Wakker Dier

Voorzitter en lid raad van toezicht

Over Wakker Dier
Wat in 1997 begon als een kleine stichting is uitgegroeid tot een maatschappelijke beweging. Inmiddels is Wakker Dier een bekende en invloedrijke partij die continu van zich laat horen in de landelijke media. Samen met een sterke achterban maakt de organisatie zich hard voor de dieren in de vee-industrie. De stichting werkt onafhankelijk en zonder subsidies, met een strijdbaar team. En met succes. Zo zijn het legbatterij-ei en de plofkip uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen. Het stunten met vlees zonder dierenwelzijnskeurmerk staat onder druk. De verkoop van producten met een welzijnskeurmerk neemt in rap tempo toe. Alert optreden en een niet-aflatende inzet zorgen ervoor dat Wakker Dier gehoord en gevreesd wordt binnen de voedingsindustrie. Daarnaast worden juridische middelen ingezet in om betere welzijnsregels af te dwingen.
 
De statutaire doelstelling van de stichting luidt: ‘het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bioindustrie en het stimuleren van een mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt.’
Visie, missie, doelstelling en strategie
In de visievan Wakker Dier hebben alle dieren in de veehouderij recht op een dierwaardig leven met:
 • Een goede verzorging;
 • Een gezonde groei;
 • Een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
De organisatie ziet het als haar missieom dit voor elkaar te krijgen. Te beginnen met de dieren die in Nederland op ons bord eindigen.
 
Wakker Dier wil deze droom realiseren door een samenleving met 'minder en beter vlees' en heeft dit vertaald in de volgende doelstelling:
 In 2030 verkopen de Nederlandse supermarkten een kwart minder vlees en dragen alle vlees, zuivel en eieren die zij verkopen minimaal 1 Beter Leven-ster.
 
Strategie
Om deze doelstelling te realiseren, kiest Wakker Dier voor de volgende speerpunten:
 • Campagnefocus op het verbeteren van het winkelaanbod en behouden van maatschappelijk draagvlak;
 • Optimale groei in baten door krachtige fondsenwerving, gericht op particulieren en organisaties die onze visie delen;
 • Verder bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige, op resultaat gerichte organisatie met een bevlogen team;
 • Financieel beleid gericht op een hoog vrij besteedbaar budget en een zo beperkt mogelijke reserve.
Organisatiestructuur
De stichting werkt zelfstandig en is geen onderdeel van een grotere organisatie. Alle medewerkers, inclusief de bestuursleden, zijn in dienst van de stichting met een feitelijke en statutaire zetel in Amsterdam. Wakker Dier werkt vanuit een structuur waarin functiescheiding centraal staat. De functie van ‘uitvoeren’ ligt bij de medewerkers, de functie van ‘besturen’ bij het bestuur en de functie van ‘toezichthouden’ bij de Raad van Toezicht (RvT).
 
Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en het behalen van de doelstelling. Het legt hierover verantwoording af aan de RvT. Externe beoordeling van het functioneren vindt achteraf plaats door het CBF en de accountant.
  
Raad van Toezicht
De RvT is collectief verantwoordelijk voor het toezicht houden op en adviseren van het bestuur. In het bijzonder dat doelstelling, strategievorming en -uitvoering, effectieve risicobeheersing en algemeen functioneren van de organisatie in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Voorzitter en leden maken onderdeel uit van een professionele, activistische campagneorganisatie met een succesvol trackrecord. Hun opdracht is, naast het houden van algemeen toezicht, ook het mee vormgeven aan de inrichting van de governance waarbij zij een belangrijk fundament leggen voor het lange termijn succes van de organisatie. Tezamen met het bestuur brengt de RvT de governance op het professionele niveau dat past bij deze hoogwaardige en ambitieuze organisatie.
 
Frequentie en agenda
De RvT komt vier tot zesmaal per jaar bijeen voor een formele vergadering. De agenda is opgebouwd rondom de kerntaken zoals vastgelegd in statuten en reglementen. Standaard komen de volgende onderwerpen aan de orde: jaarplan en voortgangsrapportages, jaarbudget, goedkeuringsbesluiten, uitkomsten risicoanalyse, arbeidsvoorwaarden bestuur, uitkomsten bestuursevaluatie en zelfevaluatie RvT.
 
Daarnaast onderhoudt de voorzitter regelmatig informeel contact met de leden van de RvT en (de voorzitter van) het bestuur.
 
Benoemingstermijn en remuneratie
Leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen daarna nog voor twee termijnen worden herbenoemd.
 
De RvT kan besluiten om de leden een vergoeding van maximaal € 300,- (voorzitter € 390,-) per bijgewoonde vergadering toe te kennen. Gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed.
  
Completering Raad van Toezicht
Momenteel opereert Wakker Dier met een compacte interim RvT, bestaande uit een voorzitter ad interim, een lid ad interim en een ‘vast’ lid. Vanwege het belang dat de stichting hecht aan onafhankelijk en deskundig toezicht wenst zij in de komende periode een nieuwe, permanente RvT te formeren, te beginnen met het aantrekken van een nieuwe voorzitter (m/v). Deze vervult vervolgens een leidende rol bij de verdere samenstelling van de raad. Voorzitter van de huidige interim RvT is Job van der Have, voormalig managing partner NautaDutilh en general counsel NIBC Bank. Ter completering van de Raad van Toezicht zoeken wij nu een voorzitter en een lid.
 
Vacatures voorzitter en lid Raad van toezicht
Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken als individu over vaardigheden die van belang zijn om de toezichthoudende taken uit te kunnen voeren. Voor zowel voorzitter als lid geldt dat andere nevenfuncties niet in strijd mogen zijn met de doelstellingen van Wakker Dier. Conflicterende belangen moeten te allen tijde worden vermeden.
 
De voorzitter
De voorzitter geeft mede vorm aan de nieuwe RvT en smeedt deze tot een geoliede eenheid met behoud van diversiteit. Daarbij staan het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid en stimuleren van collegialiteit voorop. De voorzitter de missie en de soms scherpe campagne-insteek.
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voorzitter
•         Houdt toezicht op het functioneren van het bestuur;
•         Ziet toe op naleving van relevante wet- en regelgeving; heeft oog voor risicomanagement;
•         Bewaakt de rollen van zowel de RvT als het bestuur. Steunt, stimuleert en daagt het bestuur uit en zorgt ook voor rugdekking als het spannend wordt;
•         Ziet erop toe dat de RvT de haar toevallende taken kwalitatief hoogwaardig vervult;
•         Zorgt voor een goede belangenafweging en evenwichtige besluitvorming. Nodigt uit enleidt het debat om tot een optimaal besluit te komen;
 
Profiel
 •     Beschikt over toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in de rol van voorzitter;
 •     Heeft in de rol van voorzitter of bestuurder ervaring met professioneel geleide organisaties;
 •     Heeft toegang tot relevante netwerken;
 •     Heeft sterke affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;
 •     Is praktisch, zakelijk, snel schakelend en op resultaat gericht met hoge standaarden;
 •     Deinst niet terug voor moeilijke besluiten, kan omgaan met het rebelse karakter van de stichting;
 •     Is gezaghebbend, besluitvaardig en integer en spreekt anderen en zichzelf aan op afgesproken verantwoordelijkheden. De eigen persoonlijke en professionele integriteit zijn boven alle twijfel verheven;
 •     Is een verbindende persoonlijkheid, zorgt voor een open en transparante cultuur. Werkt op constructieve wijze samen met het bestuur, in het bijzonder met de voorzitter;
 •     Beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en een goede omgevingsantenne. Herkent belangrijke ontwikkelingen in de samenleving en is maatschappelijk betrokken en       bevlogen.
 
Lid Raad van Toezicht
Wij zoeken als aanvulling op de voorzitter en het lid een lid met kennis en ervaring met de brede bedrijfsvoeringsportefeuille. Ook het lid onderschrijft de missie en de soms scherpe campagne insteek van Wakker Dier.
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden lid
 • Houdt toezicht op het bestuur;
 • Houdt toezicht op het functioneren van het bestuur;
 • Is klankbord voor het bestuur.
 Profiel
 • Beschikt bij voorkeur over toezichthoudende ervaring;
 • Is vakmatig en inhoudelijk sterk, met kennis van een voor Wakker Dier relevant gebied (bijv.: organisatieontwikkelingsvraagstukken, HRM of financiën);
 • Heeft een scherpe (financiële) blik en is positief kritisch;
 • Is samenwerkingsgericht, verbindend en geïnteresseerd;
 • Heeft sterke affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;
 • Is praktisch, zakelijk, snel schakelend en op resultaat gericht met hoge standaarden.
Tijdpad
De werving van voorzitter en lid start tegelijkertijd. De procedure zal zodanig worden ingericht dat de voorzitter eerst wordt benoemd en een rol krijgt in de benoeming van het lid.
 
Procedure
Stichting Wakker Dier laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Vivi Tummers op 020-7267270. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer