WonenBreburg

Lid raad van commissarissen/huurderscommissaris

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in het woningmarktgebied Tilburg-Breda op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden draagt WonenBreburg bij aan leefbare wijken.
WonenBreburg heeft ruim 30.000 verhuurbare eenheden. Dit zijn grotendeels sociale huurwoningen ten behoeve van de doelgroep: voornamelijk mensen met een laag inkomen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Ze zijn ook bedoeld voor degenen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben: dak- en thuislozen, statushouders of mensen met een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking.
 
Als belangrijkste doel streeft WonenBreburg naar het betaalbaar houden van zijn woningbezit en het toevoegen van nieuwe, duurzame woningen aan de sociale huurvoorraad. In zijn handelen stelt WonenBreburg wijken en bewoners centraal: datgene doen wat de specifieke volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in een wijk vragen. Verder streeft WonenBreburg naar een optimale dienstverlening richting bewoners en partners en een kostenefficiënte werkorganisatie.
 
Bij WonenBreburg werken circa 350 betrokken medewerkers, verspreid over een aantal locaties in Tilburg en Breda. Zij werken volgens kernwaarden die ook betekenis hebben in relaties met stakeholders. Deze kernwaarden zijn:
 
 • Betrokkenheid: interesse in klanten, alert op signalen etc.
 • Vakbekwaam: vakkennis, betrouwbaar, geloofwaardig en integer. Bij WonenBreburg is afspraak echt afspraak.
 • Duidelijk: vertellen wat we doen en wat we niet doen.
 
Het bestuur
Het bestuur van WonenBreburg bestaat uit drie directeur-bestuurders, waarvan één de voorzittersrol vervult. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de beheersing van de daarmee samenhangende risico’s, de realisatie van de doelstellingen, de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de maatschappelijke verantwoording van de organisatie.
 
WonenBreburg hecht belang aan deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur en afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. WonenBreburg onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen van WonenBreburg vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De raad van commissarissen is tevens het klankbord en de adviseur van het bestuur. Daarnaast vervult de raad van commissarissen de rol van werkgever van de bestuurders.
 
De raad is divers van samenstelling: verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. Ieder lid van de raad van commissarissen voldoet aan de volgende meer algemene aspecten/kwaliteiten:
 
 • Heeft affiniteit met en onderschrijft de doelstelling en (maatschappelijke) functie van WonenBreburg.
 • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring of een daarbij passende opleiding.
 • Heeft het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Heeft het vermogen om het beleid van WonenBreburg en het functioneren van het bestuur te toetsen.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als WonenBreburg stellen.
 • Voelt binding met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.
 • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Heeft oog voor de ontwikkelingen, cultuur en gevoelens binnen de context waarin WonenBreburg opereert.
 • Kan omgaan met diverse stakeholders en streeft naar een weloverwogen balans tussen keuzes en handelen.
 • Is voldoende beschikbaar (gemiddeld 150-200 uur per jaar).
 
Voorts beschikt een lid van de raad van commissarissen over de volgende (meer persoonlijke) kwaliteiten:
 
 • Is gezaghebbend (natuurlijk gezag), inspirerend, energiek en gedreven.
 • Is in staat integrale belangenafwegingen te maken.
 • Is in staat op verbindende wijze te acteren binnen verschillende geledingen.
 • Is gevoelig voor signalen vanuit de organisatie en de maatschappij.
 • Is  risicobewust  en  besluitvaardig.
 • Is integer en heeft moreel besef.
 • Is aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen aan op hun gedrag.
 • Heeft vakinhoudelijke kennis en visie.
 • Is sterk communicatief, integer/ betrouwbaar en toegankelijk.
 • Geeft en vraagt vertrouwen.
 • Is een teamspeler.
 • Heeft een brede maatschappelijke binding/ is maatschappelijk actief en heeft een functioneel netwerk.
 • Is in staat een juist evenwicht in betrokkenheid bij, en afstand tot het bestuur te bewaren.
 
Profiel vacature lid raad van commissarissen
Wegens het aflopen van een zittingstermijn is de positie van lid raad van commissarissen vacant, tevens het kwaliteitsprofiel huurderscommissaris.
 
Naast de hierboven genoemde meer algemene aspecten/kwaliteiten wordt met het oog op de benodigde deskundigheden binnen de raad van commissarissen een aantal meer specifieke deskundigheden, vaardigheden en eigenschappen gevraagd. Voor de thans vacante positie lid raad van commissarissen betekent dat onder meer het volgende:
 
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring en een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare bewogenheid, met een verankering in de lokale gemeenschap. Is bekend met de regio (Tilburg in het bijzonder).
 • Heeft aantoonbare kennis, ervaring en/of affiniteit met de volkshuisvesting, het huurderswerk en/of het regionale netwerk.
 • Heeft een visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen.
 • Heeft interesse in het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere (markt)partijen.
 • Heeft het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met HBO Wonen 99 te onderhouden (klankborden/ sparren/ inspireren); dit betekent niet dat de huurderscommissaris verantwoording verschuldigd is aan de huurdersorganisatie.
 • Zoekt enthousiast het contact met huurders en vindt het leuk om geregeld bijeenkomsten van huurders en HBO Wonen 99 bij te wonen en weet (financiële) onderwerpen makkelijk te vertalen en uit te leggen aan huurders.
 • Heeft kennis van en inzicht in sociale processen en gevoel voor verhoudingen tussen partijen.
 • Heeft kennis van en ervaring met de digitaliseringsopgave van WonenBreburg.
 • Is mensgericht, toegankelijk, een bruggenbouwer. Combineert tact met flair; evenwichtig en flexibel; en in staat tegenstellingen te overbruggen.
 
Huurdersorganisatie
De Huurders Belangen Organisatie HBO Wonen 99 zet zich in voor alle huurders die een woning huren via WonenBreburg in Tilburg. HBO Wonen 99 wil een verbindende rol uitoefenen tussen de huurders enerzijds en de woningcorporatie anderzijds. HBO Wonen 99 komt onder meer op voor goede betaalbare woningen, het bevorderen van de leefbaarheid, welzijn en een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. HBO Wonen 99 kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan
 
WonenBreburg. HBO Wonen 99 werkt nauw samen met de bewonerscommissies. Het bestuur van HBO Wonen 99 bestaat uit zeven actieve leden.
 
Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor het lid raad van commissarissen WonenBreburg is in overeenstemming met de WNT 2 en bindende Beroepsregel van VTW.
 
Procedure
WonenBreburg laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Mariella Engels op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer