Carintreggeland

Lid Raad van Toezicht, expertise Waardevol Werken

Organisatie
 
Carintreggeland is een sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van welzijn, wonen en zorg. De organisatie legt zich toe op de ondersteuning die cliënten voor korte of langere duur nodig hebben ter verbetering of handhaving van de kwaliteit van hun leven. Hierbij is het gedachtegoed van positieve gezondheid een belangrijk uitgangspunt.
 
Carintreggeland is een vitale en cliëntgerichte organisatie in het werkgebied Twente.
De dienstverlening omvat wijkverpleging, VPT, verpleeghuiszorg, dagbegeleiding, thuisbegeleiding en geriatrische revalidatiezorg voor in totaal rond 12.000 cliënten. De omzet bedraagt ca. € 200 miljoen. Carintreggeland is met ruim 4200 medewerkers en 1900 vrijwilligers een belangrijke werkgever in de regio en wordt gerespecteerd door haar externe stakeholders.
 
Onderdeel van de Carint-Reggeland Groep vormen ook het vastgoedonderdeel Twinta B.V. en de Meld & Zorg Centrale BV (Alerta). Daarnaast is er sprake van een personele unie tussen de leden van de Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB) van Carintreggeland en de stichting Leonardus Hospice.
 
De afgelopen jaren heeft Carintreggeland belangrijke stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. De komende jaren zal er nog meer veranderen. Meer en meer dringt het besef door dat we op veel gebieden tegen grenzen aanlopen. Bestaande verhoudingen, systemen en regels staan onder druk en zullen minder goed functioneren. Veel van wat tot nu toe vanzelfsprekend was en vaak nog is, zal in de komende jaren een andere betekenis krijgen.
 
De opgave is helder: het roer moet op veel terreinen om. Hoe in 2030 de gezondheidszorg georganiseerd zal zijn en welke plek die heeft in de maatschappij, weten we niet precies.
Maar we weten wél dat er wezenlijke veranderingen op komst zijn. De zorg moet anders en dat is in lijn met de visie van Carintreggeland. Daarbij zijn aspecten als de krimpende arbeidsmarkt, toepassing van digitale zorg en hulpmiddelen belangrijke elementen. Dit roept nieuwe (ethische) vragen op en ook de toezichthouders moeten hier affiniteit en betrokkenheid bij hebben.
 
Waardevol Leven, Waardevol Werken en Gezonde Organisatie als principes
 
Recent heeft Carintreggeland haar visie aangescherpt vanuit haar kijk op de ontwikkelingen die de komende tien jaar te verwachten zijn. Deze visie zegt iets over hoe Carintreggeland in 2030 wil werken. In die visie staan de cliënten en de medewerkers centraal. De pijlers van de visie zijn dan ook Waardevol Leven en Waardevol Werken. En dat vanuit een Gezonde Organisatie.
 
Bij Waardevol Leven ligt de focus niet op beperkingen, maar op een betekenisvol leven.
De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie, eigen mogelijkheden, talenten, kwaliteit van leven, zingeving en aanpassingsvermogen. Van ‘alleen’ zorg verlenen naar begeleiding, coaching en ondersteuning van cliënten en mantelzorg. Steeds vaker samen met netwerkpartners.
Carintreggeland vindt het daarbij belangrijk dat medewerkers zo optimaal mogelijk hun werk kunnen uitvoeren, dat ze gezond, fit en gemotiveerd zijn, plezier in het werk hebben, de juiste vakkennis hebben en er een goede balans is tussen werk en privé. Dan kunnen medewerkers Waardevol Werken.
 
In het kort is Waardevol Werken alles wat voor medewerkers bijdraagt aan het goed, veilig en prettig hun werk kunnen doen. Waardevol Werken kent 5 hoofdpijlers:
 1. Dagelijks werk: hier gaat het over de inhoud van het werk, wát er allemaal van medewerkers wordt gevraagd. Maar ook over de kaders en regelingen waar medewekers mee te maken hebben.
 2. De cultuur: medewerkers moeten zich veilig en betrokken kunnen voelen bij hun cliënten en collega’s. Het is belangrijk dat hun eigen waarden passen bij de waarden van Carintreggeland.
 3. Dagelijks gezond: waardevol werken en gezondheid hebben met elkaar te maken. Medewerkers zijn bewust en actief bezig met gezondheidsaspecten waar ze invloed op kunnen hebben.
 4. Dagelijks leven: de omgeving is van invloed op waardevol werken.
 5. Dagelijks leren: voor waardevol werken is het belangrijk om over een juiste mix van kennis en vaardigheden te beschikken. Dan kunnen medewerkers als professional goed en prettig hun werk doen. Daarom is het bewust en actief benutten en ontwikkelen van die kwaliteiten een belangrijke pijler.
Alle randvoorwaardelijke zaken zijn bij dit alles zó ingericht dat zowel aan de verwachtingen van medewerkers als aan die van cliënten kan worden voldaan. De basis is op orde. Dit geeft de ruimte om te verbeteren, innovatief te zijn en zich te onderscheiden. Met een Gezonde Organisatie kan Carintreggeland huidige en toekomstige uitdagingen aan.
 
Waardevol Leven, Waardevol Werken en Gezonde Organisatie staan gezamenlijk voor de manier waarop zorg verlenen, samenwerken en besturen inhoud krijgen.
 
Governance
 
De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), volgens de richtlijnen van Good Governance. De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De RvT van Carintreggeland houdt toezicht op de besturing van de organisatie door de RvB, treedt op als werkgever en staat de RvB met raad terzijde. Uitgangspunt is dat de RvB als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de RvT en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De RvT en de RvB bewaken zorgvuldig hun samenspel en verantwoordelijkheden.
 
De huidige RvT kent een remuneratiecommissie, een commissie Financiën en Vastgoed en een commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie. Ongeacht het lidmaatschap van een commissie wordt van alle leden gevraagd integraal en overstijgend naar vraagstukken te kijken, deze mede te beoordelen en collectief verantwoordelijk te zijn voor de totale gang van zaken. Er zijn periodieke contacten met de interne belanghebbenden, waaronder de CCR, de OR en het management.
De betrokkenheid bij de organisatie krijgt ook vorm door werkbezoeken aan verschillende locaties en deelname aan Carintreggeland-activiteiten en in de relatie met externe belanghebbenden. De manier waarop de RvT toezicht wil houden en de uitgangspunten daarbij, zijn vastgelegd in een Toezichtkader.
 
Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht
 
Carintreggeland kent een algemeen profiel dat de basis vormt voor specifieke profielen.
 
De leden van de RvT:
 • hebben (actieve) ervaring met het besturen van (grote) professionele organisaties en het participeren in een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de RvT, een maatschappelijke statuur en ervaring in een toezichthoudende functie;
 • hebben een onafhankelijke en kritische opstelling onderling en ten opzichte van de RvB en hebben oog voor de maatschappelijke betekenis van Carintreggeland en de impact daarvan;
 • weten een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bepalen;
 • hebben het vermogen om in teamverband de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de RvB voorgelegde aangelegenheden, waaronder het toetsen van het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB;
 • kenmerken zich door integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend;
 • zijn in staat om ondanks eigen inhoudelijke specialisaties en achtergronden een onafhankelijke visie te hebben om zo hun brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de RvT en RvB;
 • onderschrijven de gedragen visie en ambities van Carintreggeland en dragen deze uit bij de uitoefening van hun rol als toezichthouder.
 
Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de (zorg-)functies van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
 
Een lid van de RvT kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de stichting. De RvT stelt zo nodig vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar is.
 
Vacature toezichthouder met expertise Waardevol Werken
 
Het tekort aan medewerkers in zorg en welzijn geldt als een prangend knelpunt voor de houdbaarheid van de zorg. Er ligt een brede opgave voor alle partijen in de sector zorg en welzijn om de dynamiek op de arbeidsmarkt te verbeteren en echt gebruik te maken van innovatieve werkvormen.
Dat betekent dat ook voor Carintreggeland de medewerker nog meer centraal staat, dat werk wordt gemaakt van goed werkgeverschap en meer wordt ingezet op het toepassen van effectieve vormen van sociale en technische innovatie.
 
Het lid maakt deel uit van de Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie (KV&I) en als lid daarvan heeft hij/zij brede kennis van en ervaring op het terrein van strategisch arbeidsmarktbeleid en personeel gerelateerde vraagstukken en op strategisch niveau kennis van vraagstukken met betrekking tot dynamiek van de arbeidsmarkt en het anders organiseren van werk. Kennis van de bedrijfsvoering binnen de zorg is een pré.
 
Het lid heeft oog voor trends, oplossingen, maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s met betrekking tot de arbeidsmarkt. Het lid dient in staat te zijn om ondanks eigen inhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben en kan door sturing, advies en klankborden aan de voorkant de strategische uitdagingen waar Carintreggeland mee te maken krijgt bespreken in RvT en RvB. Het lid kan met name iets toevoegen ten aanzien van conceptuele kaders voor het slimmer en innovatiever organiseren van het werk en de transitie die hiervoor noodzakelijk is.
 
Samengevat en aanvullend betekent dit dat gezocht wordt naar een lid met:
 • kennis van en visie op actuele ontwikkelingen met betrekking tot de arbeidsmarkt en personeel gerelateerde ontwikkelingen;
 • visie op kansen en mogelijkheden voor ‘anders organiseren/sociale innovatie’, het slimmer en innovatiever organiseren van werk door bv. inzet van technologie;
 • een brede organisatorische achtergrond, kennis van strategie en organisatieontwikkeling en ervaring met vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling;
 • bij voorkeur ervaring als toezichthouder of bestuurder bij een organisatie met de grootte en complexiteit van Carintreggeland;
 • oog voor de gevolgen van (politieke) besluitvorming en in staat om als gewaardeerde gesprekspartner mee te denken over innovatieve en creatieve veranderopdrachten gericht op verbetering van dynamiek op de arbeidsmarkt en daarmee van Catinreggeland als aantrekkelijke werkgever;
 • het vermogen en de durf om buiten de gebaande paden te denken en anders te kijken en te doen;
 • ervaring met transities, organisatieontwikkeling en netwerksamenwerking.
 
Aanvullend is het een nadrukkelijke wens dat de kandidaat aantoonbare binding met de regio heeft waarbinnen Carintreggeland haar dienstverlening biedt.
 
Bij de selectie van kandidaten zal ook aandacht zijn voor persoonskenmerken, drijfveren en stijl van acteren in teamverband. Diversiteit en complementariteit, dragen bij aan een sterke RvT. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling, een evenwichtige leeftijdsverdeling en bestuurlijke ervaring op eindverantwoordelijk niveau.
 
Honorering
 
De vergoeding van de leden van de RvT is in overeenstemming met de richtlijnen van de NVTZ. 
 
Procedure
 
Carintreggeland laat zich in deze procedure bijstaan door Seerp Leistra van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Seerp Leistra op 020-7267270 of 06-21577245.
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
 • 26 augustus: vacature in Tubantia
 • 11 tot 18 september: gesprekken bij Vanderkruijs (digitaal of live)
 • 21 september: bespreking longlist met Carintreggeland
 • 27 september: gesprekken van geselecteerde kandidaten bij Carintreggeland (live) met een afvaardiging van de RvT en RvB
 • In de week van 2 oktober: voor de eindkandida(a)t(en) gesprekken met een afvaardiging van de medezeggenschap (centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en verpleegkundige adviesraad) en een afvaardiging van het management
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer