Wonen Breburg

voorzitter raad van commissarissen

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in het woningmarktgebied Tilburg-Breda op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden draagt WonenBreburg bij aan leefbare wijken. Als belangrijkste doel streeft WonenBreburg naar het betaalbaar houden van haar woningbezit en het toevoegen van nieuwe, duurzame woningen aan de sociale huurvoorraad. In haar handelen stelt WonenBreburg wijken en bewoners centraal: datgene doen wat de specifieke volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in een wijk vragen. Verder streeft WonenBreburg naar een optimale dienstverlening richting bewoners en partners en een kostenefficiënte werkorganisatie.
Visie
Een verwachte toename van het aantal huishoudens met een laag inkomen en een beperkte inkomensontwikkeling van de meeste van de bewoners van WonenBreburg, vraagt om matiging van de huurprijzen. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat huurders in de wijken betaalbaar kunnen blijven wonen. Vanwege de toenemende vraag naar betaalbare woningen zal WonenBreburg ook extra sociale huurwoningen bouwen. Om bij te dragen aan lage woonlasten en duurzaamheid maakt WonenBreburg de woningen energiezuinig. De tevredenheid van de bewoners wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijk waarin ze wonen. Door de toename van het aantal kwetsbare bewoners in de wijken, kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Daarom kiest WonenBreburg ervoor om nog meer dáár te zijn waar de bewoners zijn, in de wijk.

Organisatie
WonenBreburg heeft ruim 31.000 verhuurbare eenheden. Dit zijn grotendeels sociale huurwoningen ten behoeve van de doelgroep: voornamelijk mensen met een laag inkomen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning en studenten. Ze zijn ook bedoeld voor degenen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben: dak- en thuislozen, statushouders of mensen met een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking.

Bij WonenBreburg werken ca. 350 betrokken medewerkers, verspreid over een aantal locaties in Tilburg en Breda. Zij werken volgens kernwaarden die ook betekenis hebben in relaties met stakeholders. Deze kernwaarden zijn:
 • Betrokken: interesse in bewoners, alert op signalen etc.
 • Vakbekwaam: vakkennis, betrouwbaar, geloofwaardig en integer. Bij WonenBreburg is afspraak echt afspraak.
 • Duidelijk: vertellen wat er gedaan wordt en wat niet.
Nieuwe ondernemingsplan
WonenBreburg legt momenteel de laatste hand aan een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2021-2024. De resultaatgebieden in dit plan zijn:
 • Betaalbaarheid
 • Leefbaarheid en wijkontwikkeling
 • Dienstverlening en digitalisering
 • Beschikbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Ondernemerschap en werkgeluk
Governance
Het bestuur van WonenBreburg bestaat uit drie directeur-bestuurders, waarvan een de voorzittersrol vervult. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor de strategie en het beleid en de beheersing van de daarmee samenhangende risico’s, de realisatie van de doelstellingen, de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de maatschappelijke verantwoording van de organisatie.
WonenBreburg hecht belang aan deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur en afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. WonenBreburg onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties.

Klik voor het jaarverslag en jaarbeeld voor meer informatie over WonenBreburg.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van WonenBreburg vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich daartoe actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen is tevens het klankbord en (gevraagd en ongevraagd) adviseur van het Bestuur. Daarnaast vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever van de directeur-bestuurders. Binnen de Raad van Commissarissen functioneren een viertal commissies; de selectie- en remuneratiecommissie, de investeringscommissie, de auditcommissie en de maatschappelijke commissie.

De Raad en zijn leden betrachten integriteit en transparantie in denken en doen. De Raad legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde toezicht door middel van het verslag van de Raad van Commissarissen, dat wordt opgenomen in het jaarverslag van woningcorporatie WonenBreburg.

De Raad weet vorm en inhoud te geven aan de toezichthoudende taak zoals die is opgenomen in de nieuwe Woningwet. Zijn leden voldoen aan de eisen die bij en krachtens de wet worden gesteld aan geschiktheid en betrouwbaarheid.

De Raad bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
 • de invulling van de maatschappelijke taak en positie van WonenBreburg alsmede de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de financiering risico’s.
 • de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen.
 • de jaarstukken, het accountantsverslag en de management letter in aanwezigheid van de accountant. De Raad doet indien nodig een uitspraak over de wenselijkheid van de in de management letter gedane aanbevelingen.
Tevens spreekt de Raad ten minste eenmaal per jaar met de accountant buiten aanwezigheid van het Bestuur

De Raad maakt met het Bestuur afspraken welke gegevens de Raad wenst te ontvangen. Daarbij geeft de Raad aan welke detaillering, welke frequentie en mogelijk welke presentatievorm wordt verlangd.

De Raad bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot het Bestuur, de samenstelling van het Bestuur en geeft een oordeel over het functioneren van het Bestuur en zijn leden alsmede de hiermede samenhangende opleidings-, belonings- en opvolgingskwesties.

De leden van de Raad van Commissarissen houden zich op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de positie van de volkshuisvesting in het maatschappelijke krachtenveld. De leden van de Raad ondernemen hiertoe de daarbij voor hen passende activiteiten. Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad en bij evaluatie van het functioneren van individuele commissarisen is dit een punt van aandacht.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Binnen de Raad van Commissarissen zijn de volgende disciplines/deskundigheden vertegenwoordigd:
 • Volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening;
 • Financieel-economisch;
 • Juridisch;
 • Marketing & communicatie;
 • Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap;
 • Governance;
 • Informatie technologie.
Van ieder lid van de Raad wordt verwacht dat hij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de opgave van WonenBreburg in het bijzonder. Ieder lid van de Raad dient derhalve affiniteit met de doelstellingen van WonenBreburg te hebben.

Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden toereikend samengesteld is. Gezien het belang van de financiële continuïteit is het gewenst dat de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken wordt ingevuld.

Statutair is het aantal leden van de Raad vastgesteld waarbij twee leden worden benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie. Vanuit de CAO Woondiensten stelt de werkgever de ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad niet zijnde een huurderscommissaris. Op dit moment bestaat de Raad uit zes personen. Dit aantal bevordert enerzijds een efficiënte overleg- en communicatiestructuur en kan anderzijds voldoende recht doen aan de gewenste deskundigheid, maatschappelijke verankering en diversiteit in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken.

De raad van commissarissen bestaat op dit moment uit de volgende zes leden:
de heer W.J.M. Corsten MSM (voorzitter), de heer dr. V.J.M. Smit (vice-voorzitter), de heer drs. R.A.M. van Dongen, mevrouw C. Rombouts RA, mevrouw mr. M.J.H. Clercx, mevrouw M. Gründemann BBE MRE. De heren Corsten en Smit zijn benoemd op voordracht van de huurders.

Tot augustus 2020 was de heer Van Dongen voorzitter van de Raad. Door het aanvaarden van een nieuwe hoofdfunctie moest hij echter terugtreden als voorzitter. De heer Corsten is bereid gevonden tijdelijk als voorzitter te fungeren. Door het vertrek uit de Raad van de heer Van Dongen vanwege het einde van de statutaire benoemingstermijn ontstaat per 1 juli 2021 de vacature van voorzitter.

Kwaliteiten van de Raad van Commissarissen
Ieder lid van de Raad van Commissarissen voldoet aan de volgende meer algemene aspecten/kwaliteiten:
 • Heeft affiniteit met en onderschrijft de doelstelling en (maatschappelijke) functie van WonenBreburg.
 • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring of een daarbij passende opleiding.
 • Heeft het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Heeft het vermogen om het beleid van WonenBreburg en het functioneren van het Bestuur onafhankelijk te toetsen.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als WonenBreburg stellen.
 • Voelt binding met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.
 • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Heeft oog voor de ontwikkelingen, cultuur en gevoelens binnen WonenBreburg.
 • Kan omgaan met diverse stakeholders en streeft naar een weloverwogen balans tussen keuzes en handelen.
 • Is voldoende beschikbaar (gemiddeld 150-200 uur per jaar).
Voorts beschikt een lid van de Raad van Commissarissen over de volgende (meer persoonlijke) kwaliteiten:
 • Authenticiteit, gezaghebbend (natuurlijk gezag), inspirerend, energiek en gedreven.
 • In staat integrale belangenafwegingen te maken.
 • Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Helicopterview, kan over de eigen portefeuille heen kijken.
 • Risicobewust en besluitvaardig.
 • Onafhankelijke oordeelsvorming.
 • Zelfreflectie.
 • Sterk communicatief en toegankelijk.
 • Integer en moreel besef.
 • Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.
 • Is aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan.
 • Geeft en vraagt vertrouwen.
 • Teamspeler.
 • Vakinhoudelijke kennis en visie.
 • Een brede maatschappelijke binding/maatschappelijk actief en een functioneel netwerk.
 • Bestuurlijk inzicht.
Kwaliteitsprofiel vacature voorzitter
Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:
 • (Actief) agenda vormen en bewaken.
 • Oog voor het groepsproces, een open proces en efficiënt en effectief vergaderen.
 • Stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig.
 • Bewaken van een consistente lijn (ook in het beleid).
 • Organiseren van collegiale besluitvorming in de Raad.
 • Schakelen tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur.
 • Waar nodig onderhouden van externe contacten.
De voorzitter ziet erop toe dat:
 • de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van de taak;
 • er voldoende tijd is voor beraadslaging/besluitvorming door de Raad van commissarissen;
 • de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren.
 • de leden van de Raad van Commissarissen een introductie/opleidingsprogramma volgen;
 • de leden van het Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op functioneren en hun opleidingsplan volgen;
 • de contacten met Bestuur, ondernemingsraad en huurdersorganisatie en andere stakeholders naar behoren verlopen.
Functie-eisen
De voorzitter:
 • beschikt over voorzittersvaardigheid door ervaring en persoonlijkheid;
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel raad van commissarissen in het publieke en/of private domein;
 • heeft een brede maatschappelijke belangstelling, is bekend met de Brabantse politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en maatschappelijke/politieke contacten;
 • voelt zich inhoudelijk verwant met de opgaven die WonenBreburg zich voor de nieuwe ondernemingsplanperiode gesteld heeft;
 • is motiverend, spreekvaardig en beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en governanceregels.
 • kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • heeft gevoel voor publiciteitszaken en is in staat daarin zelfstandig op te treden.
Van de voorzitter wordt gevraagd dat hij of zij overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke interne en externe contacten. Derhalve en vanwege de samenstelling van de Raad op dit moment is het een vereiste dat de voorzitter woonachtig is in Brabant.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk.

Procedure
WonenBreburg laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan wonenbreburg@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer