen enkele wijze belangen heeft binnen de VU;
 • geen voormalig bestuurder is van de VU;
 • actief is betrokken in professionele en maatschappelijke bezigheden;
 • "in de samenleving staat" en beschikt over een brede maatschappelijke binding en netwerk.
d. Zetels
De Raad van Toezicht heeft op dit moment de volgende ‘zetels’:
 • Voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie)
 • Voorzitter Kwaliteitscommissie
 • Voorzitter Audit- en Huisvestingscommissie
 • Voorzitter Remuneratiecommissie (tevens lid Kwaliteitscommissie)
 • Lid Audit- en Huisvestingscommissie
e. Profielen/deskundigheden
Binnen de Raad van Toezicht is de samenstelling zodanig dat hierin altijd een aantal profielen/deskundigheden aanwezig zijn, waarvan sommige aan een bepaalde zetel zijn verbonden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd in hoge mate te voldoen aan onderstaande criteria, met een grote diversiteit in karakter en persoonlijkheden binnen de Raad van Toezicht.


f. Overige aspecten
Binnen de Raad van Toezicht is de samenstelling zodanig dat:
 • de verdeling tussen mannen en vrouwen zoveel als mogelijk gelijk is;
 • er een spreiding is in etnische en levensbeschouwelijke achtergrond.
Lidmaatschap van de Raad van Toezicht vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld een dagdeel per week.
 
Specifieke eisen en competenties vacature
Dit lid van de Raad van Toezicht geniet het vertrouwen van de Gezamenlijke Vergadering van de VU, die wordt gevormd door de leden van de Ondernemingsraad (OR) en de leden van de Universitaire Studentenraad (USR).
In het bijzonder gelden de volgende eisen:
 • kennis van en ervaring met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
 • ervaring of affiniteit met een democratische bestuursstructuur en -cultuur
 • Ervaring en affiniteit met en visie op de rol van de medezeggenschap in de organisatie en oog voor het belang daarvan
 • affiniteit met de identiteit, de kernwaarden en de speerpunten van de VU en de VUvereniging
 • bij voorkeur bewezen ervaring met bestuurlijke en/of toezichthoudende functies bij grote bedrijven of instellingen
 • ervaring met strategische personeelsmanagement en onderwijsinnovatie of –kwaliteit is een pre
 • beschikt over relevante netwerken
 • goede beheersing van de Engelse taal
Competenties
 • integer en onafhankelijk in oordeelsvorming
 • verbindende persoonlijkheid
 • transparant en communicatief
Overig
 • is gemiddeld twee dagen per maand beschikbaar
 • de voorkeur bestaat voor een vrouwelijke kandidaat.

Benoeming
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmaal herbenoeming.
 
Procedure
De Vrije Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267270.  
 
U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer